Taalontwikkeling%20en%20taalproblemen%20%20Marjolijn%20van%20Weerdenburg - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Taalontwikkeling%20en%20taalproblemen%20%20Marjolijn%20van%20Weerdenburg

Description:

Title: Titel van de presentatie Author: J.Buijs Last modified by: MvWeerdenburg Created Date: 8/20/2004 11:19:36 AM Document presentation format: Diavoorstelling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: J10263
Learn more at: http://www.schoolpsychologie-vvsp.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Taalontwikkeling%20en%20taalproblemen%20%20Marjolijn%20van%20Weerdenburg


1
Taalontwikkeling en taalproblemen Marjolijn
van Weerdenburg
 • 13 december 2007

2
Indelingen van taal
 • Taalvorm heeft te maken met uiterlijke
  aspecten van gesproken en geschreven taal
 • Taalinhoud heeft te maken met betekenis
 • Taalgebruik heeft te maken met functies van de
  taal en het gebruik ervan in sociale contexten

3
Indelingen van taal taalfacetten
 • Fonologie betreft klanksysteem van taal
 • Semantiek betreft betekenis van woorden en
  zinnen
 • Syntaxis betreft zinsopbouw
 • Morfologie betreft woordvorming
 • vervoegingen (werkwoorden) en verbuigingen
 • Pragmatiek betreft het gebruik van taal
 • Metalinguïstiek betreft nadenken over en
  reflecteren op taal

4
Taalverwervingsproces
 • Prelinguale periode (0 tot 1 jaar)
 • Vroeg-linguale periode (1 tot 26 jaar)
 • Differentiatiefase (26 tot 5 jaar)
 • Voltooiingsfase (5 tot 9 jaar)

5
Prelinguale periode (0 - 1 jr)
 • Huilen en vroege luisterontwikkeling
 • Vocaliseren (door fixatie interactie groter)
 • Vocaal spel (protoconversatie, wederkerig)
 • Brabbelen (opeenvolging lettergrepen)

6
Vroeg-linguale periode (1 - 26 jr)
 • Transitieperiode naar 'echte' woordjes
 • Symbolische fase
 • Eénwoordfase en woordenschatontwikkeling
 • Twee- en meerwoordfase (16 - 26 jr)
 • Fonologische ontwikkeling
 • Communicatie en taalspel
 • Voorbeeld casus Renée (26 jaar oud)

7
Differentiatiefase (26 - 5 jr)
 • Sterke groei op de taalfacetten
 • Fonologie
 • Semantiek
 • Syntaxis
 • Morfologie
 • Metalinguïstische aspecten
 • Pragmatiek
 • Voorbeeld casus Daniël (42 jaar oud)

8
Voltooiingsfase (5-9 jaar)
 • Grens met differentiatiefase is vaag
 • Nieuw is het verwerven van schriftelijke taal
 • Geen systematische fonologische fouten meer
 • Klank-letter-koppeling is nu mogelijk
 • Passieve woordenschat
 • 6.000 / 8.000 woorden (tot 14.000 schatting)
 • Actieve woordenschat
 • tussen 3.000 en 4.000 woorden

9
Voltooiingsfase (5-9 jaar)
 • Basisbeheersing van syntaxis is er
 • Besef groeit dat taalgebruik in verschillende
  situatie kan verschillen
 • Samenhangend verhaal kan verteld worden
 • Loskomen van egocentrische standpunt
 • Theory of Mind (ToM)
 • Uiteindelijk volwaardige beheersing van moedertaal

10
Klinische indeling van taalstoornissen
 • Verworven afasie (aantoonbare neurologische
  beschadiging)
 • Niet-specifieke, secundaire of niet op
  zichzelfstaande taalontwikkelingsstoornissen
 • Specifieke, primaire of op zichzelfstaande
  taalontwikkelingsstoornissen

11
Niet-specifieke taalstoornissen
 • zijn stoornissen in de spraak- en taalproductie,
 • vaak ook in taalbegrip
 • die voor een groot gedeelte te verklaren zijn
  vanuit andere
 • stoornissen
 • verminderde gehoorscherpte
 • mentale retardatie
 • emotionele ontwikkelingsstoornissen
 • neurologische afwijkingen
 • motorische afwijkingen
 • extreem slechte lichamelijke conditie
 • sterk onvoldoende omgevingsfactoren

12
Specifieke taalstoornissen
 • Specific Language Impairment (SLI)
 • Ernstige Spraak- en/of taalMoeilijkheden (ESM)
 • Algemene definitie
 • Een specifieke taalstoornis is niet te verklaren
  vanuit sensorische, cognitieve, neurologische of
  emotionele problemen of een tekortschietend
  taalaanbod

13
Mogelijke oorzaken ESM
 • Genetisch bepaald erfelijke taalzwakte
 • Neurologische onrijpheid
 • Centraal auditieve verwerkingsproblemen
 • (normale gehoordrempel, maar toch niet goed
  kunnen horen)
 • Onvoldoende hypothesetoetsend vermogen
 • Problemen met verbale informatieverwerking

14
Problemen op taalfacetten bij ESM
 • Fonologie
 • klinkervervormingen, klinkerspraak,
  medeklinker-substitutie, het weglaten van klanken
 • Semantiek
 • verkeerd begrijpen en gebruiken van betekenis van
  woorden
 • te kleine woordenschat
 • Syntaxis
 • niet leeftijdsadequate opbouw van zinnen
 • niet leeftijdsadequate vervoegingen en
  verbuigingen
 • Pragmatiek
 • het gebruik van de taal past niet in de sociale
  context

15
Video van casus Huub
 • - Huub is sinds 23 jaar bekend bij een
  Audiologisch Centrum
 • - Hij is normaal horend
 • - Heeft wisselende geleidingsverliezen gehad
 • - Taalbegrip ontwikkelde zich leeftijdsadequaat
 • - Expressieve spraak- en taalontwikkeling
  nauwelijks op gang
 • - Op 211 jarige leeftijd is receptie goed, maar
  is er een achterstand op taalproductie van 11
  maanden
 • - Vanaf 30 jaar logopedie
 • - Op video
 • Huub is 49 jaar oud en zijn taalbegrip is
  leeftijdsadequaat

16
Voorbeelden van uitingen van Huub
 • ook Paula heb aardbeien in de tuin
 • ja en Paula
 • ook
 • ja
 • daar, tegen die tegen die tegen die gage (
  garage) aan
 • niet daar (wijst) maar daar tegen aan
 • daar is de tuin en daar
 • ja hele hoop tuinen heb opa, tunnel
 • (ja) nee
 • dat weet ik niet meer
 • aan opa vragen

17
Vervolg voorbeelden
 • ja, erin lopen, daar
 • allemaa bonen zie ik en wortels
 • bieten ook
 • ja, ja nog meer, komkommers
 • dat weet ik niet meer
 • allemaal uit pluk
 • altijd mes zo afsnij zo onderkant
 • dan zo in pan doen dan opeten
 • dan is het klaar
 • ja, ja onderkant dan gaat (naar) mee naar huis
  opeten
 • en (ons) wij

18
Vervolg casus Huub
 • Taalproductie blijft afwijkingen vertonen
 • - uitspraakproblemen op fonologisch niveau
 • - woordvolgordeproblemen (syntax)
 • - syntax planningsproblemen
 • - vocabulaire-tekort (veroorzaakt vreemde
  constructies)
 • - communicatieve functies (pragmatiek) geen
  problemen

19
Jongen van 66 jaar bovengemiddelde nonverbale
intelligentieVerteltaken - Taaltoets alle
Kinderen
 • Hier gaat de papa van Kim een akje halen met eh
  patat.
 • Hij loopt weg en gooit dat papiere gewoon op
  straat.
 • Da loopt Kim met de ballon over de over het
  papier in.
 • En dan val ze.
 • Toen kom papa naar haar toe.
 • En gaat na de man met de ballonnen.
 • En dan heb een nieuw ballon.

20
Ander voorbeeld van jongen met ESM (66 jaar) en
gemiddelde noverbale intelligentieVerteltaken -
Taaltoets Alle Kinderen
 • Een man gaat met chips, is die chips op.
 • Heeftie, heeftie ballon.
 • Glij die uit.
 • Vlieg die blon weg.
 • Mee u hoog.
 • Idie a die ballon, eh dan.
 • En dan is die blij.
 • Eh attelope.

21
Indirecte taaltherapie
 • Therapeut geeft gerichte adviezen aan ouders
  en/of leerkracht om het taalaanbod beter te laten
  aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het
  kind
 • - Interactie ouder-kind soms al vastgelopen
 • - Adviezen om
 • natuurlijke interactie te stimuleren
 • taalontwikkeling te bevorderen

22
Directe taaltherapie
 • articulatie en fonologie
 • luisteren en oefenen van verklanken
 • evt. met klankgebaren
 • semantiek
 • koppeling werkwoord aan actie
 • nieuwe activiteiten met nieuwe materialen /
  ervaringen / plaatsen
 • syntax
 • oefenen van zinsbouwconstructies
 • verbeteren van syntax door expanderen, modelleren
  en corrigeren
 • pragmatiek
 • leren beurt nemen
 • leren een logisch verhaal te vertellen
 • leren reageren op gesprekspartner

23
 • Dank voor uw aandacht
 • M.vanWeerdenburg_at_pwo.ru.nl
About PowerShow.com