FCE 3900 SOROTAN LITERATUR - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

FCE 3900 SOROTAN LITERATUR

Description:

Title: Sorotan Kajian Berkaitan Author: Pof.Madya Dr.Mohd.Majid Konting Created Date: 6/25/2002 12:34:48 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:284
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 53
Provided by: PofMadya
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: FCE 3900 SOROTAN LITERATUR


1
FCE 3900SOROTAN LITERATUR
2
Objektif
 • Menerangkan maksud membuat sorotan literatur
 • Menjelaskan tujuh fungsi sorotan literatur
 • Membezakan antara sumber jurnal, kamus,
  ensiklopedia dan abstrak

3
 • A literature review is a body of text that aims
  to review the critical points of current
  knowledge on a particular topic.

4
Maksud Sorotan Literatur
Sesuatu bidang atau disiplin ilmu yang wujud
seperti bidang pendidikan didokong oleh badan
pengetahuan. Badan pengetahuan terdiri daripada
rangkaian teori yang berkait dengan bidang
berkenaan. Teori-teori dalam sesuatu bidang
diperoleh dan dikumpul melalui penyelidikan.
Matlamat penyelidikan saintifik adalah untuk
membentuk teori. Penyelidik perlu mengkaji
perkembangan bidang ilmu terhadap masalah yang
ingin dikaji. Kajian terhadap perkembangan bidang
ilmu ini dkenali sebagai sorotan literatur
5
 • Tujuan
 • Teori bidang
 • Latar belakang masalah
 • Kaedah penyelidikan
 • Kesilapan
 • Pentafsiran
 • Kewibawaan
 • keyakinan

SOROTAN LITERATUR
 • Sumber literatur
 • Jurnal
 • Kamus istilah
 • Ensiklopedia
 • Abstrak indeks
 • Kaedan sorotan
 • Internet
 • Abstrak indeks
 • Bibliografi
 • Kamus perkara
 • Katalog
 • Buku
 • Jurnal

Penyusunan
6
Apakah Sorotan Literatur?
 • A written summary of the literature
 • Describes past and current information and
  research
 • Organized into topics
 • Reports the literature based on themes or
  individual studies
 • Documents a need for your proposed study

7
Sambungan..
 • Mengkaji kajian-kajian berkaitan bagi
  mengenalpasti sejauh mana sesuatu masalah yang
  diminati telah dikaji.
 • Meninjau semula sesuatu sumber bahan bertulis,
  termasuk laporan-laporan hasil kajian yang lepas
  yang telah dilakukan sebelum ini.

8
Tujuan Sorotan Kajian
 • 1. Meluaskan asas pengetahuan dalam sesuatu
  bidang penyelidikan yang dibuat.
 • 2. Penyelidik boleh mengetahui makna pemboleh
  ubah yang dikaji.
 • 3. Untuk tujuan menerangkan masalah tentang
  kajian yang ingin dilakukan.
 • 4. Untuk membuat justifikasi tentang kepentingan
  kajian iaitu mengapa kajian tersebut perlu
  dijalankan.

9
Sambungan.
 1. Memperbaiki kaedah penyelidikan
 2. Dapat memberi perbandingan antara kajian yang
  sebelum dengan kajian penyelidik iaitu sama ada
  terdapat persamaan atau perbezaan antara pemboleh
  ubah yang dikaji, serta membolehkan pengkaji
  membuat cadangan secara teoritikal dan cadangan
  pada masa akan datang.

10
Mengapa membuat sorotan literatur? Fungsi
 • Meningkatkan kefahaman penyelidik tentang
  teori-teori terkini dalam bidang di mana masalah
  dikaji (to carry on from where others have
  already reached (reviewing the field allows you
  to build on the platform of existing knowledge
  and ideas)
 • Membantu menjelaskan latar belakang masalah yang
  dikaji (to increase your breadth of knowledge of
  your subject area
 • Mendedahkan penyelidik kepada kaedah dan teknik
  bagi mendapatkan jawapan dan penyelesaian masalah
  kajian

11
Fungsi
 • Membantu penyelidik mengelakkan diri daripada
  mengulangi kelemahan yang dilakukan pada
  penyelidikan terdahulu (to avoid reinventing the
  wheel (at the very least this will save time and
  it can stop you from making the same mistakes as
  others)
 • Membantu penyelidik mentafsir dapatan kajian yang
  bakal diperolehi (to identify other people
  working in the same fields (a researcher network
  is a valuable resource)
 • Membantu penyelidik meningkatkan kewibawaannya
  dalam disiplin ilmu yang dikaji
 • Membantu meningkatkan keyakinan dan motivasi
  penyelidik

12
Penjelasan khusus mengenai fungsi sorotan
literatur(Bacaan)
13
Fungsi Sorotan Kajian
 1. Meningkatkan pemahaman penyelidik tentang
  teori-teori terkini dalam bidang di mana masalah
  dikaji. Pemahaman teori memberi perspektif
  terhadap penyelidikan yang dilakukan. Perspektif
  yang betul membolekan kajian terhadap masalah
  dilakukan secara objektif, teratur dan rasional,
  sebagaimana keperluan saintifik dalam proses
  penyelidikan.

14
Fungsi Sorotan Kajian
 • 2. Membantu menjelaskan latar belakang masalah
  yang dikaji penyelidik akan mengetahui di mana
  dan bila beliau perlu memulakan kajian.
  Penyelidik juga akan mengetahui di mana dan
  bagaimana beliau perlu menyempurnakan kajian.
  Sekiranya penyelidik A telah mengkaji sesuatu
  masalah setakat X sahaja, maka kita perlu
  meneruskan penyelidikan A itu sehingga ke tahap
  Y. Usaha ini akan memastikan kesinambungan dan
  peningkatan teori bagi memperkukuhkan sesuatu
  bidang ilmu.

15
Fungsi Sorotan Kajian
 • 3. Mendedahkan penyelidik kepada kaedah dan
  teknik bagi mendapatkan jawapan dan penyelesaian
  masalah kajian. Penyelidik boleh mempelajari
  kaedah dan teknik yang digunakan oleh penyelidik
  lain bagi menyelesaikan masalah dan membentuk
  teori.

16
Fungsi Sorotan Kajian
 • 4. Membantu penyelidik mengelakkan diri daripada
  mengulangi kelemahan dan kesilapan yang telah
  dilakukan oleh penyelidik sebelumnya. Penyelidik
  boleh mempelajari kelemahan yang berlaku dan
  mengambil iktibar supaya tidak berulang.

17
Fungsi Sorotan Kajian
 • 5. Membantu penyelidik mentafsir dapatan kajian
  yang akan diperoleh. Penyelidik boleh mempelajari
  bagaimana penyelidik lain mentafsir dapatan
  penyelidikan dan membentuk teori. Pengetahuan
  seperti ini membiasakan penyelidik untuk membuat
  tafsiran dengan betul dan tepat kepada dapatan
  yang akan diperolehi.

18
Fungsi Sorotan Kajian
 • 6. Membantu penyelidik meningkatkan kewibawaannya
  dalam disiplin ilmu yang dikaji. Keupayaan,
  kebolehan dan pengetahuan penyelidik dalam bidang
  yang dikaji membolehkan beliau menerima
  pengiktirafan profesional daripada rakan
  penyelidik.

19
Fungsi Sorotan Kajian
 • 7. Membantu meningkatkan keyakinan dan motivasi
  penyelidik. Penguasaan teori dalam bidang yang
  dikaji membolehkan penyelidik yakin dengan
  keupayaan diri dan seterusnya memberi dorongan
  kepada diri sendiri untuk melakukan penyelidikan
  sehingga sempurna dengan cekal dan tabah.

20
Langkah-langkah Melaksanakan Sorotan Kajian
 • Cari bahan bertulis yang terkini berkaitan dengan
  apa yang hendak dikaji.
 • Baca abstrak /ringkasan untuk menentukan
  kesesuaian bahan.
 • Kenal pasti objektif, tujuan, kaedah kajian,
  dapatan, perbincangan, kesimpulan implikasi.
 • Buat rumusan sorotan kajian lepas untuk membentuk
  masalah kajian.

21
Langkah-langkah Melaksanakan Sorotan Kajian
 • Kata kunci - Identify key terms key-words (kata
  kunci)
 • Lokasi - Locate literature - cari bahan bertulis
  yang terkini berkaitan dengan apa yang hendak
  dikaji.
 • Nilai - Critically evaluate and select the
  literature - baca abstrak /ringkasan untuk
  menentukan kesesuaian bahan
 • Kenal pasti objektif, tujuan, kaedah kajian,
  dapatan, perbincangan, kesimpulan implikasi.
 • Susun - Organize the literature
 • Tulis - Write a review - buat rumusan sorotan
  kajian lepas untuk membentuk masalah kajian.

22
Sumber Pencarian Maklumat
 • Kamus dan istilah Dictionary of Education
 • Ensiklopedia Encyclopedia of Educational
  Research and Studies
 • Jurnal Pertanika Journal of Social Sciences
  Humanities
 • Abstrak dan indeks
 • Panduan Penerbitan Current Contents
 • Pengkalan Data ERIC Clearing House
 • (Educational Research Information Centre)

23
Sambungan..
 • Buku dan Bibliografi
 • Ulasan The Review of Educational Research
 • Laporan dan buletin
 • Panduan perseorangan dan institusi
 • Risalah panduan tidak berjilid kurang daripada
  50 ms.
 • Bahan pandang dengar
 • Bahan-bahan rujukan am
 • Internet

24
Databases Used in Educational Research
 • PsycINFO
 • Sociofile
 • Social Science Citation Index
 • Dissertation Abstracts
 • Others PubMed

25
http//www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_
nfpbtrue_pageLabeladvanced
26
Teknik Menulis Dan Menyusun Sorotan Kajian
 • Susun secara sistematik.
 • Secara kronologi.
 • Perincian tajuk dan penerangan isi ikut urutan
  logik.
 • Susun daripada umum kepada khusus.
 • Susun dapatan mengikut tema/tajuk, bincangkan
  dapatan yang menyokong dan yang berlawanan serta
  rumuskan dapatan tersebut supaya boleh dikaitkan
  dengan kajian yang dibuat.

27
Teknik..
 • Perbincangan meliputi konsep-konsep utama, teori,
  dan model berkaitan.
 • Maklumat pengarang, tarikh, tajuk, penerbit,
  tempat diterbitkan, petikan, muka surat dan
  sumber dicatatkan dengan tepat dan jelas.
 • Berhenti apabila dirasakan sudah mencukupi
  (sorotan literatur sebagai sebahagian proses,
  bukannya hasil penyelidikan)

28
Induktif
Deduktif
29
Ciri-ciri sorotan literatur yang baik
 • flow of ideas yang logik
 • Rujukan semasa dan relevan dengan gaya yang
  konsisten dan bersesuaian
 • Penggunaan terminologi yang sesuai
 • Tidak bias dan pandangan yang konprehensif
  terhadap tajuk kajian yang lepas

30
A good literature review requires knowledge of
the use of indexes and abstracts, the ability to
conduct exhaustive bibliographic searches,
ability to organise the collected data
meaningfully, describe, critique and relate each
source to the subject of the inquiry, and present
the organised review logically, and last, but by
no means
least, to correctly cite all sources mentioned
31
Contoh artikel asal yang akan digunakan untuk
membuat sorotan literatur (quotation dan
paraphrase)
Malaysias version of the national service is
likely to be milder than that of the South Korean
model. This is because Malaysias aims are
different. The prospective trainees should look
forward eagerly to the training being provided as
this will help in building up their character and
the will be mentally better prepared to face the
future. It will also be a good thing if the
graduate with a greater sense of loyalty in
serving the country and their responsibilities as
good citizens. But most importantly, national
service help promote racial peace and harmony and
the understanding to live as one people. Racial
discord is the biggest threat to Malaysias
peace and stability and this can destroy all the
good work of years of independence. Without
racial understanding, all will be last. Adapted
from The Star, 14th November 2002, pg. 12.
Article written by VK Chin
32
Quotation
Active Form Chin (2002) suggests that the most
important aspect of national service is that
ithelps promote racial peace And harmony and
the understanding to live as one people.
Passive Form It is suggested that national
service is important because ithelps promote
racial peace and harmony and the understanding to
live as one people. (Chin, 2002)
33
Quotation
Perenggan yang menjelaskan cabaran semasa
pendidikan abad ke-21 yang menekankan kepada
perubahan peranan guru)..Tun Mahathir dalam
ucapannya ketika melancarkan MSC dua belas tahun
yang lalu.
Teachers will need to change their role in the
electronic classroom from being information
provides to counselors to help students develop
know how and judgment to select information
sources. Key success in the Information Age will
be making the right judgments between awesome
array of choices (Tun Mahathir Mohamed, 1996)
34
Paraphrase
Berdasarkan artikel yang dibaca, sorotan
literatur boleh dilakukan dalam bentuk paraphrase
Active Form Chin (2002) suggests that the most
important aspect of national service is that it
can help enhance racial unity and thus help the
people of Malaysia to live as one nation.
Passive Form It is suggested that the most
important aspect of national service is that it
can help enhance racial unity and thus help the
people of Malaysia to live as one nation. (Chin,
2002).
Theme opening the sentenceTheme position means
the first word in the sentence. Whatever is
placed there is what you are talking about has
some importance in the sentence. Putting authors
here gives them far more significance than just
putting them in brackets at the end of the
sentence.
35
Writing a Literature Review
 • Within-text references
 • Sehubungan dengan penyesuiaan guru untuk
  melaksanakan perubahan kurikulum tersebut,
  pakar-pakar bidang perkembangan guru seperti
  Burden (1990), Fuller (1969), Glathom dan Fox
  (1996) serta Hall dan Loucks (1978) bersetuju
  tumpuan guru adalah pembolehubah penting yang
  boleh mempengaruhi tingkah laku dan juga gerak
  balas guru bagi melaksanakan sesuatu inovasi atau
  perubahan kurikulum dengan

36
Hall dan Loucks (1978), yang telah melakukan
banyak kajian ke atas tumpuan guru terhadap
pelaksanaan perubahan kurikulum, mencadangkan
satu daripada strategi mereka iaitu mengatasi apa
yang menghalang keberkesanan pelaksanaan sesuatu
kurikulum, selain mencadangkan supaya kepimpinan
kurikulum mengaplikasikan "Model Mengatasi
Rintangan Perubahan" - yang memberi penekanan
faktor tumpuan guru perlu dikenal pasti.
37
Guru bersikap kreatif meneroka pelbagai altematif
dan penerokaan baru bagi meningkatkan kecekapan
untuk melaksanakan inovasi dengan lebih berkesan
dan dapat memberikan impak yang lebih merata,
Happel (1993) sebaliknya telah mengemukakan empat
tahap perkembangan yang menjadi pertimbangan guru
dalam melaksanakan inovasi khususnya dalam
penggunaan komputer dalam pengajaran.
38
Contoh Penulisan Within-text references
Menurut Chen dan Kinshuk (2005) perkhidmatan
pendidikan yang berasaskan teknologi mobil adalah
merupakan sumber pembelajaran yang mudahalih dan
boleh diakses oleh pelajar tanpa mengira masa dan
tempat.
Pendekatan konstrutivisme digunakan ke atas
kajian yang dibuat oleh Colella et al. (2000)
untuk mengkaji penggunaan teknologi mobil dalam
pembelajaran penyebaran dan pembiakan virus.
Dalam Bajet 2007, sejumlah RM288 juta telah
disediakan di bawah program pembestarian sekolah
(Abdullah Ahmad Badawi, 2006)
Cardens (2004), menyatakan portal merupakan
anjakan paradigma yang penting dalam teknologi
maklumat.
39
Kata kunci dalam penulisan sorotan literatur yang
boleh digunakan semasa anda menulis
40
Examine - memeriksaMin-Zhan Lu (1992) has
examined the differences between ... L1
composition pedagogies ... (Severino, 1993)  
Address - ????Kuno (1992) specifically
addressed the distribution of these two particles
and concludes that ...
Develop - membentukMaltz and Borker (1982)
developed lists of what they described as men's
and women's features of language. (Pennycook,
1993)
41
use X to do Y menggunakan x untuk menyatakan
yBarone (1989 1993), for example, has used
educational criticism to focus attention on how
schools fail to meet the needs of underachieving
students. (Flinders Eisner, 1994)
Stress - menekankanIn 1970, Foucault began to
stress the connection between reason and power.
(Poster, 1994)
Suggest - mencadangkanLakoff's pioneering work
suggested that womens' speech typically displayed
a range of features ... which marked it as
inferior and weak. (Pennycook, 1994)
42
Propose - mencadangkanSheetz-Brunetti and
Johnson (1983) have proposed the use of simple
diagrams ... to teach ESL compositions skills ...
Argue - bersetujuMies argues that the
domestication ... of women in the metropolitan
nations is dependent on the exploitation of the
Third World. (1986)
43
Demonstrate - ???As Tollefson (1989)
demonstrates, it is often the case that U.S.
policies ... have contributed to their
immigration to the U.S. in the first place
Severino, 1993
Show - menunjukkanMeyer's research (1975) has
shown that the hierarchical content structure of
a text plays an important role in reading
comprehension. (Carrell, 1987) Johnson et al
(1985) showed that on average there was actually
more Cantonese spoken than English ... (Bruce,
1990)
44
Bentuk Aktif
Menjelaskan
Percaya
Menurut Abdul Shukor (2005).
Arfan (20010 mendapati
De Vries (2002) memberi penekanan..
Berkata
Mencadangkan
Membangunkan
Solomon (2003 menyatakan
45
References vs Bibliography What are they?
References usually come at the end of a text
(essay or research report) and should contain
only those works cited within the text.
46
References vs Bibliography What are they?
Bibliography is any list of references at the end
of a text, whether cited or not. It includes
texts you made use of, not only texts you
referred to in your paper, but your own
additional background reading, and any other
articles you think the reader might need as
background reading.
47
References vs Bibliography What are they?
Both Refs. Bibliog. must be in alphabetical
order and each entry must be laid out in a
strictly ordered sequence. Examples Cuba, L.
(1988) A Short Guide to Writing in the Social
Sciences. London Scott Foresman. Friedman, S.
S. Steinberg (1989) Writing and thinking in
the Social Sciences. Englewood Cliffs Prentice
Hall
48
Plagiarism
49
What is plagiarism?
Plagiarism is usually conceived - at least in
western academic communities - as the theft of
intellectual property, either by The
unattributed copying of another person's words
and/or The unacknowledged appropriation
('taking') of their ideas.
50
What is plagiarism?
Students who have problems studying and writing
in a foreign language tend simply to rely too
heavily on the words and ideas of the writers
they read.
51
A social 'crime'?
Academics tend to see their ideas and words are
the 'tools of their trade', which help define
their professional identity. But they also
continually 'borrow' each other's language and
ideas - like borrowing clothes. So, they have
developed the custom of publicly acknowledging
whose words - whose 'clothes' -they have
borrowed. You failure to do this is often
interpreted by teachers as pretending the words
or ideas are yours, and is therefore seen as a
crime. In this sense, it is seen as a social
crime, a dishonest attempt to claim authorship of
others' words or ideas for yourself.
52
End Thank YouTerima Kasih
About PowerShow.com