N - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

N

Description:

N v nyrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat K rnyezettudom nyi szak K rnyezetm rn ki szak A n v nyrendszertan helye a biol giai tudom nyok k z tt ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:170
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 81
Provided by: Zoli3
Learn more at: http://novtan.emk.nyme.hu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: N


1
Növényrendszertan gyakorlatok 1. gyakorlat
 • Környezettudományi szak
 • Környezetmérnöki szak

2
 • A növényrendszertan helye a biológiai tudományok
  között növénytan, állattan, embertan
 • Botanika - szervezettan sejttan,
  szövettan, szervtan, egyedfejlodéstan -
  élettani tudományágak (növ. élettan,
  egyedkörnyezettan, örökléstan) - rendszertani
  tud. ágak (törzsfejlodéstan, osnövénytan,
  növ. rendszertan) - növényföldrajzi tud.
  ágak (környezettan, társulástan,
  florisztikai növényföldrajz,
  fejlodéstörténeti növ.földrajz)

3
Schizomycophyta (Schizophyta, Bacteria)-
baktériumok törzse
 • A baktériumok általános jellemzése
 • mikroszkópikus méretu, többnyire magános,
  ritkábban csoportokba rendezett sejtek (1-200 µm)
 • örökíto anyaguk kétfonalú DNS, mely maghártyával
  nincs körülvéve ? diffúz sejtmag, prokarióták
 • leggyakoribb alakok gömb, pálcika, csavar
 • sejtfaluk van, mely alatt sejthártya található

4
 • talajokban élnek, szénhidrát-bontók Azotobacter
  fajok
 • a levego szabad nitrogénjét kötik, szimbionták
  Rhizobium fajok, Frankia alni

Azotobacter chroococcum
5
Rhizobium leguminosarum
6
Clostridium pasteurianum
Micrococcus roseus
7
 • talajlakó szimbionta fajok, nitrogénkötok (az
  Alnus, Myrica, Elaeagnaceae, Juglans fajokon)
 • Frankia alni (Nocardia alni)

8
Frankia alni (Nocardia alni)
9
 • Algae algák, moszatok
 • 1. Prokatióta algák
 • Cyanophyta (Cyanobacteria) - kékmoszatok
  (kékbaktériumok) törzse
 • nincs valódi sejtmagjuk és nincsenek
  kromoszómáik (prokarióták)
 • elkülönült színtest sincs (kromatoplazma),
  színanyaguk a klorofill-a (kékeszöld), fikocián
  (kék)
 • nagy alkalmazkodó képességuek

10
Kékmoszatok (kékbaktériumok) - Cyanophyta
Microcystis flos-aquae
Nostoc commune
11
Nostoc commune
12
 • Algae
 • 2. Eukarióta algák (moszatok)
 • Eukarióták jellemzoi
 • Egyszeru felépítésu, asszimilációra képes
  növények
 • Színanyagok (nagyrészt autotróf táplálkozásúak)
 • Egy- vagy többsejtuek (pl. telepesek), valódi
  szöveteik nincsenek
 • Foként vízi életmódot folytatnak

13
Euglenophyta - ostorosmoszatok törzse
Euglena viridis zöld szemesostoros
14
Euglena viridis zöld szemesostoros
15
Chrysophyta (Heterocontophyta)- sárgásmoszatok
törzse
Kovamoszat faj - Diatoma vulgare
16
Pyrrophyta - barázdásmoszatok törzse
Ceratium hirundinella
17
Chlorophyta - zöldmoszatok törzse
Pleurococcus viridis
18
Békanyál - Spirogyra nitida
19
Csillárkamoszat - Chara foetida
20
Csillárkamoszat - Chara foetida
21
 • Gombák (Fungi, Mycophyta)
 • Heterotrófok (szaprobionták, paraziták,
  szimbionták), színtesteket nem tartalmaznak
 • Teleptestuek
 • Az alacsonyabbrendu gombák sejtjei csupaszok vagy
  kitines hártyával borítottak, a fejlettebbeké
  sejtfal által védett
 • A sejtfal poliszacharidokból (hemicellulóz,
  kitin, ritkán cellulóz) épül fel
 • Testfelépítésük egysejtuek (plazmódium),
  fonalasak (hifák), fonalak tömege (micélium)

22
Myxomycota - nyálkagombák törzse
Kakukknyál Mucilago spongiosa
23
 • Eumycota - valódi gombák törzse
 • Sejtfaluk van
 • Testüket gombafonalak (hifák) építik fel, ezek
  fonadéka a micélium (esetenként fonadékköteg
  (rhizomorfa) vagy szövedék (plektenhima) is
  létrejöhet)
 • 1. at. Mastigomycotina - mozgó moszatgombák
  altörzse
 • teljes vagy részleges életciklusukban
  zoospórásak
 • foleg növényi (pl. Plasmopara viticola) és
  állati élosködok

24
Oomycetes - petespórás moszatgombák
osztálya Peronosporales - peronoszpórafélék
rendje Plasmopara viticola - szoloperonoszpóra,
szoloragya
25
2. at Zygomycotina - járomspórás moszatgombák
Mucorales - fejespenészek rendje
Mucor mucedo - fejespenész
26
Mucor mucedo - fejespenész
27
 • 3. at. Ascomycotina - tömlosgombák altörzse
 • tömlo (aszkusz) aszkospórák képzodési helye
  (tömloben 8 haploid aszkospóra)
 • termotestformák kleisztotécium (zárt),
  peritécium (palack), apothecium (tál)
 • termoréteg (himénium) egymás mellett álló
  aszkuszok alkotják

28
          Elterjedt, fajgazdag csoport        
Paraziták, szaprotrófok, mikorrhiza képzok, zuzmó
szimbionták         Sok fitopatogén        
Tömloszeru sporangium         8 aszkospóra
(általában)         Osztott hifa (egyszeru
válaszfal)         Konídiumok és oidiumok végzik
az ivartalan terjesztést         Ivarszervek
oogónium és antherídium         Dikariotikus
állapot (csak a termotestben)        
Horogképzodés a tömloképzés elott        
Termotest (aszkokarpium) kialakulása
jellemzo         Termoréteg himénium steril
hifák (parafízis)
29
Horogképzodés a tömloképzés elott
30
(No Transcript)
31
kleisztotécium
összetett apotécium
peritécium
apotécium
termotestpárna
32
A különbözo nemu fonalaknak minden évben
találkozni kell a termotestképzés elott
33
A tanult tömlosgombák termotesttípusai
 • Gyertyán bábasepro Taphrina carpini nincs
  termotest
 • Zöld nemespenész - Penicillum roqueforti
  kleisztotécium
 • Tölgy lisztharmat Microsphaera quercina
  kleisztotécium
 • Piros héjbibircs - Nectria cinnabarina
  peritécium
 • Narancssárga csészegomba Peziza aurantia
  apotécium
 • Ízletes kucsmagomba Morchella esculenta
  összetett nyeles apotécium (süveg tönk)
 • Redos papsapkagomba Helvella esculenta
  összetett nyeles apotécium (süveg tönk)

34
Hemiascomycetes - ostömlosgombák
osztálya Taphrina carpini - Gyertyán bábasepro
35
Plectomycetes - tömlospenészek osztálya Plectasca
les tömlospenészek rendje     Termotestben az
aszkuszok szabálytalanul helyezkednek
el   Kleisztotécium termotest Aspergillus sp.
és Penicillium sp.
36
(No Transcript)
37
Penicillium roqueforti - zöld nemespenész
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
  Erysiphales - lisztharmatgombák
rendje     Kleisztotécium van, gyakran csak
egyetlen aszkusszal   A termotesten
jellegzetes, fajra jellemzo függelékekkel  
Obligát paraziták   Borszöveti sejteken
élosködnek   Kénvegyületekkel védekeznek
ellene   Microsphaera quercina
41
(No Transcript)
42
Microsphaera quercina - tölgy lisztharmat
43
Microsphaera quercina - Tölgy lisztharmat
44
(No Transcript)
45
Pyrenomycetes - maggombák osztálya
Pyrenomycetales
Nectria cinnabarina - piros héjbibircs
46
Discomycetes - csészegombák osztálya Pezizales -
csészegombák rendje
 • Apotécium
 • Fedovel nyíló aszkuszok
 • Élénk színu parafízisek (meddo hifavégek) vannak
 • Szaprotrófok
 • Peziza aurantia

47
Peziza aurantia - narancssárga csészegomba
48
Helvellales Papsapkagomba-félék           A
termotest fejlett, nyeles apotécium        
Ivarszervek nem alakulnak ki         Nagyméretu,
olajcseppekkel rendelkezo spórák
jellemzok         Spóraszórás fototrópikus      
   Szaprotrófok
49
Helvellales Papsapkagomba-félék
Morchella esculenta ízletes kucsmagomba
50
Helvellales Papsapkagomba-félék
Redos papsapkagomba Helvella esculenta
51
4. at. Basidiomycotina Bazídiumos gombák
altörzse
          Speciális sporangium
bazídium         Exogén lefuzodéssel keletkezo
spórák (4)         Osztott hifa parentoszómás
dolipórus         Gyakori a dikariotikus
állapot         Álszövetes szervezodés        
Ivarszervek nem alakulnak ki, hifavégek
egyesülnek (szomatogámia)        
Termotestek alakulnak ki (rajta
bazídium)         Ivartalan szaporító képletek
szerepe kicsi         Csatképzés
gyakori         Termoréteg kialakulása általános
52
 • Bazidiumos gombák altörzse
 • A hifavégeken kialakuló bazidiumokon 4
  bazidiospóra képzodik, exogén módon
 • Termotest sejtmagpáros (dikariotikus),
  harántfalakkal tagolt hifákból áll
 • Parentoszómás dolipórus
 • A bazídiumok himéniumot alkotnak, mely lehet
  ráncos, csapos, csöves ill. lemezes

53
krusztotécium
holotécium
A bazidiumos gombák termotesteinek morfológiai
típusai
termotestformák
gaszterotécium
holotécium
pilotécium
54
Basidiomycotina - bazídiumos gombák altörzse 1.
o. Teliopycetes - teliospórás gombák osztálya 2.
o. Hymenomycetes - termoréteges gombák osztálya
Phragmobazidiomycetidae
Holobazidiomycetidae
A B C
55
Tremella mesenterica - kocsonyás rezgogomba
56
Júdásfüle-gomba Auricularia auricula-judae
57
Holobazidiomycetidae Aphyllophoranae
likacsgombák felrendje           Holobazídium és
himénium van         Gimnokarp
termotest         Sokféle termotest Agaricanae
- kalaposgombák felrendje
58
Sárga gerebengomba Hydnum repandum
59
Lepketapló Trametes versicolor
60
Lepketapló Trametes versicolor
61
Labirinthustapló Daedalea quercina
62
Labirinthustapló Daedalea quercina
63
Labirinthustapló Daedalea quercina
64
Pecsétviasz-gomba Ganoderma lucidum
65
Bükkfatapló - Fomes fomentarius
66
Bükkfa-tapló Fomes fomentarius
67
Pisztricgomba Polyporus squamosus
68
Sárga korallgomba Ramaria flava
69
Sárga korallgomba Ramaria flava
70
Sárga rókagomba Cantharellus cibarius
71
Agaricanae - kalaposgombák felrendje
Egy kalaposgomba termotestének alakulása
vázlatosan
72

Ízletes vargánya Boletus edulis
73
Ízletes vargánya Boletus edulis
74
Sátántinóru Boletus satanas
75
Leccinum nemzetség
76
Barna érdestinóru Leccinum scabrum
77
Suillus nemzetség
 • nyálkás, de legalább tapadó kalapbor
 • a kalap szélén enyhén túlnyúló kalapbor
 • tág pórusok, melyek gyakran a tönkre egy kissé
  lefutnak
 • egyenletes tönk, az bázisban gyakran görbe
 • több fajnál gallér

78
(No Transcript)
79
Szemcsésnyelu (fenyo)tinóru Suillus granulatus
80
Molyhos tinóru Xerocomus subtomentosus
About PowerShow.com