Osteogenesis imperfecta - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Osteogenesis imperfecta

Description:

Osteogenesis imperfecta Osteogenesis imperfecta Skupina d di n ch poruch kolagenu I. Typu Z kladn projev zv en lomivost kost i p i mal m razu ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1091
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: stefajirC2
Learn more at: http://www.stefajir.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Osteogenesis imperfecta


1
Osteogenesis imperfecta
2
Osteogenesis imperfecta
 • Skupina dedicných poruch kolagenu I. Typu
 • Základní projev zvýšená lomivost kostí i pri
  malém úrazu
 • Další symptomy kostní deformace ,modré skléry
  ,ztráta sluchu a lomivost zubu
 • V 90 kvantitativní nebo kvalitativní defekt
  tvorby kolagenu typu I.

3
Kolagen
 • Hlavní složka vetšiny pojivových tkání
 • Více než 12 ruzných typu kolagenu
 • Všechny typy struktura trojité šroubovice
 • Gly každá tretí pozice (Gly-X-Y)- nezbytný pro
  strukturu trojšroubovice- uprostred centrálního
  jádra helixu
 • X casto prolin , Y casto hydroxyprolin nebo
  hydroxylysin

4
Posttranslacní modifikace kolagenu
 • Syntéza a retezce preprokolagenu se signálním
  peptidem na ribozomech endoplazmatické retikulum
 • Odštepení signálního peptidu
 • Hydroxylace prolinových a lysinových zbytku
  (vitamín C)
 • Glykosylace hydroxylysinových zbytku v molekule
  prokolagenu
 • Golgiho aparát

5
Asociace 3 pro-a-retezcu
 • Amino- a karboxyterminální konec prokolagenu
  Extensní peptidy (obsahující cysteinové zbytky)
 • vznik disulfidovýh mustku vytvorená
  trojité šroubovice nedochází k další
  hydroxylaci ani glykosylaci
 • zacátek od C-konce smerem k N-konci
 • Sekrece kolagenu z bunky odštepení extensních
  peptidu spontánní skládání v kolagenní vlákna
  (nerozpustný kolagen)
 • Stabilizace prícné vazby cross links

6
(No Transcript)
7
Struktura kolagenu
8
Kolagen I. typu
 • Hlavní strukturní protein kostí a jiných a
  vazivových tkání
 • Heterotrimer - 2 retezce a1 (gen
  COL1A1,chromozomu 17) e
 • - 1 podobný retezec a2
  (gen COL1A2 ,chromozom 7)

9
Molekulární abnormality kolagenu u OI
 • Více než 250 mutací (COL1A1,COLA2), postihujících
  syntézu nebo strukturu kolagenu typu I.
 • Bodová mutace (zámena Gly)
 • Interferace s tvorbou trojšroubvice nadmerná
  postranslacní modifikace zpomalení sekrece do
  ECT ,rychlá degradace
 • interferace s tvorbou fibril
 • Secenerace defektních fibril-snížení odolnost

10
(No Transcript)
11
Klasifikace OI
 • OI typ I -snížení tvorby kolagenu typu I., mírný
  fenotyp
 • OI typy II,III,IV mutace mení strukturu molekuly

12
Symptomy
 • Deformity kostí-osteopenie ci osteoporóza s
  opakovanými frakturami a rozvojem kostních
  deformit
 • Letální formy koncetiny deformovány
  mnohocetnými zlomeninamy ,lebka je mekká
 • Neletální formy klinická závažnost ruzná, cím
  drív se zlomeniny objevují- tím závažnejší
  prognóza
 • Objemná kalva (oblicej menší, trojúhelníkovitý)
 • Deformity pátere težké skoliózy
 • Hyperplasticita vazu,hyremobilita

13
(No Transcript)
14
Symptomy
 • Modré skléry ztencení vazivové vrstvy (snížená
  produkce kolagenu), obsah abnormálního kolagenu
 • Dentinogenesis imperfecta porušení dentinu ,
  zuby jsou krehké,zuby jsou nažloutlé a se sklonem
  k zubnímu kazu a vypadávání
 • Hluchota otoskleróza,komprese sluchového nervu

15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
Typ Fenotyp Dedicnost Defekt
Typ I Lehkýmodré skléry, krehké kosti,ale bez deformit, casto presenilní hluchota AD Porucha produkce, kolagen normální, jeho množství sníženo na polovinu,zrídka substituce Gly(nulové alely pro a1)
Typ II Perinatálne letální težké abnormality (fraktury,deformity), tnavé skléry,smrt do mesíce AD(nové mutace) Produkce abnormálních molekil kolagenu, substituce Gly ,hlavne na C konci(mutace menící smysl kodónu)
Typ III Progresivne deformujícífraktury, casto pri narození, deformity kostí, omezený rust,modré skléry, ztráta sluchu, dentinogenesis imperfecta AD (vzácne AR) Abnormální molekuly kolagenu , substituce Gly Mnoha typu v celé délce proteinu (mutace menící smysl kodónu)
TypIV Deformující , s normálními sklérami lehké až strední deformity, malá postava , ztráta sluchu , DI AD Abnormální molekuly kolagenu ,substituce Gly (mutace menící smysl kodónu)
18
(No Transcript)
19
Terapie
 • Komplexní lécba
 • Rehabilitace a fyzická aktivita
 • Farmakologická lécba-bisfosfonáty- snížení kostní
  resorbce
 • Ortopedická péce-použití intramedulárních hrebu

20
(No Transcript)
21
Komplikace ,prognóza
 • Riziko bazilární invaginace možná komprese
  mozkového kmene útlak dechového centra
 • Deformity hrudníku casté respiracní infekty

22
Použitá literatura
 • Bayer,Kutílek Metabolická onemocnení
  skeletu,Grada
 • Nussbaum,a kol.Klinická genetika,ThompsonThompso
  n
 • Murray a kol.Harperova biochemie,Nakladatestvi
  HH
 • http//www.zdravcentra.cz/index.php
About PowerShow.com