BAB 1 KONSEP PENGURUSAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – BAB 1 KONSEP PENGURUSAN PowerPoint presentation | free to download - id: 59289e-NjQxYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

BAB 1 KONSEP PENGURUSAN

Description:

KONSEP PENGURUSAN By Suzana Wati bt Adnan suzanawati_at_pmm.edu.my Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Merlimau Melaka KPTM, Malaysia ... Sistem Pengurusan Barat 4. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:373
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: Com356
Learn more at: http://wsuzana.files.wordpress.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: BAB 1 KONSEP PENGURUSAN


1
BAB 1 KONSEP PENGURUSAN
 • By
 • Suzana Wati bt Adnan
 • suzanawati_at_pmm.edu.my
 • Jabatan Kejuruteraan Awam
 • Politeknik Merlimau Melaka
 • KPTM, Malaysia

2
ISI KANDUNGAN
1. Falsafah dan Teori Pengurusan
2. Sistem Pengurusan Islam
3. Sistem Pengurusan Barat
4. Nilai dan Etika Pengurusan
3
Bab 1 Falsafah dan Teori Pengurusan
 • Definisi Pengurusan, Projek dan Pengurusan Projek
 • Rasional pengurusan projek dalam industri
  pembinaan
 • Tiga aspek utama dalam pengurusan projek

4
GENERAL MANAGEMENT
PROJECT MANAGEMENT
CONSTRUCTION PROJECT MGT
5
Definition of Management
 • Management is an art of getting work done by
  other through the process of planning,
  organizing, leading, controlling, forecasting,
  coordinating, directing, communication and
  motivating to achieve the goal and objective of
  an organization.

6
Definisi Pengurusan
 • Websters New Collegiate Dictionary
 • Tindakan atau seni pengurusan (management),
  mengarah
 • (directing) dan pengawasan (controlling)

7
Definisi Pengurusan
 • Encyclopedia of Social Science
 • Pengurusan adalah suatu proses dimana
  perlaksanaan sesuatu tujuan
 • tertentu diselenggara dan diawasi

8
Definisi Pengurusan
 • Haimann
 • Pengurusan adalah fungsi untuk mencapai sesuatu
  melalui kegiatan
 • orang lain dan mengawasi usaha individu untuk
  mencapai tujuan
 • bersama

9
Definisi Pengurusan
 • Robert Kreitner 1983
 • Suatu proses kerja dengan melalui orang lain
  bagi mencapai objektif
 • organisasi secara berkesan dengan menggunakan
  sumber-sumber
 • terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa
  berubah-ubah

10
Management Concept
 • An effort to use the limited resources to achieve
  organizational goals effectively

11
5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan
manusia (organisasi)
 • i- bekerja dengan melalui org lain
 • ii- objektif organisasi
 • iii- keberkesanan Vs kecekapan
 • iv- sumber-sumber terhad
 • v- suasana yang sentiasa berubah

12
 • OKAY !! SILA HAFAL SEKARANG!!
 • OKAY! DAH FAILED!!
 • TIPS!!

13
Basic Component of Management
TRY THIS CHART!!
Different Situation
Different Situation
Work With Through other people
Organizational Goals
Impressive and Efficient
Limited Resources
Different Situation
14
5 unsur utama dalam pengurusan bagi sekumpulan
manusia (organisasi)
manusia
suasana
objektif
sumber
Keberkesanan kecekapan
(Menurut Robert Kreitner, 1983. Management,
edisi kedua, Beston Houghton Mifflin Company.
hlmn 10)
15
Bekerja dengan melalui org lain
Dalam sesebuah organisasi, seseorang pengurus
amat memerlukan bantuan dan kerjasama kakitangan
bawahannya untuk berurusan dengan pihak yang
hendak diurus. Sebagai contoh, pengurus projek
akan mewakilkan kuasanya melalui kakitangan
tertentu untuk berurusan dengan pihak kontraktor
untuk memastikan kerja-kerja yang dilaksanakan
menepati spesifikasi projek. Kesimpulannya,
kejayaan dan kegagalan sesebuah organisasi itu
amat berkait rapat dengan faktor kemanusiaan
dalam melaksanakan sesuatu beban tugas bagi
mencapai objektif yang digariskan.
16
Objektif Organisasi
Matlamat utama pengurusan bagi sesebuah
organisasi adalah untuk mencapai objektif yang
telah dibentuk, secara cekap dan berkesan. Oleh
itu, kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi
dapat dinilai berdasarkan kepada sejauh mana
pencapaian objektif yang telah ditetapkan.
17
Keberkesanan Vs kecekapan
 • keberkesanan merujuk kepada pencapaian objektif
 • kecekapan pula mencerminkan jumlah
 • masukan/sumber (masa/wang/kos dan tenaga) yang
 • digunakan bagi melaksanakan sesuatu kerja
 • Oleh itu, kesimbangan antara keberkesanan dan
 • kecekapan amat penting untuk mencapai objektif
 • pengurusan

18
Sumber Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi
kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10
19
Sumber Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi
kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10
20
Sumber Robert Kreitner, 1983. Management. Edisi
kedua. Boston.Houghton Mifflin Company, hlm 10
21
Sumber-sumber terhad
 • Sumber seperti tenaga manusia, jentera, bahan,
  dll
 • Tugas pengurus untuk mengawal dan mengagih
 • sumber-sumber yang ada untuk mencapai matlamat
 • atau objektif
 • Pengurusan yang cekap akan mengunakan sumber
 • secara optimum dan berkesan bagi mencapai
 • objektif

22
Suasana yang sentiasa berubah-ubah
 • Keadaan sekeliling yg sentiasa berubah-ubah
 • 5 faktor mempengaruhi perubahan
 • 1. suasana fizikal
 • 2. suasana sosial
 • 3. suasana maklumat
 • 4. suasana politik
 • 5. suasana moral

23
Kesimpulannya
 • Pengurusan sebagai proses perancangan
  (planning), penyusunan (organising), pengarahan
  (directing) dan pengawalan (controlling) usaha
  ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber
  organisasi untuk mencapai matlamat organisasi

24
Kesimpulannya

SUMBER - SUMBER
PENGURUSAN
Perancangan (planning) Penyusunan
(organising) Pengarahan (directing) Pengawalan
(controlling)
MENCAPAI MATLAMAT ORGANISASI
25
Definisi Projek
 • Punmia P.C Khandelwal K.K (1989)
 • Siri rangkaian aktiviti yang mempunyai tujuan
  tertentu, titik permulaan dan titik tamat yang
  jelas bagi mencapai satu set objektif
 • secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber
  terhad yang
 • diperuntukkan secara cekap.

26
Definisi Projek
 • Harold Kerzner
 • yang menyatakan sesuatu projek mempunyai beberapa
  ciri seperti yang berikut, iaitu
 • mempunyai titik mula dan titik tamat yang jelas
  (tempoh masa tertentu).
 • mempunyai objektif tertentu untuk dicapai.
 • mempunyai satu siri aktiviti kerja
 • melibatkan penggunaan sumber-sumber masukan
  seperti tenaga,
 • modal, bahan dan peralatan.

27
Kesimpulannya
 • sesuatu projek atau rancangan hanya akan menjadi
  kenyataan sekiranya dilaksanakan dan diurus
  secara cekap dan berkesan.

28
Basic Management Activities
 • Planning
 • Define Objectives
 • Define Resources Needed
 • Develop Strategy
 • Implementation
 • Distribute resources
 • Supervise Implementation
 • Coordinate Activities
 • Motivate staff/workers
 • Controlling
 • Compare between progress and planning
 • Reporting
 • Settle Problems

29
Main Objective In Construction Project.
 • Time
 • Cost Quality

Result -On Time -On Budget -On Quality -Good
safety -Good Relationship -Good Performance
30
Definisi Pengurusan Organisasi
 • The Charted Institute of Building (CIOB)-United
  Kingdom
 • Perancangan keseluruhan, pengawalan dan
  koordinasi sesuatu projek daripada peringkat
  permulaan sehingga peringkat penyiapan bagi
  memenuhi keperluan pelanggan memastikan projek
  tersebut disiapkan pada masa yang ditetapkan
  dalam lingkungan kos kualiti kerja seperti yang
  diharapkan oleh pelanggan.

31
Kesimpulannya
 • Pengurusan projek ialah suatu suasana yang
  melibatkan pengurusan sumber-sumber terhad secara
  cekap bagi mencapai objektif secara berkesan,
  bermula daripada peringkat permulaan sehingga
  penyerahan projek kepada pelanggan (klien).

32
Rasional pengurusan org. dalam industri pembinaan
 • Terdapatnya ahli-ahli profesional yang berbeza
  bidang dalam menghasilkan satu-satu projek binaan
 • Hasil dari gabungan pelbagai latar belakang
  profesional ini boleh menyimpang dari kehendak
  asal pelanggan sekiranya wujud ketidakseimbangan
  antara kehendak-kehendak individu yang terbabit,
  Rajah 1.2. Masing-masing mempunyai interpretasi
  yang berbeza ke atas projek yang hendak dibuat.
 • Ketidakseimbangan kehendak ini boleh diatasi jika
  pelanggan mempunyai pengalaman, ilmu dan pengaruh
  yang luas dalam mengendalikan projek berkenaan.
 • Kesimpulannya, kesemua tenaga pakar ini perlu
  disatukan dan saling berkerjasama di bawah satu
  pengurusan untuk mengasilkan rekabentuk bangunan
  seperti yang dikehendaki oleh pelanggan sama ada
  dari segi kos, masa dan kualiti yang ditetapkan.

33
Proses Pengurusan Organisasi

34
Tiga aspek utama dalam pengurusan organisasi
 • Masa
 • Untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan
  dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan
  jangka waktu yang telah ditetapkan.
 • Kualiti/Mutu Kerja
 • Untuk memastikan projek yang diurus itu mengikut
  spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya
  memenuhi kehendak pelanggan.
 • Kos
 • Untuk memastikan jumlah kos diakhir projek tidak
  melebihi daripada perancangan belanjawan asl yang
  telah diperuntukkan.

35

Rajah 1.3 Perkaitan antara kos, masa dan
kualiti dalam projek (Sumber O.P. Kharbanda dan
E.A Stallworthy, 1986. Successful Projects with a
Moral for Management. Gower Publishing Company
Limited, hlm.53
About PowerShow.com