STRATEGI KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – STRATEGI KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PowerPoint presentation | free to download - id: 591e6a-ZjQ1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

STRATEGI KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

Description:

Title: Slide 1 Author: cheyah Last modified by: User Created Date: 8/9/2009 2:14:15 PM Document presentation format: On-screen Show Company: cheyah corp – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2455
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 75
Provided by: chey151
Learn more at: http://files.mdroslan.webnode.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: STRATEGI KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN


1
STRATEGIKAEDAH DAN TEKNIKPENGAJARAN
2
KONSEP STRATEGI
 • strategi merupakan rancangan yang bijaksana,
  teratur, terancang dalam memilih pendekatan,
  kaedah, dan teknik untuk mencapai matlamat atau
  kejayaan.
 • (Kamus Dewan 1998)

3
Asas Strategi
 • Penentuan berdasarkan objektif pembelajaran
 • Pemilihan kaedah dan teknik berdasarkan
  pendekatan yang ditentukan
 • Sistematik mengikut prinsip dan teori
  pembelajaran
 • Agihan masa secara optimum
 • Bahan pengajaran sesuai dengan kaedah dan teknik.

4
Jenis-Jenis Strategi
 • Pemusatan Guru
 • Pemusatan Murid
 • Berasaskan Bahan
 • Berasaskan Aktiviti/Tugas

5
PEMUSATAN GURU
 • Strategi pengajaran yang telah lama diamalkan
  dalam bilik darjah. Kaedah tradisi yang
  menunjukkan guru sebagai pakar dan mengawal
  keseluruhan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
 • Penyampaian biasanya berlaku sehala dalam bentuk
  syarahan ,bercerita, demontrasi, dan lain-lain.

6
Prinsip-Prinsip Pemusatan Guru
 • Guru sebagai pakar ilmu
 • Murid-murid sebagai bekas kosong
 • Murid sederhana diutamakan
 • Murid berkembang pada kadar yang sama

7
Ciri-Ciri Pemusatan Guru
 • Guru memainkan peranan penting manakala murid
  sebagai penonton
 • Komunikasi sehala
 • Kepimpinan guru bersifat autokratik
 • Mengutamakan objektif pengajaran guru
 • Mengutamakan penyebaran ilmu dari nilai emosi
 • Berasaskan peperiksaan
 • Kurang mengambilkira aspek perbezaan murid
 • Interaksi murid adalah pasif dan sifat-sifat
  sosial kurang dapat dipupuk.

8
Kaedah/Teknik
 • Pengajaran Langsung
 • Kuliah
 • Perbincangan-Kuliah

9
PEMUSATAN MURID
 • Murid memainkan peranan penting dalam proses
  pembelajaran. Murid digalakkan untuk melibatkan
  diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.
 • Objektif pengajaran pembelajaran lebih tertumpu
  kepada kemampuan murid.

10
Prinsip-Prinsip Pemusatan Murid
 • Murid bukan bekas kosong- pengetahuan sedia ada
  dan persepsi masing-masing dalam kelas.
 • Setiap murid ada gaya pembelajaran tersendiri
 • Pembelajaran aktif dan dinamik demi kepentingan
  murid
 • Murid membina makna masing-masing melalui
  percakapan, pendengaran, penulisan, bacaan dan
  refleksi terhadap kandungan pelajaran.

11
Ciri-Ciri Pemusatan Murid
 • Murid memainkan peranan penting manakala guru
  sebagai pembimbing sahaja.
 • Komunikasi dua hala aktif berlaku dan terbimbing.
 • Sifat kepimpinan guru lebih demokratik
 • Mengutamakan objektif pembelajaran murid
 • Perkembangan secara menyeluruh JERIS

12
 • Ujian Formatif ditekankan dan keputusan ujian
  kerap digunakan untuk mengkaji kelemahan murid.
 • Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran
  bermakna agar murid mampu membuat kesimpulan.
 • Peluang interaksi tidak terhad, sifat-sifat
  sosial positif dapat dipupuk.
 • Perbezaan individu diberikan perhatian melalui
  kaedah kumpulan dan sebagainya

13
Kaedah/Teknik Pemusatan Murid
 • Kaedah kumpulan
 • Inkuiri Penemuan
 • Perbincangan
 • Penyoalan
 • Penyelesaian Masalah
 • Bermain
 • Simulasi/Main Peranan
 • Sumbangsaran

14
PEMUSATAN BAHAN
 • Bahan pelajaran memainkan peranan penting dalam
  proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan
  pengajaran dikategorikan sebagai bahan
  pengajaran dan bahan pembelajaran.
 • Bahan pengajaran digunakan oleh guru adalah
  seperti carta,graf, peta, spesimen,
  model, gambar, slaid, projektor., dll
 • Bahan pembelajaran digunakan murid seperti buku
  teks, kad kerja, bahan bercetak, alat
  radas dll.

15
Ciri-Ciri Pemusatan Bahan
 • Bahan pelajaran memainkan peranan penting , guru
  dan murid bergantung sepenuhnya kepada bahan
  pelajaran untuk mencapai objektif.
 • Komunikasi dan interaksi berlaku antara guru
  dengan bahan atau di antara murid dengan bahan
  pembelajaran
 • Strategi PnP mengutamakan kecekapan dan kemahiran
  menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai
  objektif.
 • Menekankan perkembangan kognitif, jasmani,
  sosial, dan emosi. Membantu murid memahami konsep
  yang abstrak dengan lebih jelas.

16
 • Pengajaran guru ditumpukan kepada pengajaran yang
  bermakna, menarik serta berkesan.
 • Peluang interaksi antara murid banyak.
  Sifat-sifat sosial dapat dipupuk melalui kaedah
  kumpulan yang melibatkan ujikaji dll.
 • Memberikan pengalaman langsung kepada murid
  melalui PnP penggunaan bahan dapat menterjemahkan
  ilmu yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi
  yang konkrit

17
Kaedah/Teknik
 • Audio Visual Televisyen, Perakam Pita,
  Projektor , video dll.
 • Pengajaran Terancang Penggunaan Mesin-mesin
  mengajar seperti komputer.
 • Modul melibatkan penggunaan bahan bercetak.

18
Media dan Bahan Pengajaran
 • Bahan Audio-Visual
 • Visual bukan berbentuk tayangan
 • Visual tayangan
 • Media audio
 • Multimedia
 • Filem video
 • Sistem siaran elektronik
 • Media pengajaran berasaskan komputer

19
Media dan Bahan Pengajaran
 • Buku Bahan Cetak
 • Buku teks
 • Bahan resos
 • Buku kerja

20
PEMUSATAN TUGASAN/AKTIVITI
 • Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti berasaskan
  prinsip-prinsip yang disyorkan oleh Merill.
 • Murid akan diberi satu tugasan yang merupakan
  masalah yang mungkin dihadapi dalam situasi
  harian.
 • Seelok-eloknya masalah-masalah yang diberikan
  bersifat dari mudah kepada lebih kompleks (ansur
  maju)
 • Pembinaan scaffolding sedemikian akan membantu
  murid menangani masalah-masalah yang diberi.

21
Prinsip-Prinsip Pertama Pengajaran Merill
 • 5 komponen menggalakkan pengajaran (Merrill)
 • Demonstrasi Pemerhatian ke atas demontrasi oleh
  guru
 • Aplikasi Murid mengaplikasi pengetahuan baru.
 • Pengaktifan Murid mengaktifkan pengetahuan dan
  pengalaman baru
 • Integrasi Murid menyatupadukan pengetahuan baru
  dalam kehidupan seharian
 • Pemusatan Bahan Murid mengambil bahagian dalam
  strategi pengajaran pemusatan bahan

22
KAEDAH DAN TEKNIKPENGAJARAN
23
MAKSUD KAEDAH TEKNIK
24
 • Kaedah - siri tindakan yang sistematik dan
  tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat
 • Teknik - kemahiran-kemahiran yang khusus dalam
  menjayakan kaedah
 • Jenis-jenis kaedah/teknik
 • Sumbang saran
 • Bercerita
 • Perbincangan
 • Demonstrasi
 • Penyelesaian masalah

25
SUMBANGSARAN
26
SUMBANG SARAN
 • Pelaksanaan pembelajaran aktif
 • kumpulan kecil (berinteraksi)
 • perkongsian idea/maklumat
 • (aktiviti perbincangan)
 • idea yang sesuai diterima (dikaji)

27
 • Orlich et al. (2007)
 • sumbang saran merupakan satu teknik pembinaan
  kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap
  kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran
  yang diingini.

28
PERATURAN (ORLICH ET AL.)
 • Semua idea kecuali jenaka dicatat.
 • Tiada kritikan terhadap idea yang dikemukakan.
 • Ahli kumpulan harus menambah idea rakan.
 • Ketua kumpulan harus menggalakkan semua ahli
  mengemukakan pendapat.
 • Kualiti idea tidak begitu penting.
 • Berfikir secara kreatif dan berintelek.

29
TUJUAN
 • Latih pelajar kemukakan idea bernas
 • Selesaikan masalah bersama
 • Tingkatkan keyakinan pelajar kemukakan idea
 • Saling bekerjasama, bantu-membantu, hormati
  pandangan orang lain
 • Menggalakkan perkembangan mental
 • Menarik minat pelajar dalam sesuatu topik

30
PRINSIP-PRINSIP
 • Topik sesuai
 • Suasana kondusif dan tidak formal
 • Pelajar diberi peluang kemukakan seberapa banyak
  idea
 • Tidak membuat kritikan terhadap pandangan rakan
 • Pendapat atau idea perlu dicatat
 • Pelajar digalakkan mengembangkan sesuatu idea
 • Masa memberi idea dikawal

31
PELAKSANAAN
Ketua sebar pada ahli
Bahagikan kumpulan
Tajuk diberi
Idea (dicatat)
Semua sumbang idea
Idea-idea diuji dan disusun
 • Guru perlu kawal kelas agar tiada kritikan atau
  sindiran
 • Masa perbincangan dihadkan

32
KELEBIHAN
 • Semua pelajar libatkan diri dengan kemukakan idea
 • Menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis
 • Pelajar libatkan diri secara aktif
 • Nilai-nilai murni dapat dipupuk

33
KELEMAHAN
 • Kurang sesuai untuk pelajar lemah
 • Tidak dapat memberi idea
 • Topik di luar pengalaman
 • Banyak masa dan tenaga digunakan
 • Pelajar akan kecewa jika idea ditolak

34
BERCERITA
35
BERCERITA
 • Kejadian atau peristiwa sama ada benar atau
  rekaan
 • Merupakan sumber hiburan rakyat
 • Ada unsur moral dan nilai kemasyarakatan

36
TUJUAN
Kemahiran lisan
 • Bercerita Cerna daya fikiran
  Mahir

 • berbahasa
 • Menghayati nilai murni luas
  pengetahuan

Kreatif dan imaginasi
Mengenali masyarakat sekitar
Pemodelan watak baik
Berfikiran matang
37
PRINSIP-PRINSIP
 • Cerita sesuai dengan minat dan pemikiran pelajar
 • Suasana kelas sesuai dengan cerita dan kondusif
 • BBM boneka, kad gambar sesuai untuk
  menghidupkan suasana cerita
 • Penggunaan bahasa mudah
 • Gerak tangan yang sesuai
 • Bincang tentang nilai-nilai murni

38
PELAKSANAAN
 • Guru bercerita pelajar catat urutan peristiwa
 • Guru bercerita dan pelajar menceritakan semula
 • Guru cerita awal cerita dan pelajar menyambung
  cerita atau sebaliknya
 • Pelajar mendengar rakaman cerita dan ceritakan
  semula
 • Pelajar bebas memilih cerita
 • Pelajar boleh mereka cerita sendiri

39
 • Persediaan awal
 • Cerita sesuai dengan objektif dan minat pelajar
 • Tidak terlalu panjang dan ada unsur suspen
 • Semasa bercerita
 • Kemahiran verbal dan bukan verbal
 • Mengelakkan gangguan pelajar lain
 • Selepas bercerita
 • Sesi perbincangan
 • Soal jawab (uji kefahaman pelajar)
 • Latihan (perbendaharaan kata)

40
KELEBIHAN
 • Tingkatkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca
  dan menulis
 • Galakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan
 • Penguasaan perbendaharaan kata
 • Tingkatkan daya imaginasi pelajar
 • Belajar mengenali pelbagai watak
 • Pupuk nilai-nilai murni

41
 • PERBINCANGAN
 • Gauthier (2001)
 • Satu proses aktif yang melibatkan guru dan
  pelajar dalam persekitaran pembelajaran.
 • Bond (2001)
 • dalam perbincangan, pelajar merupakan pelajar
  aktif.
 • Orlich et al.(2007)
 • merupakan teknik yang boleh meningkatkan
  kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar.

42
 • Perbincangan di gunakan oleh guru untuk mencapai
  tiga objektif pengajaran, iaitu
 • Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar
  membina kefahaman kandungan
 • Merangsang penglibatan
 • Membantu pelajar menguasai kemahiran komunikasi
  dan proses pemikiran.

43
ELEMEN PENTING
44
 • Antara elemen penting yang perlu diambil berat
  oleh guru apabila ingin menggunakan teknik
  perbincangan ialah
 • Matlamat dan objektif
 • Secara kumpulan kecil hasilkan pembelajaran
  berbentuk proses dan bukan hasil akhir
 • Berasaskan kepada kehendak di mana pelajar perlu
  melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan
  sikap dalam perbincangan kumpulan.

45
 • Saiz kumpulan yang ideal
 • Merupakan faktor yang mempengaruhi penglibatan
  pelajar.
 • Kumpulan perbincangan yang berjaya adalah antara
  3 hingga 15 orang peserta (Miller,1986)

46
 • Susun atur bilik
 • Pelajar menghadap satu sama lain dan tidak
  diganggu dengan aktiviti lain di dalam bilik
  tersebut.
 • Susun atur berbentuk bulatan, separa bulatan atau
  berbentuk U amat sesuai.

Guru/Ketua
Pelajar
Pelajar
Rajah 1 Susun atur bilik berbentuk U
47
 • Kelebihan susun atur berbentuk U
 • Memberi kuasa/autoriti kepada guru atau ketua
  yang akan mempunyai kebebasan bergerak.
 • Guru mempunyai laluan untuk ke papan tulis serta
  boleh bergerak ke dalam bentuk U agar dapat
  mendekati pelajar.
 • Kelemahan susun atur berbentuk U
 • Jarak yang jauh antara guru dengan pelajar yang
  duduk pada hujung U seperti yang digambarkan
  dalam Rajah 1

48
 • Susun atur berbentuk bulatan
 • Kebaikan
 • Mengurangkan jarak fizikal dan emosi antara
  pelajar dengan ketua/guru.
 • Memberikan ruang optimum untuk pelajar berbincang
  antara satu sama lain.
 • Kelemahan
 • Menghalang guru daripada bergerak ke papan tulis.

49
 • Susun atur berbentuk rantai dan Y

Rajah 2 Susun atur bilik rantai dan Y
50
 • 4) Pemilihan topik dan aplikasi
 • Topik boleh terdiri daripada tugasan atau
  pengajaran secara berterusan di dalam bilik
  darjah.
 • Perbincangan berkisarkan tentang mana-mana
  topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan
  umur pelajar.
 • Topik mestilah relevan
 • Dapat meransang minat pelajar

51
JENIS JENIS PERBINCANGAN
52
 1. Perbincangan Terbuka
 2. Perbincangan Terbimbing
 3. Bulatan atau Perbincangan Jenis Kayu Bercakap
 4. Perbincangan Balang Ikan

53

Tunjuk cara (Demonstrasi)
 • Definisi
 • Suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran
  yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan
  cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di
  hadapan murid.
 • Contoh
 • Guru matapelajaran Sains yang mengajar tentang
  kemahiran proses sains
 • Guru teknologi maklumat mengajar mengenai proses
  menggunakan satu-satu perisian komputer
 • Tujuan
 • - Memberi peluang kepada pelajar agar benar-benar
  memahami perkara yang hendak dipelajari setelah
  melalui prosedur yang ditunjukkan.

54
 • Faedah
 • Membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan
  melihat bagaimana ia berfungsi
 • Setelah memerhati, pelajar akan melibatkan diri
  dengan mencontohi sesuatu perlakuan
 • Penguasaan konsep dan prinsip akan lebih mudah
 • Memudahkan pemahaman dan pengusaan kemahiran
  pelajar
 • Meningkatkan ingatan pelajar
 • Meningkatkan keyakinan pelajar

55
Contoh-contoh tunjuk ajar boleh dirumuskan
seperti Rajah 3
56
PRINSIP-PRINSIP TUNJUK CARA (DEMONSTRASI)
57
 1. Sebelum demonstrasi
 2. Semasa demonstrasi
 3. Selepas demonstrasi

58
JENIS JENIS TUNJUK CARA (DEMONSTRASI)
59
 • Model Hidup
 • Model yang sebenar di gunakan untuk melaksanakan
  demonstrasi
 • Termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah
  menguasai kemhiran untuk mendemonstrasikan
  aktiviti yang berkenaan.
 • Menjadi contoh untuk untuk diikuti atau ditirui
  oleh m,urid-murid yang lain.
 • Contoh
 • Tingkah laku guru yang baik, termasuk pertuturan
  yang bersopan santun.
 • Demonstrasi murid dalam kemahiran permainan alat
  muzik dan aksi dalam tarian atau permainan sukan.

60
 • Model Simbolik
 • Tunjuk cara yang dilakukan berdasarkan
  langkah-langkah secara bertulis, bergambar atau
  arahan guru.
 • Contoh
 • Semasa waktu pelajaran Pendidikan Jasmani, guru
  memberi arahan langkah demi langkah supaya
  murid-murid mencontohi dan melaksanakannya.
 • Semasa waktu pelajaran Sains, murid-murid
  melakukan suatu ujikaji berdasarkan
  langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambar
  rajah.

61
 • Model Persepsi
 • Penggunaan video yang menayangkan sesuatu
  demonstrasi.
 • Biasanya, suatu aktiviti kemahiran yang spesifik
  akan ditunjukkan, manakala tingkah laku yang lain
  dan tidak diingini diketepikan.
 • Contoh
 • Menunjukkan cara yang betul untuk menggerakkan
  tangan semasa berlari 100 meter dengan
  menunnjukkan gerakan tangah secara perlahan-lahan
  mengikuti tayangan video.
 • Menunjukkan sesuatu teknik pengajaran mikro.
  Dengan model persepsi ini, guru-guru pelatih
  dapat mencontohi serta menghuraikan ciri-ciri
  teknik pengajaran yang mereka tonton.

62
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN MELALUI TUNJUK CARA
63
(No Transcript)
64
PENYELESAIAN MASALAH
 • Definisi
 • Munson et al., 2003 Orlich et al.,2007
 • Suatu proses pembelajaran inkuiri, dimana
  pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan
  kepada mereka.
 • teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme
  di mana pelajara melibatkan diri secara aktif
  dalam proses pembelajaran.
 • Lester (1970) ahli matematik
 • Masalah merupakan sesuatu situasi apabila
  seseorang individu atau kumpulan ini dikehendaki
  melaksanakan kerja penyelesaiannya.
 • Mereka hendaklah menentukan strategi dan kaedah
  penyelesaian masalah terlebih dahulu sebelum
  melaksanakan kerja penyelesaiannya.
 • Strategi penyelesaian masalah harus melibatkan
  pelaksanaan suatu set aktiviti yang boleh
  memberikan penyelesaiannya.

65
JENIS-JENIS PNYELESAIAN MASALAH
66
 • Kaedah-kaedah yang sering digunakan sebagai
  aktiviti PP di bilik darjah
 • Kaedah penyelesaian masalah sendiri
 • Kaedah inkuiri
 • Kaedah dapatan
 • Sumbangsaran
 • Teknik TOC

67
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DENGAN KAEDAH
PENYELESAIAN MASALAH
68
Model Dewey - Pembelajaran menyelesaikan masalah
melibatkan lima peringkat, sebagaimana yang
ditunjukkan pada rajah di bawah.
69
 • Model Polya
 • George Polya(1957)
 • Berjaya membina satu model penyelesaian masalah
  matematik yang dikenali sebagai Model Polya
 • Model ini mementingkan penggunaan kaedah
  analisis
 • Penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan
  dalam empat peringkat, iaitu
 • memahami soalan bermasalah
 • merancang strategi penyelesaian
 • melaksanakan strategi penyelesaian
 • menyemak masalah dengan cara penyelesaian yang
  berlainan

70
 • Model Lester
 • Berdasarkan Model Polya, Lester (1978)
  menyarankan enam peringkat penyelesaian masalah
  yang kemudiannya dikenali sebagai Model Lester.
 • Model ini mementingkan proses menganalisis
  objektif soalan bermasalah
 • keenam-enam peringkat itu ialah
 • Kesedaran masalah
 • Kefahaman masalah
 • Analisis objektif soalan bermasalah
 • Perancangan strategi penyelesaian
 • Pelaksanaan strategi penyelesaian
 • Prosedur dan penilaian penyelesaian

71
 • Teknik TOC (Theory of Constraints)
 • digunakan untuk membantu pelajar menyelesaikan
  masalah, sama ada ciri peribadi atau akademik.
 • penggunaan TOC dalam proses penyelesaian masalah
  merangkumi tiga langkah yang utama, iaitu
 • Kesedaran dan mengenal pasti situasi bermasalah
 • penyataan masalah
 • Menentukan apa yang perlu diselesai
 • Menentukan objektif penyelesaian
 • Mengenal pasti kaedah penyelesaian masalah
  menentukan apa perubahan yang berlaku
 • Pelaksanaan kaedah penyelesaian masalah
  mengendalikan proses perubahan

72
 • Di dalam TOC, terdapat tiga tekniknya yang boleh
  digunakan untuk pengajaran penyelesaian masalah,
  iaitu
 • Teknik awan
 • Digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik,
  atau memikir tentang sesuatu keadaan, situasi,
  idea, dan sebagainya.
 • Teknik ini banyak menggunakan kaedah dan teknik
  mengajar seperti main peranan, perbincangan,
  sumbangsaran dan pemudahcaraan.

73
 • Teknik sebab dan akibat
 • Digunakan untuk membimbing pelajar memikir
  tentang akibat sesuatu idea, tingkah laku,
  kejadian dan sebagainya.
 • membimbing pelajar membuat keputusan selepas
  memberi pertimbangan tentang akibatnya dari
  sesuatu masalah yang timbul.
 • Banyak menggunakan kemahiran berfikir secara
  kritis dan kreatif serta reflektif, bersama
  dengan alat berfikir dalam bentuk carta, peta
  minda dan penggunan grafik.

74
 • Teknik mencita-citakan kejayaan
 • - digunakan untuk menyelesaikan masalah yang
  berkaitan dengan cabaran.
 • - memerlukan teknik merancang secara kolaboratif
  dan sistematik, serta kemahiran berfikir secara
  sistematik dan logikal.
About PowerShow.com