Vnoren - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Vnoren PowerPoint presentation | free to download - id: 8616b8-YjZmOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Vnoren

Description:

... Oracle Corporation http://download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appdev.920/a97269/pc_06sql.htm Chapter 13: Application Programming I: Embedded SQL, A Guide to ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 48
Provided by: cuni5
Learn more at: http://www.ksi.mff.cuni.cz
Category:
Tags: appdev | vnoren

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Vnoren


1
Vnorené SQL (embedded SQL) Dotazovací jazyky I
 • Jan Sequens
 • MFF UK, ak. rok 2009/2010

2
Použité zdroje
 • Chapter 6 Embedded SQL, ProC/C Precompiler
  Programmers guide, Release 9.2, Oracle
  Corporation
 • http//download.oracle.com/docs/cd/B10501_01/appde
  v.920/a97269/pc_06sql.htm
 • Chapter 13 Application Programming I Embedded
  SQL, A Guide to DB2, 4/e, C J Date, Colin J White
 • Embedded SQL Introduction to ProC, Ankur Jain
  and Jeff Ullman
 • http//infolab.stanford.edu/ullman/fcdb/oracle/or
  -proc.html
 • Embedded SQL v C/C, Katerina Opocenská
 • http//www.ms.mff.cuni.cz/kopecky/vyuka/oracle2/o
  ra2_opoc.pdf

3
Obsah této prezentace
 • Co je vnorené SQL a jak se používá
 • Hostitelské a indikátorové promenné
 • Príkazy INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT
 • Kurzory
 • Ošetrení chyb

4
Co a k cemu je vnorené SQL?
 • Zpusob použití SQL v programovacích jazycích
 • SQL vepsané ve zdrojovém kódu jiného
  programovacího jazyka
 • Všechny príkazy interaktivního SQL jdou použít ve
  vnoreném SQL

5
Co a k cemu je vnorené SQL?
 • Zpusob použití SQL v programovacích jazycích
 • SQL vepsané ve zdrojovém kódu jiného
  programovacího jazyka
 • Všechny príkazy interaktivního SQL jdou použít ve
  vnoreném SQL (nikoliv naopak)

6
Jak vnorené SQL používáme?
 • Náš databázový systém musí mít podporu vnoreného
  SQL v našem programovacím jazyce

7
Jak vnorené SQL používáme?
IBM DB2

Oracle

Microsoft SQL Server

MySQL

8
Jak vnorené SQL používáme?
IBM DB2
C/C, COBOL, FORTRAN, REXX
Oracle

Microsoft SQL Server

MySQL

9
Jak vnorené SQL používáme?
IBM DB2
C/C, COBOL, FORTRAN, REXX
Oracle
Ada, C/C, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1
Microsoft SQL Server

MySQL

10
Jak vnorené SQL používáme?
IBM DB2
C/C, COBOL, FORTRAN, REXX
Oracle
Ada, C/C, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1
Microsoft SQL Server
Od verze 2008 ukoncena oficiální podpora
MySQL

11
Jak vnorené SQL používáme?
IBM DB2
C/C, COBOL, FORTRAN, REXX
Oracle
Ada, C/C, COBOL, Fortran, Pascal, PL/1
Microsoft SQL Server
Od verze 2008 ukoncena oficiální podpora
MySQL
Nepodporováno
12
Jak vnorené SQL používáme?
 • Príklad vnoreného SQL (Oracle a C)
 • include ltstdio.hgt
 • include ltsqlca.hgt
 • int main(void)
 • EXEC SQL INSERT INTO osoby (prijmeni) VALUES
  (Sequens)
 • return 0

13
Jak vnorené SQL používáme?
 • Vložíme hlavickový soubor struktury SQL
  Communication Area (SQLCA)
 • Príkazy vnoreného SQL zacínáme direktivou EXEC
  SQL a ukoncujeme stredníkem

14
Jak vnorené SQL používáme?
 • Oracle prostredí pro SQL vnorené v C/C se
  nazývá ProC/C
 • Zdrojové soubory s príponou .pc
 • Prekompilátor ProC/C preloží .pc na cistý
  C/C kód
 • Nahrazení konstrukcí vnoreného SQL voláními
  standardní run-time knihovny
 • C/C kód je standardne zkompilován

15
Hostitelské promenné
 • Predávání dat mezi SQL a C/C
 • Ve vnoreném SQL oznacujeme dvojteckou
 • Vstupní
 • EXEC SQL INSERT INTO osoby (prijmeni) VALUES
  (prijmeni_osoby)
 • Výstupní
 • EXEC SQL SELECT prijmeni INTO prijmeni_osoby
  FROM osoby

16
Indikátorové promenné
 • Motivace Co uložit do promenné, když SELECT
  vrátí NULL?
 • Rešení Použijeme druhou, sprátelenou
  promennou, která bude indikovat, jak a zda je
  puvodní promenná naplnena
 • Indikátorová promenná se zapisuje bezprostredne
  za puvodní promennou, oddelená dvojteckou

17
Indikátorové promenné u výstupních promenných
Indikátorová promenná Hostitelská promenná
-2 Oríznutá hodnota z databáze, hodnota se do hostitelské promenné nevejde a její velikost nemuže být urcena.
-1 Nedefinovaná hodnota, v databázi byla NULL.
0 Hodnota z databáze, není to NULL.
gt0 Oríznutá hodnota z databáze, hodnota se do hostitelské promenné nevejde. Indikátorová promenná obsahuje velikost hodnoty v databázi.
18
Indikátorové promenné u výstupních promenných -
príklad
 • EXEC SQL SELECT pocet_deti INTO pocetind_pocet
  FROM osoby WHERE prijmeni Sequens
 • if (ind_pocet -1) / NULL v databázi /
 • pocet 0

19
Indikátorové promenné u vstupních promenných
 • Ovlivní, co se zapíše do databáze v príkazech
  INSERT nebo UPDATE

Indikátorová promenná Zápis do databáze
-1 Zapíše se NULL (hodnota hostitelské promenné se bude ignorovat).
gt 0 Zapíše se hodnota hostitelské promenné.
20
Príkaz INSERT
 • Stejné použití jako pri interaktivním SQL
 • Skutecný zápis proveden až po zapsání zmen
  príkazem COMMIT
 • EXEC SQL INSERT INTO osoby (jmeno, prijmeni)
 • VALUES (jmeno_osoby, prijmeni_osoby)

21
Príkaz UPDATE
 • Stejné použití jako pri interaktivním SQL
 • Skutecný zápis proveden až po zapsání zmen
  príkazem COMMIT
 • EXEC SQL UPDATE osoby
 • SET jmeno jmeno_osoby
 • WHERE prijmeni prijmeni_osoby

22
Príkaz DELETE
 • Stejné použití jako pri interaktivním SQL
 • Skutecné smazání provedeno až po zapsání zmen
  príkazem COMMIT
 • EXEC SQL DELETE FROM osoby
 • WHERE prijmeni prijmeni_osoby

23
Príkaz SELECT
 • V zásade stejné použití jako u interaktivního SQL
 • Je treba vyrešit, kam a jak uložíme to, co SELECT
  vrátí

24
Príkaz SELECT
 • Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden rádek,
  je situace jednoduchá

25
Príkaz SELECT
 • Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden rádek,
  je situace jednoduchá
 • EXEC SQL SELECT jmeno, prijmeni
 • INTO jmeno_osoby, prijmeni_osoby
 • FROM osoby

26
Príkaz SELECT
 • Víme-li, že náš SELECT vrátí nejvýše jeden rádek,
  je situace jednoduchá
 • EXEC SQL SELECT jmeno, prijmeni
 • INTO jmeno_osoby, prijmeni_osoby
 • FROM osoby
 • Vrací-li SELECT více než jeden rádek, je treba
  použít ke zpracování výsledku tzv. kurzor

27
Kurzor
 • Nástroj pro práci s množinou rádku, kterou vrací
  príkaz SELECT
 • Udržuje ukazatel na aktuální zpracovávaný rádek

28
Princip práce s kurzorem
 • DECLARE CURSOR
 • Urcení SQL dotazu, se kterým bude kurzor pracovat
 • OPEN
 • Provedení SQL dotazu, se kterým kurzor pracuje
 • FETCH
 • Nactení jednoho rádku z výsledku dotazu
 • CLOSE
 • Ukoncení práce s kurzorem

29
DECLARE CURSOR
 • Pojmenování kurzoru
 • Asiociace s dotazem
 • EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR
 • SELECT jmeno, prijmeni
 • FROM osoby
 • WHERE pocet_deti gt minimalni_plodnost

30
DECLARE CURSOR
 • Pojmenování kurzoru
 • Asiociace s dotazem
 • EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR
 • SELECT jmeno, prijmeni
 • FROM osoby
 • WHERE pocet_deti gt minimalni_plodnost
 • Nezahrnujeme klauzuli INTO

31
OPEN
 • Navázání hostitelských promenných
 • Vykonání dotazu
 • EXEC SQL OPEN osoby_kurzor

32
FETCH
 • Nactení rádku z výsledku
 • Posunutí ukazatele na další rádek
 • EXEC SQL FETCH osoby_kurzor
 • INTO jmeno_osoby, prijmeni_osoby

33
FETCH
 • Nactení rádku z výsledku
 • Posunutí ukazatele na další rádek
 • EXEC SQL FETCH osoby_kurzor
 • INTO jmeno_osoby, prijmeni_osoby
 • Klauzule INTO se použije zde, nikoliv v deklaraci
  kurzoru
 • Kurzor musí být deklarován a otevren.

34
CLOSE
 • Uzavre kurzor, uvolní zdroje.
 • Posunutí ukazatele na další rádek
 • EXEC SQL CLOSE osoby_kurzor

35
Ošetrení chyb
 • Ke smysluplnému príkladu použití kurzoru nám
  chybí zpusob, jak ošetrit chyby
 • První možnost je testovat po každém vnoreném SQL
  príkazu, zda-li nedošlo k chybe, tzv. explicitní
  testování
 • Druhá možnost je implicitní testování pomocí
  príkazu WHENEVER

36
Explicitní ošetrení chyb
 • Po vykonání každého vnoreného SQL príkazu
  obsahuje struktura SQLCA v poli sqlcode kontrolní
  hodnotu

Hodnota sqlcode Výsledek posledního príkazu
0 Probehl v porádku
gt 0 Probehl, ale s problémy (warning). Napr. hodnota 100 znací, že nebyla nalezena žádná data.
lt 0 Skoncil chybou (error).
37
Implicitní ošetrení chyb
 • Zjednodušení oproti explicitnímu ošetrení
 • Není treba testovat po každém príkazu, testovací
  podmínka platí až do urcení podmínky nové
 • Zajištení príkazem WHENEVER se syntaxí
 • EXEC SQL WHENEVER ltpodmínkagt ltakcegt

38
Príkaz WHENEVER
 • EXEC SQL WHENEVER ltpodmínkagt ltakcegt
 • Kde ltpodmínkagt je
 • NOT FOUND (sqlcode je 100, prázdná data),
 • SQLWARNING (varování jiné než prázdná data),
 • SQLERROR (chyba),
 • A ltakcegt je
 • CONTINUE (program se pokusí pokracovat)
 • DO ltvolání_funkcegt (zavolání C/C funkce)
 • GO TO ltnáveštígt (odskok)
 • STOP (program ihned skoncí)

39
Kurzory príklad použití
 • EXEC SQL DECLARE osoby_kurzor CURSOR FOR
 • SELECT jmeno FROM osoby
 • WHERE pocet_deti minimalni_plodnost
 • EXEC SQL OPEN osoby_kurzor
 • EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break
 • while(1)
 • EXEC SQL FETCH emp_cursor INTO jmeno_osoby
 • EXEC SQL CLOSE osoby_kurzor

40
Kurzory FOR UPDATE
 • Kurzory sloužící také pro úpravu ci mazání
  záznamu v tabulce
 • Kurzor je deklarován s klauzulí FOR UPDATE OF
  ltjméno_tabulkygt na konci
 • Príkazy UPDATE ci DELETE ho mohou využít v cásti
  WHERE, byl-li již kurzor otevren a proveden
  príkaz FETCH
 • EXEC SQL UPDATE WHERE CURRENT OF osoby_kurzor
 • Odkaz na poslední záznam získaný príkazem FETCH

41
Posuvné (scrollable) kurzory
 • Dovolují i jiný pohyb ve vybraných záznamech než
  jen o jeden záznam vpred

42
Posuvné (scrollable) kurzory
 • Dovolují i jiný pohyb ve vybraných záznamech než
  jen o jeden záznam vpred
 • FETCH FIRST
 • FETCH LAST
 • FETCH PRIOR
 • FETCH NEXT
 • FETCH CURRENT
 • FETCH RELATIVE n
 • FETCH ABSOLUTE n

43
Záverecný príklad (1/4)
 • include ltstdio.hgt
 • / deklarace hostitelských promenných /
 • char userid12 "SCOTT/TIGER"
 • char jmeno_zamestnance10
 • int cislo_zamestanance
 • int cislo_oddeleni
 • char temp32
 • void sql_error()
 • / SQL Communications Area /
 • include ltsqlca.hgt
 • main()
 • emp_number 7499
 • / ošetrení chyb /
 • EXEC SQL WHENEVER SQLERROR do
  sql_error("Oracle chyba")

44
Záverecný príklad (2/4)
 • / pripojení k Oracle databázi /
 • EXEC SQL CONNECT userid
 • printf(Pripojeno.\n")
 • / deklarace kurzoru /
 • EXEC SQL DECLARE zam_kurzor CURSOR FOR
 • SELECT prijmeni
 • FROM zam
 • WHERE cislo_oddeleni cislo_oddeleni
 • printf(Cislo oddeleni? ")
 • gets(temp)
 • dept_number atoi(temp)
 • / otevrení kurzoru a vykonání dotazu /
 • EXEC SQL OPEN zam_kurzor

45
Záverecný príklad (3/4)
 • printf(Prijmeni zamestnance\n")
 • printf("-------------\n")
 • / nactení dat ve smycce pomocí FETCH
 • opuštení smycky, když nebude další rádek /
 • EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO break
 • while (1)
 • EXEC SQL FETCH zam_kurzor INTO
  jmeno_zamestnance
 • printf("s\n", jmeno_zamestnance)
 • EXEC SQL CLOSE zam_kurzor
 • EXEC SQL COMMIT WORK RELEASE
 • exit(0)

46
Záverecný príklad (4/4)
 • void
 • sql_error(msg)
 • char msg
 • char buf500
 • int buflen, msglen
 • EXEC SQL WHENEVER SQLERROR CONTINUE
 • EXEC SQL ROLLBACK WORK RELEASE
 • buflen sizeof (buf)
 • sqlglm(buf, buflen, msglen)
 • printf("s\n", msg)
 • printf(".s\n", msglen, buf)
 • exit(1)

47
Konec prezentace
 • Cas pro carokrásnou referující Šárku
About PowerShow.com