M?ng m - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – M?ng m PowerPoint presentation | free to download - id: 846d13-NjU2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

M?ng m

Description:

M ng m y t nh B m n K thu t m y t nh v M ng Khoa C ng ngh Th ng tin i h c S ph m H N i T ng quan v M ng m y t nh – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 56
Provided by: eduv90
Learn more at: http://hnue.edu.vn
Category:
Tags: network | wifi

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: M?ng m


1
M?ng máy tính
 • B? môn K? thu?t máy tính và M?ng
 • Khoa Công ngh? Thông tin
 • Ð?i h?c Su ph?m Hà N?i

2
Chuong 1 T?ng quan v? m?ng máy tính
 • Khai niê?m Internet
 • Khai niê?m giao thuc
 • Network edge
 • Network core
 • Access net, physical media
 • Câu truc Internet/ISP
 • Tâng giao thuc, mô hinh di?ch vu?
 • Mô hinh ma?ng

3
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge Rìa m?ng
 • 1.3 Network core Nhân m?ng
 • 1.4 Network access và physical media
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

4
Hình dung v? Internet
 • Kêt nôi hang ty? thiêt bi? tinh toan host
  h? th?ng cu?i
 • Host ch?y các ?ng d?ng m?ng
 • Liên k?t truy?n thông
 • Cap quang, cap dông, song vô tuyên, vê? tinh
 • Tôc dô? truyên (transmission rate) bandwidth
 • Router chuyê?n tiêp cac goi tin (doa?n du
  liê?u)

5
Hình dung v? Internet
 • Giao thuc Ðiêu khiê?n viê?c truyên, nhâ?n
  cac ba?n tin
 • Vi du? TCP, IP, HTTP, FTP, PPP
 • Internet Ma?ng cu?a cac ma?ng
 • Phân câp lo?ng le?o
 • Public Internet va private intranet
 • Các chu?n trong Internet
 • RFC Request for comments
 • IETF Internet Engineering Task Force

router
workstation
server
mobile
local ISP
regional ISP
company network
6
S? tiêu chu?n hóa Internet
 • International Telecommunications Union (ITU)
 • Các chu?n truy?n (ví d? modem - V.90)
 • Các d?ch v? di?n tho?i, fax truy?n th?ng
 • Internet Engineering Task Force (IETF)
 • Core Internet Protocol, transport (TCP)
 • ?ng d?ng email, HTTP, FTP, SSH, NFS, VoIP
 • W3C
 • HTML, XML, schema, SOAP, semantic web,
 • OASIS
 • XML schema cho các ?ng d?ng c? th?
 • Nhi?u các t? ch?c khác

7
Goc nhin di?ch vu?
 • Ha? tâng truyên thông Cho phep cac ung
  du?ng phân tan
 • Web, email, games, thuong ma?i diê?n tu?, chia
  se? file
 • Cac di?ch vu? truyên thông Cung câp cho cac
  ung du?ng
 • Truyên không tin câ?y không huong kêt nôi
 • Truyên tin câ?y huong kêt nôi

8
Khai niê?m giao thuc
 • Giao th?c c?a con ngu?i
 • whats the time?
 • I have a question
 • Cac ba?n tin nao do gu?i di
 • Hanh dô?ng nao do khi cac ba?n tin nhâ?n
 • Cac giao thuc ma?ng (network protocol)
 • Tât ca? cac hoa?t dô?ng trong Internet du?a
  trên cac giao thuc

Cac giao thuc di?nh nghia di?nh da?ng, thu
tu? cu?a cac ba?n tin gu?i va nhâ?n giua cac
thu?c thê? ma?ng va cac hoa?t dô?ng truyên
nhâ?n ba?n tin
9
Khai niê?m giao thuc
 • Giao thuc cu?a con nguoi va giao thuc cu?a
  ma?ng may tinh

Hi
TCP connection req
Hi
Các giao th?c khác c?a con ngu?i?
10
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge
 • 1.3 Network core
 • 1.4 M?ng truy c?p và phuong ti?n v?t lý
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

11
Câu truc ma?ng Nhin cu? thê? hon
 • Network edge cac ung du?ng va cac host
 • Network core
 • Cac thiêt bi? di?nh tuyên
 • Ma?ng cu?a cac ma?ng
 • M?ng truy c?p, phuong ti?n v?t lý các liên k?t
  truy?n thông

12
Network edge
 • H? th?ng cu?i (hosts)
 • Cha?y cac chuong trinh ung du?ng
 • Vi du? Web, email
 • ta?i edge of network
 • Mô hinh client/server
 • Client g?i yêu c?u và nh?n d?ch v? t? server
 • Ví d? Web browser/server, email client/server
 • Mô hinh peer-peer
 • Su? du?ng rât it hoa?c không su? du?ng cac
  server danh riêng

13
Network edge D?ch v? hu?ng k?t n?i
 • M?c dích truy?n d? li?u gi?a các h? th?ng cu?i
 • Handshaking thi?t l?p (chu?n b?) cho vi?c truy?n
  d? li?u
 • Giao th?c c?a con ngu?i A Hello, B hello
 • Thi?t l?p tr?ng thái trong hai host truy?n thông
 • TCP - Transmission Control Protocol
 • D?ch v? hu?ng k?t n?i c?a Internet
 • D?ch v? TCP RFC 793
 • Tin c?y, truy?n d? li?u dòng byte có th? t?
 • M?t gói báo nh?n (ACK) và truy?n l?i
 • Ði?u khi?n lu?ng
 • Bên g?i không truy?n vu?t quá kh? nang bên nh?n
 • Ði?u khi?n t?c ng?n
 • Bên g?i gi?m t?c d? g?i khi m?ng t?c ng?n

14
Network edge D?ch v? không hu?ng k?t n?i
 • M?c dích Truy?n d? li?u gi?a các h? th?ng cu?i
 • UDP - User Datagram Protocol RFC 768
 • Không hu?ng k?t n?i
 • Truy?n d? li?u không tin c?y
 • Không di?u khi?n lu?ng
 • Không di?u khi?n t?c ng?n
 • Các ?ng d?ng s? d?ng TCP
 • HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (remote
  login), SMTP (email)
 • Các ?ng d?ng s? d?ng UDP
 • Truy?n dòng media, h?i ngh? truy?n hình, DNS,
  di?n tho?i Internet

15
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge
 • 1.3 Network core
 • 1.4 Network access và physical media
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

16
Network Core
 • M?ng lu?i c?a các router k?t n?i v?i nhau
 • Câu h?i D? li?u truy?n qua m?ng nhu th? nào?
 • Chuy?n m?ch kênh du?ng dành riêng cho m?i cu?c
  g?i m?ng di?n tho?i
 • Chuy?n m?ch gói d? li?u g?i qua m?ng du?i các
  do?n riêng r?

17
Network Core Chuy?n m?ch kênh
 • Tài nguyên end-end dành riêng cho cu?c g?i
 • Bang thông du?ng truy?n, kh? nang chuy?n m?ch
 • Tài nguyên dành riêng không chia s? khi r?i
 • Chuy?n m?ch kênh d?m b?o hi?u nang
 • Ðòi h?i thi?t l?p cu?c g?i

18
Network Core Chuy?n m?ch kênh
 • Các tài nguyên m?ng (ví d? bandwidth) du?c chia
  thành các ph?n
 • Các ph?n này c?p cho các cu?c g?i
 • Các ph?n tài nguyên r?i n?u không du?c s? d?ng
  b?i cu?c g?i mà tài nguyên dó dã c?p phát cho
  cu?c g?i này (no sharing)
 • Chia các bandwidth c?a du?ng truy?n thành các
  ph?n
 • Chia theo t?n s?
 • Chia theo th?i gian

19
Chuy?n m?ch kênh FDM và TDM
20
Câu h?i bài t?p
 • Tính th?i gian d? g?i m?t file 640.000 bits t?
  host A t?i host B qua m?ng chuy?n m?ch kênh?
 • Các du?ng truy?n là 1.536 Mbps
 • M?i du?ng truy?n s? d?ng TDM 24 slot
 • Th?i gian thi?t l?p kênh gi?a hai host là 500
  msec

21
Network Core Chuy?n m?ch gói
 • M?i dòng d? li?u end-end chia thành các gói tin
 • Gói tin c?a user A, B dùng chung tài nguyên m?ng
 • M?i gói tin s? d?ng toàn b? bang thông du?ng
  truy?n
 • Tài nguyên s? d?ng theo yêu c?u
 • S? tranh giành tài nguyên
 • Yêu c?u tài nguyên c?a t?t c? user có th? vu?t
  quá kh? nang cung c?p
 • T?c ng?n hàng d?i gói tin, d?i d? s? d?ng du?ng
  truy?n
 • Store-and-forward Các gói tin chuy?n t?i hop t?i
  m?t th?i di?m
 • Nút nh?n d?y d? gói tin tru?c khi chuy?n ti?p di

22
Chuy?n m?ch gói Ghép kênh tinh
10 Mb/s Ethernet
C
A
Ghép kênh tinh
1.5 Mb/s
B
Hàng d?i gói tin Ð?i du?ng truy?n ra
 • Chu?i gói tin A và B không có m?u c? d?nh ? ghép
  kênh tinh.
 • Trong TDM, m?i host nh?n cùng s? slot trong quy
  vòng TDM frame.

23
So sánh chuy?n m?ch góivà chuy?n m?ch kênh
 • Chuy?n m?ch gói cho phép nhi?u user s? d?ng m?ng
 • Ðu?ng truy?n 1 Mb/s
 • M?i user
 • 100 kb/s khi active
 • active 10 of time
 • Chuy?n m?ch kênh
 • 10 user
 • Chuy?n m?ch gói

N user
Ðu?ng truy?n 1 Mbps
24
So sánh chuy?n m?ch góivà chuy?n m?ch kênh
 • Chuy?n m?ch gói là s? l?a ch?n?
 • T?t cho d? li?u truy?n thay d?i
 • Chia s? tài nguyên
 • Ðon gi?n, không thi?t l?p cu?c g?i
 • T?c ngh?n tang d? tr? và d? m?t gói tin
 • Các giao th?c c?n d?m b?o truy?n d? li?u tin c?y,
  di?u khi?n t?c ng?n
 • Cung c?p hành vi gi?ng circuit swiching nhu th?
  nào?
 • Ð?m b?o bang thông c?n cho ?ng d?ng audio/video
 • V?n d? chua du?c gi?i quy?t (chuong 6)

25
Chuy?n m?ch gói store-and-forward
L
R
R
R
 • L/R giây d? truy?n gói tin L bít trên ra du?ng
  truy?n R bps
 • Toàn b? gói tin ph?i d?n router tru?c nó du?c
  truy?n trên du?ng truy?n ti?p theo store and
  forward
 • Ð? tr? 3L/R
 • Ví d?
 • L 7.5 Mbits
 • R 1.5 Mbps
 • Ð? tr? 15 sec

26
M?ng chuy?n m?ch gói forwarding
 • M?c dích Chuy?n các gói tin qua các router t?
  ngu?n t?i dích
 • Nhi?u thu?t toán ch?n du?ng (chuong 4)
 • M?ng datagram
 • Ð?a ch? dích trong gói tin xác d?nh next hop
 • Route có th? thay d?i trong phiên
 • Tuong t? lái xe, h?i du?ng
 • M?ng virtual circuit
 • M?i gói tin m?ng giá tr? tag (virtual circuit
  ID), tag xác d?nh next hop
 • Ðu?ng di c? d?nh xác d?nh t?i th?i di?m thi?t l?p
  cu?c g?i, c? d?nh su?t cu?c g?i
 • Router duy trì tr?ng thái c?a m?i cu?c g?i

27
Phân lo?i m?ng
M?ng vi?n thông
 • M?ng Datagram không là hu?ng k?t n?i hay không
  hu?ng k?t n?i.
 • Internet cung c?p c? d?ch v? hu?ng k?t n?i (TCP)
  và d?ch v? không hu?ng k?t n?i (UDP) cho các ?ng
  d?ng.

28
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge
 • 1.3 Network core
 • 1.4 M?ng truy c?p và phuong ti?n v?t lý
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

29
M?ng truy c?p và phuong ti?n v?t lý
 • K?t n?i h? th?ng cu?i t?i router th? nào?
 • M?ng truy c?p dân cu
 • M?ng truy c?p co quan (tru?ng h?c, công ty)
 • M?ng truy c?p di d?ng
 • Làm quen v?i
 • Bang thông (bits per second) c?a m?ng truy c?p?
 • Dùng chung hay dành riêng?

30
M?ng truy c?p dân cu Truy c?p di?m t?i di?m
 • Dialup qua modem
 • 56Kbps (thu?ng nh? hon), truy c?p tr?c ti?p t?i
  router
 • Không th? v?a s? d?ng m?ng v?a s? d?ng di?n tho?i
  t?i m?t th?i di?m
 • ADSL asymmetric digital subscriber line
 • 1 Mbps du?ng lên (thu?ng lt 256 kbps)
 • 8 Mbps du?ng xu?ng (thu?ng lt 1 Mbps)
 • FDM 50 kHz - 1 MHz cho du?ng xu?ng
 • 4 kHz - 50 kHz cho du?ng lên
 • 0 kHz - 4 kHz cho di?n tho?i

31
M?ng truy c?p dân cu cable modem
 • HFC hybrid fiber coax
 • Không d?i x?ng 30Mbps du?ng xu?ng, 2 Mbps du?ng
  lên
 • M?ng cáp và HFC k?t n?i gia dình t?i ISP router
 • Các gia d?nh chia s? truy c?p t?i router
 • Tri?n khai qua các công ty truy?n hình cáp

32
M?ng truy c?p dân cu cable modem
33
Ki?n trúc m?ng cáp T?ng quan
Thu?ng 500 t?i 5,000 gia dình
cable headend
Gia dình
cable distribution network (simplified)
34
Ki?n trúc m?ng cáp T?ng quan
cable headend
Gia dình
cable distribution network (simplified)
35
Ki?n trúc m?ng cáp T?ng quan
cable headend
Gia dình
cable distribution network
36
Ki?n trúc m?ng cáp T?ng quan
FDM
cable headend
Gia dình
cable distribution network
37
M?ng truy c?p công ty Local area network
 • M?ng LAN c?a công ty/tru?ng h?c k?t n?i các h?
  th?ng cu?i t?i edge router
 • Ethernet
 • Ðu?ng truy?n dùng chung ho?c dành riêng k?t n?i
  các h? th?ng cu?i và router
 • 10 Mbs, 100Mbps, Gigabit Ethernet
 • LAN Chuong 5

38
M?ng truy c?p không dây
 • M?ng truy c?p không dây k?t n?i h? th?ng cu?i t?i
  router
 • Qua Base station còn g?i là Access Point
 • Wireless LAN
 • 802.11b (WiFi) 11 Mbps
 • Wider-area wireless access
 • Ðu?c cung c?p b?i nhà cung c?p m?ng di?n tho?i
 • 3G 384 kbps
 • Hi?n th?c??
 • WAP/GPRS

39
M?ng công ty
 • Các thành ph?n m?ng gia dình ph? bi?n
 • ADSL ho?c Cable Modem
 • Router/Firewall/NAT
 • Ethernet
 • Wireless Access Point

Wireless Laptop
K?t n?i v?i Cable Headend
Cable Modem
Router/ Firewall
Wireless Access Point
Ethernet
40
Phuong ti?n v?t lý
 • Twisted Pair (TP)
 • Hai dây d?ng xo?n thành t?ng c?p
 • Category 3 dây di?n tho?i truy?n th?ng, 10 Mbps
  Ethernet
 • Category 5 100Mbps Ethernet
 • Bit Lan truy?n gi?a thi?t b? truy?n và nh?n
 • Ðu?ng truy?n v?t lý k?t n?i gi?a thi?t b? phát
  và thu
 • Guided Media
 • Tín hi?u lan truy?n trong phuong ti?n v?t lý r?n
  cáp Twisted Pair, cáp quang, cáp d?ng tr?c
 • Unguided Media
 • Tín hi?u lan truy?n t? do, ví d? nhu tín hi?u
  radio

41
Phuong ti?n v?t lý cáp d?ng tr?c, cáp quang
 • Cáp quang
 • Mang tín hi?u ánh sáng
 • T?c d? cao
 • Truy?n di?m t?i di?m t?c d? cao (ví d? 5 Gps)
 • T? l? l?i th?p không ?nh hu?ng b?i nhi?u di?n t?
 • Cáp d?ng tr?c
 • Hai dây d?n b?ng d?ng, d?ng tr?c
 • Hai chi?u
 • Baseband
 • M?t kênh trên cáp
 • K? th?a Ethernet
 • Broadband
 • Nhi?u kênh trên cáp
 • HFC

42
Phuong ti?n v?t lý Sóng Radio
 • Ki?u du?ng truy?n Radio
 • Sóng Microwave(viba) m?t d?t
 • Ð?t t?i 45 Mbps
 • LAN (ví d? Wifi)
 • 2Mbps, 11Mbps
 • Wide-Area (Ví d?e.g., cellular)
 • 3G hàng tram kbps
 • Satellite(v? tinh)
 • Ð?t t?i 50Mbps (ho?c nhi?u kênh bandwidth nh?
  hon)
 • Ð? tr? end-end 270 msec
 • Các vùng d?a lý xa
 • Tín hi?u mang trong ph? di?n t?
 • Không có dây d?n v?t lý
 • Hai chi?u
 • ?nh hu?ng c?a môi tru?ng lan truy?n
 • Ph?n x?
 • V?t c?n
 • Nhi?u

43
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge
 • 1.3 Network core
 • 1.4 Network access và physical media
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

44
C?u trúc Internet M?ng c?a các m?ng
 • Phân c?p tuong d?i
 • M?c trung tâm Tier-1 ISPs (ví d? UUNet,
  BBN/Genuity, Sprint, ATT), ph?m vi qu?c gia/qu?c
  t?
 • Ð?i x? v?i nhau ngang hàng

Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
45
C?u trúc Internet M?ng c?a các m?ng
 • Tier-2 ISP các ISP nh? hon (thu?ng m?c vùng)
 • K?t n?i t?i m?t ho?c nhi?u Tier-1 ISP và các
  Tier-2 ISP

Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
46
C?u trúc Internet M?ng c?a các m?ng
 • Tier-3 ISP và local ISP
 • M?ng g?n nh?t d?i v?i các h? th?ng cu?i

Local ISP và Tier- 3 ISP là khách hàng c?a các
Tier ISP m?c cao hon, các tier m?c cao hon k?t
n?i tier là khách hàng c?a nó v?i ph?n còn l?i
c?a Internet
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
47
Câu truc Internet Ma?ng cu?a cac ma?ng
 • Mô?t goi tin chuyê?n qua nhiêu ma?ng

Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
Tier 1 ISP
48
Cac tâng giao thuc
 • M?ng là ph?c t?p!
 • Nhiêu thanh phân
 • Host
 • Router
 • Liên kêt cu?a cac phuong tiê?n truyên khac
  nhau
 • Ung du?ng
 • Giao thuc
 • Phân cung, phân mêm

49
T? ch?c c?a chuy?n bay
 • M?t chu?i các bu?c

50
Phân tâng ch?c nang c?a chuy?n bay
 • Layers M?i l?p th?c hi?n m?t d?ch v?
 • Ho?t d?ng x? lý qua chính l?p n?i b? c?a nó
 • Ph? thu?c vào các d?ch v? mà l?p du?i cung c?p

51
T?i sao l?i phân t?ng?
 • Gi?i quy?t v?i các h? th?ng ph?c t?p
 • C?u trúc rõ ràng cho phép d?nh danh, quan h? c?a
  các ph?n h? th?ng ph?c t?p
 • Mô dun hóa d? d? b?o trì, nâng c?p h? th?ng
 • S? thay d?i trong vi?c th?c hi?n d?ch v? c?a m?i
  t?ng là trong su?t v?i ph?n còn l?i c?a h? th?ng
 • Ví d? S? thay d?i trong th? t?c in gate không
  ?nh hu?ng t?i ph?n còn l?i c?a h? th?ng
 • Có h?n ch? c?a s? phân t?ng ?

52
Ngan x?p giao th?c Internet
 • Application h? tr? các ?ng d?ng m?ng
 • FTP, SMTP,
 • Transport truy?n d? li?u host-host
 • TCP, UDP
 • Network d?n du?ng các datagram t? ngu?n t?i dích
 • IP, các giao th?c d?n du?ng
 • Link truy?n d? li?u gi?a các thành ph?n m?ng
  láng gi?ng
 • PPP, Ethernet
 • Physical

53
Ðóng gói
source
message
application transport network link physical
segment
datagram
frame
switch
destination
application transport network link physical
router
54
Chuong 1 T?ng quan v? M?ng máy tính
 • 1.1 M?t s? khái ni?m co b?n trong Internet
 • 1.2 Network edge
 • 1.3 Network core
 • 1.4 Network access và physical media
 • 1.5 C?u trúc Internet và ISP
 • 1.6 Ð? tr? và d? m?t gói trong m?ng chuy?n m?ch
  gói
 • 1.7 Các t?ng giao th?c, các mô hình d?ch v?
 • 1.8 L?ch s?

55
L?ch s? Internet
1961-1972 Ngu?n g?c c?a m?ng chuy?n m?ch gói
 • 1961 Kleinrock Lý thuy?t hàng d?i ch?ng minh
  hi?u qu? c?a chuy?n m?ch gói
 • 1964 Baran chuy?n m?ch gói trong m?ng dùng
  trong quân s?
 • 1967 ARPAnet xây d?ng b?i Advanced Research
  Projects Agency
 • 1969 Nút ARPAnet d?u tiên ho?t d?ng
 • 1972
 • ARPAnet công b? r?ng rãi
 • NCP (Network Control Protocol) là giao th?c
  host-host d?u tiên
 • Chuong trình e-mail d?u tiên
 • ARPAnet có 15 nút

56
L?ch s? Internet
1972-1980 Làm vi?c liên m?ng, các m?ng m?i
 • 1970 M?ng v? tinh ALOHAnet satellite t?i Hawaii
 • 1973 Lu?n van ti?n s? c?a Metcalfe d? xu?t m?ng
  Ethernet
 • 1974 Cerf và Kahn ki?n trúc cho k?t n?i các
  m?ng
 • Cu?i nh?ng nam 70 ki?n trúc m?i DECnet, SNA,
  XNA
 • Cu?i nh?ng nam 70 chuy?n m?ch các gói tin chi?u
  dài c? d?nh (ti?n thân c?a ATM)
 • 1979 ARPAnet có 200 nút
 • Quy t?c làm vi?c liên m?ng c?a Cerf và Kahn
 • T?i thi?u, t? tr? không dòi h?i có s? thay d?i
  bên trong d? k?t n?i các m?ng
 • Mô hình d?ch v? best effort
 • Stateless router
 • Ði?u khi?n không t?p chung
 • Ð?nh nghia ki?n trúc c?a Internet ngày nay

57
L?ch s? Internet
1990, 2000s thuong m?i hóa, Web, các ?ng d?ng
m?i
 • Ð?u nh?ng nam 90 ARPAnet d?ng làm vi?c
 • 1991 NSF h?n ch? s? d?ng thuong m?i NSFnet (d?ng
  làm vi?c 1995)
 • Ð?u nh?ng nam 1990 Web
 • Siêu van b?n Bush 1945, Nelson 1960
 • HTML, HTTP Berners-Lee
 • 1994 Mosaic sau dó là Netscape
 • Cu?i nh?ng nam 90 thuong m?i hóa Web
 • Cu?i 90 cho d?n nh?ng nam 2000
 • Instant messaging, chia s? file P2P
 • An toàn b?o m?t m?ng d?t lên hàng d?u
 • Kho?ng 50 tri?u host, hon 100 tri?u ngu?i s? d?ng
 • Ðu?ng truy?n backbone d?t t?c d? Gbps
About PowerShow.com