Miten merkitsen viitteet ja l - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Miten merkitsen viitteet ja l PowerPoint presentation | free to view - id: 8304b6-MDlhYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Miten merkitsen viitteet ja l

Description:

Miten merkitsen viitteet ja l hteet Sirpa Marko 12.3.2009 Ohje julkaistu 1.9.2008 Ohje: Laurean opinn ytet iden l hdeviitteiden ja l hteiden merkint tavat ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:44
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: 0602
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Miten merkitsen viitteet ja l


1
Miten merkitsen viitteet ja lähteet
 • Sirpa Marko 12.3.2009

2
Ohje julkaistu 1.9.2008
Ohje Laurean opinnäytetöiden lähdeviitteiden ja
lähteiden merkintätavat (Sirpa Marko, Kirsti
Vuorela) Saatavissa Viestintäpisteen sivuilla
http//viestintapiste.laurea.fi Laurean Intrassa
Opiskelu-gt Opinnäytetyö -gt Ohjeet
3
Mistä tieto on peräisin?
 • Viitteillä ilmaistaan lähteet, joita kirjoittaja
  on työssään käyttänyt, ovat ne sitten painettuja
  teoksia, sähköisiä lähteitä, haastatteluja tms.
 • Tekstissä täytyy myös voida erottaa kirjoittajan
  omat ajatukset muiden ajatuksista.
 • Kuka puhuu?
 • Tietolähteisiin viitataan sijoittamalla tekstin
  yhteyteen lähdeviitteitä, jotka kootaan työn
  loppuun aakkostettuun lähdeluetteloon.
 • Keskeinen idea Tekstiviitteen ja lähdeluettelon
  yhteistyö

4
Lähdekritiikki
 • Hakukoneet eivät osaa erottaa luotettavaa,
  laadukasta sivua esim. pilanpäiten tehdystä
 • Kukaan ei valvo verkon sisältämien dokumenttien
  laatua, ennakkotarkastusta ei ole
 • Lähdekritiikki Kuka on aineiston laatinut ja
  toimittanut? Onko se selkeästi ilmoitettu? Mikä
  on kirjoittajan pätevyys? Mikä organisaatio
  taustalla?

5
 • Lähdeviite sijoitetaan tekstiviitteeksi
  sulkeisiin referoidun tai suoraan lainatun tiedon
  jälkeen ns. Harvardin järjestelmän mukaan
 • Tekijä julkaisuvuosi sivu(t)
 • Esim. (Alasuutari 1999, 70)
 • (Eskola Suoranta 1998, 21 - 22)
 • (Hirsjärvi, Remes Sajavaara 2001, 123), kun
  mainitaan ensimmäisen kerran, myöh. lyhyemmin
  (Hirsjärvi ym. 2001, 123)
 • Suullisesti saatuun tietoon tai sähköiseen
  julkaisuun merkitään tekstiviite samalla tavalla
  kuin kirjalliseenkin.
 • Sähköisten lähteiden tekstiviitteissä
  sivunumeroita ei useinkaan voida ilmoittaa.

6
 • Jos lähteenä käytetyn dokumentin kirjoittaja ei
  ole tiedossa, viitteeksi merkitään julkaisun nimi
  / julkaisijayhteisön nimi ja vuosiluku.
 • Samoin menetellään, kun viitataan lakeihin,
  asetuksiin, komiteanmietintöihin yms.
 • Kumppanuus merkitsee yrityksen koko
  organisaatiolta ja jokaiselta asianosaiselta
  sitoutumista pitkäjänteiseen yhteistyöhön
  yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi (Suomen
  kuntaliitto 2005, 4 - 5).
 • Haastattelulla saatu tieto ilmaistaan viitteessä
  siten, että sulkeisiin merkitään haastatellun
  sukunimi ja haastatteluvuosi, esim. (Vartiovuori
  2009)
 • Tieto merkitään myös lähdeluetteloon, esim.
 • Huhtela-Sulku, M. 2009. Viestintäpäällikön
  haastattelu 10.2.2009. Suomen Messut. Helsinki.

7
 • Referoitaessa merkitään näkyviin kuka puhuu!
 • Tähän seikkaan kiinnittää huomiota myös Ruohotie
  (1999, 28 36), joka lisäksi on pannut merkille,
  että . Hän mainitsee myös, että .
 • Pisteellä informaatioarvo
 • Se osoittaa, viitataanko vain yhteen virkkeeseen,
  jolloin piste on lopussa (Alasuutari 1999, 52).
 • Jos viite koskee useita edellä olevia virkkeitä
  Xxxxxx xxxxxx. Wxxxxxx xxxxx. Gxxx xxx xxxx
  xxxxxxxxxx. (Alasuutari 1999, 52.)

8
 • Suora lainaus eli sanatarkka lainaus
 • Palkkiot huomataan helpommin oikeudenmukaisiksi,
  jos ne on sidottu työsuorituksiin. Suoritukseen
  sidottu palkkiojärjestelmä ei kuitenkaan
  itsestään takaa oikeudenmukaisuutta. (Ruohotie
  1999, 24.)
 • Tyytymättömyys johtaa toiminnallisten häiriöiden
  lisääntymiseen, mikä puolestaan saa aikaan työn
  tulosten heikkenemisen (Ruohotie 1999, 25).
 • Huom. Pisteen paikka!
 • Sähköinen lähde merkitään tekstiin samoin kuin
  kirjallinenkin lähde. Jos esimerkiksi
  Internet-dokumentilla on tekijä, mainitaan
  tekstiviitteessä tekijän nimi ja dokumentin
  laadinta- tai päivitysvuosi. Sähköisen julkaisun
  tekijä on henkilö, joka on vastuussa teoksen
  tekstisisällön kirjoittamisesta.

9
 • Ellei tekijää ole tiedossa, mainitaan dokumentin
  nimi ja vuosi. Ellei sitäkään ole ilmoitettu,
  laitetaan tekstiviitteeksi päävastuullisena
  tekijänä olevan yhteisön nimi ja vuosi tai
  sivujen ylläpidosta vastaavan organisaation nimi
  ja vuosi (esimerkiksi vuosikertomukset,
  komiteanmietinnöt, tutkimusryhmien raportit).
  Tarkka Internet-osoite ilmoitetaan vain
  lähdeluettelossa, sitä ei koskaan merkitä
  tekstiviitteeseen.

10
Sähköinen lähde, esim.
 • Hurme arvelee, että joustotyö tulee lisääntymään
  tietotyössä, sen sijaan hänestä on epävarmaa,
  lisääntyykö varsinainen etätyö (Hurme 2007).
 • Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran
  sivuilla on runsaasti tietoa hygieniaosaamisesta,
  testijärjestelmästä, osaamistestaajista ja muusta
  aiheeseen liittyvästä. Sieltä voi myös tulostaa
  itselleen aihetta käsittelevän tietopaketin.
  (Hygieniaosaaminen 2006.)

11
Painettu lähde, esim.
 • Tutkivan oppimisen tavoitteena on tuottaa
  tutkittuun tietoon perustuvaan tietämistä,
  kontekstin ja sen ilmiöiden ymmärtämistä,
  tekemisen osaamista ja erilaisten tilanteiden
  hallintakykyä. Laureassa on tavoitteena, että
  tutkiva työtapa ja tutkiva elämänasenne ovat osa
  jokaisen opettajan ja opiskelijan arkea. (Raij
  2003, 5455 Tutkimus- ja kehittämistyön
  strategia 2004,6.)

12
Edelliset lähdeluettelossa
 • Lähdeluettelossa
 • Raij, K. 2003. Osaamisen tuottaminen
  ammattikorkeakoulun päämääränä. Teoksessa H.
  Kotila (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka.
  Ajankohtaisia puheenvuoroja. Helsinki Edita,
  196209.
 • Tutkimus- ja kehittämistyön strategia. 4.5.2004.
  Laurea-ammattikorkeakoulu.

13
Lähdeluettelo
 • Tekstiviitteissä olevat lähteet kootaan lopussa
  olevaan tekijän mukaan aakkostettuun
  lähdeluetteloon, jonka otsikoksi merkitään sana
  Lähteet. Jos lähteessä ei ole mainintaa
  tekijästä, lähde sijoitetaan luettelossa
  dokumentin nimen mukaiseen kohtaan.
 • Tekstiviitteiden ja lähdeluettelon tietojen
  täytyy vastata toisiaan

14
Kirjat ja vastaavat painetut julkaisut
 • kirjoittaja/t tai toimittaja/t (sukunimi,
  etunimen alkukirjain)
 • Julkaisuvuosi
 • teoksen nimi (osa, julkaisusarjan nimi ja numero)
 • Suomentaja
 • painos (jos on useita 1. painosta ei merkitä)
 • julkaisijan kotipaikka (sen jälkeen kaksoispiste
  ennen julkaisijaa)
 • julkaisija (ei mainita yhtiömuotoa)

15
Lähteet
Aho, H. 1999. Tiede, tutkimus ja tutkielma.
Johdatus tutkielman maailmaan. 3. painos. Porvoo
WSOY. Eerola, E. Mauranen, A. (toim.) 2003.
Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna.
Helsinki Yliopistopaino. Hirsjärvi, S., Remes,
P. Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13.,
osin uudistettu painos. Helsinki Tammi. Keskon
vuosikertomus 2007. Helsinki Spokesman. Laki
ammattikorkeakouluopinnoista 3.3.1995/255. Naiste
n tutkijanuran ongelmat ja esteet.
Komiteanmietintö 198233. Helsinki
Opetusministeriö.
16
Artikkelit
 • Kirjoittaja (sukunimi, etunimen alkukirjain)
 • Julkaisuvuosi
 • artikkelin nimi (aakkostetaan artikkelin nimellä,
  ellei kirjoittajaa ole mainittu)
 • julkaisu (lehti tai eri kirjoittajien
  artikkeleista koostuva teos)
 • julkaisun numero
 • artikkelin sivut julkaisussa

17
Artikkelit, esim.
 • Saarnisto, M. 1999. Tieteellisen kirjoituksen
  asiantuntijatarkastus. Teoksessa Fogelberg, P.
  (toim.) Tutkimusviestinnän opas. Tutkimusten ja
  selvitysten laatiminen ja julkaiseminen.
  Helsinki Valtion painatuskeskus, 109 117.
 • Varainsiirtovero. 2008. Taloustaito 7.5.2008, 87.

18
Sähköiset lähteet
 • dokumentin kirjoittaja tai sisällöstä/päivityksest
  ä vastaava tekijä
 • dokumentin julkaisuvuosi
 • dokumentin nimi
 • dokumentin viittaus- tai tulostuspäivä (perään
  merkitään piste)
 • URL-osoite (loppuun ei merkitä pistettä)

19
Sähköiset lähteet, esim.
 • Hygieniaosaaminen. 2006. Evira. Tulostettu
  27.2.2008. http//www.evira.fi/portal/fi/elintarvi
  kkeet/hygieniaosaaminen
 • Arene 2006. Ammattikorkeakoulututkinnon
  suorittaneiden yleiset kompetenssit. Viitattu
  1.2.2008. http//ncp.fi/ects/materiaali/

20
Julkaisemattomat lähteet
 • Omaksi ryhmäkseen lähdeluettelossa.
 • Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi yrityksen
  sisäinen materiaali, opinnäytetyöt, esitelmät,
  sähköpostit, videot, äänitteet ja
  tietokoneohjelmat.
 • Myös haastattelut merkitään lähdeluetteloon,
  aakkostetaan haastatellun henkilön sukunimen
  mukaan.

21
Julkaisemattomat lähteet, esim.
 • Ahonen, M. 2008. Viestintäpäällikön haastattelu
  1.1.2008. Digital Equipment Corporation Oy.
  Helsinki.
 • Hämevaara, R.2008. Opinnäytetyön julkaisu. Email
  mikko.maki_at_laurea.fi 20.4.2008. Tulostettu
  23.4.2008.
 • Mäki, A. 2007. Sähköpostin käyttö oppilaitoksen
  sisäisessä viestinnässä. Laurea-ammattikorkeakoulu
  . Laurea Leppävaara. Espoo. Opinnäytetyö.

22
(No Transcript)
About PowerShow.com