M - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – M PowerPoint presentation | free to download - id: 825897-MzI3NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

M

Description:

M H NH H I QUY HAI BI N Th n o l h i quy? Th n o l tuy n t nh? M h nh h i quy tuy n t nh l nh th n o? H i quy c ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:31
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 48
Provided by: doan5
Learn more at: http://trungtinh.weebly.com
Category:
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: M


1
MÔ HÌNH H?I QUY HAI BI?N
 • Th? nào là h?i quy?
 • Th? nào là tuy?n tính?
 • Mô hình h?i quy tuy?n tính là nhu th? nào?

2
 • H?i quy du?c Francis Galton dua ra l?n d?u tiên
  và bài vi?t c?a Ông r?t n?i ti?n
 • Xu hu?ng b? m? cao d? con cao
 • B? m? th?p d? con th?p
 • Chi?u cao trung bình c?a tr? em do nh?ng ông b?
  bà m? cùng chi?u cao sinh ra có xu hu?ng ti?n t?i
  hay H?i quy ? chi?u cao trung bình c?a dân s?.
 • Theo cách nói c?a Galton, dó là H?i quy v? trung
  bình (regression to mediocrity)

3
 • Phân tích h?i quy là nghiên c?u s? ph? thu?c c?a
  m?t bi?n, bi?n ph? thu?c, vào m?t hay nhi?u bi?n
  khác, các bi?n gi?i thích
 • V?i ý tu?ng u?c lu?ng hay d? doán giá tr? bình
  quân hay trung bình (t?ng th?) c?a bi?n ph? thu?c
  trên co s? các giá tr? bi?t tru?c hay c? d?nh
  (trong m?u l?p l?i) c?a các bi?n gi?i tích.

4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
H?i quy tuy?n tính
 • Tuy?n tính theo các bi?n s?
 • Tuy?n tính theo các tham s?
 • H?i quy tuy?n tính là m?t h?i quy theo các thông
  s? (các thông s? ch? có luy th?a b?ng 1 mà
  thôi) nó có th? có tuy?n tính ho?c có th? không
  tuy?n tính theo các bi? gi?i thích (các giá tr?
  X)

7
Phân tích h?i quy gi?i quy?t các v?n d?
 1. U?c lu?ng giá tr? trung bình c?a bi?n ph? thu?c
  v?i giá tr? dã cho c?a bi?n d?c l?p.
 2. Ki?m d?nh gi? thuy?t co b?n v? b?n ch?t c?a s?
  ph? thu?c.
 3. D? doán giá tr? trung bình c?a bi?n ph? thu?c khi
  bi?t giá tr? c?a bi?n d?c l?p.
 4. K?t h?p các v?n d? trên.

8
M?I QUAN H? C?A H?I QUY
 • QUAN H? TH?NG KÊ VÀ QUAN H? HÀM S?, QUAN H? T?T
  Ð?NH
 • H?I QUY V?I QUAN H? NHÂN QU?
 • H?I QUY V?I TUONG QUAN
 • Phân tích tuong quan là tính s?c m?nh hay m?c d?
  liên k?t tuy?n tính gi?a hai bi?n
 • Nhung trong phân tích tuong quan không có s? phân
  bi?t gi?a các bi?n

9
CÁC LO?I S? LI?U
 • S? li?u theo th?i gian
 • Hàng ngày giá vàng, USD trên th? tru?ng
 • Hàng tu?n giá cà phê
 • Hàng tháng Ch? s? giá Hàng quí GDP
 • Hàng nam GDP, ngân sách chính ph?
 • 5 nam t?ng di?u tra ngành công nghi?p ch? t?o
 • 10 nam t?ng di?u tra dân s?.

10
CÁC LO?I S? LI?U
 • S? li?u chéo
 • Là s? li?u v? m?t ho?c nhi?u bi?n du?c thu th?p
  t?i cùng m?t th?i di?m t?i nhi?u d?a phuong, don
  v? khác nhau
 • S? li?u t?ng h?p
 • Bao g?m c? s? li?u chu?i th?i gian và s? li?u
  chéo
 • ví d? S? li?u v? giá vàng, dôla hàng ngay ? Hà
  N?i, TPHCM

11
NGU?N S? LI?U
 • Co quan nhà nu?c (B? TM, B? NN PTNT)
 • Co quan Qu?c t? (WR, IMF, UNDP)
 • Công ty tu nhân
 • Cá nhân thu th?p
 • ..............

12
Tính chính xác c?a s? li?u
 • M?c dù có nhi?u s? li?u ph?c v? cho nghiên c?u
  kinh t?, ch?t lu?ng c?a s? li?u thu?ng không d?
  t?t.
 • Do nh?ng nguyên nhân gì?
 • Sai s? trong quan sát, b? sót hay ph?m sai l?m
 • G?n dúng hay làm tròn s?
 • Thiên l?ch v? l?a ch?n
 • Phuong pháp ch?n m?u
 • Các s? li?u kinh t? thu?ng ? m?c r?t t?ng h?p
 • Ngoài ra còn có nh?ng s? li?u b?o m?t

13
MÔ HÌNH H?I QUY T?NG TH?
X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n () X Thu nh?p gia dình hàng tu?n ()
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 55 65 79 82 102 110 120 135 137 150
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 60 70 84 93 107 115 136 137 145 152
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 65 79 90 95 110 120 140 140 155 175
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 70 80 94 103 116 130 144 152 165 178
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () 75 85 98 108 118 135 145 157 175 180
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () - 88 - 113 125 140 - 160 189 185
Y Chi tiêu gia dình hàng tu?n () - - - 115 - - - 162 - 191
C?ng 325 467 445 709 678 750 685 1043 966 1211
14
Xác su?t có di?u ki?n P(YXi) c?a d? li?u
X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n X Thu nh?p gia dình hàng tu?n
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) 1/5 1/6 1/5 1/7 1/6 1/6 1/5 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) - 1/6 - 1/7 1/6 1/6 - 1/7 1/6 1/7
Xác xu?t có di?u ki?n P(Y/Xi) - - - 1/7 - - - 1/7 - 1/7
E(Y/Xi) 65 78 89 101 113 125 137 149 161 173
15
BI?U Ð?
Chi tiêu gia dình hàng tu?n ()
Thu nh?p gia dình hàng tu?n ()
16
Ð?C TRUNG NG?U NHIÊN C?A PRF
.
17
KN bi?n ph? thu?c và bi?n gi?i thích
Bi?n gi?i thích
Bi?n ph? thu?c
Bi?n d?c l?p
Bi?n du?c gi?i thích
Bi?n d? báo
Bi?n du?c d? báo
Bi?n h?i quy
Bi?n du?c H.quy
Bi?n tác nhân hay bi?n ki?m soát
Ph?n ?ng
N?i sinh
Ngo?i sinh
18
Bi?n ph? thu?c (Dependent Variable) Y Bi?n gi?i
thích (Explanatory Variable) Xs
 • 1. Y Sons Height X Fathers Height
 • 2. Y Height of boys X Age of boys
 • 3. Y Personal Consumption Expenditure
 • X Personal Disposable Income
 • 4. Y Demand X Price
 • 5. Y Rate of Change of Wages
 • X Unemployment Rate
 • 6. Y Money/Income X Inflation Rate
 • 7. Y Change in Demand X Change in the
  advertising budget
 • 8. Y Crop yield Xs temperature, rainfall,
  sunshine, fertilizer

19
The Sample Regression Function (SRF)
 • A random sample from the population
 • Y X
 • ------------------
 • 70 80
 • 65 100
 • 90 120
 • 95 140
 • 110 160
 • 115 180
 • 120 200
 • 140 220
 • 155 240
 • 150 260
 • ------------------
 • Another random sample from the population
 • Y X
 • -------------------
 • 55 80
 • 88 100
 • 90 120
 • 80 140
 • 118 160
 • 120 180
 • 145 200
 • 135 220
 • 145 240
 • 175 260
 • --------------------

20
Weekly Consumption Expenditure (Y)
SRF1
SRF2
Weekly Income (X)
21
The Sample Regression Function (SRF)
 • SRF1 and SRF 2
 • Yi a ?Xi
 • Yi estimator of E(Y?Xi)
 • a estimator of a
 • ? estimator of ?
 • Estimate A particular numerical value obtained
  by the estimator in an application
 • SRF in stochastic form Yi ?1 ?2Xi e i
 • or Yi Yi ei

22
Phuong trình h?i quy t?ng th?
 • Trong dó
 • Yi Bi?n ph? thu?c, bi?n ng?u nhiên
 • Xi Bi?n d?c l?p, bi?n không ng?u nhiên
 • ei Sai s?
 • a,ß H? s? h?i quy

23
Các gi? thi?t h?i quy
 • M?i quan h? Y và X là tuy?n tính
 • Các giá tr? X là bi?n s? không ng?u nhiên, có giá
  tr? c? d?nh
 • a. K? v?ng sai s? b?ng không và phuong sai là m?t
  h?ng s?
 • b. Các bi?n s? ng?u nhiên ei d?c l?p v? m?t
  th?ng kê
 • c. S? h?ng sai s? có phân ph?i chu?n

24
(No Transcript)
25
U?C LU?NG THAM S? H?I QUY
 • Thông s? th? nghi?m hàm SRF (Sample regression
  function).

4 5 7 12 1 4 5 6 2,929 7,00 8,357 9,714 1,071 -2 -1,357 2,286 1,147 4 1,841 5,226 4 7 8 9 0 -2 -1 3 0 4 1 9
28 16 12,214 14
Total
26
(No Transcript)
27
(No Transcript)
28
U?C LU?NG THAM S? H?I QUY
 • Best Linear unbiased Estimator (BLUE)
 • Ordinary Linear Square (OLS)
 • Ðính lý Gauss-Markov
 • V?i các gi? d?nh i, ii, iiia và iiib, các u?c
  lu?ng a(hat) và ß(hat) là nh?ng u?c lu?ng không
  ch?ch t?t nh?t c?a a và ß (và hi?u qu? nh?t) có
  nghia là chúng có phuong sai nh? nh?t trong s?
  t?t c? các u?c lu?ng tuy?n tính không ch?ch.

29
U?c lu?ng
30
V?i
31
Ki?m d?nh và u?c lu?ng kho?ng
Ki?m d?nh t
U?c lu?ng kho?ng
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
Decision Rule for t-test of significance
Type of Hypothesis H0 H1 Reject H0 if
Two-tail ? ? ? ? t gt t?/2,df
Right-tail ? ? ? ? gt ? t gt t?,df
Left-tail ? ? ? ? lt ? t lt - t?,df
35
 • VD Gi? s? b?n ph? trách co quan ti?n t? trung
  uong trong m?t qu?c gia tu?ng tu?ng. B?n du?c
  cho s? li?u quá kh? sau dây v? lu?ng ti?n và thu
  nh?p qu?c dân (tính theo tri?u dollar)

N L.ti?n TNQD N L.ti?n TNQD
81 82 83 84 85 2.0 2.5 3.2 3.6 3.3 5.0 5.5 6.0 7.0 7.2 86 87 88 89 90 4.0 4.2 4.6 4.8 5.0 7.7 8.4 9.0 9.7 10.0
36
 • a. Hãy ch?m nh?ng di?m này trên d? th?. Sau dó
  u?c lu?ng h?i quy thu nh?p qu?c dân Y trên
  lu?ng ti?n t? X và v? du?ng này trên d? th?.
 • b. B?n gi?i thích nhu th? nào v? tung d? g?c và
  d? d?c c?a du?ng h?i quy.
 • c. N?u b?n là ngu?i duy nh?t ki?m soát s? cung
  ?ng ti?n t? và mong d?t du?c m?c thu nh?p qu?c
  dân là 12.0 trong nam 1991, thì b?n s? cung ?ng
  ti?n t? ? m?c nào. Gi?i thích

37
(No Transcript)
38
Ví d?
 • Y Bushels per acre of corn
 • X Fertilizer
 • Hãy u?c lu?ng các tham s? h?i quy
 • Bi?u di?n các c?p giá tr? lên bi?u d?
 • V? du?ng h?i quy lên bi?u d?

39
Gi?i thích phuong trình h?i quy?
40
PHÂN TÍCH PHUONG SAI
41
(No Transcript)
42
H? s? xác d?nh
Ho?c
43
H? s? tuong quan
44
Ví d?
 • Y Lu?ng c?u
 • X Giá c?a m?t lo?i hàng hóa
 • C?p s? 1 2 3 4 5 6 7
 • Y 8 7 6 5 5 4 4
 • X 2 3 3 4 5 6 8

45
Yêu c?u
 1. Bi?u di?n các c?p giá tr? Y và X lên bi?u d?
 2. Tru?c khi u?c lu?ng hàm h?i quy, hãy d? doán d?u
  c?a ß (duong hay âm). Hãy gi?i thích ng?n g?n.
 3. U?c lu?ng phuong trình h?i quy
 4. Cho bi?t ý nghia c?a d? d?c h?i quy
 5. Ki?m d?nh gi? thuy?t Ho ß 1 0, ß2 1
 6. Tính và gi?i thích h? s? xác d?nh, h? s? tuong
  quan c?a phuong trình h?i quy.
 7. D? báo c?u c?a lo?i hàng hóa khi giá tang lên t?i
  X 12.

46
(No Transcript)
47
VD2
1. Hãy hoàn ch?nh b?ng phân tích phuong sai h?i
qui sau và cho bi?t ý nghia c?a ki?m d?nh F. Xác
d?nh giá tr? t d? ki?m d?nh ý nghia th?ng kê c?a
d? d?c du?ng h?i qui ANOVA
Source DF SS MS F P
Regression 3 ? ? ? 0.021
Error 8 112.95 ?
Total 11 229.6
About PowerShow.com