Jam%202:25%20???????%20?%20????%20????????%20??%20??????%20??%20???????????,%20??????%20???????????%20?%20????????%20??%20??????%20?????? - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Jam%202:25%20???????%20?%20????%20????????%20??%20??????%20??%20???????????,%20??????%20???????????%20?%20????????%20??%20??????%20??????

Description:

Title: Slide 1 Author: User Last modified by: User Created Date: 5/25/2007 2:24:58 PM Document presentation format: On-screen Show Company: HOME Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:57
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 55
Provided by: hrist4
Category:
Tags: jam | sevis

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Jam%202:25%20???????%20?%20????%20????????%20??%20??????%20??%20???????????,%20??????%20???????????%20?%20????????%20??%20??????%20??????


1
(No Transcript)
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
(No Transcript)
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10


 • Jam 225 ??????? ? ???? ???????? ?? ?????? ??
  ???????????, ?????? ??????????? ? ???????? ??
  ?????? ??????
 • JEKABA VESTULE 225 Lidzigi ari Rahaba, netikle,
  vai ne no darbiem vina tika taisnota, sutnus
  uznemdama un pa citu celu izlaizdama?

11
 • ?? ?????? ?? ?????????? ??????, ???? ???,
  ???????? ?? ?????????? ??????, ???? ???????
  ?????? ??, ??? ???? ????????????? ????? ???, ?
  ?????? ???? ???????? ????????????? ??????? ?
  ???? ???????? ?? ?????? ?? ???????????, ??????
  ??????????? ? ???????? ?? ?????? ??????
 • JEKABA VESTULE 221-25 Abrahams, musu tevs, vai
  ne no darbiem vinš tapa taisnots, ziedodams
  Izaku, savu delu, uz altara? Tu redzi, ka ticiba
  ir lidzi darbojusies vina darbiem, un ta darbos
  ticiba ir tapusi pilniga, Lidzigi ari Rahaba,
  netikle, vai ne no darbiem vina tika taisnota,
  sutnus uznemdama un pa citu celu izlaizdama?

12
 • Jos 21 ? ?????? ?????, ??? ?????, ?? ???????
  ???? ??????????? ????? ? ?????? ???????,
  ????????? ????? ? ???????. ??? ????? ????? ?
  ?????? ? ??? ????????, ??????? ??? ????, ?
  ???????? ???????? ???.
 • JOZUAS GRAMATA 21 Tad Jozua, Nuna dels, sutija
  slepeni no Sitimas divus virus ka izlukus,
  sacidams "Noejiet turp un izlukojiet zemi, bet
  it ipaši Jeriku!" Un vini aizgaja un nonaca kadas
  sievas nama, kas bija netikle, un tas vards bija
  Rahaba, un tie tur parguleja.

13
 • Gen 2610 ?? ???????? ?????? ??? ??? ?? ??????
  ? ????? ???? ???? ?? ?????? ?? ??????????? ?
  ????? ?????, ? ?? ???? ?? ??? ? ????.
 • Gen 3015 ??? ????? ?? ????? ? ????? ??? ????,
  ?? ?????????? ???? ??????
 • Gen 342 ? ?????? ?? ?????, ??? ?????? ????????,
  ????? ????? ???, ? ???? ??, ? ???? ? ???, ?
  ?????? ?? ???????.
 • Gen 3522 ?? ????? ?????????? ??????? ? ???
  ??????, ????? ????? ? ???????? ? ??????

14
 • Jam 225 ??????? ? ???? ???????? ?? ?????? ??
  ???????????, ?????? ??????????? ? ???????? ??
  ?????? ??????
 • JEKABA VESTULE 225 Lidzigi ari Rahaba, netikle,
  vai ne no darbiem vina tika taisnota, sutnus
  uznemdama un pa citu celu izlaizdama?

15
 • Heb 1131 ????? ???? ????????, ? ????? ??????
  ??????????? (? ???????? ?? ?????? ?????), ??
  ??????? ? ?????????.
 • 31 Ticiba netikle Rahaba negaja boja lidz ar
  neticigajiem, draudzigi uznemusi pie sevis
  izlukus.

16
 • Jos 212 ???? ??????????? ??? ???????? ???, ???
  ? ??????? ??? ??????? hesed, ??? ? ?? ????????
  ??????? ???? ???? ?????, ? ????? ??? ?????? ????
 • JOZUAS GRAMATA 212 Bet tagad zveriet man pie Ta
  Kunga, tapec ka es esmu jums paradijusi
  labvelibu, ka ari jus busit labveligi mana teva
  namam un ka jus man dosit drošu zimi kilai

17
 • Deu 71 ????? ?????? ???? ???????, ??? ????, ?
  ?????, ? ??????? ?? ?????, ???? ???????? ??, ?
  ??????? ?? ???? ?????? ?????????????? ??????,
  ???????, ?????????, ????????, ????????, ????????,
  ????? ? ????????, ???? ???????, ???????
  ?????????????? ? ??????? ????, ? ??????? ?? ????
  ???????, ??? ????, ? ???????? ??, ????? ?????? ??
  ????????, ?? ??????? ? ???? ? ???? ? ?? ???? ??
  ? ?? ??????? ? ???? ? ???????
 • PIEKTA MOZUS GRAMATA 71-3 Kad Tas Kungs, tavs
  Dievs, tevi ievedis tai zeme, ko tu ej iemantot,
  un izdzis daudzas tautas no turienes - hetiešus,
  girgaziešus, amoriešus, kanaaniešus, ferisiešus,
  hiviešus un jebusiešus - septinas tautas, kas
  lielakas un stiprakas par tevi,un Tas Kungs, tavs
  Dievs, dos tev vinus, tad tu tos sitisi un nodosi
  tos iznicibai un tu neslegsi ar tiem nekadu
  deribu un neželosi tos. Nesaradojies ar tam

18
 • Jos 29 ? ??????? ?? ? ????, ??? ??????? ?????
  ????? ??? ???, ??? ?? ?????? ?? ??? ????, ? ???
  ?????? ????? ??? ?????? ?? ??? ? ???????
 • JOZUAS GRAMATA 29 Un vina tiem viriem sacija
  "Es zinu, ka Tas Kungs jums ir devis šo zemi un
  ka mus parnemušas bailes no jums, un ka visi šis
  zemes iedzivotaji ir izbijušies jusu priekša,
 • Deu 18 ???, ? ??? ??? ????? ???, ???????,
  ???????? ? ???????? ?????, ??????? ??????? ?
  ??????? ?????? ???? ????? ?????, ???????, ??????
  ? ??????, ?? ? ????????? ??'.
 • PIEKTA MOZUS GRAMATA 18 Redzi, Es esmu nodevis
  šo zemi jusu rokas, ejiet un iegustiet sev par
  ipašumu šo zemi, ko Tas Kungs ir apsolijis ar
  zverestu dot jusu teviem Abrahamam, Izakam un
  Jekabam, viniem un vinu pecnacejiem pec viniem.

19
 • Jos 29 ? ??????? ?? ? ????, ??? ??????? ?????
  ????? ??? ???, ??? ?? ?????? ?? ??? ????, ? ???
  ?????? ????? ??? ?????? ?? ??? ? ???????
 • JOZUAS GRAMATA 29 Un vina tiem viriem sacija
  "Es zinu, ka Tas Kungs jums ir devis šo zemi un
  ka mus parnemušas bailes no jums, un ka visi šis
  zemes iedzivotaji ir izbijušies jusu priekša

20
 • Jos 29 ? ??????? ?? ? ????, ??? ??????? ?????
  ????? ??? ???, ??? ?? ?????? ?? ??? ????, ? ???
  ?????? ????? ??? ?????? ?? ??? ? ???????
 • Exo 1514-15 ???????? ?????? ? ???????? ????
  ????? ??????? ???????????? ????? ?????????
  ?????? ???????, ?????? ????? ?????? ??????????,
  ????? ??? ?????? ???????. ?? ??????? ?? ??? ?????
  ? ????
 • OTRA MOZUS GRAMATA 1514-16
 • Tautas to ir dzirdejušas un ir nodrebejušas,
  izbailes parnemušas Filistijas iemitniekus.Edoma
  vadoni saka zaudet drosmi, Moaba vadonus parnema
  trisas, izbijas visi Kanaana iedzivotaji.
  Iztrucinašanas un bailiba naca par tiem, tie
  kluva memi ka akmens Tava elkona speka del,
  tiekams Tava tauta gaja pari, ak, Kungs, tiekams
  gaja pari ta tauta, ko Tu Sev esi atpircis.

21
 • Jos 210 ??? ?? ???????, ??? ??????? ???????
  ???? ???? ???? ???????? ????, ????? ?? ??? ??
  ??????
 • JOZUAS GRAMATA 210 jo mes esam dzirdejuši, ka
  Tas Kungs ir licis izsikt Niedru juras udeniem
  jusu priekša, kad jus bijat iznakuši no Egiptes,
  un ko jus esat darijuši vinpus Jordanas tiem
  diviem amoriešu keniniem
 • Ex. 1514 ???????? ?????? ? ???????? ???? ?????
  ??????? ????????????
 • OTRA MOZUS GRAMATA 154 Tautas to ir dzirdejušas
  un ir nodrebejušas, izbailes parnemušas
  Filistijas iemitniekus.

22
(No Transcript)
23
 • The ancient law code of Hammurabi contains the
  following statute If felons are banded together
  in an ale-wifes prostitutes or innkeepers
  house and she has not haled them to the palace,
  that ale-wife shall be put to death (S.R. Driver
  and J.C. Miles, The Babylonian Laws Oxford
  Clarendon, 1956, 245).

24
 • JOZUAS GRAMATA 513,14 Un notika, kad Jozua bija
  pie Jerikas, ka vinš pacela savas acis, un redzi,
  tur vinam preti staveja kads virs, kuram roka
  bija atvezts zobens, un Jozua gaja pie vina un
  jautaja "Vai tu esi musu cilveks vai musu
  pretinieks? Bet tas sacija "Ne, bet es esmu
  tagad nacis ka Ta Kunga karaspeka
  virspavelnieks." Tad Jozua metas zeme uz sava
  mjvaiga un to pieludza un vinam sacija "Ko mans
  Kungs grib teikt Savam kalpam?"
 • Jos 513 ?????, ???????? ???? ????????,
  ????????, ? ?????, ? ??? ????? ???? ??? ???????,
  ? ? ???? ??? ?????????? ???. ????? ??????? ? ????
  ? ?????? ??? ??? ?? ??, ??? ?? ???????????
  ?????? ?? ?????? ??? ? ????? ???????? ????????,
  ?????? ?????? ????. ????? ??? ????? ????? ??
  ?????, ? ?????????? ? ?????? ??? ??? ????????
  ??? ?????? ???? ???????

25
 • 1. VESTULE KORINTIEŠIEM 312-15 Bet, ja kas cel
  uz ša pamata zeltu, sudrabu, dargakmenus, koku,
  sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams
  tiesas diena to atklas, jo ta paradisies ar
  uguni, un, kads kura darbs ir, to uguns
  parbaudis.Ja kada darbs, ko tas uzcelis, paliks,
  tas dabus algu ja kada darbs sadegs, tam bus
  jacieš, bet vinš pats tiks izglabts, bet ta ka
  caur uguni.
 • 1Co 312-15 ?????? ?? ??? ?? ???? ????????? ??
  ??????, ???????, ??????????? ??????, ??????,
  ????, ??????, -- ??????? ???? ??????????? ???
  ???? ???????, ?????? ??? ? ???? ???????????, ?
  ????? ???????? ???? ???????, ?????? ??? ????. ?
  ???? ????, ??????? ?? ??????, ??????, ??? ???????
  ???????. ? ? ???? ???? ??????, ??? ????????
  ???? ??????? ??? ????????, ?? ???, ??? ?? ??
  ????.

26
 • Heb 1130 ????? ???? ????? ???????????, ??
  ??????????? ??????????.
 • VESTULE EBREJIEM 1130 Ticiba sabruka Jerikas
  muri pec tam, kad septinas dienas tiem bija
  gajuši apkart.

27
(No Transcript)
28
(No Transcript)
29
 • 2Co 103-5 ??? ??, ???? ?? ?????, ?? ?? ?????
  ??????????. ?????? ????????????? ?????? ??
  ????????, ?? ??????? ????? ?? ??????????
  ???????? ??? ????????????? ??????? ? ??????
  ?????????????, ?????????? ?????? ???????? ?????.
 • 2. VESTULE KORINTIEŠIEM 103-5 Mes dzivojam gan
  pasaule, bet necinamies pasauligi.Jo musu cinas
  ieroci nav miesigi, bet specigi Dieva priekša
  cietokšnu noardišanai.Mes apgažam pratojumus un
  visas augstpratigas iedomas, kas pacelas pret
  Dieva atzinu, un uzvaram visus pratus, lai tie ir
  Kristum paklausigi

30
(No Transcript)
31
(No Transcript)
32
(No Transcript)
33
(No Transcript)
34
(No Transcript)
35
(No Transcript)
36
(No Transcript)
37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
(No Transcript)
45
(No Transcript)
46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
(No Transcript)
49
(No Transcript)
50
(No Transcript)
51
(No Transcript)
52
(No Transcript)
53
(No Transcript)
54
(No Transcript)
About PowerShow.com