FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH 1 Pengenalan Penyelidikan - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH 1 Pengenalan Penyelidikan PowerPoint presentation | free to download - id: 81f6e2-OTA4ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH 1 Pengenalan Penyelidikan

Description:

FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH 1 Pengenalan Penyelidikan Membincang Dapatan, membuat Laporan dan Menyebarkan Hasil penyelidikan Perbincangan merangkumi ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 43
Provided by: PofM1
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH 1 Pengenalan Penyelidikan


1
FCE 3900 PENYELIDIKAN PENDIDIKAN KULIAH
1 Pengenalan Penyelidikan
2
Objektif Selepas mempelajari tajuk ini anda akan
dapat
 • Mendefinisikan penyelidikan pendidikan
 • Mengenalpasti kepentingan penyelidikan pendidikan
 • Menyatakan sumber-sumber pengetahuan
 • Menghuraikan langkah-langkah umum dalam
  penyelidikan
 • Mengenalpasti etika dalam menjalankan
  penyelidikan
 • Memahami cara penyediaan kertas cadangan
  penyelidikan

3
Apakah Penyelidikan?
 • Penyelidik bertanyakan soalan.
 • Penyelidik mengumpul data.
 • Penyelidik menjelaskan bagaimana data menjawab
  persoalan penyelidikan.

4
A Definition of Research
 • Research is a process of steps used to collect
  and analyze information in order to increase our
  understanding of a topic or issue.

5
Penyelidikan Pendidikan
 • Cara teratur untuk memperoleh pengetahuan baharu.
 • Satu aktiviti atau usaha untuk memperoleh dan
  menganalisis maklumat bagi mengenal pasti dan
  menyelesaikan masalah pendidikan.
 • Satu proses sistematik untuk mengkaji sesuatu
  masalah pendidikan bagi memperoleh atau menjana
  pengetahuan baharu (tujuan utama penyelidikan
  pendidikan).

6
Falsafah Penyelidikan
 • Penyelidikan dilakukan untuk memberi jawapan
  kepada ketidakpastian atau mencari kebenaran
  bagi menerangkan sesuatu perkara atau fenomena
  yang telah, sedang, atau belum berlaku

7
Tujuan Penyelidikan Pendidikan
 • Tujuan Umum
 • Menyelesaikan sesuatu permasalahan

8
Tujuan lain
 • Mencari penyelesaian bagi permasalahan berhubung
  amalan semasa
 • Memperbetulkan metodologi yang salah
 • Memperbetulkan penggunaan kaedah statistik yang
  salah atau tidak sesuai
 • Mencari titik pertemuan antara dapatan
  penyelidikan yang bercanggah
 • Memperjelaskan sesuatu teori
 • Membangun sesuatu teori yang baharu
 • Memperkembangkan teori sedia ada
 • Menghuraikan sebab dan akibat fenomena

9
Kepentingan Penyelidikan
 • Memperkayakan pengetahuan sedia ada
 • Menyumbang ke arah penambahbaikan amalan
 • Memberi maklumat untuk penggubalan dan
  penambahbaikan dasar

10
 • Proses Penyelidikan
 • Pembacaan
 • Pengumpulan maklumat
 • Penganalisisan maklumat/data

Memahami isu atau masalah yang telah dikenalpasti
Maklumat dan pengetahuan baharu
Memperkayakan pengetahuan sedia ada
11
Amalan Baharu
Asas Cadangan Penambahbaikan
Pengetahuan bersifat deskriptif
Maklumat berbentuk ramalan
Maklumat Baharu Hasil Penyelidikan
Pengetahuan bersifat ramalan
Maklumat berbentuk penerangan
Penambahbaikan Amalan
12
Asas Pembentukan atau Penambaikan Dasar
Hasil Dapatan Penyelidikan atau Keputusan
Penyelidikan
Penggubalan dan Penambaikan Dasar
13
Addresses gaps in knowledge
Enables people to make informed decisions
regarding policy
Research adds to our knowledge
Expands knowledge
Research helps inform policy debates
Replicates knowledge
Importance of Research
Adds voices of individuals to knowledge
Research helps improve practice
Allows people to weigh different perspectives on
issues
Educators can connect with other educators
Educators gain new ideas for their job
Educators gain new insights into approaches.
14
SUMBER PENGETAHUAN
Sumber pengetahuan yang digunakan manusia sejak
tamadun manusia bermula
15
 • Terdapat lima kategori utama
 • sumber pengetahuan iaitu
 • (Ary et.al. (1985) Van Dalen (1979)
 • Pengalaman
 • Wibawa
 • Taakulan Deduksi
 • Taakulan Induktif
 • Kaedah Saintifik

16
Pengalaman
 • Sumber pengalaman tertua
 • Kebanyak manusia menggunakan pengalaman sendiri
  untuk menyelesaikan sesuatu masalah
 • Pengalaman merupakan pengetahuan yang paling
  banyak digunakan bagi menyelesaikan sesuatu
  masalah
 • Pengetahuan yang diuji dari semasa ke semasa
 • Kelemahan tidak semua manusia mempunyai
  pengalaman yang serupa walaupun menghadapi
  masalah yang sama

17
Wibawa
 • Pengetahuan yang diperoleh daripada orang atau
  pihak yang berwibawa (authority).
 • Wibawa ialah seseorang yang mempunyai pengalaman
  tentang masalah atau mempunyai kepakaran
  berkaitan masalah.
 • Seringkali pendapat mereka dianggap benar kerana
  kedudukan atau pangkat dalam masyarakat seperti
  guru, pengetua, pengarah, ketua kampong, imam,
  bomoh.
 • Mungkin memberi jawapan yang berbeza dalam
  suasana yang berbeza menggunakan pendapat dan
  perasaan daripada fakta.
 • Wibawa boleh melakukan kesilapan.

18
Taakulan Deduktif
 • Proses pentaakulan (reasoning) deduktif ialah
  proses pemikiran dimana seseorang itu menggunakan
  pernyataan umum untuk menjana pernyataan khusus

19
Taakulan Deduktif
 • Silogisme merupakan satu siri pernyataan logik
  digunakan sebagai sistem penyusunan fakta yang
  diketahui untuk membuat rumusan. Sesuatu
  silogisme mempunyai
 • Premis besar (Semua manusia perlu bahasa untuk

 • berkomunikasi)
 • Premis kecil (Ali seorang manusia)
 • Rumusan (Ali perlu bahasa untuk berkomunikasi)

20
Taakulan Deduktif
 • Membolehkan seseorang menyusun premis mengikut
  bentuk yang boleh memberikan bukti rumusan yang
  sah
 • Boleh menentukan perkaitan yang wujud semasa
  meneliti premis besar dan premis kecil.
 • Cara bagi menghubungkan teori dengan cerapan.
 • Membolehkan penyelidik membuat deduksi daripada
  teori yang sedia ada dengan fenomena yang
  dicerap.
 • Deduksi daripada teori boleh menghasilkan
  hipotesis.

21
Taakulan Deduktif
 • Kelemahan
 • Rumusan benar jika premis benar.
 • Rumusan tidak boleh melebihi kandungan premis.
 • Tidak mencukupi sebagai sumber kebenaran
  (disebabkan oleh kesukaran untuk memperoleh
  kebenaran bagi kebanyakan pernyataan).
 • Penyelidikan saintifik tidak boleh dilakukan
  hanya dengan menggunakan taakulan deduktif.

22
Taakulan Induktif
 • Sistem cerapan di mana seseorang membuat cerapan
  terhadap sebahagian kecil sesuatu peristiwa dan
  kemudian membuat inferensi tentang keseluruhan
  peristiwa itu

23
Taakulan Induktif
 • Rumusan dicapai dengan mencerap beberapa contoh
  perlakuan (sampel) dan membuat generalisasi
  kepada keseluruhan populasi.
 • Berlawanan dengan taakulan deduksi.
 • Perlu mencerap semua contoh untuk memperolehi
  kepercayaan rumusan induksi.
 • Kepercayaan rumusan tinggi jika kumpulan kecil,
  kepercayaan rendah jika kumpulan besar.
 • Taakulan induksi memberi maklumat bagi
  membolehkan seseorang membuat keputusan.

24
Kaedah Saintifik
 • Gabungan aspek-aspek taakulan deduktif dan
  induktif.
 • Kaedah saintifik adalah satu proses di mana
  penyelidik membuat induksi bermula daripada
  cerapan kepada hipotesis dan kemudian membuat
  deduksi daripada rentetan fakta yang berlaku
  untuk membuktikan kebenaran hipotesis.

25
Kaedah Saintifik..
Induktif Membentuk hipotesis daripada cerapan
Deduktif Membuat cerapan secara sistematik bagi
mengesahkan atau mengenepikan hipotesis
26
Ciri-ciri Pendekatan Saintifik Dalam Penyelidikan
Pendidikan
 1. Proses yang sistematik, teratur, dan ada
  langkah-langkah yang harus dipatuhi.
 2. Berorientasikan masalah.
 3. Berbentuk empirikal.
 4. Mempunyai prosedur dan metodologi yang boleh
  dipertahankan.
 5. Sah, dan boleh diulangi kebenarannya.

27
Langkah-Langkah Umum dalam Penyelidikan
28
Langkah-langakah dalam Penyelidikan
Mengenal pasti masalah dan tujuan penyelidikan
Membincang dapatan, Membuat laporan dan
Menyebarkan hasil penyelidikan
Membuat Sorotan Literatur
Menganalisis Dan Menginterpretasi Data
Mereka bentuk dan merancang penyelidikan
Mengumpul Data
29
Mengenal pasti masalah dan tujuan penyelidikan
 • Mengemukakan topik atau isu yang menjadi tumpuan
  atau persoalan
 • Menyatakan isu yang terlibat
 • Justifikasi kepada penyelidikan
 • Membincangnkan kepetningan penyelidikan
 • Bab 1
 • Pengenalan
 • Pernyataan Masalah Penyelidikan
 • Asas penentuan tujuan dan objektif

30
Sorotan Literatur
 • Liputan perkara yang hendak diselidik
 • Konteks
 • Pemboleh ubah
 • Teori
 • Penyelidikan lepas
 • Bermula sejak pengenalpastian sesuatu masalah
 • Membaca dan merujuk penyelidikan lepas serta isu
  yang menjadi pokok

31
Mereka bentuk dan Merancang Penyelidikan
 • Pendekatan penyelidikan yang bersesuaian yang
  ditentukan oleh persoalan dan objektif kajian
 • Kualitatif
 • Kuantitatif
 • Pemboleh ubah penyelidikan
 • Populasi dan pensampelan
 • Instrumen penyelidikan
 • Pendekatan penganalisisan data

32
Pengumpulan Data
 • Selepas cadangan penyelidikan dipersetujui
 • Mendapatkan kelulusan/kebenaran
 • Kaedah pengumpulan data
 • Etika (kes yang melibatkan OKU dan kanak-kanak)

33
Menganalisi dan Menginterpretasi Data
 • Meneliti data secara keseluruhan dan berasingan
  dengan penggunaan teknik statistik atau
  pendekatan kualitatif
 • Mempersembahkan data dalam bentuk jadual, rajah
  dan gambar
 • Membuat kesimpulan berdasarkan persoalan dan
  objektif penyelidikan
 • Perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat
  berbantukan maklumat daripada literatur

34
Membincang Dapatan, membuat Laporan dan
Menyebarkan Hasil penyelidikan
 • Perbincangan merangkumi implikasi dapatan
  terhadap pihak-pihak yang terlibat
 • Format laporan penyelidikan mengikut jenis
  pelaporan (tesis, laporan teknikal, kertas
  persidangan dll)
 • Penerbitan dalam jurnal berkala, buku, monograf,
  akhbar dll.
 • Penyebaran melalui seminar, wacana ilmiah

35
Kertas Cadangan
Satu cadangan penyelidikan yang dikemukakan bagi
meyakinkan bahawa isu, permasalahan atau fenomena
yang diselidiki adalah penting dan bermakna
kepada bidang pengetahuan dan penyelidikan
berkaitan.
36
Keperluan Cadangan Penyelidikan
 • Dapat meyakinkan penilai idea atau projek
  bernilai, penting, relevan untuk diselidiki
 • Dapat meyakinkan pembaca dabn penilai bahawa anda
  mempunyai kecekapan, kebolehan merancang dan
  dapat melengkapkan penyelidikan dengan sistematik
 • Dapat mengemukakan idea dengan jelas
 • Menimbulkan permasalahan, kepentingan, metodologi
  dan hasil penyelidikan yang mahu dikaji
 • Membantu anda menjalankan penyelidikan daripada
  awal hingga selesai

37
Kandungan Kertas Cadangan
 • Tajuk
 • Bab 1 - Pengenalan
 • Pengenalan
 • Pernyataan masalah
 • Objektif
 • Kepentingan kajian
 • Definisi istilah
 • Batasan penyelidikan
 • Kerangka konsep kajian

38
Bab 2 - Sorotan Literatur
 • Menentukan fokus penyelidikan
 • Memberi penghargaan kepada penyelidik lain
 • Menunjukkan pengetahuan anda berkaitan masalah
  yang dikaji
 • Menunjukkan kefahaman anda
 • Memperlihat kebolehan anda menilai maklumat
  secara kritikal
 • Menunjukkan kebolehan ada mengintegrasi dan
  mensintesis maklumat
 • Mengemukakan perspektif atau kefahaman baharu
 • Meyakinkan pembaca bahawa penyelidikan anda
  memberi sumbangan bermakna

39
Bab 3 Metodologi
 • Reka bentuk penyelidikan
 • Responden yang terlibat populasi dan sampel
 • Instrumen penyelidikan
 • Prosedur penyelidikan aktiviti yang terlibat,
  bagaimana melaksanakan penyelidikan

40
Ethical Considerations in Research
 • Respect the rights of the participants
 • Honor the requests and restrictions of the
  research site
 • Report the research fully and honestly

41
Skills Needed for Research
 • Curiosity to solve puzzles
 • Long attention span
 • Library and computer resource skills
 • Writing and editing skills

42
Sekian Terima Kasih
Selamat Maju Jaya
About PowerShow.com