Jornada sobre el Projecte de reforma de l - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Jornada sobre el Projecte de reforma de l PowerPoint presentation | free to download - id: 8172cb-NzIxO



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Jornada sobre el Projecte de reforma de l

Description:

Jornada sobre el Projecte de reforma de l Estatut d autonomia de Catalunya Finan ament de la Generalitat i aportaci catalana a les finances de l Estat – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: uba62
Learn more at: http://www.iceta.org
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Jornada sobre el Projecte de reforma de l


1
Jornada sobre el Projecte de reforma de lEstatut
dautonomia de Catalunya Finançament de la
Generalitat i aportació catalana a les finances
de lEstat
 • Núria Bosch
 • Catedràtica dHisenda Pública
 • Universitat de Barcelona
 • Barcelona, Escola dAdministració Pública de
  Catalunya, 19 doctubre de 2005

2
Guió
 • Per què necessitem un nou model de finançament?
 • Què hauria daportar el nou finançament?
 • Quin és el sistema de finançament del Projecte de
  reforma de lEstatut de Catalunya?
 • Valoració

3
Per què necessitem un nou model de finançament?
4
DISTRIBUCIÓ DELS RECURSOS ENTRE LES CA
TOTAL DE RECURSOS QUE LESTAT POSA EN MANS DE LES CCAA ? DISTRIBUITS EN FUNCIÓ DUNA SÈRIE DE VARIABLES (NECESSITATS DE DESPESA) ? RECURSOS DE CADA COMUNITAT Ri

Ri TRIBUTS CEDITS FONS DE SUFICIÈNCIA FONS
DE SUFICIÈNCIA Ri TRIBUTS CEDITS
5
(No Transcript)
6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
Total ingressos (model) FCI Fons
europeus Euros habitant 2002. Mitjana100
10
(No Transcript)
11
(No Transcript)
12
Què hauria daportar el nou finançament?
 • Un augment de lautonomia tributària i la
  responsabilitat fiscal
 • Un augment dels recursos de la Generalitat
 • Per incrementar la cohesió social i el benestar
  dels ciutadans de Catalunya
 • Per incrementar el creixement econòmic
 • Una millora del sistema de solidaritat
  interterritorial

13
 • Quina és el sistema de finançament del Projecte
  de reforma de lEstatut?

14
Sistema de finançament del Projecte de reforma de
lEstatut de Catalunya
 • En el camp de lautonomia tributària Model de
  poder tributari compartit
 • - La Generalitat té capacitat normativa i
  responsabilitat fiscal sobre tots i cadascun
  dels impostos estatals suportats a Catalunya
 • - LEstat i la Generalitat participen
  conjuntament en el rendiment dels impostos
  estatals amb els percentatges respectius que es
  determinin sobre cada un dells
 • - Es crea lAgència Tributària de Catalunya
  per a ladministració de tots els impostos
  percebuts per la Generalitat (estatals i propis)
 • - LAgència catalana collabora i estableix
  convenis i mecanismes de collaboració amb
  lestatal

15
Sistema de finançament del Projecte de reforma de
lEstatut de Catalunya
 • En el camp de la solidaritat interterritorial
 • - La Generalitat contribueix a la solidaritat
  amb altres CA a fi que els serveis prestats per
  als diferents governs autonòmics als seus
  ciutadans puguin assolir nivells similars
  realitzant un esforç fiscal similar
 • - Els mecanismes danivellament sestabliran
  dacord a les necessitats de despesa i capacitat
  fiscal de la Generalitat, a criteris dequitat
  (població) i deficiència econòmica (PIB i esforç
  fiscal)
 • - El major esforç fiscal que puguin realitzar
  els ciutadans de Catalunya ha de traduir-se en
  uns majors ingressos per a la Generalitat
 • - Lanivellament no podrà alterar la situació
  relativa de lordenació de rendes per càpita
  existent entre les CA abans de lanivellament

16
Sistema de finançament del Projecte de reforma de
lEstatut de Catalunya
 • Sestableix el principi de lleialtat
  institucional
 • Actualització quinquennal
 • Disposicions Addicionals
 • La Comissió Mixta dAfers Econòmics i Fiscals
  Estat-Generalitat és lòrgan bilateral de
  negociació en làmbit del finançament autonòmic
 • La inversió de lEstat en infrastructures haurà
  dequiparar-se al pes relatiu del PIB de
  Catalunya en relació amb Espanya
 • Laplicació del sistema de finançament haurà de
  portar a una reducció del dèficit fiscal de
  Catalunya
 • La capacitat de finançament per habitant de la
  Generalitat ha dequiparar-se gradualment, en un
  termini no superior a 15 anys, a lobtingut per
  les CA forals

17
Sistema de finançament del Projecte de reforma de
lEstatut de Catalunya
 • Disposicions finals
 • Shauran de compensar les insuficiències causades
  pels sistemes de finançament anteriors
 • Sestableixen criteris per garantir el volum de
  recursos de la Generalitat en el moment inicial
 • El sistema de finançament es podrà aplicar
  gradualment

18
Sistema de finançament del Projecte de reforma de
lEstatut de Catalunya
 • Valoració
 • El sistema que es proposa es de caràcter federal.
  No és el concert econòmic
 • Combina autonomia tributària i igualtat
 • Estableix un criteri explícit i transparent de
  solidaritat
 • El criteri de solidaritat establert combina els
  principis dequitat i deficiència econòmica
 • El sistema de finançament no comporta cap
  privilegi. Es totalment generalitzable
About PowerShow.com