TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM PowerPoint presentation | free to download - id: 816cac-MjNiOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM

Description:

TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM 3.1 KONSEP, DEFINISI DAN MATLAMAT 3.1.1 Konsep dan definisi kurikulum - sebagai satu pelan atau rancangan untuk ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 28
Provided by: sas1180
Learn more at: http://zaireey.weebly.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM


1
TOPIK 3 KONSEP DAN PEMBENTUKAN KURIKULUM
2
3.1 KONSEP, DEFINISI DAN MATLAMAT
 • 3.1.1 Konsep dan definisi kurikulum
 • - sebagai satu pelan atau rancangan
  untuk tindakan
 • atau satu dokumen bertulis yang mengandungi
 • strategi untuk mencapai matlamat yang di
  hajati.
 • - dokumen yang mengandungi rancangan
 • pengajaran dan pembelajaran yang mempunyai
 • objektif prikomotor, afektif dan kognitif
  bagi satu
 • matapelajaran. Dalam merekabentuk kurikulum,
 • Falsafah Pendidikan, budaya serta masyarakat
 • merupakan komponen yang penting. Kurikulum
 • juga didefinisikan sebagai satu rancangan
  pendidikan yang
 • mengandungi segala ilmu pengetahuan,
  kemahiran, nilai dan
 • norma serta unsur-unsur kebudayaan dan
  kepercayaan yang
 • menjadi pilihan masyarakat untuk diwariskan
  daripada
 • generasi kepada satu generasi lain.

3
3.1.1 Konsep dan definisi kurikulum
 • Konsep kurikulum dikategorikan kepada lima,
  iaitu
 • (i) menjadi dokumentasi khas dan panduan,
 • (ii) memberi tumpuan kepada kaedah penyampaian
 • yang lebih menarik,
 • (iii) merupakan program pengajian yang merujuk
 • kepada matapelajaran yang diajar mengikut
 • aliran atau jurusan yang ditetapkan,
 • (iv) membentuk pengalaman pembelajaran yang
 • terancang,
 • (v) mempunyai konsep tersirat dan memperoleh
 • nilai-nilai sampingan. Contohnya interaksi dan
 • komunikasi memainkan peranan penting bagi
 • menjadikan kanak-kanak lebih matang dan
 • dewasa serta mempelajari nilai dan etika dalam
 • kehidupan bermasyarakat.

4
3.1.2 Matlamat dan Objektif
 • Berperanan sebagai garis panduan dan penentu
  sempadan ilmu yang hendak disampaikan, perlulah
  dirancang.
 • Kurikulum perlu mengutamakan kepimpinan pelajar
  dalam kegiatan kokurikulum.
 • Dapat melahirkan insan yang seimbang, beretika
  dan bermoral.
 • Bermatlamat untuk menguatkan lagi hubungan
  kekeluargaan antara masyarakat majmuk di
  Malaysia. Kurikulum pendidikan yang sama
  membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu di
  bawah satu negara yang berdaulat kerana akan
  menyingkirkan sikap prejudis sesuatu kaum.
 • Dapat melahirkan insan yang mempunyai sifat
  sayangkan dan cintakan tanah air. Semangat
  cintakan dan sayangkan negara perlu dipupuk
  melalui semua matapelajaran. Aktiviti
  kokurikulum cara terbaik untuk memupuk rasa
  sayangkan dan cintakan tanah air.

5
3.2 HALA TUJU KURIKULUM
 • Berlandaskan dasar pendidikan, falsafah
  pendidikan, hala tuju dasar kerajaan serta
  masyarakat.
 • Bertujuan membangunkan modal insan yang cemerlang
  dari segi sahsiah dan akademik.
 • Kualiti pendidikan akan diutamakan
 • Dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan
  nilai murni untuk menjadi tenaga kerja yang
  menghayati budaya kerja berprestasi tinggi
  relevan dengan kehendak pasaran semasa.

6
3.2 HALA TUJU KURIKULUM
 • Jika kita mahu menjadi negara maju dan kekal pada
  tahap pembangunan modal insan harus diutamakan.
 • Insan bermutu tinggi adalah satu keperluan.
 • Perlu memperkembang potensi individu secara
  menyeluruh untuk melahirkan insan yang seimbang
  dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi.
 • Melahirkan insan yang berketrampilan dan mempu
  berfikir secara kritis.
 • Memenuhi keperluan negara untuk mencapai
  kecemerlangan dari segi ekonomi dan pembangunan
  modal insan.
 • Perlu memberi penekanan kepada perkembangan
  kemahiran belajar dan generik.

7
3.2 HALA TUJU KURIKULUM
 • Insan yang dapat menyesuaikan diri dengan
  pelbagai perubahan yang mencabar seperti
  k-ekonomi dan aplikasi teknologi maklumat dan
  komunikasi.
 • Pembangunan intelek tidak mencukupi.
 • Juga perlu menekan aspek jasmani, emosi dan
  rohani.
 • Jika dilaksanakan mengikut rancangan dan
  kurikulum yang tersusun akan melahirkan insan
  yang memiliki kesedaran, jujur dan b ertanggung
  jawap terhadap tugas yang diberikan.
 • Perlu bersifat futuristik, fleksibel dan dinamik
  supaya dapat menentukan corak masyarakat dan
  profil bangsa Malaysia.
 • Dapat menangani cabaran yang dibawa arus.
 • Ledakan ilmu dan maklumat.

8
3.2.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan mendefinisikan
 • - satu program pendidikan termasuk kurikulum
 • dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
 • semua pengetahuan, kemahiran, norma,
  nilai,
 • unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk
 • membantu perkembangan seorang murid
 • dengan sepenuhnya dari segi jasmani,
  rohani
 • dan emosi serta meningkatkan nilai moral
 • yang diingini untuk mencapai pengetahuan.

9
3.2.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Akta Pendidikan 1996 ialah
 • - sistem pendidikan kebangsaan merangkumi
 • pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah
 • menengah, pendidikan lepas menengah dan
 • pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan
  pra
 • sekolah digubal dan diseragamkan.
 • - Seksyen 18 wajib menggunakan satu
 • kurikulum piawai iaitu kurikulum
  kebangsaan.

10
3.2.2 Laporan Kabinet 1979
 • Laporan Kabinet 1979 bertujuan untuk memenuhi
  keperluan individu dan negara.
 • Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk
  membina perkembangan murid yang lengkap dari segi
  jasmani, rohani, akal dan emosi serta menyemai,
  menanam dan mempuk nilai-nilai akhlak yang
  diingini, di samping menyampaikan ilmu
  pengetahuan.
 • Implikasi Laporan Kabinet 1979 ialah
 • - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) digubal
 • dengan menekankan perkembangan individu
  secara
 • menyeluruh yang merangkumi pendidikan asas
  dan
 • perkembangan bakat.
 • - Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM)
  digubal
 • dengan menekankan konsep pembelajaran
  secara
 • menyeluruh dan bersepadu dengan
  mengambilkira
 • aspek kemahiran berfikir dan belajar.

11
3.2.3 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 • Falsafah menjadi garis panduan dan arah tuju
  utama dalam merancang dan membina kurikulum.

12
3.3 PROSES PEMBENTUKAN KURIKULUM
 • Sebelum merekabentuk kurikulum, pembangun
  kurikulum amat perlu mengkaji, menganalisis serta
  memilih
 • - Teori-teori berkaitan dengan kurikulum
 • - Falsafah pembentukan kurikulum
 • - Kriteria Pembentukan Kurikulum

13
3.3.1 Teori-teori Berkaitan dengan Kurikulum
 • Teori Tradisional
 • Lebih berfokus kepada pendekatan tingkahlaku.
 • Objektif pembelajaran kurikulum ini boleh
  ditentukan, sama ada tercapai ataupun tidak.
 • Mementingkan proses pemindahan pengetahuan.

14
3.3.1 Teori-teori Berkaitan dengan Kurikulum
 • Teori Konseptual
 • Berpendapat ilmu pengetahuan distrukturkan
  mengikut konsep utama.
 • Memberi fokus kepada analisis situasi semasa dan
  mencadangkan pilihan pada kandungan kurikulum.

15
3.3.1 Teori-teori Berkaitan dengan Kurikulum
 • Teori Rekonseptualis
 • Berpendapat kurikulum adalah bidang ilmu yang
  dapat membekalkan pedoman dan garis panduan
  ketika membuat keputusan.
 • Menganggap kurikulum sebagai bahan penting yang
  boleh membawa kesedaran dan perubahan kepada
  masyarakat.
 • Menwujudkan golongan pelajar yang mempunyai
  kesedaran dan berupaya mengubah masyarakat.

16
3.3.2 Falsafah Pembentukan Kurikulum
 • Terdapat beberapa aliran falsafah yang
  mempengaruhi rekabentuk kurikulum
 • (a) Idealisme
 • - mengganggap ilmu diperolehi dari kebolehan
 • berfikir. Menurut Plato ilmu diperolehi
  melalui
 • deria amat kekal dan lengkap.
 • (b) Realisme
 • - menolak pandangan idealime dan menganggap
 • kebenaran adalah apa yang dapat
  dilihat dan ilmu
 • yang terhasil dari penaakulan
  tidak lengkap. Ilmu
 • harus mempunyai kaitan antara
  dunia fizikal
 • dan pemikiran manusia.

17
3.3.2 Falsafah Pembentukan Kurikulum
 • (c) Paramatism
 • - berpendapat sekiranya satu idea itu dapat
  dipraktikkan
 • maka idea itu benar. Dengan kata lain idea
  yang sah adalah
 • idea yang dapat dibuktikan.
 • - menganggap pengetahuan bukan semata-mata
  ilmu tetapi
 • pengetahuan ialah keperlu mengaplikasikan
  ilmu sebagai
 • panduan dan pedoman hidup. Pendidikan
  bukan semata-
 • mata mengajar manusia menghafalkan ilmu
  tetapi
 • menggunakan ilmu.
 • (d) Perianelisme
 • - falsafah konservatif, tradisonal dan tidak
  fleksibel,
 • menganggap manusia dan pendidikan berada
  dalam
 • keadaan tetap, keupayaan manusia berfikir,
  pendidikan ialah
 • keperluan untuk hidup.
 • - dalam falsafah ini kurikulum perlu mempunyai
  disiplin, latih
 • tubi dan latihan yang ketat.

18
3.3.2 Falsafah Pembentukan Kurikulum
 • (e) Essentialisme
 • - menganggap kurikulum dan guru
  merupakan faktor penting
 • dalam pembelajaran.
 • - kurikulum perlu dibina memenuhi
  kehendak masyarakat
 • semasa dan pada masa yang sama mengutamakan
 • tamadun ilmu yang lampau serta merangsang
 • kebijaksanaan akan datang.
 • (f) Progressivesme
 • - menyatakan pembelajaran berlaku
  berdasarkan perubahan,
 • kemajuan dan bukan ketekalan.
 • - memberi fokus kepada pendekatan
  pengajaran dan pembelajaran
 • berpusat pelajar dan pengajaran melalui alat
  bantuan belajar.
 • - lebih memberi penekanan pada demokrasi.
 • - sekolah perlu membina suasana demokrasi
  serta kerjasama antara
 • pelajar bukan mewujudkan persaingan. Guru
  berperanan sebagai
 • fasilitator bukan sebagai guru tradisional.

19
3.3.2 Falsafah Pembentukan Kurikulum
 • (g) Rekonstrutionalisme
 • - menyatakan peranan pendidikan perlu
 • menerapkan tanggungjawab sosial serta
 • melahirkan masyarakat berilmu.
 • - percaya manusia berupaya membina
  masyarakat
 • baru melalui perubahan yang berkesan dalam
 • pendidikan dan masyarakat.
 • (h) Eksistensialisme
 • - mementingkan pendidikan melalui
  persekitaran.
 • - membantu murid dalam proses penerokaan.
 • - sekitaran memainkan peranan penting dalam
 • membina pendidikan.

20
3.3.3 Kriteria Pembentukan Kurikulum
 • Boleh dikategorikan kepada 3
 • Berpusatkan Subjek
 • Berpusatkan Pelajar
 • Berpusatkan Masalah

21
3.3.3 Kriteria Pembentukan Kurikulum
 • Reka Bentuk Berpusatkan Subjek
 • Adalah berpaksikan ilmu dan isi kandungan
  pelajaran terdiri daripada
 • (i) Reka Bentuk Matapelajaran
 • (ii) Reka Bentuk Disiplin
 • (iii) Reka Bentuk Bersepadu
 • (iv) Reka Bentuk Korelasi

22
Reka Bentuk Berpusatkan Subjek
 • Reka Bentuk Matapelajaran
 • - berkaitan dengan isi kandungan pelajaran yang
 • terdapat dalam buku teks. Ilmu disusun menjadi
 • teratur seterusnya berperanan sebagai
 • matapalajaran.
 • Reka Bentuk Disiplin
 • - setiap matapelajaran mempunyai disiplin ilmu
 • tersendiri, disiplin adalah cara atau proses
  sesuatu
 • matapelajaran.
 • - menekan isi kandungan dan proses disiplin
  sesuatu
 • ilmu. Contohnya Pendidikan Jasmani selain
  daripada
 • kemahiran, guru perlu mengajar disiplin
  sesuatu
 • kemahiran atau permainan.

23
Reka Bentuk Berpusatkan Subjek
 • Reka Bentuk Bersepadu
 • - menyatukan dua atau lebih subjek yang menjadi
 • satu matapelajaran yang bersepadu.
 • - contohnya matapelajaran sains terdiri
  daripada
 • biologi, fizik dan kimia disepadu diperingkat
  sekolah
 • menengah rendah sebagai sains.
 • Reka Bentuk Korelasi
 • - mengaitkan maklumat antara satu subjek dengan
 • subjek bertujuan mengurangkan pemisahan
  antara
 • subjek.
 • - contohnya guru Pendidikan Jasmani boleh
  bekerjasama
 • dengan guru sejarah bagi menghasilkan
  portfolio yang
 • bertajuk perkembangan bola sepak dari zaman
  penjajah
 • hingga ke sekarang.

24
Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar
 • Menganggap pelajar merupakan elemen yang penting
  dalam bidang pendidikan. Terbahagi kepada 3
  kategori
 • (i) Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar
 • (ii) Reka Bentuk Berpusatkan Pengalaman
 • (iii) Reka Bentuk Berpusatkan Humanistik

25
Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar
 • Reka Bentuk Berpusatkan Pelajar
 • - berdasarkan kepada pendekatan semula jadi
  pelajar ketika
 • belajar.
 • - menganggap pemikiran pelajar akan berkembang
  jika mereka
 • diberi peluang untuk belajar berdasarkan
  kegemaran dan keperluan
 • pelajar.
 • Reka Bentuk Berpusatkan Pengalaman
 • - memberi penekanan terhadap minat dan
  keperluan pelajar ketika
 • membina kurikulum.
 • (c) Reka Bentuk Berpusatkan Humanistik
 • - mementingkan konsep kendiri kepada pelajar,
  pelajar akan belajar dan
 • membina tugasan atas kesedaran diri sendiri.
 • - menyepadukan unsur kognitif dan afektif.
 • - memberi penekanan isi kandungan, kognitif,
  pengalaman dan
 • perasaan.
 • - menekanan secara seimbang aspek pemikiran,
  perasaan dan amalan.

26
Reka Bentuk Berpusatkan Masalah
 • Memberi fokus kepada masalah dalam kehidupan.
 • (a) Reka Bentuk Situasi Kehidupan
 • - berpendapat pembelajaran akan menjadi
  bermakna jika
 • pembelajaran itu boleh diaplikasikan dalam
  kehidupan
 • secara terus.
 • - berfikir dalam menyelesaikan masalah.
 • - akan membantu pelajar membuat generalisasi
  tentang
 • masalah yang berkaitan dengan kehidupan di
  dunia yang
 • sebenar.
 • (b) Reka Bentuk Semula Masyarakat
 • - berorientasikan masyarakat.
 • - mengaitkan hubungan kurikulum dengan
  perkembangan
 • masyarakat dari aspek sosial, politik dan
  ekonomi.
 • - kurikulum dilihat berupaya menjadi agen
  perubahan dalam
 • masyarakat.
 • - menyerapkan nilai-nilai dan etika.

27
3.3.4 Kurikulum dan Hubungkaitnya dengan
Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani
 • Melahirkan insan yang seimbang dari segi
  keupayaan psikomotor, afektif dan kognitif.
 • Merupakan keperluan utama negara dalam
  membangunkan modal insan.
 • Merupakan jalan pintas untuk melahirkan generasi
  ini.
 • Dalam kurikulum Pendidikan Jasmani unsur
  psikomotor, afektif dan kognitif menjadi
  keutamaan.
 • Bagi membina unsur kesepaduan dan korelasi dalam
  kurikulum, sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani
  telah menyelit unsur sains dalam
  matapelajarannya.
 • Selain matapelajaran sains matapelajaran seperti
  matematik, sejajarah dan lain-lain juga dapat
  disepadukan dalam matapelajaran Pendidikan
  Jasmani.
 • Pendidikan Jasmani boleh mengaplikasikan
  kurikulum berpusatkan pelajar, contohnya
  permainan merupakan kegemaran semulajari pelajar
  dengan sukatan Pendidikan Jasmani.
 • Dalam sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani
  kerjasama, kepimpinan dan perpaduan dapat
  digabungkan dengan mudah.
 • Berupaya menghindarkan masalah sosial dan membina
  cara hidup sihat.
About PowerShow.com