Projektijuhtimine - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Projektijuhtimine PowerPoint presentation | free to download - id: 810500-ZWViZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Projektijuhtimine

Description:

Title: Pealkiri Last modified by: Peeter Normak Created Date: 10/20/2013 5:29:03 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 77
Provided by: tlu75
Learn more at: http://www.tlu.ee
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Projektijuhtimine


1
Projektijuhtimine
 • Teema 3
 • Projekti kavandamine(planeerimine)
 • Kuidas koostada tegevuskava?
 • Peeter Normak

2
Loengu kava
 1. Diskussioon kodutöö nr 2 ja koduülesannete
  teemal.
 2. Lähteuuringud projektiplaani koostamise
  kavandamine.
 3. Projektiplaani struktuur, alaeesmärgid ja
  tegevused.
 4. Projekti ajagraafik.
 5. Riski- ja kvaliteedihalduse kavandamine.
 6. Tulemuste levitamine ja rakendamine projekti
  mõju hindamine.
 7. Eelarve koostamine.
 8. Projektiplaani vormistamine.
 9. Projektitaotlustele soovituste koostamine ja
  retsenseerimine.
 10. PR-tegevus.

3
Kodutöö nr 2
 • Sõnasta ITjuht projekti vajaduse põhjenduse kolm
  kõige suuremat
 • tugevust
 • puudust.
 • Eeldusel, et ITjuht projekti taotlus ei olnud
  edukas eelkõige nõrga vajaduse põhjenduse pärast,
  mis olid teie arvates eitava otsuse olulisimad
  põhjused?
 • Sõnasta TVjuht projekti vajaduse põhjenduse kolm
  kõige suuremat
 • tugevust
 • puudust.
 • Sõnasta TVjuht projekti vajaduse põhjenduse kolm
  kõige suuremat tugevust ja kolm kõige suuremat
  puudust võrreldes ITjuht projekti vajaduse
  põhjendusega.

4
Koduülesanded
 • Sõnasta tasakaalus tulemuskaardi (balanced
  scorecard) põhiprintsiibid.
 • Projektirühmad millised on teie projekti
  tulemuslikkuse/edukuse mõõdikud?
 • Millised aspektid on probleemsed lisas 2 olevas
  projekti esialgses kavas (IKT-kutsehariduse
  kvaliteedisüsteem)?

5
Projekti kavandamise faasi eesmärk
 • Kvaliteetse projektiplaani õigeaegne esitamine.

6
Projekti kavandamise faasi ülesanded
 1. Leida antud tingimustes optimaalne projekti
  eesmärgi saavutamise meetod (kuidas saavutada
  projekti eesmärk?).
 2. Koostada projektiplaan (kuidas projekti eesmärgi
  saavutamine kirjeldada?).
 3. Saavutada projektiplaani aktsepteeritus
  olulisemate osapoolte poolt (kuidas saavutada
  projekti tunnistamine osapoolte poolt
  vajalikuks?).

7
Diskussioon
 • Projekti kavandamisele eelnevad üldjuhul
  lähteuuringud.
 • Mis võiks olla lähteuuringute põhieesmärk?

8
Lähteuuringud (eeluuring)
 • Lähteuuringute eesmärk projekti eesmärgi
  saavutamist mõjutavate oluliste aspektide (näit.
  projekti osapoolte vajadused, konkurentide
  plaanid, tehnoloogia areng, seadusandlus,
  ilmastik, ...) ja nende võimaliku mõju
  väljaselgitamine.
 • Projektikeskkonna aspektide näide. PESTLE (ka
  PEST-analüüs)
 • Political,
 • Economic,
 • Sociological,
 • Technical,
 • Legal,
 • Environmental.

9
Lähteuuringutel kasutatavaid meetodeid
 • SWOT-analüüs
 • Turu-uuringud (Näide ETF projekt)
 • Delphi-meetod
 • Avaliku arvamuse küsitlus (Näide Apple)
 • dokumentide/senitehtu analüüs
 • Varem läbiviidud sarnaste projektide analüüs
 • Metaanalüüsid

10
Näide laiendatud vajaduse analüüsi raamistikust
Needs Chain Model (Shafloot, 2010)
Instrument Needs Unconscious Needs Conscious Needs Performance Needs
Organization level Training Management transparency Learning Market share/sales revenue
Individual level Real applications Job satisfaction Knowledge/Skills Performance efficiency
Causes
Objectivity level
11
Diskussioon
 • Millised faktorid määravad lähteuuringute mahu
  (st kui põhjalikult tuleks lähteuuring läbi viia)?

12
Lähteuuringu vajaduse hindamine
 • Lähteuuringute vajadus ja maht/ulatus sõltub
  eelkõige sellest, kuivõrd selged on projekti
  täitmist kõige olulisemal määral mõjutavad
  asjaolud, nagu näiteks
 • Projekti eesmärgi/nõuete/vajaduste selgus.
 • Projekti eesmärgi saavutamise võimalike teede
  paljusus.
 • Projekti keerukus/täitmiseks vajaliku kompetentsi
  suurus.
 • Projekti valdkonna arengu/muutumise kiirus.
 • Projekti täitmiseks kasutatavate
  tehnoloogiate/metoodikate muutumise kiirus.
 • Projektiga seonduvate riskide suurus.
 • Mujal sarnaste projektide täitmisel saadud
  kogemuste hulk.

13
Soovitus (lähteuuringud)
 • Ähmaste, suurte riskidega seonduvate ning
  kriitiliste suuremahuliste projektide puhul on
  soovitatav teostada lähteuuringud eelprojektina
  (näited õppekavakeskuse loomine või ülikoolide
  õppe- ja teadushoonete ehitamine).
 • Võimaldab uuringukulude katmist muudest
  allikatest.

14
Projektiplaani koostamise ajagraafik I - näide
Juht liikmetele
Liikmed juhile
Juht liikmetele
Liikmed juhile
Toomas
Jaan
?
Jaan
Jaan
Jaan
Rein
Rein
?
Kai
Tiiu, Kai
Tiiu
Kai
Tiiu
Kai
?
Kai
Kõik
Rein,Kai,Toomas
Jaan
?
Juht ise
Kõik
Jaan
T2
T3
T4
Tähtaeg
T1
T0
 • TO tähtaegade T1...T4 ja muud kokkulepped
  (näiteks viited täpsustada alles kuupäevaks T3)?

15
Projektiplaani koostamise ajagraafik II
 • Võimalikud erisused projektiplaani koostamisel
 • rohkem kui üks tsükkel
 • vahepealsete nõupidamiste läbiviimine
 • põhimõtteliste muudatuste sisseviimine
 • teksti ühisloome (näit. Google docs)?
 • Näited
 • Teksti kompilatsioon SF taotlemise
  ebaõnnestumine 2002.
 • Eelleping Göteborgi loobumine.
 • Kontakt ERASMUS (tööstusdoktor) õppekavaprojekti
  mitteesitamine.

16
Soovitused (projektiplaani koostamise ajagraafik)
 • Kavanda problemaatiliste tegevuste läbiviimiseks
  ajavaru (kriitilise ahela puhul kindlasti).
 • Arvesta kokkulepete täitmisega viimasel hetkel.
 • Arvesta kokkulepete mittetäitmise võimalustega.
 • Projektiplaan tuleks kokku panna ühe (äärmisel
  juhul kahe tihedalt koostööd tegeva) inimese
  poolt.

17
Projektiplaani koostamise üldskeem
 • Projektiplaani koostamise üldskeem on üldjuhul
  tagant ettepoole
 • Projekti eesmärk
 • ?
 • Alaeesmärgid/Tegevused
 • ?
 • Ajagraafik
 • ?
 • Eelarve
 • Suurte projektide puhul kavandatakse tegevused
  sageli alaeesmärkide (töörühmade) kaupa.

18
Projektiplaani struktuur
 • Üldjuhul nõutavad projektiplaani alajaotused
 • ? põhiandmed (sh projekti eesmärk, kestvus,
  maksumus, juhtiv institutsioon)
 • ? taust (sh vajadus, eelnev tegevus)
 • ? tegevused
 • ? ajagraafik
 • ? organisatsioon/haldamine
 • ? tulemuste levitamise ja rakendamise kavad
 • ? eelarve
 • ? mõjuhinnang
 • ? lühikokkuvõte
 • NB! Kui tellija poolt on seatud mingid nõuded,
  siis tuleb neid ka sisuliselt (st mitte
  formaalselt) järgida. Näide EL 5 RP taotlus 6
  FR 1 BE.

19
Projektiplaan - täiendavad aspektid
 • Lisaks võib olla nõutud kirjeldada
 • ? partneritevaheline senine koostöö
 • ? koostöö ettevõtete ja projektiväliste
  institutsioonidega
 • ? kasutatavad metoodikad ja vahendid
 • ? projekti tulemi edasiarendamise perspektiivid
 • ? rahvusvahelisus
 • ? kasutatavate mõistete definitsioonid
 • ? vastavus standarditele, autoriõiguse
  regulatsioonidele ja eetikanormidele
 • ? projekti loogiline maatriks
 • ? ...
 • Erinevate aspektide arvestamine vahepealne
  auditeerimine, hindamiskriteeriumid (sh lävendid
  ja kaalud).

20
Näide projektiplaani struktuur I
(koolituskursuse/mooduli loomiseks)?
 • BACKGROUND, RATIONALE AND OBJECTIVES
 • Describe the educational and socio-economic
  rationale for the proposed course module.
 • Describe the educational level and the priority
  area.
 • Identify clearly the target groups (learners),
  their educational needs and their requirements
  for support.
 • Outline the short-, medium- and long-term market
  for the proposed course module.
 • Describe the expected impact and benefits of the
  proposed course.
 • Identify the reasons for applying a multi-country
  approach to the development (and dissemination)
  of the course.
 • Describe how the course ties in with existing
  educational structures in the partner countries.
 • Define clear and measurable objectives and
  expected outputs of the project.
 • METHOD
 • Describe the course module design and structure,
  development methodology, curriculum structure and
  content, duration, tutoring approach, learner
  assessment methods and, where relevant, the
  applied accreditation system.
 • Describe the different study material components
  which will be included in the course package
  (printed and electronic course material, teacher
  and learner guides, tuition and learner
  assessment systems etc.).
 • Describe media and technologies to be used for
  the development of the course material.
 • Describe media and technologies to be used for
  the delivery of the courses.
 • Describe anticipated learner support methods and
  roles of teachers and tutors.
 • Describe the role of Phare distance education
  study centres in the development and delivery of
  the course.
 • Describe methods for measuring the efficiency and
  effectiveness of the course and the applied
  methods, including learner and teacher/tutor
  satisfaction.
 • Describe needs for and approaches to training of
  course developers, teachers/tutors and study
  centre staff who will be involved with the
  proposed course.

21
Näide projektiplaani struktuur II
(koolituskursuse/mooduli loomiseks
 • WORK CONTENT AND SCHEDULE
 • Phases Define clearly the different phases of
  the project and outline the tasks and activities
  to be undertaken as well as the outputs within
  the various phases.
 • Task Sheet Fill-in Form C1 for each of the
  defined tasks and activities.
 • Project Flowchart Set up a global Project
  Flowchart with clear identification of tasks and
  activities, outputs and milestones, the period
  and location in which the activities will take
  place. A sample flowchart is provided in Form C2.
  However, you are, of course, free to design your
  own flowchart according to the specific nature
  and structure of your project).
 • PROJECT MANAGEMENT
 • Set up an organisation chart, clearly identifying
  the chosen management structure (such as steering
  committee, project manager, task managers etc.)
  as well as roles and responsibilities of the
  participating partner organisations.
 • Describe the management capability of the
  contracting Coordinator and Lead Partner.
 • Describe management techniques and quality
  assurance procedures.
 • Describe the communication structures and
  techniques that you will set up in order to
  ensure efficient communication among the partners
  during the lifetime of the project.

22
Näide projektiplaani struktuur III
(koolituskursuse/mooduli loomiseks)?
 • THE CONSORTIUM
 • Describe shortly the profile of the Consortium,
  its partners and the key staff members to be
  involved in the project. Describe their relevant
  experience in the production of distance
  education course material and co-operation at an
  international level. Include CVs of key staff
  members. Full partner profiles should be given in
  Section E of the application forms.
 • Describe the mechanisms for involving the users
  in the project.
 • INFORMATION AND DISSEMINATION PLANS
 • Describe your plans for informing potential
  users, authorities and organisations about the
  project and its results.
 • Describe your marketing plans How will you
  announce the course module and how will you
  inform and provide counselling to potential
  learners.
 • EXPLOITATION PLANS
 • Describe the consortiums plans for further
  exploitation and development of the course after
  the end of the project, i.e. once the course
  module has been developed and tested, the pilot
  implementation has been completed and the
  evaluation data are available.
 • ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT
 • Estimate the potential economic and social impact
  of the proposed course module in particular and
  the impact of the project on the further
  development of distance education in the
  participating organisations and countries in
  general.
 • Describe the projects relevance to European
  integration.

23
Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine -
põhimeetodid
 • Eesmärk määratleda projektiülesande
  lahendusalgoritm (alaeesmärkide/tegevuste
  struktuur).
 • Alaeesmärkide struktuur on aluseks tegevuste ja
  vastutuse struktuuri määratlemisel ja on projekti
  edukuse jooksva hindamise instrumendiks
  alaeesmärkide täidetus annab vajaliku tagasiside.
 • Põhimeetodid (NB! Neid võib kasutada ka
  kombineeritult)
 • ülalt alla (top-down)?
 • analoogia rakendamine
 • juhiste rakendamine
 • alt üles (bottom-up)?

24
Alaeesmärkide ja tegevuste määratlemine -
põhiprobleemid
 • Põhiprobleemid
 • alaeesmärgid on liiga kitsad, ei taga projekti
  eesmärgi saavutamist
 • alaeesmärke on liiga palju ja nad ei ole
  struktureeritud
 • kohustused/õigused ja alaeesmärgid ei ole
  kooskõlas
 • motivatsioonisüsteem ja alaeesmärgid ei ole
  kooskõlas (N lennueskadrill)?
 • alaeesmärgid ei ole mõõdetavad (N parandada,
  kaasajastada, ...)?
 • Isetegemise (teenuste sisseostmise) dilemma Do
  what you can do best outsource the rest.
 • Absoluutse ja suhtelisuse dilemma (ala)eesmärkide
  määratlemisel ja tulemuslikkuse hindamisel leida
  tasakaal kvaliteedi ja projekti vajaduste vahel.

25
Diskussioon
 • Millised on teenuste sisseostmise (outsourcing)
  olulisemad positiivsed ja võimalikud negatiivsed
  aspektid?

26
Sisseostmise aspektid
 • Tuleb eristada toote ja teenuse ostmist
  (procurement ja outsourcing).
 • Sisseostmise eelised
 • Tarnija läbi kaasatakse projekti täitmisse
  täiendav kompetents
 • Võimaldab fokuseeruda põhitegevustele
 • Soetatavate ressursside valik on suurem ja
  dünaamilisem
 • Võimaldab inimressursside paindlikumat
  kasutamist.
 • Sisseostmise puudused/riskid
 • Projektijuhi võimalused protsesse mõjutada on
  piiratumad
 • Tarnija on vähem kursis tellija organisatsiooni,
  probleemide ja nõuetega
 • Konfidentsiaalse info lekkimine
 • Sõltuvus tarnijaorganisatsiooni seisundist
  (pankrot)
 • Lepingus mittekajastatud varjatud kulude
  kandmine.
 • Otsustamise põhivahendiks on riskianalüüs tuleb
  valida variant, mille puhul riskide
  realiseerumisest tulenevad kahjud oleksid
  väiksemad.

27
Soovitused (projektiplaani koostamine)
 1. Võimalusel osale eksperdina/retsensendina
  projektiplaanide hindamisel.
 2. Võimalusel tutvu teiste poolt koostatud edukate
  projektiplaanidega ja retsensioonidega.
 3. Projektiplaani koostamisel arvesta kindlasti
  hindamiskriteeriumitega (sh lävendite ja
  kaaludega).

28
Ülesanded
 1. Millistel juhtudel võiks projekti kavandamisel
  võtta aluseks eelkõige tegevused, millistel
  juhtudel alaeesmärgid?
 2. Millistel juhtudel võiks projektide planeerimisel
  kasutada alt-üles meetodit?
 3. Millistest valikukriteeriumitest lähtuksite mingi
  teenuse sisseostmisel?

29
Ülesanded - iseseisvalt
 • Veebiotsingu põhjal loetle IT-teenuste
  sisseostmisega kaasnevaid võimalikke probleeme.
 • Vali mingi projekte finantseeriv institutsioon
  ning tee kindlaks
 • projektide hindamisel arvestatavad näitajad
 • projektide hindamiskriteeriumid.

30
Projekti ajagraafik - mõiste
 • Ajagraafik on projekti alaeesmärkide, tegevuste
  ja nendevaheliste seoste kujutus ajateljele.
 • Ajagraafik
 • aitab saada projektist terviklikku ülevaadet (sh
  tegevustevahelisi seoseid)
 • võimaldab paremini planeerida ressursse
 • aitab otsustada, millal oleks vaja korrigeerida
  oma tegevusi
 • vähendada riske.
 • Ajagraafiku põhilised esitusviisid
 • lintdiagramm (bar chart, Gantt chart)
 • nooldiagramm (CPM chart, PERT chart).

31
Projekti ajagraafik koostamise meetodid
 • Põhimeetodid ajakulu hindamisel
 • Eksperthinnangud
 • Analoogiliste varasemate projektide analüüs
 • Simuleerimine
 • Põhjus-tagajärg analüüs.
 • Kriitilisel ahelal peavad olema suubumispuhvrid
  nende kestvuse määratlemisel arvestada riske.
 • Projekti võimaliku kestvuse hindamise
  rusikareegleid
 • 25
 • (x4yz)/6.

32
Projekti ajagraafik - mõjurid
 • Ajagraafiku koostamisel arvestamist vajavad
  faktorid
 • inimestel on harjumus teha töö tähtajaks ka
  juhul, kui tähtaeg on liiga pikk,
 • inimestel on harjumus hinnata tööks kuluvat aega
  liiga optimistlikult,
 • tegevuse hakitus pärsib süvenemist ja viib aja
  ülekulule,
 • ajaületused kumuleeruvad, üksikule tegevusele
  kuluva aja kokkuhoid kogu projekti seisukohalt
  reeglina ajavõitu ei anna,
 • mingi tegevuse esmakordne sooritus võib osutuda
  väga aeganõudvaks, kogemuste olemasolu on oluline
  tegevuste kiirendamise faktor (kompetents annab
  tugevuse, kogemus kiiruse.
 • fookus kriitilisele ahelale.
 • NB! Oluline ei ole mitte niivõrd aja kokkuhoid,
  kuivõrd aja ülekulu vältimine.

33
Soovitused (ajagraafik)
 1. Ajagraafiku koostamisel ei saa lähtuda vaid
  kavandatava projekti tegevustest, vaid tuleb
  arvestada ka täitjate muude tegevuste ja
  kohustustega (vanema- ja õppepuhkused, teistes
  projektides osalemine jmt).
 2. Mingis lõigus tähtaja ületamisel tuleks kogu
  ajagraafik üle vaadata reeglina ajaületust tasa
  teha ei õnnestu, pigem vastupidi.

34
Haldamise kavandamine
 • Eesmärk kirjeldada projekti subjektid ning nende
  töökorraldus.
 • Haldamise olulisimad aspektid
 • projektimeeskonna ja tugiüksuste
  (järelvalverühm/supervisory group, nõunike rühm)
  struktuur ja ülesanded. N vastutusmaatriks -
  responsibility (assignment) matrix (RACI matrix)
  R Responsible (kes teeb), A Accountable (kes
  kontrollib ja võtab töö vastu), C Consult (kes
  nõustab), I Informed (keda peab informeerima).
  SG roll.
 • töö ja aruandluse korraldus
 • riski- ja kvaliteedihaldus, konfliktide
  käsitlemine
 • Tähtsus on projekti keerukusest/mahust
  eksponentsiaalses sõltuvuses.
 • Näited 1) EL 5.RP? 6.RP ? 7.RP 2)
  www.icoper.org - 23 partnerit.
 • Väikesemahuliste projektide puhul (eriti
  individuaalsete projektide puhul) ei pruugi
  projektiplaan projekti haldamist üldse käsitleda.

35
Riskihaldus definitsioon ja ülesanne
 • Risk on tegevuse tulemi mõõdik, mis mõõdab
  ebasobiva tulemi saamise võimalikkust (st mõõdab
  soovitud tulemuse saamise määramatust).
 • Risk on tõenäosuslik suurus lihtsaim
  arvutusvalem M/N.
 • Riskihalduse ülesandeks on riskide hoidmine
  soovitaval tasemel kuluefektiivsel viisil.

36
Riskihaldus - üldskeem
 • Üldskeem Riski identifitseerimine ? Riski
  analüüs ? Riski vähendamine.
 • Põhiprobleem leida optimaalne riskide haldamise
  kulutuste tase (projektiti võib olla see erinev,
  kuid üldjuhul ei tohiks see ületada 10 projekti
  maksumusest)?.
 • NB! Riskide all peab käsitlema nii
  projektisiseseid kui väliseid riske.
 • NB! Üldjuhul on riskide suurimaks allikaks
  inimene, vähemal määral informatsioon/andmed ja
  seejärel taristu.

37
Riskihaldus riski analüüsi elemendid
 • Riski analüüsil tuleks määratleda järgmised
  elemendid
 • Riskiallikad
 • Riskitasemed (väga madal madal keskmine
  kõrge väga kõrge)
 • Kuluhinnangud (tühine väike ...
  katastroofiline)
 • Kestvuse hinnangud.
 • Osapoolte riskitaluvus (kaotuse kandmise võime)
 • Analüüsi tulemused on otstarbekas esitada kas
  tabeli (igale riskile üks rida) või maatriksi
  (igas lahtris riskide loetelu, millel on
  ühesugune tõenäosus-mõju skaalaks väga
  madal-madal-keskmine-suur-väga suur) kujul.
 • Riskide vähendamise tegevus on otstarbekas juba
  algselt kavandada vaid juhul kui Hind(p1?p2) ltlt
  (p1-p2)?h, h riski realiseerumise hind

38
Riskide määratlemise tehnikad
 • Võimalikke tehnikaid
 • kirjalike allikate analüüs
 • ajurünnak
 • Delphi-tehnika
 • intervjuud
 • SWOT-analüüs
 • diagrammanalüüs (põhjus-tagajärg analüüs)?
 • ...
 • Näited realiseerunud riskidest EMT autode
  loosimine EITS pankrott.
 • Riskide määratlemise tehnikad võivad projekti
  erinevatel etappidel olla erinevad, vt ka PMBOK
  Guide peatükk Project Risk Management.

39
Ülesanded
 • Millal on ajakava otstarbekam esitada lint-,
  millal nooldiagrammi abil (vt ka ülesanne 2
  loengukonspekti alajaotuses 3.5)?
 • Millised on olnud teie osalemisel täidetud
  projektide olulisemad ajakava ületamise põhjused?
 • Loetleda võimalikke riske, mis tulenevad vähesest
  koostööst tarbijaga.

40
Ülesanded - iseseisvalt
 • Veebiotsingu abil (märksõnad wbs ja work
  breakdown structure ) leia tegevuskavade
  koostamise täiendavaid põhimõtteid.
 • Iseseisvalt Mingis otsingumootoris termini
  responsibility matrix kasutamisel analüüsi,
  millal eelkõige oleks projekti kavandamisel vaja
  kasutada nn vastutusmaatriksit.

41
Diskussioon
 • Kuidas defineerida kvaliteet?

42
Kvaliteedi mõiste käsitlus ajaloolises
(20.sajand) perspektiivis
 1. Edwards Deming kvaliteet on pidev täiustumine,
  mis saavutatakse senise kogemuse analüüsi,
  tulemuste interpreteerimise ja edasises tegevuses
  arvestamise läbi.
 2. Joseph Juran kvaliteet on kasutatavuse määr.
  Esmane on määratleda ning mõtestada kasutaja
  vajadused. Propageeris 8020 suhet (Pareto
  printsiip 80 probleeme tuleneb 20 põhjustest).
 3. Philip Crosby kvaliteet on nõuetele vastavuse
  määr. See tuleb tagada preventiivselt, mitte
  katse-eksituse meetodil.
 4. Genichi Taguchi eelnevalt määratletud eesmärgist
  erinevuse määr. Käsitles toote kvaliteeti koos
  selle loomise protsessi kvaliteediga.
 5. Tänapäeval ei ole ühtset käsitlust filosoofias,
  äris, muusikas jne erinavad käsitlused. Üldiselt
  tolerantsipiirkonda (alumise ja ülemise piiriga
  määratud vahemikku) kuuluvus.

43
Kvaliteedihaldus/juhtimine
 • Kvaliteet on suhteline, mitte absoluutne
  kategooria (hambumuse või kammikujund).
 • Kvaliteedihalduse protsessid
 • kvaliteedi planeerimine/kavandamine
  (standardite/raamistike, dokumentide,
  indikaatorite jmt määratlemine)
 • Kvaliteedikindlustus (kvaliteeti tagavate
  tegevuste läbiviimine)
 • Kvaliteedikontroll (tulemuste jälgimine ja
  muudatuste kavandamine).
 • Kvaliteedistandardid peaks määratlema juba
  projekti planeerimise faasis.
 • Oluline määratleda head kvaliteediindikaatorid
  (olemuslikud karakteristikud). Näide e-õpe.

44
Kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid
 • Kvaliteedihalduse planeerimisel tuleb määratleda
  kvaliteedikindlustuse põhimõtted ja vahendid,
  nagu näiteks
 • koostöö tarbijaga (kaasamine, piloteerimine,
  tagasisideküsitlused,...)?
 • informeeritus/kompetentsus (koolitus, uuringud,
  )
 • projektisisene koostöö (vastatikune
  informeeritus, tegevuse kooskõlastatus, )
 • toetavad protsessid (testimine, töövahendite
  haldus, analüüsid, ..)
 • laiema konteksti arvestamine (Näide tööelu
  (potentsiaalsed!) vajadused ??kutsekirjeldus/kutse
  standard ??õppekava ? kvalifikatsioon/kutse
  ??atesteerimine).
 • Kvaliteedikindlustuse vahendid võivad olla nii
  projektisisesed kui ka projektivälised.

45
EFQM täiuslikkuse põhimõtted
 • 5 võimaldajat juhtimine, inimesed, strateegia,
  partnerlus, protsessid.
 • 4 tulemust inimesed, klient/tarbija, ühiskond,
  tulemuslikkus.
 • Põhimõtted
 • Tulemustele orienteeritus
 • Kliendikesksus
 • Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus
 • Protsessidele ja faktidele tuginev juhtimine
 • Töötajate arendamine ja kaasamine
 • Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine
 • Partnerluse arendamine
 • Ettevõtte sotsiaalne vastutus
 • EFQM - European Foundation for Quality Management
  (www.efqm.org)

45
46
Soovitus (kvaliteedihaldus)
 • Kvaliteetse tulemi eelduseks on selle tulemini
  viiva protsessi kvaliteet, mistõttu tuleks
  määratleda ja mõõta ka protsessi kvaliteeti
  mõõtvad indikaatorid ning vastavalt ka oma
  protsesse täiustada (kas me teeme õigeid asju
  õigesti).
 • Probleem kvaliteediindikaatorid ja
  kvaliteedikindlustuse vahendid (vähemal määral ka
  kvaliteedikindlustuse põhimõtted) on
  projektispetsiifilised.

47
Tulemuste levitamine ja rakendamine
 • Tulemi levitamine (dissemination) eesmärgiks
  teavitamine.
 • Tulemi rakendamine (exploitation) eesmärgiks
  juurutamine.
 • Rakendamine on hierarhilise iseloomuga mingi
  projekti tulem võib leida rakendust järgmises,
  järgmise tulem omakorda rakendust jne.
 • Näide 1
 • Laste intellektuaalsete võimete kujunemise alased
  uuringud
 • Intellektuaalsete võimete arendamiseks
  koolitusmetoodikate väljatöötamine
 • Koolitusmetoodikate rakendamiseks
  juhendmaterjalide väljatöötamine
 • Pilootkoolituste (ja samaaegselt tegevusuuringu)
  läbiviimine
 • Näide 2 liigutustegevuse analüüs (operaator,
  matemaatik, programmeerija, anatoom, treener).
 • Sageli liigitatakse projekti tulemi levitamise ja
  rakendamisega seotud tegevusi projektiväliste
  tegevuste hulka ning neid vastavates koolitustes
  ja õpikutes ei käsitleta.

48
Projekti mõju hindamine
 • Projekti mõju võib olla mitmemõõtmeline
 • lühiajaline või pikaajaline
 • lokaalne, rahvuslik, rahvusvaheline
 • otsene või kaudne (rahvusvaheline mõõde,
  Eesti-sisene koostöö, kogemuste omandamine)
  Näide Bel-HMI
 • spetsiifiline või universaalne/valdkonnaülene
  (näiteks koostöö tihendamine või ressursi
  suurendamine).
 • Projekti (tulemi) mõju võib olla märkimisväärne
  isegi juhul, kui projekti eesmärk jääb
  formaalselt saavutamata (Näide Tempus JEP 11202,
  ka Bel-HMI).
 • Projekti mõju hindamine (ja selle hilisem
  tagamine) on paljude avaliku sektori (sh EL
  küsimus miks?) poolt finantseeritavate
  projektide probleem.

49
Eelarve koostamise lähteandmestik
 • Projekti eelarve hõlmab kõikide projekti
  täitmiseks vajalike ressursside hinnangut
  rahalises väljenduses. Seejuures peab silmas
  pidama laiemat konteksti, sh projekti ajalistest
  raamidest väljaulatuvat (näiteks
  tarkvaraarendusprojektis testimiskulude
  vähendamine võib põhjustada ülalhoiukulude
  olulise suurenemise tarkvara kasutuselevõtul).
 • Eelarve koostamine tugineb järgmistele andmetele
 • tegevus- ja ajakava (mis omakorda tulenevad
  projekti eesmärkidest/skoobist)?
 • planeeritavad ressursid (sh tehnoloogilised
  vahendid)?
 • kulu/hindemäärad
 • Ajalooline ja muu täiendav informatsioon
  (näiteks pikemaajaliste projektide korral
  inflatsioonihinnang).

50
Eelarvepositsioonid
 • Nõutavad eelarvepositsioonid kehtestab projekti
  finantseerija.
 • Sagedamini esinevad eelarvepositsioonid
 • Töötasukulud
 • Üldkehtivad tööjõumaksud (Eestis sotsiaal- ja
  töötuskindlustusmaks)
 • Töövahendid
 • Lähetuskulud
 • Sidekulud
 • Muud kulud
 • Kasutatakse põhiliselt järgmiseid meetodeid
 • alt-üles meetod leitakse kõikide tegevuste kulud
  ning liidetakse. Vajadusel korrigeeritakse
  tegevusi.
 • analoogia kasutamine (ülalt-alla meetod)
  lähtutakse mingi sarnase varasema projekti
  tegelikest kuludest.
 • parameetriline meetod lähtutakse mingist
  formaalsest kulumudelist.

51
Eelarve - probleemid
 • Kaudsete (sh infrastruktuuri) kulude probleemid
 • määratlemise keerulisus. N TLÜ teadusprojektide
  üldkulud
 • aktsepteeritavus.
 • Olulisemad probleemid/vead
 • kulud on mittetäielikud (näiteks
  töötuskindlustusmaks arvestamata)
 • arvutusvead
 • ebareaalsed (kas liiga kõrged või liiga madalad)
  hinnad
 • projekti seisukohalt mittevajalikud või
  ebapiisavalt põhjendatud kulud
 • mittelegaalsed kulud. N Doc_at_Home.
 • Kaasfinantseerimine.
 • Võimalike kokkuhoiuvõimaluste äranäitamine.
 • NB! Oluline on (mittekirjutatud) heade tavade
  arvestamine.

52
Ülesanded
 1. Millised on asutustevahelise töörühma plussid ja
  miinused ühe asutuse inimestest moodustatud
  töörühma suhtes?
 2. Milline võiks kvaliteetne e-kursus olla õppuri,
  õppejõu, kursuse looja ja süsteemiadministraatori
  jaoks?
 3. Iseseisvalt Millised oleksid teie eeldatava
  magistritöö tulemuste rakendamise võimalused?
 4. Iseseisvalt Dokumendi Juhend kvaliteetse
  e-kursuse loomiseks (http//www.e-ope.ee/_download
  /repository/ejuhend-veeb.pdf) põhjal too välja
  viis kõige olulisemat e-kursuse
  kvaliteediindikaatorit.

53
Projektiplaani vormistamise üldised aspektid
 • Projektiplaani vormistamisel arvestamist vajavad
  aspektid
 • formaalsed nõuded
 • Loogilisus, terviklikkus ja ülevaatlikkus. N
  OPAH esimene taotlus.
 • piisavus/täielikkus ja kompetentsus/põhjendatus
  (igale retsensendi võimalikule küsimusele on
  vastus)
 • arusaadav, korrektne ja adekvaatne keelekasutus
 • Tilk tõrva meepotis põhimõtte arvestamine (üks
  mittearusaadav või problemaatiline lause võib
  osutuda saatuslikuks)? N TPÜ juristi kandidaat
  Pedagoogika Ülikool
 • Vormistamise tehnoloogia
 • portfoolio kasutamine projektiplaani üksikute
  osade koostamisel (vajadusel kokkulepped)?
 • sobiva arvutitarkvara kasutamine (eelkõige
  ajagraafiku ja eelarve koostamisel)?
 • NB! Projektiplaani kvaliteet on projektimeeskonna
  kvaliteedi indikaator!?

54
Projektiplaani fookused
 • Vormistamisel vajavad erilist tähelepanu
 • sissejuhatus
 • lühikokkuvõte
 • Sissejuhatus
 • asjakohasus. N digitaalse teadusinfo
  kättesaadavus e-õpe.
 • fokuseeritus
 • veenvus
 • Lühikokkuvõte
 • projekti põhieesmärk
 • olulisemad alaeesmärgid ja/või metoodikad
 • muud olulisemad aspektid (näiteks
  teadusprojektide puhul hüpoteesid)?
 • Lühikokkuvõtte probleemid märksõnad ja olulisima
  kajastamine (tulenevalt mahupiirangust)

55
Projekti loogiline maatriks (raammaatriks)?
 • Eesmärk projekti sisu ülevaatlik esitamine
  tabeli kujul.
 • Tabelis olevate suuruste selgitus
 • Indikaatorid võivad olla nii kvalitatiivsed kui
  kvantitaiivsed
 • Kontrollimeetodid hõlmavad nii projektisiseseid
  kui -väliseid instrumente
 • Eelduse ja riskid hõlmavad nii projektisiseseid
  kui -väliseid eelduseid ja riske
 • Tulemuste sõnastus on üldisem, nende kirjeldus
  konkreetsem
 • Sisendite all kajastatakse nii projekti
  täitmiseks vajalik olemasolev kui ka veel
  mitteolemasolev ressurss

56
Projektide soovitused
 • Eesmärk saada autoriteetselt isikult seisukoht
  projekti kavandatava tulemi vajalikkuse kohta
  (projekti tulemi kasutaja seisukohalt).
 • Soovitajate valiku soovituslikud põhimõtted
 • oma ala tunnustatud isik
 • vältida huvide konflikti (projekti täitva
  institutsiooni juht on aktsepteeritud)?
 • otsustajate poolt arvestatav isik.
 • Soovituse sisu saab üldjuhul projektimeeskonnale
  teada. N KN Cambridge
 • Mõnikord on soovitused vormikohased ja/või peavad
  käsitlema muuhulgas mingeid kindlaid apekte
  (näiteks andma hinnangu taotleja pädevusele).
 • Probleem soovitused kipuvad olema formaalsed ja
  ei täida täiel määral oma eesmärki. N TH

57
Soovitused (soovituste koostamine)
 • Soovitus peaks
 • olema tekstiliselt konkreetne ja asjalik (st
  mitte üldsõnaline)?,
 • sisaldama olulist teavet ja olema põhjendatud (st
  mitte olema formaalne)?,
 • kirjeldama projekti tulemi võimalikke
  rakendusvõimalusi.

58
Projektide retsenseerimine
 • Eesmärk saada hinnang projekti otstarbekuse
  kohta (tellija seisukohalt, arvestades antud
  täitjat).
 • Hinnatavad aspektid (konkreetsed sõnastused on
  tellija poolt sageli ette antud vt järgnevat
  näidet)
 • vastavus tellija prioriteetidele ja/või tema
  poolt sätestatud formaalsetele nõuetele
 • projekti tegevuste ja kasutatavate
  vahendite/metoodikate asjakohasus/otstarbekus.
  Näide diskussioon Pärnus
 • projekti ajakava reaalsus
 • projektile ressursside sh eelarve ja täitjate
  kavandamise adekvaatsus (NB! retsensent peab ka
  kõik viited ja arvutused üle kontrollima)
 • projektiga kaasnevad võimalikud
  ohud/riskid/negatiivsed tagajärjed. N
  haridusosakud.

59
Soovitused (projektijuhi aspekt)
 • Projekti vajaduse põhjendamisel ära ole antud
  vallas seni teiste poolt saavutatu/tehtu suhtes
  liiga kriitiline. N SF artikkel Anh.
 • Arvesta sellega, et retsensendid on üldjuhul oma
  ala tippeksperdid ja suurte kogemustega (st mitte
  bluffida).
 • Arvesta mittepädeva retsensendi võimalusega
  teksti arusaadavus ja sõnade suhupanemine.
 • Kasuta (näiteks asutusesisest) eelretsenseerimist.

60
Soovitused (retsensendi aspekt)
 • Ole projekti retsenseerimisel pigem heasoovlik ja
  konstruktiivne kui kahtlustav ja virisev.
 • Panusta retsensiooni, kuna retsensiooni kvaliteet
  on retsensendi imago kujundmise oluline
  instrument.
 • Arvesta retsensendi isiku avalikuks tulemise
  võimalusega.

61
Näide koolitusprojektide hindamiskriteeriumid I
 • Üldhariduskoolile suunatud koolitusprojektide
  puhul hinnatavad näitajad
 • Kas ja kuidas on projekt seotud üldhariduskoolis
  kehtiva õppekavaga?
 • Kas projekt aitab kaasa kogu Eesti hariduse
  arengule ja kui pikas perspektiivis võib tulemust
  oodata?
 • Kas projekti raames loodavad väärtused on
  kasutatavad enamikes koolides (st on olemas
  piisav tehniline ja inimjõuline ressurss)?
 • Kas projekti eelarve on reaalne?
 • Kas projekti ajakava on reaalne?
 • Kas projekti läbiviijad on piisavalt
  kvalifitseeritud?
 • Millised võivad olla projekti võimalikud
  negatiivsed tagajärjed Eesti koolile ja
  haridussüsteemile?
 • Hinnang koolitusmaterjalidele
 • Hinnang koolituse praktilisele tööle
 • Hinnang projektitaotluse vormistuslikule küljele
 • Hinne projektile kümne palli skaalal.

62
Näide koolitusprojektide hindamiskriteeriumid II
 • Hinne 10 väljapaistev projekt (äärmiselt
  aktuaalne, parimad võimalikud koolitajad,
  projektitaotlus põhjalikult läbi töötatud,
  eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada täies
  mahus, ilma mingite muudatusteta.
 • Hinne 8 väga hea (aktuaalne, heatasemelised
  koolitajad, projektitaotlus põhjalikult läbi
  töötatud, eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada,
  võib-olla mõningate ebaoluliste muudatustega.
 • Hinne 6 rahuldav (aktuaalne, koolitajate tase
  rahuldav, projektitaotlus rahuldavalt läbi
  töötatud, eelarve adekvaatne). Taotlus rahuldada,
  arvestades ekspertkomisjoni pakutud muudatustega.
 • Hinne 5 tinglikult rahuldav (aktuaalne,
  koolitajate tase rahuldav, projektitaotlus
  rahuldavalt läbi töötatud). Taotlus uuesti
  esitada, arvestades ekspertirühma soovitustega.
 • Hinne 4 puudulik (ei ole aktuaalne või
  koolitajate tase mitterahuldav või ei ole
  projektitaotlus rahuldavalt läbi töötatud).
  Taotlust mitte rahuldada.
 • Hinne 2 äärmiselt nõrk (ei ole aktuaalne,
  koolitajate tase mitterahuldav, projektitaotlus
  ei ole rahuldavalt läbi töötatud). Taotlust mitte
  rahuldada, taotluse uuestiesitamine
  perspektiivitu ka ümbertöötatud kujul.
 • Hinne 1 perspektiivitu (antud tüüpi koolitust
  põhimõtteliselt ei toetata).
 • Juhul, kui ei ole tegemist puhta variandiga,
  siis saab hinde osas rakendada kaalutud keskmist
  ning siduda projekti rahastamine teatud
  tingimuste täitmisega.

62
63
PR-tegevus
 • Eesmärk projekti aktsepteerimiseks soodsa fooni
  loomine.
 • Otsustajad tuginevad muuhulgas ka
  subjektiivsetele faktoritele, nagu näiteks
 • isiklikud teadmised ja arusaamad
 • ühiskondlik arvamus.
 • Edukuse eelduseid (lisaks PMCD raamistikus
  loetletuile)
 • positiivsus
 • veendumus
 • PR-tegevus on eriti oluline juhul, kui
  projektiplaani ei aktsepteeritud ja on kavas see
  täiendatud/ümbertöötatud kujul uuesti esitada.
 • NB! PR-tegevus võib olla vajalik ka
  projektisiseselt, projektimeeskonna veenmiseks ja
  innustamiseks.

64
Soovitus (PR-tegevus)
 • Enda PR-tegevuse kavandamisel ja läbiviimisel
  arvestada ka maksiimiga Toetuse saamiseks ei
  oluline mitte niivõrd see kui hea sa oled,
  kuivõrd see kui hea sind arvatakse olevat.

65
Projektiplaani kavandamise tehnilised vahendid
 • Projekti esialgne kava tekstitöötlustarkvara
  (TxTV)
 • Projekti plaan (v.a. ajagraafik ja eelarve)
  TxTV
 • Ajagraafik
 • Väikeste projektide korral TxTV
 • Mahukatete projektide korral - PJ tarkvara
 • Eelarve
 • Väikeste projektide korral tabelarvutus
  raamatupidamistarkvara
 • Mahukate projektide korral PJ tarkvara
  raamatupidamisTV
 • Osa PJ tarkvara integreerib kõik komponendid
  (kavandaminetäitmine).
 • Spetsiifiliste projektide puhul spetsiaalTV
 • Suhtlusvahendid
 • erinevad

66
Ülesanded
 1. Millised on soovituste ja retsensioonidega
  seonduvate tegevuste olulisemad erinevused?
 2. Milles seisnevad retsenseerimise ja refereerimise
  põhierinevused?

67
Kodutöö nr 3
 • Täida dokumendis PJ-Kodutoo-3-1.doc olevad
  ülesanded.
 • Analüüsi loengukonspektis (Lisa 8) toodud
  retsensiooni ning vasta järgmistele küsimustele
 • Mida võiks pidada projekti tugevusteks ja
  nõrkusteks (otsustades vaid retsensiooni
  põhjal)?
 • Milliseid aspekte oleks retsensioon pidanud
  käsitlema põhjalikumalt?
 • Projektirühmades
 • Tehke enda magistritöö kirjutamise kohta
  SWOT-analüüs.
 • Koostage eksamitööna esitatava projekti esialgne
  kava. Selle koostamise ühe võimaliku tegevuskava
  leiab failist Projekti esialgse kava
  koostamisest.doc.
 • Koostage eksamitöö esimene täisteksti versioon.

68
 • Järgmine loeng
 • Pühapäeval, 3. nov. kell 14.00
 • Teema
 • Projekti täitmine

69
ITjuht tugevused ja nõrkused
 • Tugevused
 • On toodud ära vastavus riiklike strateegiatele ja
  arengukavadele.
 • Õppekava täitmiseks on kavandatud oluline
  veebitugi.
 • Kavandatud on tihe koostöö ettevõtetega.
 • Nõrkused
 • Vajadust pole sisuliselt põhjendatud (tekst ei
  vasta pealkirjale).
 • Tekst ei ole akadeemiline halvasti
  struktureeritud, mittefokuseeritud, üldsõnaline
  ja täis kirjavigu väited on viitamata/põhjendamat
  a .
 • Terminoloogiline ebakorrektsus (ettevõte-äriett
  evõte, rahvusvaheline õpikeskkond).
 • Tekst on deklaratiivne (Kolmandaks soodustab
  arendatav õppekava IKT alast rahvusvahelist
  koostööd.). Oleks pidanud kirjeldama
  kavandatavaid meetmeid ja laskma hindajatel
  otsustada, kas need soodustavad piisavalt
  rahvusvahelist koostööd.
 • Ei selgu ülikooli võimekus projekt edukalt täita
  pigem seatakse see võimekus kahtluse alla
  (Hetkel puudub IT juhtimisvaldkonnaga seotud
  uurimissuund, rõhumine ettevõtete spetsialistide
  kaasamisele).
 • Ei selgu, kas projekti kavandamisel tugineti
  asjakohastele analüüsidele ja uuringutele.

70
ITjuht mittetoetamise põhjused
 • Vajadust pole sisuliselt põhjendatud (tekst ei
  vasta pealkirjale).
 • Ei selgu ülikooli võimekus projekt edukalt täita
  pigem seatakse see võimekus kahtluse alla
  (Hetkel puudub IT juhtimisvaldkonnaga seotud
  uurimissuund, rõhumine ettevõtete spetsialistide
  kaasamisele).
 • Tekst ei ole akadeemiline halvasti
  struktureeritud, mittefokuseeritud, üldsõnaline
  ja täis kirjavigu väited on viitamata/põhjendamat
  a .

71
TVjuht tugevused ja nõrkused
 • Tugevused
 • Projekt tugineb analüüsile.
 • Vajadus on põhjendatud.
 • Taotleja võimekus projekt kvaliteetselt täita on
  veenvalt välja toodud.
 • Tekst on hästi struktureeritud ja korrektse
  keelekasutusega.
 • Puudused
 • Ei ole käsitletud koostööd teiste ülikoolidega.
 • Ei ole käsitletud vastavust riiklike strateegiate
  ja arengukavadega.
 • Välisüliõpilaste värbamisele on pühendatud
  ebaproportsionaalselt palju ruumi.

72
TVjuht tugevused-nõrkused võrreldes ITjuht
taotlusega
 • Tugevused
 • Vajadus on põhjendatud.
 • Taotleja võimekus projekt kvaliteetselt täita on
  veenvalt välja toodud.
 • Tekst on hästi struktureeritud ja korrektse
  keelekasutusega.
 • Nõrkused
 • Ei ole käsitletud vastavust riiklike strateegiate
  ja arengukavadega.
 • Ei ole käsitletud koostööd ettevõtetega.
 • Ei ole käsitletud koostööd teiste ülikoolidega.

73
Tasakaalus tulemuskaart
 • Tasakaalus tulemuskaart on üldistatud
  protsessimudel, mis lähtudes soovitud
  üldeesmärgist (destination statement), kirjeldab
  selle saavutamiseks vajalikud alaeesmärgid
  (strategic objectives) ning nendeni jõudmise
  seostatud tegevuste ja vahetulemuste süsteemi
  antud kontekstis olulisimates aspektides
  (perspectives).
 • Algselt (1992) olid aspektideks
 • Rahaline (majanduslik tasuvus)
 • Klientidega seonduv (turuosa, klientide rahulolu,
  ettevõtte imago, )
 • Ettevõttesisesed äriprotsessid (mustrid,
  efektiivsus, infohaldus, )
 • Töötajate ja ettevõtte areng (koolitus, lojaalsus
  ja motivatsioon, uute toodete arendamine, )

74
Projekti esialgse kava probleemsed aspektid
 • Vähene informeeritus 1) REKK esitas 2004.a ESF
  projekti RÕK-ide (sh IT) koostamiseks, 2)
  kutsekvalifikatsioonisüsteem oli olemas.
 • Probleemide ja tegevuskava vähene kooskõla
  probleemina on nimetatud kutseõppeasutuste ja
  tööturu vähest koostööd. Projekti eesmärkides see
  ei kajastu.
 • Laalt laialivalguv 1) kutseharidust
  reguleerivate normdokumentide väljatöötamine, 2)
  õppekavade koostamise tugisüsteemi loomine, 3)
  kutseõpetajate koolitussüsteemi väljatöötamine,
  4) õpihaldus-süsteemi, kursuste ja õpiobjektide
  väljatöötamine.
 • Kaasfinantseerimise 25 kataks HTM vaid juhul,
  kui taotleja oleks kutseõppeasutus, mitte
  ülikool.
 • Kokkuvõte ülikooli ressursse liigselt kurnav,
  samas kui ülikooli arendamisse mitte eriti
  panustav.

75
Eesti laste mõtlemine - olematu disjunktsioon
Logic operators and quantifiers at age 10 to 11
Erika Matsak, 2007
76
Teenuse sisseostmise valikukriteeriumid
 1. Hind
 2. Tarnija kompetents ja kogemused
 3. Tarnija poolt projekti eesmärkide mõistmine
 4. Tehniline lahendus
 5. Senine koostöökogemus
 6. Tarnija tootmisvõimekus
 7. Lepingutingimused (sh garantiitingimused,
  omandiküsimused, riskide jagunemine jne)
 8. Tarnija majanduslik seis
 9. Referentsid
About PowerShow.com