Evropsk - PowerPoint PPT Presentation


Title: Evropsk


1
Evropská unie úvod do problematiky
 • Robert Zbíral
 • 23. zárí 2014

2
O predmetu Úvod do evropských studií
 • snaha vyrovnat situaci, hlavne ale tzv.
  horizontální témata
 • struktura kurzu
 • 6 prednášek, více viz stránky predmetu
  (http//www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/k
  atedra-politologie-a-spolecenskych-ved/uvod-do-evr
  opskych-studii-zs-2014/) a sylabus
 • záverecný test na 20 otázek, 13 správne
 • podpora v prostredí EDIS

3
Chápou lidé o co jde I?
 • anglické deníky v roce 2009 EU má plán, jak
  zbavit Velkou Británii hrabství Kent a pripojit
  jej k Francii
 • skutecnost mapa regionu Interreg (cílem
  preshranicní spolupráce)

4
Chápou lidé o co jde II?
 • všeobecne uznávaná pravda EU urcuje, že
  prodávat je možné pouze rovné banány, ty krivé
  musí být vyrazeny.
 • skutecnost požadavky obchodníku na nekupování
  zajíce v pytli a rozdelení banánu do skupin

5
Chápou lidé o co jde III?
 • aféra pred vstupem CR do EU Všechno pecivo musí
  být zabaleno nebo prodáváno za pultem.
 • skutecnost výmysl ceského ministerstva
  zdravotnictví, ve skutecnosti z EU jen požadavek
  na dodržování jistých hygienických zásad prodeje

6
Anatomie euromýtu podpadky a kadernice
 • viz http//budai.blog.respekt.ihned.cz/c1-55371350
  -eu-opet-tercem-manipulativnich-zprav-tentokrat-ra
  di-novinky-cz

7
Pohled politiku (a casto médií)
 • EU je daleko a nikdo tomu nerozumí, proto
 • Když je neco špatne, muže za to EU (at je viník
  kdokoli), naopak za neco dobrého muže vždy stát
  (rozumej sám politik, at je puvodcem kdokoli)

8
Druhá strana mince
 • pocet predpisu vydaných
 • v roce 2013 institucemi EU
 • 2771
 • vetšina predpisu obskurního rázu
  http//eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri
  OJL2014275TOC
 • ukázka predpisu EU http//eur-lex.europa.eu/LexUr
  iServ/LexUriServ.do?uriOJL200627200130014CS
  PDF
 • je neco takového nutné?

9
Informovanost o EU
 • abych k necemu mohl zaujmout postoj, musím o tom
  neco vedet
 • znalosti o EU jsou žalostné

Zdroj STEM (2005)
10
Informovanost o EU
 • jedna vec je vlastní ohodnocení, druhá jsou
  skutecné znalosti

Zdroj Eurobarometer (2008).
11
Dá se EU pochopit?
 • Abyste porozumeli Evrope, musíte být génius
  nebo Francouz.
 • Madeleine Albrightová

12
Je k dispozici dost informací?
 • všeobecný pocit informacního deficitu
 • jak informace predat?
 • všeobecná média celkem pokrývají
 • specializované informacní zdroje
 • www.euractiv.cz
 • www.euroskop.cz
 • realizováno množství projektu

Zdroj Eurobarometer (2008).
13
Jak také vzbudit zájem o EU?
14
Co je to EU?
Nejúspešnejší integracní projekt v historii
lidstva. kanclérka Angela Merkelová
 • Sverací kazajka, o niž nikdo nestojí
 • filosof Miroslav Bednár

15
Co si predstavit pod pojmem EU?
 • jde o neco jakoby za zrcadlem?
 • spojení Brusel narídil
 • kupa úredníku, kterí se nám snaží udelat život
  složitejším
 • základní premisa EU clenské státy ( jejich
  obcané)
 • výsledná politika je vždy výsledkem dohody
  clenských zemí
 • klícový faktor rozdelení pravomocí mezi clenským
  státem a unijní (centrální) úrovní (neboli kdo
  co má delat)
 • úroven clenských státu fyzické a právnické
  osoby, obce, kraje, zeme (ve federacích), stát
 • úroven centra (EU, Brusel) instituce EU
 • v nich opet duležitá role clenských zemí- bez
  jejich souhlasu nemuže být schváleno témer nic

16
Co trápí obcany a co je pravomocí EU?
Zdroj Eurobarometer (2010).
17
Co EU skutecne delá?
 • druhy pravomocí z pohledu EU
 • výlucné clenské státy si nemohou upravovat samy
 • spolecná obchodní politika (cla navenek), menová
  politika (státy s eurem), celní unie (obchod
  uvnitr), hospodárská soutež, ochrana morských
  zdroju
 • sdílené muže rešit EU i clenský stát (u ruzných
  ruzná míra zásahu)
 • doplnkové EU nemuže závazne upravovat
 • výlucné clenských státu EU vubec nezasahuje
 • EU a otázka provádení a vynucování unijní
  politiky
 • bez clenských státu by se nic nepohnulo
 • EU (500 mil. lidí a 50 tisíc úredníku) vs CR (10
  mil. lidí a 100 tisíc úredníku)
 • EU jako zejména regulativní subjekt
 • zabývá se technickými záležitostmi, kde je nutný
  nestranný (a odborný) postup
 • politiky spojené s prerozdelováním mimo zájem EU
 • rozpocet EU 1 HDP, CR 40 HDP
 • odraz nízké soudržnosti
 • vetšinou negativní integrace (odstranovaní
  prekážek)

18
K cemu EU prirovnat?
 • od roku 1648 merítkem mezinárodní politiky
  národní stát (Vestfálský systém)
 • jen ten je suverénní (dovnitr i navenek)
 • postupne nárust institucionalizované mezinárodní
  spolupráce vznik mezinárodních organizací
 • ale mezivládní prístup malý sekretariát,
  jednomyslné rozhodování, omezené a presne
  vymezené úkoly
 • posun k nadnárodní spolupráci?
 • myšlenka sdílené suverenity
 • subjekt na mezinárodní úrovni s prvky, které
  dríve patrily jen státu?

19
Co je EU?
 • fédération des Etats-nations? (Jospin)
 • mezinárodní organizace? (Grieco)
 • smíšená federace? (Wessels)
 • skoro-stát? (Oppermann)
 • spolek státu? (Kirchhoff)
 • postmoderní stát? (Caporaso)
 • federace? (Mancini)
 • spolecenství míru? (Deutsch)
 • konfederace? (Taylor)
 • politický systém? (Hix)
 • mezinárodní stát? (Wendt)
 • analogie k státu? (Lübbe)
 • parastát? (Diedrichs)
 • ústavní systém? (Weiler)
 • kvazistát? (Wallace)
 • neo-stredoveká ríše? (Zielonka)

20
Co je EU?
 • SUBJEKT SUI GENERIS (n1)

21
EU jako federace?
Argumenty pro Argumenty proti
Vlastní materiální ústava Vetšinove neprímá legitimita (odpovednost)
Vlastní okruh pravomocí Státy si udržují subjektivitu dovnitr i navenek
Prímo úcinné akty Úprava ústavy pouze jednomyslne
Prednost evropského práva Implementace práva vecí národních státu
Nezávislé instituce Danový systém vecí národních státu
Parlament (prímo volený) Žádné prostredky mocenského donucení
Vlastní rozpocet (financní nezávislost) Rozpocet omezený (a zdrojem hlavne prímé platby)
Vlastní mena Omezená byrokracie
 • problematika pojmu federace
 • je vubec shoda, co to vlastne znamená?

22
EU a primární právo (vývoj)
 • jakoby materiální ústava EU je spolecenství
  práva (rozsudek ESD 294/83 Les Verts)
 • celý projekt stojí na techto zrizovacích
  smlouvách
 • kam co patrí a kdy bylo prijato, co kdy
  novelizováno?
 • Jednotný evropský akt, Maastricht, Amsterdam,
  Nice, Lisabon
 • od Maastrichtu Smlouva o Evropské unii, Smlouva o
  Evropských spolecenství
 • v soucasnosti tri
 • 1) Smlouva o Evropské unii (jakoby bývalá SEU)
 • 2) Smlouva o fungování Evropské unie (jakoby
  bývalá SES)
 • 3) Smlouva o EURATOMu
 • nerealizované rešení Smlouvy o ústave pro Evropu

23
Obrázek nahradí tisíc slov
24
Základy a cíle EU
 • cl. 1 SEU
 • Tato smlouva predstavuje novou etapu v procesu
  vytvárení stále užšího svazku mezi národy Evropy,
  v nemž jsou rozhodnutí prijímána co nejotevreneji
  a co nejblíže obcanum.
 • cl. 3 SEU
 • 1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a
  blahobyt svých obyvatel.
 • 2. Unie poskytuje svým obcanum prostor svobody,
  bezpecnosti a práva bez vnitrních hranic, ve
  kterém je zarucen volný pohyb osob ve spojení s
  vhodnými opatreními týkajícími se ochrany
  vnejších hranic, azylu, pristehovalectví a
  predcházení a potírání zlocinnosti.
 • 3. Unie vytvárí vnitrní trh. Usiluje o udržitelný
  rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodárském
  rustu a na cenové stabilite, vysoce
  konkurenceschopném sociálne tržním hospodárství
  smerujícím k plné zamestnanosti a spolecenskému
  pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování
  kvality životního prostredí. Podporuje vedecký a
  technický pokrok.
 • Bojuje proti sociálnímu vyloucení a
  diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a
  ochranu, rovnost žen a mužu, mezigeneracní
  solidaritu a ochranu práv dítete.
 • Podporuje hospodárskou, sociální a územní
  soudržnost a solidaritu mezi clenskými státy.
 • Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou
  rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj
  evropského kulturního dedictví.
 • 4. Unie vytvárí hospodárskou a menovou unii,
  jejíž menou je euro.
 • 5. Ve svých vztazích s okolním svetem Unie
  zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a
  prispívá k ochrane svých obcanu. Prispívá k míru,
  bezpecnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k
  solidarite a vzájemné úcte mezi národy, volnému a
  spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby,
  ochrane lidských práv, predevším práv dítete, a k
  prísnému dodržování a rozvoji mezinárodního
  práva, zejména k dodržování zásad Charty
  Organizace spojených národu.
View by Category
About This Presentation
Title:

Evropsk

Description:

Evropsk unie: vod do problematiky Robert Zb ral 23. z 2014 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:50
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: PF5
Learn more at: http://www.pf.upol.cz
Category:
Tags: evropsk

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Evropsk


1
Evropská unie úvod do problematiky
 • Robert Zbíral
 • 23. zárí 2014

2
O predmetu Úvod do evropských studií
 • snaha vyrovnat situaci, hlavne ale tzv.
  horizontální témata
 • struktura kurzu
 • 6 prednášek, více viz stránky predmetu
  (http//www.pf.upol.cz/menu/struktura-pf/katedry/k
  atedra-politologie-a-spolecenskych-ved/uvod-do-evr
  opskych-studii-zs-2014/) a sylabus
 • záverecný test na 20 otázek, 13 správne
 • podpora v prostredí EDIS

3
Chápou lidé o co jde I?
 • anglické deníky v roce 2009 EU má plán, jak
  zbavit Velkou Británii hrabství Kent a pripojit
  jej k Francii
 • skutecnost mapa regionu Interreg (cílem
  preshranicní spolupráce)

4
Chápou lidé o co jde II?
 • všeobecne uznávaná pravda EU urcuje, že
  prodávat je možné pouze rovné banány, ty krivé
  musí být vyrazeny.
 • skutecnost požadavky obchodníku na nekupování
  zajíce v pytli a rozdelení banánu do skupin

5
Chápou lidé o co jde III?
 • aféra pred vstupem CR do EU Všechno pecivo musí
  být zabaleno nebo prodáváno za pultem.
 • skutecnost výmysl ceského ministerstva
  zdravotnictví, ve skutecnosti z EU jen požadavek
  na dodržování jistých hygienických zásad prodeje

6
Anatomie euromýtu podpadky a kadernice
 • viz http//budai.blog.respekt.ihned.cz/c1-55371350
  -eu-opet-tercem-manipulativnich-zprav-tentokrat-ra
  di-novinky-cz

7
Pohled politiku (a casto médií)
 • EU je daleko a nikdo tomu nerozumí, proto
 • Když je neco špatne, muže za to EU (at je viník
  kdokoli), naopak za neco dobrého muže vždy stát
  (rozumej sám politik, at je puvodcem kdokoli)

8
Druhá strana mince
 • pocet predpisu vydaných
 • v roce 2013 institucemi EU
 • 2771
 • vetšina predpisu obskurního rázu
  http//eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri
  OJL2014275TOC
 • ukázka predpisu EU http//eur-lex.europa.eu/LexUr
  iServ/LexUriServ.do?uriOJL200627200130014CS
  PDF
 • je neco takového nutné?

9
Informovanost o EU
 • abych k necemu mohl zaujmout postoj, musím o tom
  neco vedet
 • znalosti o EU jsou žalostné

Zdroj STEM (2005)
10
Informovanost o EU
 • jedna vec je vlastní ohodnocení, druhá jsou
  skutecné znalosti

Zdroj Eurobarometer (2008).
11
Dá se EU pochopit?
 • Abyste porozumeli Evrope, musíte být génius
  nebo Francouz.
 • Madeleine Albrightová

12
Je k dispozici dost informací?
 • všeobecný pocit informacního deficitu
 • jak informace predat?
 • všeobecná média celkem pokrývají
 • specializované informacní zdroje
 • www.euractiv.cz
 • www.euroskop.cz
 • realizováno množství projektu

Zdroj Eurobarometer (2008).
13
Jak také vzbudit zájem o EU?
14
Co je to EU?
Nejúspešnejší integracní projekt v historii
lidstva. kanclérka Angela Merkelová
 • Sverací kazajka, o niž nikdo nestojí
 • filosof Miroslav Bednár

15
Co si predstavit pod pojmem EU?
 • jde o neco jakoby za zrcadlem?
 • spojení Brusel narídil
 • kupa úredníku, kterí se nám snaží udelat život
  složitejším
 • základní premisa EU clenské státy ( jejich
  obcané)
 • výsledná politika je vždy výsledkem dohody
  clenských zemí
 • klícový faktor rozdelení pravomocí mezi clenským
  státem a unijní (centrální) úrovní (neboli kdo
  co má delat)
 • úroven clenských státu fyzické a právnické
  osoby, obce, kraje, zeme (ve federacích), stát
 • úroven centra (EU, Brusel) instituce EU
 • v nich opet duležitá role clenských zemí- bez
  jejich souhlasu nemuže být schváleno témer nic

16
Co trápí obcany a co je pravomocí EU?
Zdroj Eurobarometer (2010).
17
Co EU skutecne delá?
 • druhy pravomocí z pohledu EU
 • výlucné clenské státy si nemohou upravovat samy
 • spolecná obchodní politika (cla navenek), menová
  politika (státy s eurem), celní unie (obchod
  uvnitr), hospodárská soutež, ochrana morských
  zdroju
 • sdílené muže rešit EU i clenský stát (u ruzných
  ruzná míra zásahu)
 • doplnkové EU nemuže závazne upravovat
 • výlucné clenských státu EU vubec nezasahuje
 • EU a otázka provádení a vynucování unijní
  politiky
 • bez clenských státu by se nic nepohnulo
 • EU (500 mil. lidí a 50 tisíc úredníku) vs CR (10
  mil. lidí a 100 tisíc úredníku)
 • EU jako zejména regulativní subjekt
 • zabývá se technickými záležitostmi, kde je nutný
  nestranný (a odborný) postup
 • politiky spojené s prerozdelováním mimo zájem EU
 • rozpocet EU 1 HDP, CR 40 HDP
 • odraz nízké soudržnosti
 • vetšinou negativní integrace (odstranovaní
  prekážek)

18
K cemu EU prirovnat?
 • od roku 1648 merítkem mezinárodní politiky
  národní stát (Vestfálský systém)
 • jen ten je suverénní (dovnitr i navenek)
 • postupne nárust institucionalizované mezinárodní
  spolupráce vznik mezinárodních organizací
 • ale mezivládní prístup malý sekretariát,
  jednomyslné rozhodování, omezené a presne
  vymezené úkoly
 • posun k nadnárodní spolupráci?
 • myšlenka sdílené suverenity
 • subjekt na mezinárodní úrovni s prvky, které
  dríve patrily jen státu?

19
Co je EU?
 • fédération des Etats-nations? (Jospin)
 • mezinárodní organizace? (Grieco)
 • smíšená federace? (Wessels)
 • skoro-stát? (Oppermann)
 • spolek státu? (Kirchhoff)
 • postmoderní stát? (Caporaso)
 • federace? (Mancini)
 • spolecenství míru? (Deutsch)
 • konfederace? (Taylor)
 • politický systém? (Hix)
 • mezinárodní stát? (Wendt)
 • analogie k státu? (Lübbe)
 • parastát? (Diedrichs)
 • ústavní systém? (Weiler)
 • kvazistát? (Wallace)
 • neo-stredoveká ríše? (Zielonka)

20
Co je EU?
 • SUBJEKT SUI GENERIS (n1)

21
EU jako federace?
Argumenty pro Argumenty proti
Vlastní materiální ústava Vetšinove neprímá legitimita (odpovednost)
Vlastní okruh pravomocí Státy si udržují subjektivitu dovnitr i navenek
Prímo úcinné akty Úprava ústavy pouze jednomyslne
Prednost evropského práva Implementace práva vecí národních státu
Nezávislé instituce Danový systém vecí národních státu
Parlament (prímo volený) Žádné prostredky mocenského donucení
Vlastní rozpocet (financní nezávislost) Rozpocet omezený (a zdrojem hlavne prímé platby)
Vlastní mena Omezená byrokracie
 • problematika pojmu federace
 • je vubec shoda, co to vlastne znamená?

22
EU a primární právo (vývoj)
 • jakoby materiální ústava EU je spolecenství
  práva (rozsudek ESD 294/83 Les Verts)
 • celý projekt stojí na techto zrizovacích
  smlouvách
 • kam co patrí a kdy bylo prijato, co kdy
  novelizováno?
 • Jednotný evropský akt, Maastricht, Amsterdam,
  Nice, Lisabon
 • od Maastrichtu Smlouva o Evropské unii, Smlouva o
  Evropských spolecenství
 • v soucasnosti tri
 • 1) Smlouva o Evropské unii (jakoby bývalá SEU)
 • 2) Smlouva o fungování Evropské unie (jakoby
  bývalá SES)
 • 3) Smlouva o EURATOMu
 • nerealizované rešení Smlouvy o ústave pro Evropu

23
Obrázek nahradí tisíc slov
24
Základy a cíle EU
 • cl. 1 SEU
 • Tato smlouva predstavuje novou etapu v procesu
  vytvárení stále užšího svazku mezi národy Evropy,
  v nemž jsou rozhodnutí prijímána co nejotevreneji
  a co nejblíže obcanum.
 • cl. 3 SEU
 • 1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a
  blahobyt svých obyvatel.
 • 2. Unie poskytuje svým obcanum prostor svobody,
  bezpecnosti a práva bez vnitrních hranic, ve
  kterém je zarucen volný pohyb osob ve spojení s
  vhodnými opatreními týkajícími se ochrany
  vnejších hranic, azylu, pristehovalectví a
  predcházení a potírání zlocinnosti.
 • 3. Unie vytvárí vnitrní trh. Usiluje o udržitelný
  rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodárském
  rustu a na cenové stabilite, vysoce
  konkurenceschopném sociálne tržním hospodárství
  smerujícím k plné zamestnanosti a spolecenskému
  pokroku a na vysokém stupni ochrany a zlepšování
  kvality životního prostredí. Podporuje vedecký a
  technický pokrok.
 • Bojuje proti sociálnímu vyloucení a
  diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a
  ochranu, rovnost žen a mužu, mezigeneracní
  solidaritu a ochranu práv dítete.
 • Podporuje hospodárskou, sociální a územní
  soudržnost a solidaritu mezi clenskými státy.
 • Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou
  rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj
  evropského kulturního dedictví.
 • 4. Unie vytvárí hospodárskou a menovou unii,
  jejíž menou je euro.
 • 5. Ve svých vztazích s okolním svetem Unie
  zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a
  prispívá k ochrane svých obcanu. Prispívá k míru,
  bezpecnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k
  solidarite a vzájemné úcte mezi národy, volnému a
  spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby,
  ochrane lidských práv, predevším práv dítete, a k
  prísnému dodržování a rozvoji mezinárodního
  práva, zejména k dodržování zásad Charty
  Organizace spojených národu.
About PowerShow.com