D. Vanneste - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – D. Vanneste PowerPoint presentation | free to download - id: 7d5423-OTJiNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

D. Vanneste

Description:

4th Belgian Geography Days, Geography in a Changing World K.U.Leuven, October 22-23, 2010 Greening of the Economy dominique.vanneste_at_ees.kuleuven.be – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:8
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: domini119
Learn more at: http://www.vla-geo.be
Category:
Tags: esdp | vanneste

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: D. Vanneste


1
D. Vanneste M. CoxSociale en Economische
GeografieK.U.Leuven
4th Belgian Geography Days, Geography in a
Changing World K.U.Leuven, October 22-23, 2010
 • Greening of the Economy

dominique.vanneste_at_ees.kuleuven.be
2
Wat?
 • Wereldbank rapportGreening industry new roles
  for communities, markets and governements (2000)
  controle van pollutie andere aspecten van
  duurzaamheid
 • Burch et al. omschrijven greening als a term
  used to describe the process of change in the
  ideologies and practices of (largely) western
  social systems as they move towards the
  incorporation of environmental concerns (2001
  33)

3
Wat?
 • Braun verwijst naar greening of the industry
  als responding to ever tightening environmental
  legislation and to the needs of more
  environmentally aware consumers, investors and
  employees. (2002227)
 • of, korter, successful industrial environmental
  management (2002229).

4
Wat?
 • Makower stelt start-ups with baked-in
  environmental or socially responsible missions
  do more than greening-up a conventional
  product or service. These companies are
  innovating on not just what they sell but also
  on the entire value chain (2008 151)
 • maar tegelijk ook greening of business betekent
  dat companies.. are seeking to profit from
  environmental responsibility (2008XV).

5
Wat?
 • Slotsom
 • duurzaamheid en greening zijn verbonden
 • duurzaamheid vormt het uiteindelijke doel
 • greening handelt over het milieudomein,
  terwijl duurzaamheid verder gaat (maar)
 • meer dan water-, lucht en grondvervuiling meer
  dan industrie ref. green seats, green jobs,
  greening of PR.
 • En daarom
 • Those who think that sustainability is only a
  matter of pollution control greening are
  missing the bigger picture (Hart, 199767).

6
Ook negatieve connotaties
 • Green marketing
 • Greenwashing

En vreemde afgeleiden
 • Pinkwashing
 • Strategischebedrijfs-liefdadigheid?
 • Altruïsme of cynisme en pr-stunten?

7
Sleutelelementen en -begrippen
 • Eco-efficiëntie
 • Verhouding economisch waarde (teller) op
  milieu-impact of afvalproductie (noemer)
 • Drivers kostenbesparing overheidsregulering
 • Environmental management systems (EMS) cyclus
 • ?ISO certificaten EMAS standaarden statement
 • Environmental service providers
 • Impact op MNOs
 • Impact op netwerken

8
Greening strategieën
 • Green TEP (techno-economisch paradigma)
  (2020-)
 • Industriële ecologie (nat. ecosystemen) ?
 • Ecologische modernisatie (reorg. maatschappij)
 • Verruiming van de dimensies
 • Ecologisch Sociaal Economisch 3 Ps
  Planet People Profit
 • Groene banen degelijk werk
 • Green New Deal
 • Welvaart zonder (econ.) groei

9
Voorbeeld Waalse energiebeleid
Confirmation of 5 poles 1 new pole dedicated
to environmental technologyalliances job
environment
Approach concentration of development efforts
in a few sectors, called competitiveness poles
Source Capron (2005), Les pôles de compétitivité
wallons
Bron J. Decrop, 4th Belgian Geography days,
22.10.2010
10
Geografische dimensie?
 • Geografische nabijheid ? (lokale) netwerken ?
  collectieve leerprocessen
 • globale schaal rol van MNOs
 • Export van expertise
 • Imago-gevoelig
 • Ruimtelijke planning?
 • Vlaanderen brown fields (interview, P. Cabus,
  2009)
 • Europa Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspecti
  ef (website EU, ESDP of EROP)

11
Geografische dimensie?
(3) The aim of spatial development policies is to
work towards a balanced and sustainable
development of the territory of the European
Union. In the Ministers' view, what is important
is to ensure that the three fundamental goals
of European policy are achieved equally in all
the regions of the EU I economic and social
cohesion I conservation and management of
natural resources and the cultural heritage I
more balanced competitiveness of the European
territory
 • ESDP, European Spatial Development
  Perspective.Towards Balanced and Sustainable
  Development of the Territory of the EU, 1999
 • Op 80p. geen groening of greening

12
Advies van het Comité van de Regio's over het
Europees ruimtelijk ontwikkelingsperspectief
Publicatieblad C93 van 06.04.1999 laatste
wijziging 5.1.2004
EROP
In het kader van de ontwikkeling van de
natuurlijke hulpbronnen in de Europese Unie
moeten ook geïntegreerde strategieën worden
uitgestippeld voor een duurzaam beheer van de
milieuelementen (lucht, water en bodem) en voor
een gerichte bescherming van specifieke
zones Vermindering van de CO2-uitstoot
overeenkomstig de verbintenissen van het
Kyoto-protocol is onontbeerlijk om het
broeikaseffect tegen te gaan. Deze vermindering
dient met name te worden bereikt door bevordering
van woonpatronen die minder energie vergen,
minder verkeer veroorzaken en een ruimer gebruik
van hernieuwbare energiebronnen mogelijk
maken. Water is een vitale hulpbron. In Europa
wordt de aanwezigheid ervan vaak vanzelfsprekend
gevonden, maar als gevolg van de overexploitatie
en de vervuiling zal het in de toekomst steeds
moeilijker worden om de drinkwatervoorziening
kwalitatief en kwantitatief op peil te houden.
Het is dus absoluut noodzakelijk om een
gecoördineerd waterbeleid (voor het oppervlakte-,
grond- en zeewater) te voeren. De belangrijkste
componenten van dat beleid zijn preventie, een
beter bodemgebruik, rampenbeheer (overstromingen,
droogte), bewustmaking en grensoverschrijdende
samenwerking. De totstandbrenging van het
"Natura 2000"-netwerk van beschermde zones levert
een nuttige bijdrage aan de duurzame
ontwikkeling. Ook in andere kwetsbare gebieden
(bergen, natte gebieden, eilanden) is sprake van
een grote biologische verscheidenheid die
ontwikkelingsperspectieven biedt, waarvoor dan
wel een adequate geïntegreerde strategie nodig
is. Geïntegreerd kustbeheer moet een antwoord
bieden op de vele uitdagingen langs de ongeveer
90.000 km lange kustlijn.
Geen groening of greening
13
Voorbeeld Toerisme
Carbon Credits Environmental Projects
Environment PolicyCarlson Hotels Worldwide and
its brands work within an environmental policy
that addresses a common way forward and best
practices for supporting sustainability efforts.
This policy applies to all key stakeholders
including employees, hotel owner/operators,
supplier partners, the communities we live in and
serve and, most importantly, our
guests. Committed to raising awareness regarding
environmental responsibility and educating key
stakeholders, Carlson Hotels Worldwide encourages
them to consider sustainability in
decision-making and provides opportunities to
participate in environmental programs.
http//www.radisson.com/section/aboutus.responsibi
lity/aboutus.sidemenus/environment
Radisson Blu at Dlp
14
Voorbeeld Toerisme
The Practical Guide to "Greening" Your
HotelCarlson Hotels Worldwide created a guide to
help hotels minimize their environmental impact
and transition to "green" friendly properties.
The Practical Guide To "Greening" Your Hotel is
available to the Family of Carlson Hotel
Brands, and offers best practices for everything
from recycling and energy use to air quality and
green meetings policies. Carlson Hotels
Worldwide's environmental programs are focused on
reducing, reusing and recycling solid waste
conserving energy, water and indoor air-quality
and health and safety related issues.
http//www.radisson.com/section/aboutus.responsibi
lity/aboutus.sidemenus/environment
15
Overcrowding Congestion charging policies
mountains
Ancient art
lake
Museums
Contemporary art
beaches
Ancient art
Heritage cultural events (Arena)
Spa
beaches
(after Antonio Paolo Russo, 2009)
16
Transportproblemen lang niet opgelost
 • Competitie voor ruimte op de weg/ publieke ruimte
 • Voorrang aan (groei van) toerisme-gerelateerde
  activiteiten en infrastructuur ? lokale
  gemeenschap soms slechte of beperkte
  toegankelijkheid tot transport
 • Werkernemers van de toeristische industrie
  niet-conventionele werkuren en/of afgelegen
  werkplek? problemen met normaal (openbaar)
  vervoer
 • Logistieke problemen toerisme grote range van
  modi (land, lucht, water) soms exclusief, soms
  deels, soms occasioneel door toeristen gebruikt
  ? extern kost voor de lokale gemeenschap
  (Hall,D., 2008201)

17
Toerisme vormt een (inTernationale) waardenketen
(value chain)
inspanningen
Grootste probleem
(Hall, M., 2005)
18
Freedom to travel is considered a basic human
right (Hall, D., 2008 197)
2010
Bijna totale scheiding tussen de
verantwoordelijkheden voor transport en
toerismebeleid
UNWTONews, issue 1/2010 (http//www.unwto.org/med
ia/mag/en/mag.php?op2)
19
Enkele cijfers (Knowles, Shaw Docherty, 2008)
 • Europese toeristen voor de Seychellen gt 97 van
  hun energie footprint komt van het luchtvervoer
 • 2/3 van luchttransport voor toerisme en vrijetijd
 • 43 van de internationale aankomsten per
  vliegtuig
 • Lange afstandsvluchten ? gt5 per jaar
 • Pax km ? 1995-2050 450 à 820
 • Groei van luchtransport sinds 1960 2.5 x gemid.
  econ. groei
 • LCC opereren aan 40 tot 50 van de eenheidskost
  van een gemiddelde mainline netwerk carrier
 • ? ontwikkeling van grotere efficiëntie en
  substituten voor fuel lt ? fuelgebruik door
  vliegtuigen
 • CO2 emissies door luchtvaart ? 60 laatste
  decennium
 • Verantwoordelijkheid van luchtvaart voor UKs
  klimaats-verandering ? 2004-2050 11 naar 33

20
Oplossingen?
 • Prijs van tickets green seats?
  http//www.greenseat.nl/CalculateCo2.aspx?calcfli
  ghtlangNL
 • Toenemende fuel efficiëntie geluidarme
  vliegtuigen?
 • ? aantal passagiers en dus vlieg/vluchtfrequenties
  ?
 • Low-cost carriers inperken?
 • Lengte van het verblijf ??
 • Congestion charge voor het luchtruim?Airline
  climate taxes?
 • Andere modi van transport een doel op zich maken?

Overbenadrukt of juist zelden aan de orde binnen
de toeristische sector en bijgevolg mixed
signals that encourage tourists to ignore the
environmental consequences of their travel
behaviour (Hall, D., 2008 206)
About PowerShow.com