Riiklik - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Riiklik PowerPoint presentation | free to download - id: 7d3b49-ZjU4MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Riiklik

Description:

Riiklik ppekava, kooli ppekava Teabep ev kutse ppeasutustele 16.05.2007 Eda K o peaspetsialist Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:4
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: edue142
Learn more at: http://www.ekk.edu.ee
Category:
Tags: riiklik

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Riiklik


1
Riiklik õppekava,kooli õppekava
 • Teabepäev kutseõppeasutustele
 • 16.05.2007
 • Eda Kõo
 • peaspetsialist
 • Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

2
Riiklik õppekava
 • Kutse- või erialade riiklikud õppekavad määravad
  kindlaks kutse- ja erialase õppe eesmärgid ja
  ülesanded, õpingute alustamise ja lõpetamise
  nõuded, õppekava moodulid ja nende mahu koos
  lühikirjeldustega, moodulite valiku võimalused ja
  tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused.
 • Kutseõppeasutuse seadus 11.

3
Riiklik õppekava
 • Kutse- või erialade riiklikud õppekavad koostab
  Haridus- ja Teadusministeerium koostöös
  kutseharidussüsteemi sotsiaalsete partneritega,
  võttes aluseks kutseharidusstandardi ja
  kutsestandardid.
 • Riiklikud õppekavad kehtestab Haridus- ja
  teadusminister määrusega

4
Riiklik õppekava
 • Tisleritööde riiklik õppekava
 • Autoerialade riiklik õppekava
 • Kaubanduserialade riiklik õppekava
 • Massaažieriala riiklik õppekava
 • Majandusarvestuse riiklik õppekava

5
Kooli õppekava
 • Kooli õppekava on vastava kutse- või erialaga
  seotud õpingute alusdokument, mille koostamisel
  on lähtutud kutseharidusstandardis ja vastavas
  riiklikus õppekavas toodud nõuetest ning mis
  lisaks riiklikus õppekavas sätestatule määrab ära
  ka valikainete loetelu koos mahu ja sisu
  lühikirjeldustega ning valikainete valiku
  võimalused ja tingimused.
 • Kutseõppeasutuse seadus 13

6
Kooli õppekava
 • (2) Kool koostab õppekava iga kutse- või eriala
  kohta, mida koolis on võimalik omandada.
 • Kutseõppeasutuse seadus 13

7
Individuaalne õppekava
 • Vajaduse korral koostab kool õpilasele
  individuaalse õppekava, lähtudes vastava kutse-
  või eriala kooliõppekavast.

8
Kooli õppekava kinnitamine, kooskõlastamine
 • Õppekava ja selles tehtavad muudatused kinnitab
  kooli direktor, kooskõlastades selle eelnevalt
  kooli nõukogu ja õppenõukoguga.
 • Kutseõppeasutuse seadus 13

9
Kooli õppekava muutmine
 • (4) Kool võib vajaduse korral kooli õppekava kord
  aastas muuta valikõpingute moodulite osas. Kooli
  õppekava uuendatud versiooni kinnitab kooli
  direktor, kooskõlastades selle eelnevalt
  õppenõukogu ja kooli nõukoguga.
 • Kutseharidusstandard 6

10
Kooli õppekava registreerimine
 • (4) Õppekava registreeritakse Haridus- ja
  Teadusministeeriumis vastavalt haridus- ja
  teadusministri määrusega kehtestatud korrale.
 • Kutseõppeasutuse seadus 13

11
Kooli õppekava koostamine
 • WWW.ekk.edu.ee
 • õppekavad
 • kutseõppeasutuste õppekavad
 • kooli õppekavad

12
Õppekavadele esitatavad nõuded
 • Kutseharidusstandard 4. peatükk
 • Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2006. a määrus
  nr 90

13
Kooli õppekava koostamine
 • Registreerimisleht
 • Tiitelleht
 • Sisukord
 • I ÜLDOSA
 • II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED
 • III ÜLDHARIDUSAINED (lisatakse kutsekeskhariduse
  õppekavale)
 • Lisa

14
Kooli õppekava üldosa
 • õppekava koostamise alus
 • õppekava eesmärgid ja ülesanded
 • nõuded õpingute alustamiseks
 • õppekava strukuur
 • nõuded õpingute lõpetamiseks
 • õppekava koostajad

15
Õppekava struktuur
 • moodulite/üldharidusainete nimetused ja mahud,
  jaotus õppeaastati
 • praktikakorraldus
 • valikõpingute valiku võimalused ja tingimused

16
Üldised hindamise alused
 • Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi
  kutsekeskhariduse omandamisel hinnatakse
  põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud
  skaala alusel.
 • KÕS 21. Hindamine

17
Üldised hindamise alused
 • Hinded viiepallisüsteemis
 • Õpilase hindamise, järgmisse klassi üleviimise,
  täiendavale õppetööle ning klassikursust kordama
  jätmise alused, tingimused ja kordHaridus- ja
  teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41

18
Õppekava koostajad
 • NB! Kooli õppekava koostajad

19
Õppekava moodulid
 • Moodul on õpitulemustele suunatud õppekava
  terviklik sisuühik, mis määratleb
  kutseoskusnõuetega vastavuses olevad teadmised,
  oskused ja hoiakud.
 • Kutseharidusstandard 7

20
Õppekava moodulid
 • Mooduliga määratud õppe mahtu arvestatakse
  õppenädalates, kusjuures mooduli maht on täisarv
  ja väikseim mooduli maht on üks õppenädal.

21
Moodul
 • Mooduli nimetus
 • Maht õppenädalates
 • Eesmärk
 • Nõuded mooduli alustamiseks
 • 2) Õppesisu
 • 3) Hinnatavad õpitulemused
 • 4) Hindamine

22
Mooduli õppe-eesmärgid
 • Moodul peab kaasa aitama õppija teoreetiliste,
  praktiliste ja sotsiaalkultuuriliste
  valmisolekute, sealhulgas isikuomaduste
  arendamisele kutseoskusnõuetes nõutud tasemele.

23
Õppesisu
 • Sisuühikute tasakaalustatus
 • Õppija mitmekesine õpikogemus
 • Seoste loomine teemade vahel
 • Varemõpitu rakendamine

24
Hinnatavad õpitulemused
 • Õpilane
 • teab ja tunneb
 • oskab

25
Hindamine
 • mooduli hinde kujunemine
 • hinnatavate ülesannete kirjeldus jms

26
Hindamine
 • Toetada õppija mina-pildi arengut ja tema arengut
  õppinud töötajaks
 • Motiveerida õppijat sihikindlalt õppima
 • Suunata enesehinnangu ja isikuomaduste kujunemist
 • Anda informatsiooni õppija õpitulemustest
  õppijale, õpetajale, tööandjale jt

27
Kutsekeskhariduse õppekava
 • Üldharidusained moodustavad kutsekeskhariduse
  õppekavas iseseisva osa.
 • Üldharidusainete õppemaht on vähemalt 40
  õppenädalat, mis sisaldab 32 (33)õppenädalat
  kohustuslikke üldharidusaineid ja 8(7)
  õppenädalat kutse- või erialatoetavaid
  üldharidusaineid.

28
Tänan!Meeldivat koostööd!
About PowerShow.com