yi - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – yi PowerPoint presentation | free to download - id: 7cc00d-MTQxMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

yi

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: Meryl James Last modified by: Hass Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:28
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 71
Provided by: Mery162
Learn more at: http://www.scilt.org.uk
Category:
Tags: china | chinese

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: yi


1
yi
 • ?

2
èr
 • ?

3
san
 • ?

4
 • ?

5
ba
 • ?

6
shí
 • ?

7
shí yi
 • ??

8
shí èr
 • ??

9
shí san
 • ??

10
yi yuè
 • ??

11
èr yuè
 • ??

12
san yuè
 • ??

13
rén
?
14

?
15
xiao
?
16
xiao dà
?
?
17

dà rén
xiao rén

??
??
18
cóng
?
19
zhòng
?
20
jian
?
21

?
22
lín

?
23
sen

?
24
xiu

?
25
dàn

?
26
dàn
?
27
zao

?
28
chàng

?
29
qiú

?
30
feng
?
31
yu
?
32
yu san
??
33
xue
?
34
xue rén
??
35

shàng
?
36
xià

?
37

38
xià xue
??
39
xià yu
??
40
xià dà yu
???
41

shan

42
huo shan
??
43
shui
?
44
bing
?
45
bing shan
??
46
kou

47
rù kou
??
48
chu kou

??
49
gong
?
50
bái gong
??
51
bái sè
??
52
hei sè
??
53
xióng mao
??
54
ma
?
55
ban ma
??
56
gou
?
57
qi é
??
58
nai niú
??
59
hóng sè
??
60
lán sè
??
61
tian

?
62
fu

63

tián

64

65
nán

?
66

67
yuè
68
míng
?
69
kuài zi
??
70
haochi
??
About PowerShow.com