Lysbilde 1 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Lysbilde 1 PowerPoint presentation | free to download - id: 7c9e70-ZjdiZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Lysbilde 1

Description:

Title: Lysbilde 1 Author: Liv Sand Last modified by: pspaa Created Date: 9/3/2007 5:13:03 PM Document presentation format: Skjermfremvisning Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:24
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: Liv100
Learn more at: http://org.uib.no
Category:
Tags: lysbilde | therapy

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Lysbilde 1


1
Kroppsbilde og spiseforstyrrelser hos barn og
unge
Liv Sand Kjell Morten Stormark Bryan Lask
2
2 år med dobbelt løp
 • Faglig tilknytning
 • Bakgrunn for prosjekt
 • Forskningsarbeid
 • Klinisk spesialisering
 • Integrerende prosjekter
 • Oppsummering

3
Faglig tilknytning
R-BUP Vest Veileder K.M Stormark
BUPA Poliklinikk for ungdom
Enhet for spiseforstyrrelser
RASP Biveileder Bryan Lask
4
Bakgrunn for prosjektet
 • Barn og unge viser mer negativt kroppsbilde
 • (Halvarsson et al, 2002)
 • Kjønnsforskjeller øker med alder
 • (Storvoll, Strandbu og Wichström, 2005)
 • Større andel unge med normalvekt ønsker seg
  slankere
 • (Kjelsås, Bjørnstrøm og Götestam, 2004)
 • Forstyrret kroppsbilde er sentralt ved
  spiseforstyrrelser
 • (Hilde Bruch, 1962, ICD-10, DSM-IV)

5
Kroppsbilde som fenomen
 • Et sammensatt begrep som referer til en
  subjektiv perseptuell og holdningsmessig
  opplevelse av egen kropp, særlig ens fysiske
  utseende (Cash et al, 2004)
 • Personer med spiseforstyrrelser synes å
  overestimere egen kroppsstørrelse (Smeets, 1997)

6
Spiseforstyrrelser blant norske ungdommer
Alder 14-15 Jenter Gutter
AN 0.7 0.2
BN 1.2 0.4
BED 1.7 0.9
ED-NOS 14.6 5.0
Total 17.0 6.5
 • (Kjelsås, Bjørnstrøm og Götestam, 2004)

7
Faglige utfordringer
 • Få prospektive studier som kan belyse
  årsaksfaktorer
 • Tidlig oppdagelse viktig for å forebygge
  alvorlige tilstander
 • Behov for gode kartleggingsinstrumenter
 • Kroppsbilde som lovende variabel tross
  metodekritikk

8
Forskningsarbeid - målsetninger
 1. Undersøke hvordan estimering av egen
  kroppsstørrelse endres over tid og om dette kan
  fungere som en tidlig prediktor for utvikling av
  spiseforstyrrelser hos barn og unge
 2. Følge barn og unges utvikling i forhold til mer
  generelle mål på mental helse som er antatt å
  være viktige for utvikling av spiseforstyrrelser
 3. Evaluere video distortion technique som
  kartleggingsinstrument

9
Design
 • Prospektiv studie
 • Deltakere fra Barn i Bergen inviteres (10-18 år)
 • 3 registreringer av kroppsbilde og andre
  variabler
 • Billedbehandlingsprogram utviklet av Stormark et
  al
 • Mulig å gjennomføre undersøkelsen online
 • Psykologistudenter bidrar ved fotografering

10
Barn i Bergen
Kroppsbilde
11
Variabler
 • Spesifikke variabler
 • BMI
 • Pubertal utvikling
 • Foreldres vurdering av barnas vekt
 • Spiseproblemer
 • Perfeksjonisme
 • Kroppsbilde
 • Spesiell diett
 • Generelle variabler
 • Perfeksjonisme
 • Tvangstrekk
 • Selvbilde
 • Sosial fungering
 • Følelsesmessige vansker
 • Livshendelser
 • Foreldres sivile status
 • Nevropsykologiske mål

12
Screening av spiseproblemer
 • Eating Disorders Survey (EDS-5), Rosenvinge, 2001
 • Hvor fornøyd har du vært med spisevanene dine?
 • Har du trøstespist eller spist ekstra på grunn av
  at du har vært nedstemt eller følt deg
  utilfreds?
 • Har du hatt skyldfølelse i forbindelse med
  spising?
 • Har du følt at det er nødvendig for deg å følge
  strenge dietter eller andre matritualer for å
  holde kontroll med hvor mye du spiser?
 • Har du følt at du er for tykk?

13
Screening av kroppsbilde
 • Physical appearance, Harters Self Perception
  profile, 1999
 • Jeg er ikke fornøyd med utseendet mitt
 • Jeg ønsker at kroppen min var annerledes
 • Jeg ønsker at jeg så annerledes ut
 • Jeg synes jeg ser bra ut
 • Jeg liker utseendet mitt veldig godt

14
Kroppsbilde og spiseproblemer
 • Jenter med negativt kroppsbilde rapporterer mer
  spiseproblem enn gutter med tilsvarende
  kroppsbilde (F(1,4808)11,20, plt.001).
 • Både gutter og jenter med negativt kroppsbilde
  oppgir mer spiseproblemer enn de med større
  fornøydhet (plt.05).

15
Klinisk spesialisering
 • BUPA Stavanger
 • Poliklinikk for ungdom
 • Pasienter i alderen 13-18 år
 • Spiseproblematikk (bulimi)
 • Andre tilstander
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Interesse for spiseforstyrrelser

16
Integrerende prosjekter
 • Enhet for spiseforstyrrelser
 • Helse Stavanger, ny spesialavdeling
 • Klinisk veiledning med Bent Horpestad
 • Utprøving av CBT-E (Fairburn 2007)
 • Terapiutdanning med videoveiledning 2008
 • Inkluderer atypiske tilstander og komorbide
  vansker
 • Intervensjoner mot forstyrret kroppsbilde
 • Overevaluering av kropp og vekt
 • Sosial sammenlikning
 • Body checking

17
Integrerende prosjekter
 • RASP v/ Ullevål sykehus
 • Regional avdeling for spiseforstyrrelser
 • Kompetansesenter for forskning og undervisning
 • Bryan Lask og Ian Frampton
 • Norsk nettverk for forskning på nevrovitenskap og
  spiseforstyrrelser
 • Kroppsbilde og nevropsykologisk profil (Maria
  Øverås)
 • Pilot-studier i Stavanger
 • Samarbeid om datainnsamling
 • Klinikere deltar i kartleggingsarbeidet
 • Ravello-profilen som standardisert testbatteri
 • Cognitive Remediation Therapy (CRT)

18
Oppsummering
 • Flere barn og unge viser et problematisk forhold
  til mat, vekt og eget utseende
 • Kroppsbilde synes å være viktig for forståelsen
  av psykiske helse i lave aldersgrupper
 • Videre analyser vil kunne belyse risikofaktorer
  og beskyttende mekanismer for negativt
  kroppsbilde og spiseforstyrrelser
 • Økt kunnskap om hva som påvirker kroppsbilde og
  hvilke prosesser som inngår kan rettlede
  kartlegging og behandling
About PowerShow.com