Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed PowerPoint presentation | free to view - id: 7c9d0a-ZGNhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed

Description:

Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed Elisabeth Logander, forskningskoordinator Link ping Academic Research Centre (LARC) GCP/ST-utbildn 2014 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:89
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 46
Provided by: 48vj
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Good Clinical Practice = GCP = God forskningssed


1
Good Clinical Practice GCP God forskningssed
 • Elisabeth Logander,
 • forskningskoordinator
 • Linköping Academic Research Centre (LARC)

2
Mål för dagens genomgång i GCP i klinisk prövning
 • Begreppet GCP
 • Lagstiftning
 • Utgångspunkt från de 13 principerna i ICH/GCP
 • med praktiska tips

3
Good Clinical Practice
 • En internationell, etisk och vetenskaplig
  kvalitetsstandard för design, genomförande,
  dokumentation och rapport av en klinisk prövning
 • Med syfte att skydda patienten, bevaka
  integriteten samt ge tillförlitliga data
 • Gemensam överenskommelse (International
  Conference on Harmonisation-ICH) mellan
 • EU, USA, Japan

4
Helsingforsdeklarationen
 • Innehåller etiska principer för all medicinsk
  forskning- 1964
 • Etisk vägledning för alla som arbetar med klinisk
  forskning
 • Säger bl.a. att forskning endast får utföras om
  den uppskattade nyttan överstiger risken för en
  forskningsperson
 • Frivilligt samtycke ska vara inhämtat av
  forskningspersonen

5
The 13 Principles of ICH/GCP ICH GCP Guidelines
(CPMP/ICH/135/95)
6
Några definitioner sponsor
 • Läkemedelsföretaget
 • Inför registrering av ett nytt läkemedel /ny
  indikation/ säkerhetsuppföljning
 • Prövaren kan vara sponsor
 • Prövarinitierad studie drivs av prövaren själv
  som då är ansvarig
 • Ofta genomförs prövarinitierade studier med redan
  registrerade läkemedel
 • En läkare vill t ex testa nya kombinationer eller
  nytt behandlingsschema för att optimera en
  behandling, en ny patientgrupp etc.
 • Varje klinisk prövning kräver en sponsor
  oberoende om det är en prövarinitierad studie
  eller initierad av läkemedelsföretag
 • Samma regelverk gäller oavsett industri eller
  akademi

7
Några definitioner prövare
 • Prövare- leg. läkare eller tandläkare som
  genomför en klinisk prövning på ett
  prövningsställe
 • Principal investigator- huvudansvarig prövare på
  ett center
 • Koordinerande prövare- ansvarar för att
  koordinera en multicenterstudie inom ett land

8
1. Compliance with the Declaration of Helsinki,
GCP and applicable regulatory requirements
Helsingforsdeklarationen
ICH-guidelines
Läkemedelslag
Läkemedelsförordning
EU direktiv 2001/20/EG, 2005/28/EG
Etikprövningslag
GCP
Patientdatalag
Detaljerade guidelines för EU-direktiven
Patientskadelag
Arkivlag
Biobankslag
Arkivförordning
LVFS 201119
Personuppgiftslag
9
2. Overall risk/benefit assessment for trial
subjects and society
 • Var
 • EPN-ansökan Forskningsetiska överväganden punkt
  5
 • 51 Redogör för alla risker som deltagandet kan
  medföra
 • 52 Redogör för möjlig nytta för de
  forskningspersoner som ingår i projektet
 • 53 Identifiera/precisera om eventuella etiska
  problem (fördelar/nackdelar) kan uppstå i ett
  vidare perspektiv genom projektet
 • LVFS Protokollet ska innehålla risk/nytta
  bedömning

10
3. The rights, safety and well-being of the
trial subjects should prevail over interests of
science and society
 • EPN/LV granskar studien
 • Forskarens etiska förhållningssätt är viktigt
 • Händelserapportering
 • Resurser för medicinskt omhändertagande
 • Integritet
 • Försäkringsskydd

11
Händelserapportering
 • AE- Adverse Event- oönskad händelse
 • SAE- Serious Adverse Event- allvarlig, oönskad
  händelse
 • Dödlig, livshotande, leder till sjukhusvistelse,
  bestående handikapp/funktionsnedsättning, medfödd
  missbildning eller annan allvarlig medicinsk
  händelse
 • SUSAR- Suspected Unexpected Serious Adverse
  Reaction- allvarlig oförväntad oönskad reaktion

12
Prövarens ansvar
 • Samla in, registrera och följa upp oönskade
  händelser
 • Medicinsk bedömning och rapportering av alla AE
  och SAE enligt gällande regler och tidsramar
  angivna i protokollet
 • Medicinskt omhändertagande

13
Sponsors ansvar
 • Dokumentera alla oönskade händelser som prövare
  rapporterar
 • Identifiera och rapportera SUSARs till LV och EPN
 • Årligen sammanställa säkerhetsinformation av alla
  allvarliga biverkningar till LV och EPN samt göra
  en bedömning av säkerheten för forskningspersonern
  a i en klinisk prövning
 • Ge kontinuerlig information till alla prövare

14
4. Sufficient non-clinical and clinical
information on the study drug
 • RSI Referenssäkerhetsinformation
 • IB- Investigators Brochure innehåller all
  tillgänglig information om IMP- (Investigational
  Medicinal Product)
 • Innehåller information om djurstudier och
  humanstudier, säkerhet (toxikologi) och effekt
 • Uppdateras årligen eller oftare vid behov
 • Sponsors ansvar
 • Vid prövarinitierad studie kan SPC- Summery of
  Product Characteristics produktresumé (FASS)
  användas

15
5. Scientific and detailed study protocol
 • Ett detaljerat studieprotokoll ska finnas
 • Titel/versionsnummer/datum/namn etc.
 • Synopsis
 • Bakgrund inkl. referenser
 • Syfte/frågeställning/hypotes
 • Design
 • Effektvariabler (primär/sekundär endpoint)
 • Säkerhetsvariabler
 • Patienter/inklusion- exklusionskriterier
 • Intervention
 • Metoder inkl. statistik och urvalsberäkning


16
5. Scientific and detailed study protocol
 • Källdata
 • Kvalitetskontroll/monitorering
 • Etik inkl. samtyckesprocedur och etisk värdering
 • Publiceringspolicy
 • Arkivering
 • Ekonomi och försäkringar
 • Signatursida

17
6. Approval EC
 • Vad behöver etikgranskas?
 • Lagen (2003460) om etikprövning av forskning som
  avser människor ska tillämpas på forskning som
  innefattar behandling av känsliga personuppgifter
 • Härutöver ska lagen tillämpas på forskning som
 • innebär ett fysiskt ingrepp på en
  forskningsperson,
 • utförs enligt en metod som syftar till att
  påverka forskningspersonen fysiskt eller
  psykiskt, eller som innebär en uppenbar risk att
  skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt.
 • avser studier på biologiskt material som har
  tagits från en levande människa och kan härledas
  till denna människa,
 • innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden
  människa, eller
 • avser studier på biologiskt material som har
  tagits för medicinskt ändamål från en avliden
  människa och kan härledas till denna människa.

18
Vad granskar EPN?
 • Design vetenskaplighet
 • Prövarens kompetens/lämplighet
 • Resurser/utrustning
 • Risk - nytta förhållandet
 • Former för rekrytering
 • Patientinformationen och processen för samtycke
 • Försäkring
 • Ekonomisk ersättning (prövare och
  forskningspersonen)

19
Biobank
 • I en klinisk prövning ska all insamling av
  biologiskt material hanteras enligt biobankslagen
 • Kontakta biobanksansvarig på kliniken eller
  biobankssamordnare inom LiÖ för att upprätta
  eventuella avtal
 • Mer info finns på
 • http//www.biobanksverige.se/

20
Dokument som ska vara godkända av EPN
 • Annons

Alla anvisningar till patienten tex.
Dagbok/ formulär
Patient- information och samtycke
Studie- protokoll
20
21
7. Qualified physician/dentist responsible for
medical care and medical decisions
 • En prövare ska
 • vara leg. läkare/tandläkare
 • ha goda kunskaper inom ämnesområdet
 • ha dokumenterad erfarenhet av klinisk prövning,
  vetenskaplig metodik och GCP
 • ha kunskaper/resurser för det medicinska
  omhändertagandet av forskningspersoner
 • ha kunskaper om prövningsläkemedlet/IB

22
GCP - ur lagtexten LVFS 201119
 • 3 kap. 5
 • Av 13 läkemedelslagen framgår vilka
  kvalifikationer prövaren ska ha. Prövaren ska
  också ha nödvändig kunskap om och erfarenhet av
  kliniska läkemedelsprövningar av det aktuella
  slaget.
 • 4 kap. 3
 • Prövarens uppgift är att ansvara för att det
  finns tillgång till kompetent och för uppgiften
  lämplig personal

23
GCP - ur lagtexten LVFS 201119
 • att säkerställa att information om prövningen
  lämnas och att samtycke till deltagande inhämtas
  enligt gällande regler
 • att säkerställa att forskningspersonerna har ett
  fullgott skydd för sina rättigheter, sin
  integritet och sitt välbefinnande
 • att ansvara för att forskningspersonerna under
  prövningen får den medicinska vård som är
  nödvändig under prövningen och vid eventuella
  incidenter
 • att ansvara för att forskningspersonerna får den
  vård och uppföljning som är nödvändig efter det
  att deltagandet i prövningen har avslutats

24
8. Qualified staff involved in the trial
Signatur- och delegeringslista
25
9. Freely given informed consent obtained before
participation
 • Samtyckesproceduren beskriven i protokollet ska
  följas
 • Vanligen både muntlig och skriftlig information
 • Om möjligt ges patienten betänketid och tillfälle
  att ställa frågor
 • Prövaren - har patienten förstått, är lämplig?
 • Patienten har jag fått tillräckligt med
  information, vill jag delta?

26
Patientinformation/samtycke
 • Grundregeln säger
 • Inhämta frivilligt och informerat samtycke från
  varje forskningsperson
 • ALLTID samtycke innan någon studiespecifik åtgärd
  får vidtas!
 • Samtycket ska dateras och signeras av både
  patient och prövare- dokumenteras i journal
 • Kopia till patienten
 • Uppdaterad information/samtycke om
  förutsättningarna i studien förändras
 • Särskilda regler för barn och beslutsoförmögna
  personer

27
Vad ska man tänka på när man skriver en
patientinformationen?
 • Längden
 • Lättbegripligt språk
 • Undvika facktermer
 • Undvika ord som kan uppfattas som påtryckning
  eller överord
 • Textstorlek
 • Åldersanpassad
 • OBS!
 • Datering samt versionsnummer på dokumenten

28
10. Clinical trial information
 • Källdata- där uppgifter dyker upp första gången
 • All källdata ska finnas tillgänglig under hela
  studieperioden samt efter avslutad studie inom de
  tidsramar som krävs för arkivering
 • Dokumenteras på källdatalista

29
(No Transcript)
30
Dokumentation i patientjournal
 • Patientdatalagen
 • Reglerar frågor som skyldigheten att föra
  patientjournal, inre sekretess och elektronisk
  åtkomst i en vårdgivares verksamhet, utlämnande
  av uppgifter och handlingar genom direktåtkomst
  eller på annat elektroniskt sätt ..
 • 6
 • En patientjournal ska innehålla de uppgifter som
  behövs för en god och säker vård av patienten

31
Dokumentation och journalföring
 • Studieinformation
 • Information/samtycke
 • Studiens namn/nummer
 • Studiens syfte
 • Läkemedel/placebo, dosering, behandlingstid etc.
 • Randomiseringsnummer/
 • patientnummer
 • Kodbrytning akut och resultatet av kodbrytning
 • Ansvariga för studien
 • Händelser
 • Observandum

32
Case Report Form CRF
33
CRF
 • Pappers eller elektroniskt
 • Ska spegla protokollet
 • Underlag för datainmatning
 • Användarvänligt med tydliga instruktioner
 • Kan var källdata!
 • Korrektion ska vara synlig och spårbar (datum,
  signatur)
 • Ska arkiveras efter avslutad studie
 • Original/kopior/elektronisk lagring

34
Protokoll
CRF
Kliniska randomiserade försök
35
11. Confidentiality
 • All studierelaterad dokumentation som
  innehåller patientdata måste hanteras och
  förvaras oåtkomligt för obehöriga
 • Patientidentifikationslista
 • Var finns data?
 • Behandling av känsliga personuppgifter
 • PUL-anmälan
 • PUO- personuppgiftsombud finns vid LiÖ och LiU

36
Patientidentifikationslista
37
12. The IMP manufactured, handled and stored
according to GMP (Good Manufactoring
Practise) and used in accordance with study
protocol
 • Sponsor ansvarar för tillverkning, märkning och
  distribution
 • Prövare ansvarar för förvaring och hantering i
  studien

38
Läkemedelshantering
 • Lista som kan följa läkemedlets väg från apotek
  klinik patient klinik destruktion ska föras
 • Förvaras i låst utrymme åtskilt från klinikens
  övriga läkemedel
 • Förvaras enligt rekommendation från tillverkaren
  rumstemperatur/kyla
 • Temperaturlog bör föras och därefter sparas i
  prövarpärmen

39
Läkemedelslista
40
Läkemedelshantering
 • Rutiner för akut kodbrytning måste finnas och
  instruktioner om vem som får bryta koden
 • Dokumentation ska göras av den som brutit koden
 • Anledning till kodbrytning samt vilken behandling
  patienten har erhållit ska dokumenteras i
  patientjournalen
 • Efter avslutad studie ska patienten informeras om
  given behandling, dokumenteras i patientjournalen

41
13. Systems for quality control/assurance
 • Kvalitetskontroll (monitorering) av en för
  studien oberoende person
 • Viktigast är att värna om forskningspersonens
  säkerhet och integritet
 • Övervaka så att studien genomförs i enlighet med
  protokollet, GCP och gällande regelverk
 • Garantera att studiedata är korrekta, kompletta
  och källdataverifierade

42
Monitorering
 • Kontrollerar att godkännande från myndigheter
  finns
 • Övervakar att protokoll, GCP-krav och lagar
  följs
 • Ser till att prövarpärmen är komplett och att
  relevanta listor är ifyllda
 • Kontrollerar samtyckesproceduren/journalföringen
 • Kontrollerar att rätt patient deltar-
  inkl./exkl.kriterier

43
Monitorering
 • CRF, att det är korrekt ifyllt, korrigeringar och
  inga tomma fält
 • Att personalen är informerad, ny personal,
  delegation
 • Läkemedelshantering
 • Händelserapportering
 • Källdataverifiering source data verification
  (SDV)

44
Arkivering
 • Alla källdata ska efter avslutad studie
  arkiveras
 • minst 10 år enligt LVFS i låst och brandsäkrat
  utrymme
 • finnas tillgängligt och vara läsbart
 • Ex. patientjournal, CRF, prövarpärm, informerade
  samtycken, lab./rtg.svar etc.

45
GCP i alla faser av en studie
 • Från en vetenskaplig idé -
 • till ett protokoll
 • till genomförande av studien
 • till rapportskrivning
 • och slutligen arkivering
About PowerShow.com