Differential Gene Expression in Development - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Differential Gene Expression in Development PowerPoint presentation | free to download - id: 7c6a19-MjIzZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Differential Gene Expression in Development

Description:

CHAPTER 19 Differential Gene Expression in Development Processer i utvecklingen av en organism Tillv xt: celldelning och/eller kning av enskilda cellers storlek ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:14
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: abo131
Learn more at: http://web.abo.fi
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Differential Gene Expression in Development


1
CHAPTER 19 Differential Gene Expression in
Development
2
Processer i utvecklingen av en organism
 • Tillväxt celldelning och/eller ökning av
  enskilda cellers storlek
 • Differentiering olika celltyper med specifika
  uppgifter skapas
 • Morfogenes organisation av celler och vävnader
  till specifika strukturer

3
(No Transcript)
4
Cellulär determination
 • Cellens öde bestäms av genomet kombinerat med
  yttre faktorer ? cellen är determinerad
 • Genomet detsamma för varje cell i en organism
 • Miljön varierar för celler i olika delar av
  embryot
 • Cytoplasman, inte kärnan, är avgörande för
  cellens öde
 • En determinerad cell är oförändrad till det yttre
 • Efter determinationen följer differentiering ?
  cellspecifik genexpression ? olika celltyper

5
Totipotenta celler
 • Det befruktade ägget (zygoten)
 • Många växtceller
 • Man kan klona en hel växt från en differentierad
  cell
 • Djurceller
 • Celler från tidiga embryon
 • Kärnorna från adulta celler, om cytoplasmat byts
  ut
 • Stamceller differentierar till olika celltyper om
  de flyttas från sin normala miljö
 • Embryonala stamceller är närmare totipotens än
  adulta stamceller

6
(No Transcript)
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
Embryonala stamceller för transplantat?
 • Stamceller från embryon induceras att
  differentiera
 • Etiska frågor
 • Rejektion
 • Terapeutisk kloning
 • Donerad äggcell utan kärna patientens egen
  cell/cellkärna fuseras
 • Då ägget delar sig bildas embryonala stamceller
 • Stamcellernas differentiering induceras
 • Teknologin inte färdigutvecklad

10
Hur induceras cellspecifik genexpression?
 • Cytoplasmisk segregation
 • Induktion

11
Cytoplasmisk segregation
 • Ett ämne är ojämnt fördelad i den befruktade
  äggcellen
 • Leder till cellpolaritet
 • Då cellen delar sig får dottercellerna olika
  mängder av ämnet
 • Ett sådant ämne kallas cytoplasmic determinant

12
(No Transcript)
13
Induktion
 • Ämnen producerade av närliggande celler styr
  cellens differentiering
 • En enda cell kan inducera differentiering av
  andra celler
 • Ex. C. elegans ankarcell styr utveckling av
  vulva
 • Ankarcellen utsöndrar primärinduktor
 • Primärinduktorn utlöser signalkaskad i målceller
 • Celler som påverkas av primärinduktor blir
  primära vulvaprekursorceller och producerar
  sekundärinduktor
 • Celler som påverkas av sekundärinduktor blir
  sekundära vulvaprekursorceller
 • Celler som inte påverkas av någondera induktorn
  blir skinnprekursorceller

14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
Mönsterbildning och morfogenes
 • Organiserad celldelning, tillväxt och
  differentiering
 • Cellmigration
 • Programmerad celldöd (apoptos)

17
Mönsterbildning hos växter
 • Kombinatorisk genreglering olika gener (A-C)
  klonar för underenheter av tillväxtfaktorer som
  fungerar som homo- eller heterodimerer
 • Beroende på vilka kombinationer underenheter som
  uttrycks aktiveras olika genuppsättningar
 • Det bildas pistiller, ståndare, kronblad eller
  foderblad

18
(No Transcript)
19
Morfogener
 • Ämnen som bildar gradienter och ger olika delar
  av organismen positionsinformation så att olika
  organ och strukturer kan bildas på korrekta
  ställen
 • Olika koncentrationer av en morfogen påverkar
  målcellerna olika

20
Uppkomsten av segmentering
 • Modellorganism bananflugan Drosophila
  melanogaster
 • Bananflugans kroppssegment är olika
 • Larvens segment ser lika ut men är
  programmerade
 • programmeringen sker genom olikheter i
  genexpression
 • Händelsekaskader en händelse utlöser följande
 • Styrs av Homeobox-gener som kodar för
  transkriptionsfaktorer

21
 • Steg 1 bestämning av vad som är fram och vad
  som är bak
 • Hos bananflugan finns cytoplasmiska determinanter
  (maternal effect genes) i äggcellen som bestämmer
  huvud- och bakända samt rygg- och magsida
 • Steg 2 bestämning av segmenten
 • maternal effect genes styr segmentationsgeners
  uttryck, och dessa proteiner styr i sin tur
  segmenteringen
 • A. Gap genes grovindelning
 • B. Pair rule genes bestämmer segmentens plats
 • C. Segment polarity genes bestämmer fram och
  bak på varje segment
 • Steg 3 Utveckling av segmentspecifika drag
 • Homeotiska gener i specifika kombinationer

22
(No Transcript)
23
(No Transcript)
About PowerShow.com