Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 7c5f51-MDAzZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Hlavni Last modified by: Hlavni Created Date: 9/27/2007 12:35:06 PM Document presentation format: P edv d n na ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:26
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: Hla81
Learn more at: http://www.htf.cuni.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Nová náboženská hnutí 2007 - 2008
2
Nová náboženská hnutí
 • pojem nové náboženské hnutí
 • perspektiva kursu
 • pojem sekta
 • predbežný rozvrh témat prednášek
 • literatura
 • doprovodné akce

3
typologie náboženských institucí podle vztahu ke
spolecnosti
 • typ církev
 • 2. typ denominace
 • typ nové náboženské hnutí
 • 4. typ kult

4
typologie náboženských institucí
 • typ církev
 • náboženská instituce tvorí spolecnost a udržuje
  ji

5
typologie náboženských institucí
 • typ církev
 • náboženská instituce tvorí spolecnost a udržuje
  ji
 • 2. typ denominace
 • náboženská instituce akceptuje spolecnost a
  spolecnost akceptuje ji.

6
typologie náboženských institucí
 • typ církev
 • náboženská instituce tvorí spolecnost a udržuje
  ji
 • 2. typ denominace
 • náboženská instituce akceptuje spolecnost a
  spolecnost akceptuje ji.
 • typ nové náboženské hnutí
 • náboženská instituce protestuje proti
  spolecnosti a jejímu náboženskému životu,
  inovuje cestu spasení

7
typologie náboženských institucí
 • typ církev
 • náboženská instituce tvorí spolecnost a udržuje
  ji
 • 2. typ denominace
 • náboženská instituce akceptuje spolecnost a
  spolecnost akceptuje ji.
 • typ nové náboženské hnutí
 • náboženská instituce protestuje proti
  spolecnosti a jejímu náboženskému životu,
  inovuje cestu spasení
 • 4. typ kult
 • náboženská instituce a spolecnost jsou si v
  podstate lhostejné

8
ideální typy v relaci ke spolecnosti
relativní casove
typ církev gt typ denominace
typ nové náboženské hnutí gt typ denominace
9
ideální typy v relaci ke spolecnosti
relativní casove
typ církev gt typ denominace
typ nové náboženské hnutí gt typ denominace
relativní místne
typ církev gt typ denominace
typ církev gt typ nové náboženské hnutí
10
rozdíly mezi ideálními typy
církev bez clenství rodí se
denominace clenství konverze
n. n. h. clenství konverze
kult bez clenství klienti
11
rozdíly mezi ideálními typy
církev bez clenství rodí se inkluzivní
denominace clenství konverze tolerantní
n. n. h. clenství konverze exkluzivní
kult bez clenství klienti tolerantní
12
rozdíly mezi ideálními typy
církev bez clenství rodí se inkluzivní unitární spolecnost
denominace clenství konverze tolerantní pluralitní spolecnost
n. n. h. clenství konverze exkluzivní pluralitní spolecnost
kult bez clenství klienti tolerantní unitární i pluralitní
13
nové náboženské hnutí
 • protest
 • inovace
 • kritika
 • separace
 • exkluzivnost
 • duch obnovy
 • etická prísnost, askeze

14
nové náboženské hnutí
 • protest
 • inovace
 • kritika
 • separace
 • exkluzivnost
 • duch obnovy
 • etická prísnost, askeze
 • duch rovnosti
 • charismatické vedení
 • fundamentalismus
 • uzavrenost
 • fundamentalismus
 • entusiasmus
 • a mnoho jiného...

15
nová náboženská hnutí v kontextu
psychoterapeutická hnutí politická
hnutí ekologická hnutí
16
perspektiva kursu
konflikt a jeho typy a možnosti snižování napetí
proces denominalizace a jeho prekážky
17
cesta k typologii teorie církev - sekta
teologická predehra Nový zákon rec. hairesis
(výber), odštepení, sekta Vulgáta secta (lt
sequi /secare) heresis
18
cesta k typologii teorie církev - sekta
teologická predehra Nový zákon rec. hairesis
(výber), odštepení, sekta Vulgáta secta (lt
sequi /secare) heresis postupne
heresis - bludné ucení secta - skupina,
která bludné ucení sdílí, a tím se
oddeluje
19
cesta k typologii teorie církev - sekta
teologická predehra Nový zákon rec. hairesis
(výber), odštepení, sekta Vulgáta secta (lt
sequi /secare) heresis postupne
heresis - bludné ucení secta - skupina,
která bludné ucení sdílí, a tím se
oddeluje dnes ano, kritérium nesprávná
nauka opuštení termínu
20
teorie církev - sekta
výpujcka pro sociologii Max Weber
(1864-1920) Ernst Troeltsch (1865-1923) pejorativ
nost pojmu 1. rešení opouštení, nahrazování
pojmy vznikající náboženství (emerging
religion) charismatické skupiny nové náboženství
(novel religion) nové náboženské hnutí (new
religious movement)
21
teorie církev - sekta
2. rešení redefinice totalitní náboženská
skupina, manipulace
22
teorie církev - sekta
 • 2. rešení
 • redefinice
 • totalitní náboženská skupina, manipulace
 • nevýhody obou rešení
 • bud
 • ignorace bežného úzu
 • preklad nové náboženské hnutí sekta
 • nebo
 • nepresnost
 • mravní kritéria

23
teorie církev - sekta
ješte jiné rešení vyrovnat se s územ (pripustit
pejorativnost) nikoli deskriptivní, ale relacní
pojem vztah ortodoxie - heterodoxie, hereze vztah
norma - deviace aspekt ochrany a
varování deskripce nové náboženské
hnutí relace sekta
24
teorie církev - sekta
Jako sekta je oznacována ta náboženská
skupina (vetšinou nové náboženské hnutí), která
nenaplnuje ocekávání (normy) vetšinové
spolecnosti.
25
teorie církev - sekta
Jako sekta je oznacována ta náboženská
skupina (vetšinou nové náboženské hnutí), která
nenaplnuje ocekávání (normy) vetšinové
spolecnosti. Pojem sekta vyjadruje napetí mezi
vetšinovou spolecností a novým náboženským hnutím.
26
teorie církev - sekta
 • Jako sekta je oznacována ta náboženská skupina
 • (vetšinou nové náboženské hnutí),
 • která nenaplnuje ocekávání (normy)
 • vetšinové spolecnosti.
 • Pojem sekta vyjadruje napetí mezi vetšinovou
 • spolecností a novým náboženským hnutím.
 • respektovat úzus gt
 • gt analyzovat duvod vztahu gt
 • gt vést k rozpoznání dusledku (ochrana, ale i
  napetí)

27
kurs Nová náboženská hnutí
 • Úvod do kursu. Typy náboženských institucí
 • Nové náboženské hnutí a jeho charakteristika.
 • Spolecenství mormonu jako príklad nového
  náboženského hnutí
 • 3.-4. Nové náboženské hnutí a denominace.
  Spolecnost mormonu jako príklad procesu
  denominalizace
 • 5. Denominalizace mileniálních hnutí. Adventní
  hnutí jako príklad vývoje mileniálního hnutí

28
kurs Nová náboženská hnutí
 • 6. Obnovený milenialismus. Davidiáni jako príklad
  obnoveného milenialismu. Podíl vetšinové
  spolecnosti na radikalizaci
 • Prekážky na ceste k denominaci. Svedkové Jehovovi
  a radikalizacní doktríny
 • Cesta svedku Jehovových k denominaci. Podíl
  nového náboženského hnutí na radikalizaci
 • Prekážky na ceste k denominaci. Radikalizace
  Rodiny.

29
kurs Nová náboženská hnutí
 1. Otázky autority, charismatu a milenialismu
  v novém náboženském hnutí. Charisma a autorita
  v hnutí Grálu
 2. Obnovení milenialismu v odštepených hnutích.
  Imanuelité jako príklad mileniálního oživení
 3. Otázky autority a charismatu v Munove hnutí.
 4. Otázka konverze. Príklad Munova hnutí. Metafora
  vymývání mozku Deprogramování
 5. Kolokvium na záver první cásti kursu.

30
Literatura ke kursu
LUŽNÝ, D., Nová náboženská hnutí, Masarykova
univerzita, Brno 1997. VOJTÍŠEK, Z.,
Encyklopedie náboženských smeru a hnutí v Ceské
republice, Portál, Praha 2004. VÁCLAVÍK, D.,
Sociologie nových náboženských hnutí, Masarykova
univerzita, Brno 2007.
31
VOJTÍŠEK, Z., Pastoracní poradenství v oblasti
sekt a sektárství, edice Pontes Pragenses,
Nakladatelství L. Marek, Brno 2005. ISBN
80-86263-69-X. PARTRIDGE, C., Encyklopedie nových
náboženství. Nová náboženská hnutí, sekty a
alternativní spiritualita, Knižní klub 2006. ISBN
80-242-1605-1. Dingir. Casopis o soucasné
náboženské scéne.
32
Literatura ke kursu Nová náboženská hnutí
VOJTÍŠEK, Z., Nová náboženská hnutí a jak jim
porozumet. Praha Alfa Publishing, 2007. ISBN
978-80-86851-64-8
33
Literatura ke kursu Nová náboženská hnutí
nekterá císla zdarma
34
Doprovodné akce ke kursu Nová náboženská hnutí
 • semináre

35
Doprovodné akce ke kursu Nová náboženská hnutí
 • semináre
 • návšteva knihovny a archivu Spolecnosti pro
  studium sekt

36
Doprovodné akce ke kursu Nová náboženská hnutí
 • semináre
 • návšteva knihovny a archivu Spolecnosti pro
  studium sekt
 • zúcastnená pozorování
About PowerShow.com