PROGRAM STABILNOSTI dopolnitev 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PROGRAM STABILNOSTI dopolnitev 2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 7c3305-ZDdhYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PROGRAM STABILNOSTI dopolnitev 2011

Description:

Title: Slovenia: Euro Area Member Presiding the EU Author: IT Last modified by: mf11031 Created Date: 11/25/2008 1:03:18 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: IT138
Learn more at: http://www.mf.gov.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PROGRAM STABILNOSTI dopolnitev 2011


1
PROGRAM STABILNOSTIdopolnitev 2011
 • April 2011

Ministrstvo za finance Republika Slovenija
2
Cilji in predpostavke ekonomskih politik
 • Mednarodna financna kriza, padec zunanjega
  povpraševanja, financne razmere poslovanja
  slovenskih podjetij so prizadele slovensko
  gospodarstvo
 • V letu 2009 skrcenje gospodarstva za 8,1
 • VZROK visoka stopnja odprtosti gospodarstva,
  struktura izvoza, prenos padca zunanjega
  povpraševanja na domaco proizvodnjo, investicije
  in osebno potrošnjo
 • Recesija se je prevesila v šibko okrevanje v
  letu 2010
 • V obdobju 2011-2014 predvideno postopno
  okrevanje gospodarstva in postopna normalizacija
  razmer na financnih trgih (postopna rast BDP do
  2,8 šele v letu 2014)
 • UPAD GOSPODARSKE RASTI IN ZNIŽANJE DAVKA OD
  DOHODKA PRAVNIH OSEB JE POVZROCILO MOCAN UPAD
  JAVNOFINANCNIH PRIHODKOV

3
 • Makroekonomske napovedi izhajajo iz Pomladanske
  napovedi gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, marec
  2011)
 • Nadaljnja gospodarska rast v obmocju evra in EU
  bo nekoliko nižja kot v letu 2010, zaradi nižje
  rasti svetovnega gospodarstva in napovedana
  fiskalna konsolidacija v vecini držav EU
 • Dolgorocno vzdržno gospodarsko rast bomo dosegli
  s spletom ukrepov ekonomske politike

4
Cilj Programa stabilnosti
 • Zagotovitev makroekonomske stabilnosti ter
  javnofinancne konsolidacije, skladno z okrevanjem
  gospodarstva.
 • ZNIŽANJE PRIMANKLJAJA POD 3 BDP DO LETA 2013,
  ZATEM PA POSTOPNO PRIBLIŽEVANJE SREDNJEROCNEMU
  CILJU, KI JE DOLOCEN KOT IZRAVNAN STRUKTURNI
  SALDO.

5
Javnofinancna strategija
 • Razmeroma enakomerni javnofinancni napori po
  letih
 • CILJI POLITIKE V OBDOBJU 2011-2014
 • fiskalna konsolidacija, zmanjšanje presežnega
  primanjkljaja države pod 3 BDP do leta 2013,
  zatem pa postopno približevanje srednjerocnemu
  cilju, ki je dolocen kot izravnan strukturni
  saldo
 • krepitev dolgorocne fiskalne konsolidacije in
  potencialne rasti z izvajanjem strukturnih
  reform, predvsem z uveljavitvijo pokojninske
  reforme
 • spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja
  preko izboljšanja pogojev za delovanje podjetij
  ter preko ustvarjanja primernega okolja za
  ustvarjanje novih delovnih mest z vecjo dodano
  vrednostjo ter spodbujanjem ponovne vrnitve na
  trg dela.

6
Ukrepi vlade
 • Javnofinancna strategija temelji na ukrepih na
  strani odhodkov, ki jih je vlada dogovorila v
  okviru srednjerocnega fiskalnega okvira.
 • restriktivna politika plac (masa plac v javnem
  sektorju ostaja nespremenjena)
 • restriktivna politika socialnih transferov
 • restriktivna politika pokojnin
 • To podpira omejevanje rasti materialnih stroškov
  države in delno znižanje (boljše osredotocenje)
  investicij (znižanje s 3,7 BDP leta 2011 na 3,2
  BDP v letu 2014).

7
Fiskalna konsolidacija v obdobju 2011-2014
 • V srednjerocnem obdobju fiskalna konsolidacija ne
  bo temeljila na povišanju davkov, saj bi to lahko
  dodatno upocasnilo gospodarsko okrevanje. Skupna
  davcna obremenitev bo ostala na približno enaki
  ravni skozi celotno srednjerocno obdobje. Izmed
  sistemskih zakonov na strani davkov je
  izpostavljena uvedba davka na nepremicnine.
 • Dokument se nanaša tudi na naš pristop k Paktu za
  evro in najavlja konkretnejše cilje po dogovoru s
  socialnimi partnerji.
 • Na podrocju institucionalne ureditve javnih
  financ je izpostavljen nov zakon o javnih
  financah, ki bo uzakonil fiskalno pravilo, uvaja
  sprejetje zavezujocega srednjerocnega fiskalnega
  okvira v okviru evropskega semestra in krepi
  vlogo fiskalnega sveta.

8
Fiskalna konsolidacija v obdobju 2011-2014
CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN CILJNI SCENARIJ ZA DRŽAVNI PRORACUN

v mio EUR 2010 2011 2012 2013 2014
   
A. PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORACUNA 7.549,6 8.080,0 8.472,8 8.906,1 9.246,3
- v BDP 20,9 22,0 22,0 22,1 21,9
- Davcni prihodki 6.249,2 6.541,7 6.960,3 7.311,3 7.704,6
- Neavcni prihodki 561,3 444,9 426,1 433,2 429,3
- Ostalo 15,7 34,4 35,9 36,8 37,6
- Prejeta sredstva EU 723,3 1.059,0 1.050,4 1.124,9 1.074,9
   
B. ODHODKI DRŽAVNEGA PRORACUNA 9.280,2 9.780,7 9.879,2 10.020,9 10.070,5
- v BDP 25,7 26,6 25,7 24,9 23,8
- Iz domacih proracunskih sredstev 8.563,6 8.738,2 8.834,7 8.907,2 8.976,8
- Iz sredstev EU 716,6 1.042,5 1.044,5 1.113,7 1.093,7
   
C. PRORACUNSKI PRIMANJKLJAJ -1.730,6 -1.700,7 -1.406,4 -1.114,8 -824,2
- v BDP -4,8 -4,6 -3,7 -2,8 -1,9
9
Fiskalna konsolidacija v obdobju 2011-2014
CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE CILJNI SCENARIJ ZA BILANCO ŠIRŠEGA SEKTORJA DRŽAVE
- po metodologiji ESA-95 - - po metodologiji ESA-95 - - po metodologiji ESA-95 - - po metodologiji ESA-95 - - po metodologiji ESA-95 - - po metodologiji ESA-95 -

v mio EUR 2010 2011 2012 2013 2014
   
A. PRIHODKI SEKTORJA DRŽAVA ) 15.314,3 15.697,0 16.222,0 16.824,6 17.354,4
- v BDP 42,5 42,7 42,1 41,8 41,0
   
B. ODHODKI SEKTORJA DRŽAVA ) 17.301,5 17.713,4 17.711,7 18.001,5 18.216,5
- v BDP 48,0 48,2 46,0 44,7 43,1
   
C. PRIMANJKLJAJ SEKTORJA DRŽAVA (po ESA-95) -1.987,2 -2.016,4 -1.489,7 -1.176,9 -862,1
- v BDP -5,5 -5,5 -3,9 -2,9 -2,0
   
D. STANJE DOLGA SEKTORJA DRŽAVA (po ESA-95) 13.703,9 15.913,6 17.403,3 18.580,2 19.442,2
- v BDP 38,0 43,3 45,2 46,2 46,0

) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država. ) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država. ) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država. ) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država. ) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država. ) prihodki in odhodki sektorja država brez sredstev iz Proracuna EU, katerih koristniki so institucionalne enote izven sektorja države, ki se po metodologiji ESA-95 izlocijo iz bilanc sektorja država.
About PowerShow.com