ATENCION - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – ATENCION PowerPoint presentation | free to download - id: 7c21e6-OWVlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

ATENCION

Description:

atencion diversidade horarios en educaci n infantil e primaria – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:22
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: JosM56
Learn more at: http://www.edu.xunta.es
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: ATENCION


1
ATENCION Á DIVERSIDADE
 • HORARIOS EN EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

2
ASPECTOS A TER EN CONTA NA ELABORACIÓN DE
HORARIOS
 • Estudio e valoración de necesidades e casos a
  través do Departamento de Orientación.
 • Medidas ordinarias e específicas na atención ao
  alumnado con necesidades educativas.
 • Criterios de escolarización do alumnado con
  n.e.e.
 • Estimulacion da linguaxe oral en E. Infantil.
 • Alumnado procedente do estranxeiro.
 • Catálogo de postos de traballo do centro.

3
ASPECTOS A TER EN CONTA NA ELABORACIÓN DE
HORARIOS
 • Decreto 374/1996 e orde do 22 de xullo 1997 sobre
  organización e funcionamento dos centros.
 • Suxestións ou suxerencias do Claustro en canto a
  horarios partindo da Memoria Anual.
 • Reunións previas por Ciclos para información dos
  horarios.
 • Apoios en infantil con preferencia no alumnado de
  3 anos e con necesidades e. especiales. No resto
  reparto equitativo por aulas.

4
VALORACION DE NECESIDADES
 • O titor/a despois de realizar a avaliación
  inicial solicita valoración a través do D.O.
 • O xefe do D.O. coa colaboración dos mestres
  especialistas en AL e PT determinan a necesidade
  de adaptación do currículo (RE-AC).
 • O xefe de estudios establece as medidas
  organizativas necesarias para a atención á
  diversidade.

5
MEDIDAS ORDINARIAS EN E. PRIMARIA
 • Apoio en grupo ordinario.
 • Adaptacións do currículo (Reforzo educativo).
 • Medidas de apoio, reforzo fóra do horario escolar
  para 3º Ciclo (PROA)
 • Plan específico individualizado de reforzo ou
  recuperación ( si permanece un ano máis no mesmo
  Ciclo).
 • Apoios paralelos en alumnos con desfase
  curricular.

6
MEDIDAS ESPECÍFICAS EN E. PRIMARIA
 • Adaptacións curriculares significativas para
  alumnos con N.E.A.E.
 • Flexibilización da escolarización, para alumnos
  con altas capacidades e para alumnos con
  incorporación tardía ao S. Educativo
  escolarización nun curso inferior con medidas de
  reforzo ( con desfase superior a máis dun Ciclo).
 • Atención específica para alumnos que descoñezan
  as linguas (simultánea a súa escolarización nun
  grupo ordinario) Grupos de adquisición das
  linguas-_máximo un trimestre_

7
ADAPTACIÓNS DO CURRÍCULUM EN E. INFANTIL E
PRIMARIA
8
REFORZO EDUCATIVO
 • O Reforzo educativo é unha medida ordinaria de
  atención á diversidade. Afecta a elementos non
  prescritivos do currículo secuencia de contidos,
  instrumentos de avaliación, organización da aula,
  ós agrupamentos de alumnos e todo aquilo incluído
  no ámbito da metodoloxía.

9
REFORZO EDUCATIVO
 • Son modificacións que non afectan aos elementos
  prescriptivos do currículo. Estas adaptacións
  corresponden ao titor e ao equipo docente, coa
  colaboración do Departamento de Orientación. Non
  necesitan ser aprobadas pola Administración
  Educativa.
 • O reforzo educativo levarase a cabo
  preferentemente dentro da aula ordinaria.

10
ADAPTACIÓNS CURRICULARES
 • A adaptación curricular é un proceso de toma de
  decisións sobre os elementos do currículo para
  dar resposta ás necesidades do alumnado, mediante
  a realización de modificacións nos elementos de
  acceso ao currículo e/ou nos mesmos elementos que
  o constitúen.
 • As medidas organizativas contemplan periodos
  tanto dentro como fóra da aula ordinaria.

11
A. CURRICULARES
 • Realízanse desde a programación de aula previa
  avaliación psicopedagóxica, e serven de base para
  determinar os apoios necesarios.
 • Son medidas extraordinarias que afectan aos
  elementos prescriptivos do currículo, xa que
  modifican obxectivos xerais de etapa, contidos
  básicos e nucleares das distintas áreas
  curriculares, e criterios de avaliación.

12
DURACIÓN DAS A.C.
 • En E. primaria, as adaptcións curriculares
  significativas soen ter unha duración dun ciclo e
  faise no primeiro curso do mesmo, aínda que tamén
  se podería levar a cabo no segundo.
 • Responsables O mestre titor, os mestres e
  profesionais que traballan co neno. Asesoramento
  do Equipo de Orientación. Necesitan autorización
  da Administración educativa.

13
PROCEDEMENTO DE ELABORACIÓN DA A.C.
 • O mestre titor considera a conveniencia de
  realizar a AC.
 • O xefe de estudios celebra unha reunión co equipo
  docente na que se decide sobre a pertinencia ou
  non de realizala.
 • Asesorado por mestres especialistas e o D.O. o
  titor, co resto de mestres do equipo diseña a
  adaptación curricular individualizada que se
  envía ao servizo de inspección para que informe
  favorable ou desfavorablemente.

14
REXISTRO DA AC
 • DOCUMENTO INDIVIDUAL QUE INCLÚE
 • Datos do alumno/a.
 • Propostas de adaptación tanto de acceso ao
  currículo como as propiamente curriculares.
 • Modalidades de apoios.
 • Colaboración coa familia.
 • Criterios de promoción.
 • Acordos tomados ao realizar os oportunos
  seguimentos.

15
AVALIACIÓN E PROMOCIÓN
 • Tanto en Educación primaria como en ESO, a
  avaliación e promoción dos alumnos/as realízase
  tomando como referente os criterios de avaliación
  fixados na adaptación.
 • Sen perxuizo de permanencia durante un curso máis
  no mesmo Ciclo en primaria.
 • A escolarización poderá prolongarse un ano máis
  excepcionalmente, ou dous se non se permaneceu un
  ano máis en E. infantil.

16
A. CURRICULAR DE AMPLIACIÓN
 • Realizadas para alumnos de altas capacidades.
 • Consiste no enriquecemento dos obxectivos e
  contidos.
 • A flexibilidade dos criterios de avaliación
 • A metodoloxía específica que convén utilizar
  tendo en conta o estilo de aprendizaxe do
  alumnado e contexto escolar.

17
MEDIDAS CURRICULARES ALUMNADO ESTRANXEIRO
 • REFORZO EDUCATIVO
 • ADAPTACIÓNS CURRICULARES
 • FLEXIBILIZACIÓN DA IDADE

18
MEDIDAS ORGANIZATIVAS ALUMNADO ESTRANXEIRO
 • AGRUPAMENTOS FLEXIBLES
 • GRUPO DE ADQUISICIÓN DAS LINGUAS
 • GRUPOS DE ADAPTACIÓN DA COMPETENCIA CURRICULAR

19
GRUPO DE ADQUISICIÓN DAS LINGUAS
 • Alumnado que descoñeza completamente as dúas
  linguas oficiais de Galicia. Poderá formar parte
  deste grupo un máximo dun trimestre.
 • Desenvólvese en Primaria e Secundaria
  excepcionalmente no último curso de E. Infantil.
 • Deberán pertenecer a unha mesma etapa educativa.

20
GRUPO DE ADQUISICIÓN DAS LINGUAS
 • O horario semanal máximo será 5 periodos
  lectivos no último curso de E. Infantil 10, no
  primeiro ciclo de E. primaria e 20, no segundo e
  terceiro ciclo de E. primaria.
 • O alumnado permanecerá no seu grupo de referencia
  nas materias de E. física e Artística.

21
GRUPOS DE ADAPTACIÓN DA COMPETENCIA CURRICULAR
 • Dirixido a alumnado que presente un desfase
  curricular de dous ou máis cursos con respecto
  ao que lle correspondería pola súa idade.
 • Só se poderán desenvolver no segundo e terceiro
  ciclo de E. primaria e na ESO.
 • O alumnado deberá pertenecer a unha mesma etapa
  educativa.
 • O horario semanal máximo de permanencia nestes
  grupos será de 8 sesións no segundo e terceiro
  ciclo de primaria.

22
INTERVENCIÓNS ESPECÍFICAS CO ALUMNADO CON NEE
 • As intervencións específicas que sexan precisas
  por parte do profesorado de PT e AL serán
  propostas polo D.O. en colaboración co titor.
 • Levaranse a cabo fundamentalmente dentro da aula,
  e fóra en casos excepcionais previstos na AC e
  durante un tempo que non exceda a terceira parte
  da xornada escolar.
 • A coordinación tendo en conta o proxecto
  curricular da etapa e as programacións de aula,
  corresponde á xefatura de estudios do centro.

23
FLEXIBILIZACIÓN DA IDADE DE ESCOLARIZACIÓN E.
INFANTIL
 • O alumnado con n.e.e poderá ser obxecto de
  medidas de flexibilización da súa escolarización.
 • E. infantil poderase aumentar nun ano, respecto
  do disposto con carácter xeral. En ningún caso
  será posible permanecer nesta estapa máis alá do
  ano natural no que se cumpran os sete de idade.

24
FLEXIBILIZACIÓN DA IDADE DE ESCOLARIZACIÓN E.
PRIMARIA
 • En Primaria, poderase aumentar excepcionalmente
  nun ano con respecto do disposto con carácter
  xeral. Si non permaneceu un ano máis en E.
  infantil, poderase aumentar un segundo ano con
  carácter excepcional.
 • Non se podera continuar na E. primaria máis alá
  do ano natural no que se cumpran os quince de
  idade.
 • Si se trata dun centro específico de educación
  especial o prazo máximo para permanecer
  escolarizado na educación básica obrigatoria será
  de vinte anos.

25
XORNADA DE TRABALLO DO PROFESORADO
 • HORAS LECTIVAS 21 HORAS SEMANAIS (Inclúe as
  horas de docencia directa co alumnado, horas de
  garda e as horas de reducións establecidas para
  órganos unipersoais de goberno e coordinacións).
 • HORAS COMPLEMENTARIAS FIXAS 4 HORAS SEMANAIS (
  Dúas horas dedicaranse, preferentemente a
  DINAMIZACIÓN e as dúas restantes, fóra das horas
  lectivas do alumnado, para TITORÍA DE PAIS e
  REUNIÓNS de órganos de coordinación docente.
 • As horas lectivas e as complementarias fixas
  suman un total de 25 horas semanais.

26
OUTRAS HORAS DE TRABALLO DO PROFESORADO
 • HORAS COMPLEMENTARIAS NON FIXAS 5 horas
  semanais.
 • Son de cómputo mensual e non teñen carácter fixo.
 • Poden dedicarse a Reunións de claustro, reunións
  de Consello Escolar, Xuntas de avaliación,
  proxectos de formación, etc.
 • En resumo o horario de dedicación do profesorado
  ao centro será de 30 horas semanais.

27
DISTRIBUCIÓN HORARIA LOE
28
ELABORACIÓN DE HORARIOS
 • Os horarios deben tratar de rendibilizar ao
  máximo o capital humano do que dispón o centro,
  pensando na seguridade do alumnado, as
  características do alumnado con n.e.e., o
  horario de atención ás familias e tamén
  procurando que cada titor teña a maior cantidade
  posible de sesións seguidas cos seus alumnos,
  para evitar interrupcións no ritmo das clases.

29
CRITERIOS ELABORACIÓN
 • Os horarios de apoios a Infantil, varían en
  función das necesidades do centro, así como os
  dos profesores de PT e AL que poden estar
  suxeitos a variacións periódicas pola
  incorporación de novos alumnos que van a estas
  aulas ou porque os que están asistindo xa non o
  necesitan.

30
HORARIO E. INFANTIL
 • O horario na etapa de Educación Infantil ten unha
  distribución horaria flexible, non contemplándose
  a súa distribución por áreas dado o carácter
  globalizado do modelo curricular desta etapa.
  Inclúense actividades que permiten respectar os
  ritmos de actividade, de xogo e de descanso dos
  nenos e nenas.
 • De ser posible os mestres especialistas de A.L.
  realizarán unha sesión semanal de estimulación da
  linguaxe oral con cada grupo.

31
HORARIO EN E. PRIMARIA
 • Na etapa de Educación Primaria teremos en conta
  a distribución racional das distintas áreas ao
  longo da semana.
 • Salvo casos puntuais, estableceranse as horas de
  docencia do profesorado de modo que non coincidan
  dúas seguidas na mesma materia e día e, podendo
  ser, o máis repartidas posibles ao longo da
  semana.
 • Procurarase establecer nas primeiras sesións ás
  áreas que requiran un maior esforzo e
  concentración ao alumnado.

32
COMPETENCIAS DO/DA X. ESTUDIOS (artigo 34 do
Decreto 374/1996)
 • Exercer, por delegación do director e baixo a súa
  autoridade, a xefatura do persoal docente en todo
  o relativo ó réxime académico.
 • Substituír ó director en caso de ausencia,
  enfermidade ou suspensión de funcións.
 • Coordinar e velar pola execución das actividades
  de carácter académico e de orientación de
  profesores e alumnos, en relación co proxecto
  educativo do centro, os proxectos curriculares de
  etapa e a programación xeral anual.

33
COMPETENCIAS DO/DA X. ESTUDIOS
 • Elaborar, en colaboración cos restantes órganos
  unipersoais, os horarios académicos de alumnos e
  profesores de acordo cos criterios aprobados polo
  claustro e co horario xeral incluído na
  programación xeral anual, así como velar polo seu
  estricto cumprimento.
 • Coordinar a actividade dos coordinadores de ciclo.

34
COMPETENCIAS DO/DA X. ESTUDIOS
 • Coordinar e orientar a acción dos titores de
  acordo co plan de acción titorial.
 • Coordinar a participación do profesorado nas
  actividades de perfeccionamento, así como
  planificar e organizar as actividades de
  formación de profesores realizadas polo centro.
 • Coordinar a actividade docente do centro, con
  especial atención ós procesos de avaliación,
  adaptación curricular e actividades de
  recuperación, reforzo e ampliación.

35
COMPETENCIAS DO/DA X. ESTUDIOS
 • Facilitar a organización dos alumnos e impulsar a
  súa participación no centro.
 • Establecer os mecanismos para corrixir ausencias
  imprevistas do profesorado, atención a alumnos
  accidentados ou calquera eventualidade que incida
  no normal funcionamento do centro.

36
COMPETENCIAS DO/DA X. ESTUDIOS
 • Organizar a atención dos alumnos nos períodos de
  lecer.
 • Calquera outra función que lle poida ser
  encomendada polo director dentro do ámbito da súa
  competencia.

37
REFERENCIAS LEXISLATIVAS EN GALICIA
 • Orde de 6 de outubro de 1995 da Consellería de E.
  e O. Universitaria pola que se regulan as
  adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime
  xeral.
 • Decreto 374/1996 do Regulamento orgánico das
  escolas de E. infantil e colexios de primaria.
 • Decreto 320/1996, de ordenación da atención aos
  alumnos/as con necesidades educativas especiais.

38
REFERENCIAS LEXISLATIVAS EN GALICIA
 • Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula
  a avaliación psicopedagóxica dos alumnos con nee,
  e establece os procedementos e criterios para a
  realización do dictame de escolarización.
 • Orde 22 xullo 1997 que regula aspectos da
  organización e funcionamento das escolas de
  infantil e primaria

39
REFERENCIAS LEXISLATIVAS EN GALICIA
 • Orde do 27 de decembro de 2002 sobre criterios de
  escolarización do alumnado con n.e.e.
 • Decreto 130/2007, de 28 de xuño, polo que se
  establece o currículo de E. Primaria.
 • Orde do 23 de novembro de 2007, pola que se
  regula a avaliación na E.primaria.

40
REFERENCIAS LEXISLATIVAS EN GALICIA
 • Decreto 330/2009, polo que se establece o
  currículo de Educación Infantil en Galicia.
 • Orde de 25 de xullo de 2009, polo que se se
  regula a implantación, o desenvolvemento e a
  avaliación no segundo ciclo de E. Infantil na
  Comunidade Autónoma de Galicia.

41
http//centros.edu.xunta.es/ceipgregoriosanz/
About PowerShow.com