INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS PowerPoint presentation | free to download - id: 7bf719-ZDg2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS

Description:

... a l absentisme i a la conflictivitat. (3) Centres. En aquests cap tol es fa una an lisi dels centres educatius de les Illes Balears per titularitat de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:15
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 45
Provided by: CPU87
Learn more at: http://www.balearweb.net
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS


1
INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU DE LES ILLES BALEARS
 • CURS 2006-2007

2
BASE DE LINFORME
 • Aquest informe respon a lobligació del CEIB
  establerta en el punt 2 de larticle 8 del Decret
  legislatiu 112/2001, on consta que amb caràcter
  anual, ha daprovar per majoria absoluta i fer
  públic un informe sobre lestat del sistema
  educatiu de les Illes Balears.

3
 • No obstant això, és per primera vegada que el
  Consell Escolar de les Illes Balears realitza
  aquest informe i reuneix les dades del sistema
  educatiu de la nostra comunitat autònoma,
  corresponents al curs 2006-2007, en un mateix
  informe que possibilita una anàlisi més
  interrelacionada de les dades, perquè els
  elements que configuren el sistema educatiu que
  shan reunit aquí no actuen per separat, sinó que
  uns són causa o conseqüència dels altres.

4
Qüestions prèvies
 • Per què el curs 2006-2007? Perquè són les
  darreres dades completes que tenim
 • Son dades definitives
 • Elaboració pel propi consell amb participació i
  aprovació amb el màxim consens

5
ESTRUCTURA DE LINFORME
 • Linforme sha estructurat en quatre apartats que
  constitueixen leix sobre el qual gira tot
  lensenyament context, alumnat, centres i
  professorat. Daquesta visió global sen deriven
  les aportacions, valoracions, conclusions i
  propostes que sextreuen del conjunt de la
  informació aportada. El final de cada un dels
  capítols inclou un apartat de conclusions i
  recomanacions

6
(1) Context geogràfic, demogràfic, lingüístic i
econòmic.
 • En aquest apartat hi ha una descripció dels
  aspectes geogràfics, demogràfics, lingüístics i
  econòmics més importants de les Illes Balears.

7
(2) Alumnat.
 • A linforme, les referències sobre alumnat es
  presenten en base a la mateixa estructura així
  com està ordenat el sistema educatiu. Sanalitzen
  les dades dels alumnes deducació infantil,
  primària, secundària obligatòria, batxillerat i
  cicles formatius. També es comenten dades
  daltres ensenyaments i de programes concrets.
 • Lestudi de cada etapa inclou referències a la
  matrícula total per illes i per titularitat de
  centre, a lalumnat amb necessitats específiques
  de suport educatiu, a lalumnat estranger, als
  resultats acadèmics, a labsentisme i a la
  conflictivitat.

8
(3) Centres.
 • En aquests capítol es fa una anàlisi dels centres
  educatius de les Illes Balears per titularitat de
  centre (públics, privats-concertats i privats),
  tant del règim general com de lespecial,
  incloent-hi aspectes relacionats amb el seu
  funcionament.
 • A més, també inclou lestudi dels apartats
  relacionats amb els Equips dOrientació Educativa
  i Psicopedagògica (EOEP), els Equips dAtenció
  Primerenca (EAP), els equips de suport a
  lensenyament en llengua catalana, els camps
  daprenentatge, els equipaments informàtics i
  noves tecnologies, les eleccions als consells
  escolars dels centres i les associacions de pares
  i mares dalumnes.

9
(4) Professorat.
 • El curs 2006/07 la plantilla de professorat de
  les Illes Balears estava formada per un total de
  14.288 docents, dels quals 10.186 pertanyien a
  lensenyament públic i 4.102 al privat.
 • En aquest capítol es realitza una anàlisi de la
  plantilla del professorat segons la seva
  especialitat educativa, la seva pertinença a
  lensenyament públic o privat, la seva la
  situació laboral, la formació i loferta pública
  de places docents.
 • El personal no docent de lensenyament públic
  també està inclòs en aquest capítol.

10
(5) La situació del sistema educatiu de les Illes
Balears en relació als objectius de 2010 de la
Unió Europea.
 • El curs escolar 2006/07 és el primer de
  laplicació de la Llei Orgànica dEducació. Un
  dels principis daquesta llei consisteix en un
  compromís decidit amb els objectius plantejats
  per la Unió Europea per als propers anys. Aquest
  compromís es va concretar en lInforme 2006
  Objetivos Educativos y Puntos de Referencia 2010.
  Conferencia de Educación. Ministerio de Educación
  y Ciencia (2007), on es posa de manifest la
  necessitat que el nostre sistema educatiu
  aconsegueixi els objectius europeus el 2010.
  Perquè això sigui possible cal que totes les
  administracions educatives collaborin per
  aconseguir aquesta fita.

11
Linforme conclou amb un capítol de mesures
urgents per a la millora del sistema educatiu.
 • En aquest capítol es resumeixen els aspectes més
  destacats dels capítols anteriors. El Consell
  Escolar de les Illes Balears esmenta aquelles
  qüestions que encapçalarien un paquet de mesures
  urgents dirigides a millorar la situació del
  nostre sistema educatiu.

12
SOBRE EL CONTEXT
 • En ressaltam
 • Augment població illes
 • Augment població capitals
 • Increment població estrangera
 • Despesa pública
 • Proposta finançament

13
Població
14
Gràfic població capitals
15
Població estrangera
16
Distribució geogràfica de la densitat de població
estrangera per municipis
lt10
gt10 lt20
gt20
17
Despesa pública en educació en relació al PIB
18
Finançament
 • Els pressuposts de la Conselleria dEducació i
  Cultura de 2007 experimentaren un increment del
  6,64 respecte del curs anterior, tot i això
  hauria daugmentar encara més el finançament de
  leducació no universitària, tenint presents les
  singularitats de cada illa, laugment de la
  població i laugment de la població estrangera en
  edat descolarització obligatòria. En qualsevol
  cas, el percentatge dinversió en educació
  shauria dincrementar fins al 6 del PIB.

19
SOBRE LALUMNAT
 • En ressaltam
 • Matrícula
 • Taxa abandonament destudis
 • Fracàs escolar
 • Ràtios
 • Alumnat estranger

20
Variacions de les matrícules
21
Matrícula
 • En el període de deu anys entre el 1997 i el 2007
  es produeix un augment del 6,80 de la matrícula,
  però aquest percentatge amaga desigualtats i
  oscillacions en la progressió en determinades
  etapes educatives i en determinats cursos,
  especialment en ensenyament no obligatori.

22
Comparació 10 anys
23
Taxes descolarització
 • Comparant la matrícula dalumnes amb el cens
  dhabitants, es dedueix que gairebé la totalitat
  dels alumnes en edat destudiar a educació
  primària i secundària obligatòria estan
  escolaritzats. Comparant les dades del padró
  municipal dhabitants amb la matrícula deducació
  infantil, hom pot deduir que hi ha un 44
  dinfants que no estan escolaritzats.

24
Abandonament escolar prematur
 • Lany 2005, la taxa europea dabandonament
  prematur del sistema educatiu estava en el 16,9
  i la taxa a Espanya era molt alta (30,8 ), sols
  superada per Portugal i Malta. Aquest mateix any
  la xifra dabandonament corresponent a la
  població de les Illes Balears era del 40, dada
  sols superada per Ceuta i Melilla (43,2 )

25
Evolució de la taxa dabandonament escolar
26
Fracàs escolar
27
Valors mitjans
28
Comparativa mitjana
29
Index SEC
 • Líndex SEC reflecteix el nivell econòmic, social
  i cultural de lentorn familiar i és un element
  corrector dels resultats.

30
PROPOSTA SOBRE FRACÀS
 • Això podria indicar que les causes del fracàs
  escolar poden estar relacionades amb aspectes de
  caràcter socioeconòmic, dabsentisme i
  conflictivitat, per la qual cosa les
  administracions haurien de preveure els recursos
  humans i materials que permetessin la recuperació
  daquest sector de lalumnat, així com preveure
  les situacions de risc que es poguessin produir.

31
Dades de ràtios
 • Per nivell educatiu
 • Educació infantil La ràtio és baixa a
  lensenyament privat, mentre que superen el
  promig els ensenyaments públic i concertat.
 • Educació primària La ràtio més baixa és a
  lensenyament públic i més alta als ensenyaments
  concertat i privat.
 • Educació secundària obligatòria Ràtio per sota
  del promig a lensenyament públic i més alta als
  ensenyaments concertat i privat.
 • Per titularitat de centre
 • Ensenyament públic Les ràtios són altes a
  Menorca i Eivissa, mentre que a Mallorca i a
  Formentera són lleugerament més baixes.
 • Ensenyament concertat Ràtios altes a Mallorca i
  Eivissa, mentre que Menorca i Formentera estan
  per sota del promig.
 • Ensenyament privat A Mallorca és més baixa que a
  Eivissa.
 • Proposta creació de nous centres i noves unitats

32
PROPOSTA SOBRE RÀTIOS
 • Els desequilibris en les ràtios que afecten les
  diferents etapes, centres i illes, fan
  recomanable dur a la pràctica mesures
  correctores. El Consell Escolar de les Illes
  Balears ja sha pronunciat respecte daquesta
  qüestió i ha fet les recomanacions oportunes per
  a les etapes preobligatòria, obligatòria i
  postobligatòria que són les següents
 • Educació infantil-1 8 alumnes (de 0 a 2 anys)
  12 alumnes (d1 a 3 anys).
 • Educació infantil-2 i primària 20 alumnes
 • ESO 25 alumnes
 • Batxillerat 30 alumnes

33
ALUMNAT ESTRANGER
34
Proposta alumnat estranger
 • Lalumnat estranger sha incrementat els darrers
  cursos. A les Illes Balears hi ha al voltant de
  20.000 alumnes estrangers originaris de 91
  nacionalitats diferents, gairebé la meitat dels
  quals no tenen per llengua materna alguna llengua
  romànica, la qual cosa és una dificultat escolar
  afegida quan lalumnat sincorpora a nivells
  dESO, batxillerat o cicles formatius. Es detecta
  un estancament de la matrícula de lalumnat
  estranger en els centres concertats, així com un
  increment notable en els centres públics,
  situació que es dóna a totes les etapes. Aquesta
  distribució desigual de lalumnat faria
  necessària una distribució més equitativa entre
  centres públics i concertats que permetés
  compensar el desequilibri actual i afavorir la
  integració.

35
PROPOSTA CENTRES INFRAESTRUCTURES I MAPA ESCOLAR
 • Lactual distribució de la població, amb
  laugment demogràfic de les localitats,
  laparició de nous nuclis urbans i el
  corresponent augment de la població escolar de
  diferents etapes educatives, fa imprescindible
  una revisió de les noves necessitats
  dinfraestructures educatives i la seva ubicació.
  Això implica lelaboració dun mapa escolar
  consensuat amb els sectors de la comunitat
  educativa, capaç de cobrir les necessitats a mig
  i llarg termini. Aquesta previsió hauria de tenir
  en compte el repartiment equitatiu de lalumnat
  nouvingut, el de necessitats educatives especials
  i el de compensació educativa. Seria recomanable
  que els nous centres fossin dissenyats com a
  models integrals de les diferents etapes
  educatives. Les necessitats sociolaborals de les
  Illes Balears estan en evolució constant i fan
  imprescindible que loferta educativa shi
  adapti, especialment en els cicles formatius de
  formació professional, de les escoles oficials
  didiomes i de lensenyament de persones adultes.

36
Serveis complementaris
 • Els serveis complementaris que ofereixen els
  centres educatius és desigual i en el decurs de
  linforme ha quedat evident el seu ús i les
  mancances. Els centres educatius haurien
  doferir, de manera generalitzada i
  independentment de la seva etapa i titularitat,
  els serveis de menjador, transport i escola
  matinera, per tal de garantir aquests serveis a
  tot lalumnat.

37
SOBRE EL PROFESSORAT
 • En ressaltam
 • Excessiu nombre de professorat interí
 • Necessitat de formació permanent

38
Excés professorat interí a lensenyament públic
 • A les Illes Balears el percentatge de plantilla
  interina a lensenyament públic és el més alt de
  tot lestat, essent especialment alt entre el
  professorat deducació secundària a Menorca i a
  les Pitiüses alhora hi hagué un descens doferta
  pública docupació en el curs 2006/07 respecte
  del curs anterior, molt evident en el cos de
  mestres i en el de formació professional. Aquesta
  realitat obliga a larbitri de mesures
  contundents dirigides a solucionar lactual
  situació, amb més oferta pública de places
  docents, tenint en compte la situació de cada
  illa i les necessitats de les diferents
  especialitats dels cossos.

39
Formació del professorat
 • La millora de la qualitat de leducació i
  ladaptació a les noves situacions educatives
  estan directament relacionades amb la formació
  permanent del professorat. Sha daugmentar
  loferta de cursos de formació, adaptada als
  actuals reptes i a les situacions previsibles,
  dacord amb els canvis socials que es produeixen,
  per poder garantir la qualitat de lensenyament i
  la millora del sistema educatiu, prioritzant els
  cursos de formació en centres per a millorar els
  seus resultats acadèmics i cobrir les seves
  necessitats educatives.

40
VALORS I ALTRES ASPECTES
 • PROPOSTES

41
Educació ambiental.
 • La comunitat educativa sha de comprometre en
  leducació per a la sostenibilitat mediambiental,
  fomentant actituds positives i compromeses envers
  lentorn, incorporant pràctiques de
  racionalització dels recursos naturals reducció,
  reutilització, reciclatge i consum responsable.

42
Valoració social de leducació
 • Leducació és una responsabilitat social que
  implica els diferents agents que hi participen
  directament i la societat en general. Aquesta és
  una realitat inqüestionable que hom no pot
  defugir. Cal, per tant, la valoració,
  sensibilització i participació en el sistema
  educatiu que garanteixi leducació i la formació
  de la societat futura en els valors humans.

43
Potenciar la participacio
 • Essent els pares i mares membres actius i
  responsables del procés educatiu dels seus fills
  i filles, cal que lAdministració faciliti la
  seva formació i participació, com per exemple
  impulsant la creació descoles de pares i mares,
  potenciant lassociacionisme dels pares i mares,
  impulsant lleis governamentals que potenciïn la
  conciliació laboral i tenir possibilitat
  dassistir a les reunions de tutories que es
  convoquin, elaborant mesures de participació
  activa dins el procés educatiu (consells
  escolars, comissions dabsentisme escolar,
  comissions descolarització...).

44
Finalment, el CEIB...
 • Demana laplicació efectiva en el sistema
  educatiu de les Illes Balears dels principis de
  coeducació, igualtat entre ambdós sexes i no
  discriminació per raons de gènere.
About PowerShow.com