Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 7b6c2e-NjkzNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011

Description:

Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011 opleiding schoolsecretariaten 2010 - 2011 * Overzicht programma Verificatie basisonderwijs: Inschrijvingsregister ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:59
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 26
Provided by: Hild98
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011


1
Opleiding voor schoolsecretariaten 2010 - 2011
2
Overzicht programma
 • Verificatie basisonderwijs
 • Inschrijvingsregister leerlingendatabank
 • stamboekregister
 • Inschrijvingsdocumenten
 • Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen
 • Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)
 • Herberekening in het kleuteronderwijs
 • Onthaalonderwijs
 • Aanwezigheidsregisters - revalidatie
 • Klasseren en bewaren

3
Verificatie basisonderwijs
 • Regelgeving
 • Omzendbrieven BaO/2006/04 controle van de
  leerlingen in het gewoon basisonderwijs
  (09/10/2006) BaO/2006/05 controle van de
  leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs
  (09/10/2006)
 • op http//www.ond.vlaanderen.be/

4
Inschrijvingsregister
 • Inschrijvingsregister
 • Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke
  onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs
  (13/06/2006)
 • Per schooljaar en per vestigingsplaats
 • Transparant inschrijvingsbeleid
 • Inschrijving na schriftelijke instemming ouders
 • met pedagogisch project en schoolreglement

5
leerlingendatabank - stamboekregister
 • Leerlingendatabank stamboekregister
 • Manueel of elektronisch stamboek
 • Uniek stamboeknummer
 • Uitprint bij bezoek verificateur
 • Document overzichtslijst

6
Inschrijvingsdocumenten
 • Identificatiedocument
 • Formulier keuze levensbeschouwelijke vakken
 • Telling leerlingen aan 1,5
 • Formulier leerlingenkenmerken
 • Melding van schoolverandering
 • Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs

7
Identificatiedocument
 • Rijksregisternummer
 • Via officieel bewijsstuk, bij voorkeur SIS-kaart
 • Correcte naam, geboortedatum, geslacht
 • Aandacht voor bisnummers en aangevulde
  rijksregisternummers bij de terugzending via
  (Web)Edison

8
Rijksregister- of bis-nummer
 • Rijksregisternummer
 • 060223 081 77
 • Geboortedatum 23.02.2006
 • Geslacht M (oneven)
 • Controlecijfers
 • Rijksregisternummer
 • 041012 228 80
 • Geboortedatum 12.10.2004
 • Geslacht V (even)
 • Bis-nummer geboortemaand is met 20 of 40
  vermeerderd.
 • 074109 031 65
 • Geboortedatum 09.01.2007
 • Geslacht M (oneven)

9
Formulier levensbeschouwelijke vakken
 • Regelgeving Omzendbrief GD/2002/05
  Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten
  en de niet-confessionele zedenleer (15-07-2002)
 • Verplicht in officiële scholen
 • Ouders bepalen de keuze of vragen vrijstelling

10
Telling leerlingen aan 1,5
 • Enkel in het gewoon onderwijs
 • Verblijvend in Centra voor Kindzorg en
  Gezinsondersteuning
 • Verblijvend in de tehuizen voor kinderen van wie
  de ouders geen vaste verblijfplaats hebben
 • Geplaatst door jeugdrechter of Comité Bijzondere
  Jeugdzorg ()
 • Behorend tot de trekkende bevolking ()
 • () Bevestiging met officieel document

11
Formulier leerlingenkenmerken
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke
  onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs
  (13/06/2006)
 • Gewoon en BO type 1 en 3 externen en
  semi-internen
 • Kenmerken
 • Thuisloos (niet in BO)
 • Trekkende bevolking (niet in BO)
 • Taal
 • Opleiding moeder
 • Gekende kenmerken (taal en opleiding moeder)
  worden de school ter beschikking gesteld via
  Webedison
 • Formulier Bijlage van de omzendbrieven Controle
  van de leerlingen in het gewoon onderwijs/BO

12
Melding van schoolverandering
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/97/12 Schoolverandere
  n (17/06/1997)
 • Schriftelijk na 1ste schooldag van september
 • Verantwoordelijkheid nieuwe school
 • Aangetekend of getekend en gedateerd
  ontvangstbewijs
 • Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag

13
Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvo
  orwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in
  het BO (10/05/2007)
 • attest (oud en nieuw model) oriënteert naar een
  type
 • protocol bundelt alle relevante documenten

14
Toelatingsvoorwaarden
 • Omzendbrief BaO/2001/10 Toelatingsvoorwaarden
  leerlingen in het gewoon basisonderwijs
  (10/08/2001)
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsv
  oorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in
  het BO (10/05/2007)
 • Leeftijd
 • Inschrijvingsverslag (enkel buitengewoon
  onderwijs)
 • Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)
 • 220 halve dagen voor 6-jarigen
 • Of voldoen aan de taalproef

15
Afwijking op de toelatingsvoorwaarden
 • Advies CLB/klassenraad bij afwijking op de
  leeftijdsvoorwaarde
 • Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs
 • Vervroegde instap in het lager onderwijs
 • Verlengd verblijf in het lager onderwijs
 • Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)
 • 185 halve dagen voor 5-jarigen
 • Of voldoen aan de taalproef
 • Uitz. De zij-instromers

16
Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)
 • Enkel in het gewoon basisonderwijs
 • Pas na controle van de verificateur
 • Aanvulling met leerlingen die in- en/of
  uitgeschreven worden tot teldag
 • Per vestigingsplaats
 • Ondertekenen en opsturen
 • 1 exemplaar en enkel naar uw verificateur
 • Kopieën van inschrijvingsdocumenten bijvoegen !
 • Bijlage 5 van omzendbrief BaO/2006/04 Controle
  van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs
  (09/10/2006)

17
Voorbeeld bijlage 5
 • Toestand bij verificatie op 10-12-2010
 • Instelling 1066 Basisschool Klaverblad met 1
  vestigingsplaats, Schoolstraat 2, 9000 Gent
 • 52 kleuters waarvan 1 kleuter aan coëff 1,5
 • 234 leerlingen lager onderwijs waarvan 2 aan
  coëff 1,5
 • Keuzes LBV 110 KGD, 90 NCZ en 34 Isl
 •  
 • Wijzigingen
 • 3 nieuwe inschrijvingen
 • Buysse Wout, stamnr 1000039, rijksregisternr
  08020416722. Ingeschreven op 23/12/2010 om te
  starten na kerstvakantie op 10/01/2011.
  Schoolverandering vanuit BS Driekleur met
  instellingsnr 11555 Mariakerke. Melding
  schoolverandering aangetekend verstuurd op 24/12.
 • Milic Adin, stamnr 1000040. Een document van het
  Ministerie van Buitenlandse Zaken met vermelding
  van de geboortedatum 16/02/99. Ingeschreven op
  10/01/2011. Keuze islamitische godsdienst.
 • Wauters Lien, stamnr 1000041, rijksreg nr
  01021008477. Na plaatsing door Comité bijzondere
  jeugdzorg ingeschreven vanaf vrijdag 28-01-2011.
  Keuze katholieke godsdienst. De melding
  schoolverandering werd op 31/01 gefaxt naar
  school 10232 Zelzate en deze school faxte dit
  document met datum en handtekening dezelfde dag
  terug.
 • 1 uitschrijving
 • Mertens Kevin, stamnr 0200087, rijksregisternr
  00021609144, keuze NCZ. Uitgeschreven op 24/12
  wegens verhuis naar Wallonië tijdens de
  kerstvakantie.

18
Herberekening in het kleuteronderwijs
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2003/04 Invullen
  van de BAO-formulieren
 • Enkel in het gewoon onderwijs
 • Enkel indien kleuteraantal op een instapdag gt
  aantal kleuters op de berekeningsdatum
  lestijdenpakket

19
Herberekening in het kleuteronderwijs
 • Instapdagen
 • 1ste schooldag na de zomervakantie
 • 1ste schooldag na de herfstvakantie
 • 1ste schooldag na de kerstvakantie
 • 1ste schooldag van februari
 • 1ste schooldag na de krokusvakantie
 • 1ste schooldag na de paasvakantie
 • 1ste schooldag na hemelvaartsdag
 • BaO herberekening
 • 1 exemplaar enkel naar uw schoolbeheerteam
 • Aandacht niet meer naar uw verificateur!

20
Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2006/03
  Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers
  (30/06/2003)
 • Enkel in het gewoon onderwijs
 • Hoe tellen?
 • Per school
 • Per scholengemeenschap
 • Anderstalige nieuwkomers
 • 5 basisvoorwaarden
 • of attest van verblijf in open asielcentrum
 • Lijst per school en per schooljaar
 • Gewezen anderstalige nieuwkomers
 • vorig schooljaar onthaalonderwijs genoten

21
Voorbeelden onthaalonderwijs
 • Voorbeeld 1
 • Een school of een SG telt op 1 september 20 AN.
 • Tijdens de maand september worden 4 AN
  uitgeschreven en 6 nieuwe ingeschreven.
 • De netto aangroei is hier dus 2. Er kan NIET
  herberekend worden.
 • (20 4 6 22)
 • Voorbeeld 2
 • Een SG van 4 scholen telt op 1 september 20 AN.
 • Tijdens de maand september worden in school A, 2
  AN en in school D, 4 AN uitgeschreven.
 • In school B worden 5 AN ingeschreven en in school
  C, 7 AN.
 • De netto aangroei is hier dus 6. Er kan dus
  herberekend worden.
 • (20 2 4 5 7 26)

22
Aanwezigheidsregisters
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden
  van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)
 • Elektronisch of manueel
 • Afwezigheidscodes
 • Kleuteronderwijs
 • Lager onderwijs en leerplichtige leerlingen in
  het kleuteronderwijs
 • Problematische afwezigheden
 • Begeleidingsdossier (10 halve dagen code B)
 • Elektronische zending (vanaf 30 halve dagen code
  B)

23
Revalidatie
 • Regelgeving Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden
  van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)
 • Ziekte of ongeval, stoornis, buitengewoon
  onderwijs
 • Notitie in aanwezigheidsregister
 • Kolom opmerkingen
 • H-code
 • Toevoegen aan aanwezigheidsregister
 • Week- of maandplanning
 • Uitzonderingen mogelijk

24
Klasseren en bewaren
 • Op stamboeknummer klasseren, uitgezonderd
  formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken
 • Bewaartermijnen Regelgeving omzendbrief
  BaO/2005/03 Bewaartermijn van leerlinggebonden
  documenten

25
Adressen en contactpersonen
 • uw verificateur
 • www.agodi.be
 • vragen?
About PowerShow.com