Introducci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Introducci PowerPoint presentation | free to download - id: 7b04e5-MGNmYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Introducci

Description:

Introducci i guia r pida dels informes econ mics i financers Barcelona, 14 de juny de 2011 * 1 Introducci als informes de gesti econ mica de despesa des de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 5 February 2019
Slides: 22
Provided by: PwC114
Learn more at: http://www.ub.edu
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Introducci


1
Introducció i guia ràpida dels informes econòmics
i financers
Barcelona, 14 de juny de 2011
2
0 Índex de continguts
 • 1 Introducció als informes de gestió econòmica de
  despesa des de la intranet
 • 1.1 Introducció
 • 1.2 Objectius
 • 1.3 Tipologies dusuari
 • 1.4 Arquitectura tecnològica
 • 2 Guia ràpida dels informes de gestió econòmica
  de despesa
 • 2.1 Accés a laplicació
 • 2.2 Vídeo de demostració
 • 2.3 Professors IP, directors de departament,
  directors dàrea i caps de servei
 • 2.4 Gerent, degans de facultat i directors
  descola
 • 2.5 Execució de linforme BI web
 • 2.6 Dinamisme de linforme
 • 2.7 Àrea de resultats
 • 3 Consultes, suggeriments i incidències

3
1.1 Els informes de gestió econòmica de despesa a
la intranet
 • Els usuaris podran analitzar els pressupostos i
  la despesa acumulada dels centres gestors o dels
  projectes dels quals són responsables a través
  dels informes de gestió econòmica disponibles des
  de la intranet.
 • Aquesta funcionalitat estarà disponible a través
  de la intranet de la Universitat de Barcelona per
  a usuaris que no tenen accés a laplicació
  informàtica econòmica i financera, però que han
  de consultar informació dexecució de despesa que
  shi emmagatzema.
 • Es tracta dinformes dinàmics, que són
  complementaris als que hi ha actualment en
  laplicació GPR.
 • Laplicació GPR continuarà oferint el mateix
  servei que dóna actualment, pel fet que sha
  integrat en el nou sistema econòmic i financer.
 • Els informes mostraran informació del sistema
  econòmic i financer. Aquestes dades
  sactualitzaran diàriament. Lobjectiu és poder
  analitzar les dades des de diferents punts de
  vista funcionals de manera àgil i còmoda, gràcies
  a la potencialitat de disposar de dades
  precalculades.

4
1.2 Objectius entendre la c. pressupostària ens
permet prendre decisions
Final dexercici tinc les Ds comptabilitzades?
Fase O
Fase A
Fase D
Fase R
Em convé liquidar les partides de romanent?
Projecte 1
Despesa per ordinadors (3.000)
Import inicial 5.000 eur
Saldo disponible 500 eur
Despesa per cadires (1.000)
Despesa per paper (500)
Despesa 1.200
MC de 2000?
Projecte 2
NC de 300 per pagar telèfon?
Despesa per llibres (5.000)
?
Import inicial 20.000 eur
Saldo disponible 15.000 eur
Projecte n
Centre Gestor 1
Centre Gestor n
5
1.2 Objectius
Quin pressupost em queda del meu projecte?
Jo porto els números del meu projecte. Ho estic
gestionant correctament?
Sapropa el final de lexercici. He consumit el
meu pressupost? Ho tinc tot compromès?
Sóc responsable de dos partides pressupostàries.
Podria fer un traspàs duna a laltra?
Quina és la informació que té el sistema Econòmic
Financer (SAP) del meu projecte / Centre Gestor?
6
1.3 Tipologies dusuari
 • Shan definit tres tipus dusuari que podran
  accedir als informes de gestió econòmica. Aquesta
  identificació permetrà que cada usuari pugui
  consultar únicament aquella informació de la qual
  és responsable. Les tipologies definides són
 • Professors IP, coordinadors de màster i directors
  de postgrau tindran accés a la informació dels
  seus projectes.
 • Vicerector dEconomia, Gerent, degans de facultat
  i directors descola tindran accés a tots els
  centres gestors (i, per extensió, als centres de
  cost) que depenen dells de manera agregada o
  individual.
 • Vicerectors, Directors de departament, directors
  dàrea i caps de servei tindran accés als
  centres gestors dels quals són responsables.
 • Segons aquesta tipologia, la pantalla que
  apareixerà serà una o una altra.

7
1.4 Arquitectura tecnològica dels informes de
gestió econòmica
Els informes de gestió econòmica de la intranet
permetran visualitzar les dades que hi ha en el
servidor SAP BI.
8
2.1 Guia ràpida accés a laplicació
 • http//intranet.ub.edu

9
2.2 Guia ràpida vídeo de demostració
10
2.3 Guia ràpida professors IP, directors de
departament, directors dàrea i caps de servei
 • Permet sortir del sistema

Permet mostrar o ocultar aquesta finestra
Usuari que fa la consulta (DNI i nom)
Si lusuari no és responsable de cap projecte,
apareixerà aquest missatge
Centres gestors dels quals és responsable
Es fa clic amb el botó dret del ratolí sobre el
centre gestor que es vol consultar
2
Se selecciona que es vol consultar linforme
Anàlisi Execució de la Despesa (Centre Gestor)
1
11
2.4 Guia ràpida gerent, degans de facultat i
directors descola
Permet mostrar o ocultar aquesta finestra
Usuari que fa la consulta (DNI i nom)
Es pot seleccionar més dun centre gestor
Centres gestors als quals lusuari té accés
Selecció de centres gestors que sha fet
1
2
Es fa clic amb el botó dret del ratolí
Se selecciona que es vol consultar linforme
Anàlisi Execució de la Despesa (Centre Gestor)
12
2.5 Guia ràpida execució de linforme BI web
 • Permet definir variants de selecció. Daquesta
  manera, quan shi torna a accedir, no cal
  especificar-ne els valors

Permet personalitzar el valors de les variables
per al nostre usuari (això afecta tots els
informes). Encara que es pot veure, no es té
autorització per activar aquesta funció
Selecció prèvia de valors (variables)
Ajuda per a la selecció de valors
Selecció feta
Les variables amb asterisc són obligatòries. Si
no somplen, no es pot executar linforme
Permet verificar que les dades introduïdes són
correctes
Una vegada seleccionades les dades, sexecuta
linforme
13
2.5 Guia ràpida execució de linforme BI web
Camps disponibles en linforme. Es poden filtrar
per veure la informació desglossada
Selecció feta
Informació
14
2.6 Guia ràpida dinamisme de linforme (filtres)
Per crear filtres, cal desplegar les opcions
El camp Ràtios... permetrà a lusuari filtrar
valors. Podrà ordenar-los, ocultar-los o
mostrar-ne alguns que estiguin ocults
Se selecciona Tractar per passar a la pantalla
de selecció de filtres
15
2.6 Guia ràpida dinamisme de linforme (filtres
individuals)
Es poden seleccionar valors individuals o
intervals
Hi ha lopció de cercar un valor per descripció o
per codi. A aquest efecte, en aquesta casella
sha de seleccionar lopció Cercar
El filtres poden ser inclusius o exclusius. Si es
vol excloure un valor, sha de seleccionar i fer
clic al botó vermell
Per seleccionar un valor, sha de marcar a la
casella de lesquerra i fer clic al botó Afegir
Si es coneix el codi pel qual es vol filtrar, és
possible introduir-lo directament en aquesta
casella i fer clic al botó Afegir
Si es vol desseleccionar un valor seleccionat
anteriorment, sha de marcar la casella de la
dreta i fer clic al botó Eliminar
16
2.6 Guia ràpida dinamisme de linforme (àrees de
valors)
Es poden seleccionar valors individuals o
intervals
Hi ha lopció de cercar un valor per descripció o
per codi. A aquest efecte, en aquesta casella
sha de seleccionar lopció Cercar
El filtres poden ser inclusius o exclusius
Les opcions disponibles són Entre Igual Més
gran Més gran o igual Més petit Més petit o igual
Hi ha lopció dutilitzar ajuda per a les
seleccions
Si es coneix el codi pel qual es vol filtrar, és
possible introduir-lo directament en aquesta
casella i fer clic al botó Afegir
Una vegada sha fet la selecció, sha de fer clic
al botó Afegir
17
2.7 Guia ràpida àrea de resultats (capçalera
característica)
Permet desfer lúltima acció duta a terme o
desfer totes les modificacions fetes en linforme
sobre lexecució inicial
Permet definir propietats, com ara la
visualització (clau o text), si safegeixen
línies de totals, etc.
Es fa clic a la capçalera de qualsevol
característica amb el botó dret del ratolí
Apareix aquest menú desplegable amb les opcions
disponibles
18
2.7 Guia ràpida àrea de resultats (opcions de
navegació I)
 • Les opcions de navegació principals són
 • Enrere
 • gt Fer un pas enrere en la navegació
 • gt Tornar a linici
 • Filtre
 • gt Seleccionar el valor de filtre
 • gt Eliminar el valor de filtre
 • gt Crear, modificar o activar condicions sobre els
  valors
 • gt Tornar a fer aparèixer la selecció inicial
  (imatge de la variable)
 • Modificar el desglossament
 • gt Desglossar horitzontalment o verticalment
 • gt Permutar nnnnnn amb gt
 • gt Eliminar el desglossament
 • gt Canviar els eixos (vertical per horitzontal o a
  la inversa)

19
2.7 Guia ràpida àrea de resultats (opcions de
navegació II)
 • Altres opcions de navegació importants són
 • Versió per imprimir
 • Distribuir i exportar
 • gt Exportar a format Excel
 • gt Exportar a format CSV
 • gt Tornar a fer aparèixer la selecció inicial
  (imatge de la variable)
 • Característiques
 • gt La característica permet definir la
  visualització com a clau, text, si es fan línies
  de totals, si sen vol mostrar algun atribut o si
  es vol classificar de manera ascendent o
  descendent, segons la clau o el text
 • Excepció
 • gt Les excepcions són els indicadors semafòrics
  sobre els valors

20
2.7 Guia ràpida àrea de resultats (altres
funcionalitats)
 • En funció del punt de linforme on es faci clic
  amb el botó dret del ratolí, poden aparèixer
  opcions diferents, de les quals destaquen
 • Si es fa clic sobre el valor de característica
 • gt Filtrar per aquell valor
 • gt Filtrar i desglossar per una altra
  característica
 • Si es fa clic sobre la capçalera dun valor
 • gt Modificar el comportament dels valors
  individuals (màxim, mínim, mitjana)
 • gt Classificar de manera ascendent o descendent,
  en funció del valor
 • Si sactiva la funció darrossegar i deixar anar
 • gt Incorporar valors a làrea de resultats
 • gt Fer filtres
 • gt Intercanviar camps de manera ràpida i intuïtiva

21
2.7 Guia ràpida àrea de resultats (arrossegar i
deixar anar)
Si s'arrossega un camp des de làrea de filtres
fins a làrea de resultats, aquest camp shi
incorporarà o sintercanviarà per un altre
Si s'arrossega un valor de làrea de resultats
cap a làrea de filtres, es podrà seleccionar
aquell valor o exclourel
També és possible intercanviar camps o valors
dins làrea de resultats
22
3 Consultes, suggeriments i incidències
 • Incidències tècniques, dubtes, consultes i
  suggeriments Tel. 93 402 16 87, web
  www.ub.edu/iub o bé
 • Aquesta proposta dinformes econòmics i financers
  es pot ampliar a partir de les vostres
  necessitats dinformació no cobertes.
 • Les necessitats, de tipus operatiu o informatiu,
  es valoraran i sanalitzaran convenientment.
About PowerShow.com