Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Resultaten van een exploratieve studie - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Resultaten van een exploratieve studie PowerPoint presentation | free to view - id: 7ab3d2-YzllZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Resultaten van een exploratieve studie

Description:

Title: PowerPoint-presentatie Author: Marieke Vlamynck Last modified by: Tom Decorte Created Date: 9/17/2012 12:52:06 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:30
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 36
Provided by: Mariek157
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen Resultaten van een exploratieve studie


1
Lokale detailhandel in drugs in Antwerpen
Resultaten van een exploratieve studie
 • Prof. Dr. Tom Decorte
 • Eline DHuyvetter
 • Antwerpen, 26 september 2013

2
Lokale detailhandel drugs in Antwerpen
 • Conclusies
 • Eline DHuyvetter

3
Achtergrond
 • Beleidsplan Drugs Antwerpen 2005-2007
 • Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor (ADAM) 2007
 • Beleidsplan Drugs Antwerpen 2009-2012
 • Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en andere
  Drugs (AMJAD) 2009
 • Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor (ADAM II)
  2010
 • Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en andere
  Drugs (AMJAD II) - 2011
 • gt actuele ontwikkelingen en trends
  (monitoring)

4
Een nieuwe focus
 • LODA
 • Exploratief onderzoek naar het laagste niveau
  van de lokale drugsmarkt in de stad Antwerpen.
 • (cannabis, hasj, cocaïne, heroïne, xtc en
  amfetamine)
 • Profielen en gemeenschappelijke
  achtergrondkenmerken van de detailhandelaars in
  Antwerpen?
 • Organisatie van de illegale lokale detailhandel
  in Antwerpen?
 • Aanpak van de lokale detailhandel in Antwerpen en
  bedoelde /onbedoelde effecten?

5
Opbouw LODA
 • Dossieranalyse 144 processen-verbaal en 31
  parketdossiers
 • - maart augustus 2012
 • - analyse van politiële en
  justitiële gegevens
 • Interviews 29 terreindeskundigen,
  gebruikers, dealers
 • - juni november 2012
 • - (drug)hulpverlening, politie, parket,
  DVZ, voorlopig gehechten, gebruikers, enz.
 • Verlenging 2013 studie beleidsdocumenten
  nieuwe beleidsont- wikkelingen
 • - januari mei 2013
 • - transcriptie en analyse van
  interviews
 • - de beleidsmatige aanpak onder het vorige
  en
 • huidige stadsbestuur

6
Beperkingen design
 • Voorzichtig met veralgemeningen door het beperkt
  aantal data.
 • Dossieranalyse activiteitenstatistiek en zorgt
  voor een overbelichting van bepaalde segmenten.
 • Detailhandelaars vormen bij uitstek een hidden
  population en bijgevolg is de insiders view
  beperkt.

7
Tabel 1 Vaststellingen inzake detailhandel naar
politieafdeling
Tabel 2 Aanleiding van de vaststellingen inzake
detailhandel
8
Vaststellingen (een selectie)
 • Profielen en achtergrondkenmerken van
  detailhandelaars
 • Organisatiekenmerken van de Antwerpse
  detailhandel
 • Aanpak van de Antwerpse detailhandel
 • Het nieuwe bestuursakkoord

9
Profiel en achtergrondkenmerken
 • Veralgemeningen omtrent het profiel van dé
  Antwerpse detailhandelaar
 • zijn slechts beperkt mogelijk (geslacht,
  leeftijd, motief)
 • 3 categorieën
 • autochtone detailhandelaars
 • allochtone detailhandelaars
 • detailhandelaars zonder papieren
 • Het aandeel van de autochtone detailhandelaars
  wordt onderschat
 • Na Europeanen (BE, NED, FR), vooral
  Noord-Afrikanen (Marokko,
 • Algerije) en West-Afrikanen (Guinee, Senegal,
  Nigeria)

10
Profiel en achtergrondkenmerken
Tabel 3 Detailhandelaars naar werelddeel
11
Profiel en achtergrondkenmerken
 • Detailhandelaars hebben meestal 1 product op
  zak, cannabis overheerst.
 • Belgen en niet-Belgen richten zich op andere
  delen van de markt
 • Scheiding tussen soft- en harddrugmarkt

Tabel 4 Nationaliteit van verdachten volgens
producttype
12
Profiel en achtergrondkenmerken
 • Toetreden tot de detailhandel gebeurt op
  vrijwillige basis
 • Levensomstandigheden lopen sterk uiteen. Weinig
  grote luxe.
 • Beperkte kennis over strafrechtelijk verleden.
  Gebruik van aliassen.
 • Bijna alle verdachten worden schuldig bevonden
  door grote bewijslast (betrapping op heterdaad).
 • Vooral veroordelingen tot celstraf met geldboete.
  Celstraf van 12-18 maanden, tenzij herhaling of
  verzwarende omstandigheden.
 • Werkstraf voorbehouden voor veroordeelden met
  vaste verblijfplaats en verblijfsvergunning.
  Varieert van 60-180uur.

13
 • In 1998 ben ik vanuit Sierra Leone met het
  vliegtuig naar hier gekomen. Ik ben aangekomen in
  Brussel en heb een asielaanvraag ingediend.
  België was geen bewuste keuze of zo, maar het
  vliegtuig kwam naar hier. Mensen denken altijd
  dat Afrikanen naar hier komen omdat ze van
  slechte komaf zijn en geen geld hebben. Maar ik
  ben hier door oorlog in mijn eigen land. Ik ben
  in Antwerpen gaan wonen omdat er hier nog mensen
  zijn van mijn land. Normaal is het de bedoeling
  dat mijn twee kinderen ook nog naar hier komen.
  Maar financieel gaat dat nu niet.
 • (cannabisdealer, man, 39 jaar, Sierra Leone)

14
Organisatiekenmerken
 • Antwerpse detailhandel kent een grote
  toegankelijkheid
 • Nabijheid van de haven?
 • Mobiele deals
 • Ringweg op boogscheut van de stad
 • Anonimiteit van de grootstad
 • Het fenomeen is méér dan de openlijke
  straathandel in 2060
 • Centrum versus de buitenwijken van de stad
 • Impact laat zich vooral voelen in het centrum
  lawaaihinder, doorgaand verkeer, ongure types,
  onveiligheidsgevoel, enz.

15
Organisatiekenmerken
 • Werkwijze eerder mobiele dan locatiegebonden
  detailhandel
 • Stabiel fenomeen met bescheiden wijzigingen
  (opmars telefonie en
 • huurautos, afname Frans drugtoerisme,
  verplaatsingseffecten,)

Tabel 4 Straatprijzen van producten op Antwerpse
markt
16
 • Ik woon nog thuis bij mijn ouders en deal sinds
  een maand. Ik heb mijn gsm gekocht van een zekere
  K. Ik heb hem leren kennen in een shishabar. Ik
  heb de gsm, met nummers, gekocht voor 500. Ik
  wilde de handel samen met mijn neef A opstarten
  maar dat lukte niet zo goed. Ik ben dan maar
  alleen begonnen. Ik heb 280 betaald voor 7 gram
  cocaïne van K. Ik kreeg een sms of telefoontje
  van een koper en probeerde dan ter plaatse te
  gaan. De deals gebeurden vooral aan de Singel of
  op het Zuid.
 • (Belg, 20 jaar, cocaïnedealer)

17
Aanpak van de Antwerpse detailhandel
 • Drugbeleidsplan 2009-2012
 • Algemeen dweilen met de kraan open door het
  snelle aanpassingsvermogen van de
  detailhandelaar.
 • Bedoelde effecten verhoogde leefbaarheid en
  daling van bepaalde criminaliteitsvormen in
  Antwerpen Noord.
 • Onbedoelde effecten versnippering van het
  fenomeen, gebruikers in anonimiteit, verhoogde
  gezondheidsrisicos.

18
Aanpak van de Antwerpse detailhandel
 • Vreemdelingenbeleid Procedures lopen mank.
  Repatriëring is zelden mogelijk en bevel om
  grondgebied te verlaten blijft dode letter.
 • Strafuitvoeringsbeleid Celstraf is weinig
  ontradend. Hoge mate van recidive. Ook ín de
  gevangenis veel drughandel.
 • Therapieadvies justitieel casemanagement Nood
  aan meer bekendheid bij politie/parket en
  verhoogde toeleiding.
 • GAS-bemiddeling treft vaak dezelfde kerngroep van
  gebruikers die al in de hulpverlening zit. Meer
  gegoede gebruikers buiten schot.

19
Het nieuwe bestuursakkoord
 • Driesporenbeleid
 • Repressieve reductie van het aanbod
 • Uitbreiding lokale recherche, oprichting DOT,
  versterking drugsmagistraten op parket,
  buitgericht rechercheren, camerasystemen enz.
 • Een curatieve aanpak van de druggerelateerde
  overlast
 • Uitbreiding GAS, onmiddellijke minnelijke
  schikking voor drug-bezit, (combitaks voor bezit
  bij minderjarigen) enz.
 • Preventief beleid om de vraag te verminderen
 • Verderzetting bestaande initiatieven. Nog geen
  nieuwe engagementen.

20
Het nieuwe bestuursakkoord
 • Nieuwe speerpunten nog in volle uitwerking en
  implementatie.
 • Aanbevelingen en kanttekeningen

21
Lokale detailhandel drugs in Antwerpen
 • Aanbevelingen
 • Prof. Dr. Tom Decorte

22
Aanbevelingen
 • Beeldvorming / kennis
 • Preventie
 • Hulpverlening (curatieve luik)
 • Handhaving (repressieve luik)
 • Beleidsevaluatie en kanttekeningen

23
Aanbevelingen rond beeldvorming
 • Kennis uitbreiden naar de minder zichtbare
  segmenten en mobiele drugstransacties
 • Monitoring verplaatsingseffecten
 • Onderbelichte types van detailhandelaars
  minderjarigen, partydrugdealers, drugsrunners
 • Beter zicht procedureverloop van illegale
  detailhandelaars
 • Antecedentenonderzoek naar strafrechtelijk
  verleden
 • Opbouw van kennis over bovenbouw van de
  detailhandel

24
Aanbevelingen rond preventie
 • Preventie-initiatieven gericht op drugsverkoop
  door jongeren
 • Ontradingsprojecten in steden/dorpen van herkomst
 • Focus op voedingsbodem via inclusief
  armoedebeleidsplan
 • Blijvend investeren in grond- en pandenbeleid
 • Ingrijpen in verkeerssituatie ter ontmoediging
  van drugtoerisme

25
Aanbevelingen rond hulpverlening (1)
 • Een gezonde balans tussen de pijlers -
  capaciteitsuitbreiding aan de zorgzijde
 • Stimuleren van schadebeperkende
  hulpverleningsinitiatieven
 • Aandacht voor problematisch gebruik bij
  detailhandelaars zelf
 • Behandelingsprogrammas binnen de gevangenis

26
Aanbevelingen rond hulpverlening (2)
 • Out-reachend binnenkomstbeleid voor migranten
  zonder papieren
 • Durven afwijken van het standaard zorgaanbod
 • Decentralisatie van laagdrempelige hulpverlening

27
Aanbevelingen rond handhaving (1)
 • Ontregeling van de (illegale) markt door
  gevarieerde, onvoorspelbare en vernieuwende
  initiatieven.
 • Extra investering in het politionele
  vermogensonderzoek, vooral m.b.t. de bovenbouw
  van de drugshandel
 • Uitbreiding van de functie van de wijkagent

28
Aanbevelingen rond handhaving (2)
 • Versterking expertise inzake (aanpak van)
  vreemdelingen bij lokale politie
 • Meer aandacht voor het verzamelen van
  bewijsmateriaal omtrent identiteit in het
  proces-verbaal
 • Informatie en sensibilisering over rol van DVZ en
  verbindingsambtenaar bij politiediensten
 • Goede verstandhouding met consulaten onderhouden

29
Aanbevelingen rond handhaving (3)
 • Uitwerking alternatieve straffen voor
  detailhandel
 • Uniformiteit van het politieoptreden en
  a-selectiviteit in het vervolgingsbeleid
 • Afstemming tussen politie, justitie en HV op
  niveau van individuele dossiers
 • Debat over gebruiksruimte overlast- en
  criminaliteitsreductie capteren van moeilijk
  bereikbare groep

30
Algemene kanttekeningen
 • Lokaal beleid geïntegreerd en integraal?
 • Overeind houden van een vitale coalitie tussen
  lokale overheid en hulpverlening
 • Bottom-up benadering met input van alle actoren?
 • Wie regisseert het Antwerpse drugbeleid?
 • Geen drugsbeleidsplan versnipperd en verkokerd
  beleid?
 • Het failliet van de war on drugs

31
Evaluatie van het lokale drugsbeleid
 • Belang van effectmetingen voor opvolging en
  evaluatie van nieuwe beleidsinitiatieven
 • Monitoring van verplaatsingseffecten
 • Resultaatsverbintenis i.p.v. inspanningsverbinteni
  s
 • Zowel voor als na de implementatie van het beleid
 • Zowel in target areas als in andere delen van de
  stad
 • Effectindicatoren als leidraad

32
Indicatoren voor de geleverde inspanningen/investe
ringen
 • De bestede budgetten
 • Het extra personeel dat werd ingezet
 • Het aantal gearresteerde gebruikers / dealers
 • De hoeveelheden inbeslaggenomen drugs
 • Het aantal uitgeschreven GAS-boetes
 • Het aantal therapeutische bemiddelingen
 • Verhoogde strafmaten

33
Indicatoren voor het succes van een drugsbeleid
(1)
 • Daling van het aantal illegale druggebruikers of
  dealers.
 • Verminderde zichtbaarheid van druggerelateerde
  activiteit in de publieke ruimte.
 • Minder oproepen bij hulp- en ordediensten i.v.m.
  drugshandel en gebruik.
 • Minder oproepen bij hulp- en ordediensten i.v.m.
  criminaliteit en overlast.
 • Daling in aantal arrestaties voor druggebruik of
  bezit.
 • Verhoging van de prijzen op de markt of van de
  tijd die nodig is om drugs aan te kopen.
 • Afname van onveiligheidsgevoelens in de buurt.

34
Indicatoren voor het succes van een drugsbeleid
(2)
 • Hernieuwd gebruik van publieke pleinen en parken
  voor legitieme doeleinden.
 • Een vermindering van hinderlijk autoverkeer.
 • Een vermindering van het aantal gevonden
  parafernalia (spuiten).
 • Daling in de criminaliteitscijfers van
  druggerelateerde misdrijven.
 • Daling van het aantal intraveneuze
  druggebruikers.
 • Minder oproepen bij hulp- en ordediensten in
  verband met overdosissen.
 • Daling van het aantal besmettingen met Hepatitis
  C en HIV.
 • Daling van het aantal dak- of thuisloze
  druggebruikers.

35
(No Transcript)
About PowerShow.com