De%20EPL%20ladder%20op%20de%20kaart - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

De%20EPL%20ladder%20op%20de%20kaart

Description:

De EPL ladder op de kaart Alledaags of het beste? Energie Prestatie op Locatie (EPL) Rapportcijfer energiegebruik van een wijk Totale keten: Schil van het gebouw (de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:33
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: Thomas1395
Learn more at: http://www.klimaatbeurs.nl
Category:
Tags: 20epl | 20de | 20kaart | 20ladder | 20op

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: De%20EPL%20ladder%20op%20de%20kaart


1
De EPL ladder op de kaart
 • Alledaags of het beste?

2
(No Transcript)
3
Energie Prestatie op Locatie (EPL)
 • Rapportcijfer energiegebruik van een wijk
 • Totale keten
 • Schil van het gebouw (de netto vraag verwarming,
  warmwater, elektriciteit)
 • Installatie in het gebouw (omzetting of
  kleinschalige opwekking)
 • Productie in de wijk
 • Schaal 1 10
 • EPL 2 á 3 renovatie wijken
 • EPL 6 Minimaal vereist voor nieuwbouw
  Conventioneel gas (HR ketel) en elektriciteit
 • EPL 10 geheel CO2 neutraal

4
EPL energievraag en milieukwaliteit
 • Energievraag De netto vraag, incl. verliezen
 • Milieukwaliteit duurzaamheid van de opwekking
 • binnen gebouw of in de wijk
 • Groencertificaten administratieve koppeling van
  duurzame productie buiten locatie meetellen in
  de EPL? (omissie in de emissie)

5
Elektriciteit
Koeling Nieuw
Warmte (incl tapwater)
Zonneboiler Warmteterugwinning Warmtepomp
(combinatie met koeling)
Individueel gebouw
Warmtepomp
P.V.
Warmtepomp
Zonneboiler Warmtepomp
Collectief kleinschalig
Collectief grootschalig
Restwarmte WKK gas WKK biomassa (hout, mest)
Windturbines
Vrije koeling oppervlaktewater
Groencertificaten, binnen- , buitenland
6
Voorbeeldproject EPL 6.8
 • Culemborg, Parijsch
 • 513 woningen
 • Eis 30 besparen t.o.v. EPC 1.2
 • Project gereed 2006
 • Warmtelevering
 • Productie warmte
 • WKK gasmotor
 • 1500 m2 zonnecollector
 • Realisatie Nuon

7
Culemborg Parijsch, EPL 6.8
8
Voorbeeldproject EPL 7.5
 • Rotterdam, Hoogvliet
 • 5.000 woningen
 • Herstructurering
 • Restwarmte industrie
 • Project gereed 2012
 • Realisatie Nuon

9
Rotterdam Hoogvliet, EPL 7.5
10
Voorbeeldproject EPL 7.6
 • Nijmegen, Waalsprong
 • 10.300 woning eq.
 • EPC 0.8
 • Restwarmte afvalverbranding
 • Windturbines?
 • Project gereed 2015
 • Realisatie Nuon

11
Nijmegen Waalsprong, EPL 7.6
12
Voorbeeldproject EPL 9.6
 • Almere Poort
 • 15.000 woning eq.
 • EPC 0.8
 • WKK biomassa (hout) duurzame warmte en
  elektriciteit
 • Aanvullend CO2 certificaten
 • Resultaat 90 CO2 reductie t.o.v. referentie
 • Project gereed 2015
 • Realisatie Nuon

13
Almere Poort, EPL 9.6
14
Wetgeving
 • Elektriciteitswet 1998, gaswet 2000
 • Liberalisering in stappen
 • Scheiding netbeheer en levering
 • Concurrentie bij aanleg integrale
  energievoorziening
 • BAEI 2001
 • Interventiewet 2004 (wetsvoorstel)
 • Aanscherping op betrouwbaarheid, handhaving
 • Mogelijke consequentie economisch eigendom bij
  netbeheerder
 • Implementatie uiterlijk 1 juli 2004
 • Warmtewet (voorstellen)
 • Bescherming consument, verankeren NMDA
 • Gereguleerd netbeheer, verankeren
  leveringszekerheid

15
Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI mei
2001)
 • Nieuwbouw of renovatie van gebieden met minimaal
  500 woningen of woning eq.
 • Doel optimale energievoorziening
 • Betreft in elk geval elektriciteit
  infrastructuur, en eventueel gas of warmte
 • Gunning op milieu prestatie optelsom van soort
  infrastructuur en milieukwaliteit geleverde
  energie
 • Besluit en gunning door gemeente

16
Wat is gereguleerd, wat is vrije markt?
Electriciteit Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald?
Netten Aanleg regionale netbeheerder, BAEI mogelijk Beheer gereguleerd, ontheffing mogelijk Gereguleerd Aansluitkosten Transportkosten
Levering Vrij Laatste stap 1 juli 04 In concurrentie vrije markt
17
Wat is gereguleerd, wat is vrije markt?
Warmte (en koude) Gereguleerd of vrij? Hoe worden de kosten bepaald?
Netten Aanleg vrij, aanbesteding mogelijk Beheer vrij In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Aansluitbijdrage/ rentabiliteitsbijdrage, vermeden investering Conventioneel systeem Realisatie lage/verplichte EPC
Levering Gekoppeld aan netten Vrij, gekoppeld gas, NMDA In de toekomst mogelijk gereguleerd, warmtewet? Warmteprijs NMDA Vastrecht NMDA
18
Van visie tot realisatie
Energievisie welke EPL gewenst en
haalbaar? Marktscan voldoende geïnteresseerde
marktpartijen? Gemeentebestuur besluit
aanbesteding
Ja
Openbare procedure Gemeentebestuur besluit
gunning
Gemeentebestuur contracten Realisatie en
monitoring
19
Noodzakelijke voorwaarden voor hoge EPL
 • Ambitie gemeente, projectontwikkelaars,
  woningbouwcorporaties
 • Planologische inpassing (windturbines, biomassa)
 • Collectieve/verplichte afname
 • Technische mogelijkheden (restwarmte
  beschikbaar?)
 • Rendabele investering rentabiliteitsbijdrage,
  risicos, subsidies, rentabiliteitseis
  investeerder

20
Ervaringen met BAEI (door Nuon)
 • Kennisleemte bij locale overheid gt adviesbureaus
  met eigen aanpak
 • Verschillen in opzet PVE, gunningscriteria en
  afhandeling
 • BAEI noodzaakt tot inkaderen van vraag,
  voorwaarden en criteria
 • Na voorlopige gunning is basis voor contract
  stevig gelegd
 • Goed voorbeeld Almere Poort
 • Zie tevens evaluatie door Novem, oktober 2003

21
Investering
Wat is uw comfortabele positie?
EPL
22
Nuon Bijzondere Nieuwbouwlocaties Postbus 9039
Tel 026 - 844 29 66 6800 EZ
Arnhem e-mail nbn_at_nuon.com
About PowerShow.com