Proiect: Cercetarea de excelenta academica prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD - PowerPoint PPT Presentation

1 / 8
About This Presentation
Title:

Proiect: Cercetarea de excelenta academica prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD

Description:

Proiect: Cercetarea de excelen academic prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD PROGRAMUL OPERA IONAL SECTORIAL CRE TEREA ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:62
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 9
Provided by: nona153
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Proiect: Cercetarea de excelenta academica prin implementarea celor mai bune practici europene CEEX-ACAD


1
Proiect Cercetarea de excelenta academica prin
implementarea celor mai bune practici
europeneCEEX-ACAD
 • PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA
  COMPETITIVITATII ECONOMICE
 • AXA PRIORITARA 2 CDI
 • Operatiunea 2.2.4 Întarirea capacitatii
  administrative

2
 • Obiectivul general al proiectului
 • Îmbunatatirea managementului Institutului de
  Prognoza Economica si atingerea unui standard
  înalt al cercetarii stiintifice fundamentale
  academice.
 • În acest scop, proiectul îsi propune
 • - Promovarea unei viziuni de ansamblu asupra
  evolutiei si tendintelor cercetarii si
  managementului în Spatiul European al Cercetarii
  si în lume, urmarind în acelasi timp formarea
  unei retele de cercetare de excelenta
  multidisciplinara cu universitati din tara si din
  strainatate, pentru realizarea unor proiecte de
  cercetare în parteneriat, prin accesarea
  fondurilor nationale si internationale
 • - Identificarea unor directii si idei, produse IT
  ce pot fi puse în practica imediat si care vor
  sustine ameliorarea managementului si imaginii
  IPE, care vor contribui la cresterea
  vizibilitatii si a recunoasterii internationale a
  cercetarii stiintifice fundamentale de tip
  academic. Atingerea acestui obiectiv va oferi
  suportul informational necesar fundamentarii
  strategiei de dezvoltare pe termen lung a IPE.

3
 • Realizarea obiectivelor proiectului va
  contribui
 • la îmbunatatirea performantelor administrative si
  de management ale institutului,
 • la valorizarea rezultatelor din cercetare,
  accesul la instrumentele financiare si promovarea
  de imagine, altfel spus la transformarea IPE în
  centru de cercetare de excelenta în domeniul
  stiintelor socio-umane, în domeniile speciale, de
  avangarda, conform tendintelor pe plan mondial
  din cercetarea economica.
 • Ameliorarea managementului institutional prin
  stabilirea unor idei, tendinte, proiecte se va
  realiza prin intermediul derularii celor 5 faze
  ale proiectului
 • - Îmbunatatirea managementului institutional
  prin studiul activ al altor sisteme de cercetare
  si a sistemelor de evaluare internationale,
 • - Valorizarea rezultatelor cercetarii prin
  studiul impactului brevetarii si
  transferabilitatii,
 • - Accesul la instrumente financiare prin
  crearea de noi parteneriate si identificarea de
  axe de dezvoltare cu potential de noutate si
  originalitate în cercetare,
 • - Imagine si promovare institutionala prin
  accesul la un studiu de alegere a canalelor de
  comunicare si a dezvoltarii unei comunicari
  eficiente,
 • - Achizitia de programe de administratie si
  gestionare a informatiei pentru o mai buna
  gestiune si valorizare a rezultatelor cercetarii.

4
 • În cadrul proiectului vor fi abordate o serie de
  activitati, care printr-un panel cât mai extins
  vor oferi cheile si calea pentru modernizarea
  institutului. Principalele activitati care se vor
  desfasura pe parcursul derularii proiectului
  sunt
 • Compararea diferitelor sisteme de management ale
  institutiilor europene de cercetare si
  evidentierea unor idei direct aplicabile
  Institutului de Prognoza Economica,
 • Studiul rankingurilor internationale, a
  impactului si influentei acestora asupra
  managementului institutiilor de cercetare,
 • Crearea unei aplicatii on-line performante de
  afisaj a CV-urilor cercetatorilor, cu acces la
  diferite baze de date internationale si
  statistici conform rankingurilor,
 • Studierea aspectelor referitoare la
  brevetabilitate si transferabilitate,
 • Determinarea unei strategii de parteneriat pentru
  accesarea fondurilor europene,
 • Determinarea unei strategii de implicare si
  atragere a întreprinderilor în cercetare, pentru
  accesul la fonduri private,
 • Studiul comunicarii, identificarea tintelor si
  canalelor de comunicare.

5
 • Principalele rezultate anticipate a fi realizate
  în urma implementarii proiectului se refera la
 • Îmbunatatirea managementului institutional, prin
 • Realizarea unui studiu si a unui raport pentru
  identificarea în cadrul sistemelor de management
  ale institutiilor europene de cercetare a acelor
  idei care pot fi aplicate imediat în cadrul
  managementului IPE si pentru evidentierea
  tendintelor de dezvoltare viitoare.
 • Realizarea unui raport de identificare a
  importantei rankingurilor internationale în
  spatiul european si în lume si a tendintelor
  viitoare, care va cuprinde concluzii pentru o
  strategie ulterioara a IPE.

6
 • Accesul la instrumente financiare, prin
 • Se vor identifica atât potentialii parteneri
  nationali si internationali pentru colaborarea
  privind cercetarea stiintifica în domeniile de
  interes ale IPE, precum si ariile tematice pentru
  viitoare proiecte si se va contura un portofoliu
  de domenii de cercetare pentru accesarea
  diverselor competitii viitoare nationale si
  internationale.
 • Elaborarea unei strategii de formare a unei
  retele de cercetare de excelenta,
  multidisciplinare, prin accesarea unor fonduri
  private si, în acelasi timp, prin atragerea
  intreprinderilor în parteneriate pentru accesarea
  fondurilor nationale si internationale.
 • Valorizarea rezultatelor cercetarii, prin
 • Crearea unei aplicatii on-line performante de
  afisaj a CV-urilor cercetatorilor cu acces la
  diferite baze de date internationale si
  statistici conform rankingurilor. Se va realiza
  un caiet de sarcini pentru o aplicatie de CV
  on-line conforma standardelor nationale si
  internationale.
 • Brevetabilitate si transferabilitate, prin
  identificarea în cadrul raportului a unor reguli
  de brevetabilitate si transferabilitate
  aplicabile IPE.
 • Imagine si promovare institutionala, prin
  realizarea unui raport pentru o campanie de
  comunicare pentru IPE.
 • Achizitia de active corporale, necorporale si
  obiecte de inventar pentru îmbunatatirea
  gestionarii institutiei (echipamente IT, inclusiv
  pentru conferinte si lucrul la distanta, programe
  de administrare, aplicatii IT pentru
  îmbunatatirea site-ului IPE, alte echipamente de
  gestionare a informatiei).

7
 • Sustenabilitatea financiara
 • Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata
  dupa terminarea finantarii FSE acordate prin
  implementarea urmatoarelor masuri
 • Integrarea institutionala a rezultatelor
  proiectului,
 • Transferabilitatea rezultatelor proiectului catre
  alte domenii/institutii/centre de cercetare,
 • Atragerea unor noi finantari pentru dezvoltarea
  unor retele de excelenta nationale si
  internationale,
 • Valorificarea resurselor umane formate în cadrul
  proiectului prin includerea acestora, dupa
  terminarea proiectului, în alte programe de
  cercetare avansata, finantate din resurse proprii
  sau atrase de catre institutiile participante la
  proiect, programe unde vor avea sarcini în
  domeniul managementului de proiect, respectiv
  referitoare la coordonarea si derularea
  proiectelor viitoare din IPE.

8
 • Proiectul Cercetarea de excelenta academica prin
  implementarea celor mai bune practici europene
  (CEEX-ACAD), co-finantat prin Fondul European de
  Dezvoltare Regionala în baza contractului de
  finantare încheiat cu Autoritatea Nationala
  pentru Cercetare Stiintifica Directia Generala
  Organism Intermediar pentru Cercetare, are o
  valoare totala de 408.477 lei, din care asistenta
  financiara nerambursabila 342.717 lei. Durata
  proiectului este de 6 luni.
 • Echipa de implementare a proiectului
 • Dr. Marioara IORDAN - director de proiect
 • Prof. Univ. Dr., Membru Corespondent al Academiei
  Române, Lucian Liviu ALBU - responsabil
  stiintific de proiect
 • Ec. Gheorghe POPA - responsabil financiar
 • Dr. Mihaela-Nona CHILIAN - responsabil resurse
  umane
 • Dr. Carmen Marilena UZLAU - asistent de
  management
 • Drd. Tiberiu DIACONESCU - asistent IT
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com