Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to download - id: 7a2f1a-MTNkYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

diagnostika autonomn ch neuropati a dysfunkc v neurologii - vyu it spektr ln anal zy variability srde n frekvence jaroslav opavsk , ji salinger1 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:27
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: FTK
Learn more at: http://www.ftk.upol.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
DIAGNOSTIKA AUTONOMNÍCH NEUROPATIÍ A DYSFUNKCÍ
V NEUROLOGII - VYUŽITÍ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY
VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE
Jaroslav Opavský, Jirí Salinger1
Katedra fyzioterapie a 1Katedra biomechaniky a
technické kybernetiky Fakulty telesné kultury
Univerzity Palackého, Olomouc
2
VYBRANÉ STAVY A DIAGNÓZY S DYSFUNKCÍ NEBO
POSTIŽENÍM CENTRÁLNÍCH STRUKTUR AUTONOMNÍHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU
Míšní postižení Parkinsonova nemoc
Cévní mozkové príhody Alzheimerova
choroba Kraniocerebrální traumata
Huntingtonova choroba Roztroušená skleróza
mozkomíšní Multisystémové atrofie
Syndrom spánkové apnoe Fatální familiární
insomnie
3
VYBRANÉ STAVY A DIAGNÓZY S DYSFUNKCÍ NEBO
POSTIŽENÍM PERIFERNÍCH STRUKTUR AUTONOMNÍHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU
Diabetická autonomní neuropatie
Hereditární senzitivní a autonomní
neuropatie Autonomní neuropatie u selhání
ledvin Familiární dysautonomie
(Riley-Day) Alkoholická
autonomní neuropatie Syndrom Guillainuv-

Barréuv Autonomní
neuropatie u amyloidózy Pandysautonomie
(akutní a subakutní) Autonomní
neuropatie u porfyrie Autonomní
neuropatie u HIV infekce
4
ZÁKLADNÍ METODY HODNOCENÍ AUTONOMNÍCH FUNKCÍ -
KARDIOVASKULÁRNÍ REFLEXNÍ TESTY
Sledované ukazatele zmeny srdecní frekvence a
krevního tlaku
Zkouška hlubokého dýchání Zkouška ortostatická
Head-up tilt test
Zkouška klinostatická Zkouška drepu
Valsalvuv

manévr
Izometrická kontrakce ruky Chladový test
Podtlak na dolní polovine
tela
5
SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE
V NEUROLOGICKÉ DIAGNOSTICE AUTONOMNÍCH
DYSFUNKCÍ A NEUROPATIÍ
Hodnocený parametr - periodické oscilacní
komponenty variability srdecní frekvence v
rozmezí 0,02 - 0,5 Hz podmínené úcinky sympatiku
a vagu na sinoatriální uzel.
Kardioakceleracní vliv sympatiku (?1
receptory) a/nebo snížení
aktivity vagu.
Kardiodeceleracní vliv vagu (M2A) a/nebo
snížení aktivity
sympatiku.
Použitá metoda - rychlá Fourierova transformace s
použitím algoritmu CGSA.
Standardizovaný vyšetrovací postup - zkouška LEH
- STOJ - LEH.
6
HODNOCENÉ UKAZATELE SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY
VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE A JEJICH VÝZNAM
Spektrální výkon - plocha pod krivkou
spektrální komponenty (v ms2)
VLF - spektrální složka velmi nízké frekvence
0,02 - 0,05 Hz
LF - spektrální složka nízké frekvence 0,05
- 0,15 Hz (vstoje vlivy

sympatiku)
HF - spektrální složka frekvence 0,15 - 0,50
Hz (vleže vlivy vagu)
Total power - celkový spektrální výkon složek
LF HF
7
Mikropocítacový systém urcený pro neinvazivní
vyšetrení autonomního nervového systému - typ
VarCor PF 6
8
Paralelní záznam EKG, kardiotachogramu a
spektrální analýzy variability srdecní frekvence
9
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u zdravého mladého muže (26 let)
10
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u zdravého staršího muže (60 let)
11
HODNOCENÍ SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELU
VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE U ZDRAVÝCH OSOB
(v ms2)
Vek (roky?SD) 24,0?4,9 44,9?5,3 58,6?6,9
Pocet osob 24 22
9 Pásmo LF (0,05-0,15
Hz) 636 469
459 Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) 1050
762 492 Celkový
spektrální výkon 1686 1231
951
12
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u diabetika bez periferní a autonomní neuropatie
13
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u diabetika s vagovou neuropatií (postihující
vysokofrekvencní složku - HF)
14
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u stredne težké diabetické autonomní neuropatie
- postihující složky LF (sympatiku) i HF (vagu)
15
Spektrální analýza variability srdecní frekvence
u težké diabetické autonomní neuropatie - obraz
jako u srdecní autonomní denervace
16
HODNOTY SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELU VARIABILITY
SRDECNÍ FREKVENCE U ZDRAVÝCH OSOB A U
DIABETIKU S TEŽKOU AUTONOMNÍ NEUROPATIÍ (v
ms2)

Zdravé osoby Diabetici s težkou
autonomní neuropatií
Pocet osob 11 6
Vek (roky?SD) 44,9?5,3 49,3?17,5
Pásmo LF (0,05-0,15 Hz) 468 ?534
10 ? 12
Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) 762 ?627
23 ?18
Celkový spektrální výkon 1230 ?1003
33 ?29
Legenda statistické zpracování - neparametrický
Mannuv-Whitneyuv test plt0,05, p lt 0,01
17
HODNOTY SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELU
VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE U DIABETIKU S
RUZNOU TÍŽÍ AUTONOMNÍ NEUROPATIE (v ms2)
Neurologický Bez postižení Casná
autonomní Težká autonomní nález ANS
neuropatie neuropatie
Pocet osob (n) 6 10
5
Pásmo LF (0,05-0,15) Hz 1082
119 21
Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) 2164
292 33
Celkový spektrální výkon
3246 411
54
Legenda statistické zpracování - neparametrický
Mannuv-Whitneyuv test p lt 0,01, p lt
0,001
18
Prítomnost dalších komplikací diabetu v relaci
ke klinickému neurologickému nálezu
Neurologický nález Bez klinických známek
Autonomní periferní a autonomní
neuropatie (casná,
neuropatie
pokrocilá, težká)
Pocet osob (n) 14 20
Ocní komplikace
bez retinopathie 86 20
retinopathia simplex 14
40
retinopathia proliferans 0
40
Mikroalbuminurie 7
85
Legenda statistické zpracování - neparametrický
Mannuv-Whitneyuv test p lt 0,05, p ?
0,01, p lt 0,001
19
Relativní cetnost symptomu a obtíží u diabetiku
bez autonomní neuropatie a u diabetiku s
rozvinutou autonomní neuropatií (AN)
Príznaky nebo obtíže Diabetici bez AN
Diabetici s rozvinutou AN (n
35) (n 27)
Pocity sucha v ústech 15 44
Suchost kuže 35 73
Opakující se zácpa 17
64
Opakující se palpitace 33
70
Pocity chladu na koncetinách 4
41
Špatná tolerance chladu 20
41
Špatná tolerance tepla 22
59
20
HODNOCENÍ SPEKTRÁLNÍHO VÝKONU UKAZATELU
VARIABILITY SRDECNÍ FREKVENCE U ZDRAVÝCH OSOB A
PARKINSONIKU (v ms2)
Zdravé osoby Skupina
Parkinsoniku
Pocet osob (n) 9 10
Vek (roky?SD) 58,6?6,9 59,4 ?7,6
Pásmo LF (0,05-0,15 Hz) 459
70
Pásmo HF (0,15-0,50 Hz) 492
270
Celkový spektrální výkon 951
340
Legenda statistické zpracování - neparametrický
Mannuv-Whitneyuv test p lt 0,05
21
ZÁVERY
1) Spektrální analýza variability srdecní
frekvence (SAVSF) umožnuje rychlou neinvazivní
diagnostiku autonomních neuropatií a dysfunkcí a
rozširuje spektrum neurologických vyšetrení i na
oblast autonomního nervového systému, významného
pro homeostázu organismu.
2) Zkouška LEH-STOJ-LEH podává informaci o
dynamické reaktivite sympatiku a vagu a jejich
regulacních vlivech na srdecní frekvenci.
3) SAVSF nachází využití nejen v diagnostice
autonomních poruch, nýbrž i v monitorování stavu
nemocných a k posuzování terapeutického efektu u
techto stavu.
About PowerShow.com