Bez nadpisu - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Bez nadpisu PowerPoint presentation | free to view - id: 79c465-NDdhMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Bez nadpisu

Description:

Title: Bez nadpisu Author: sss Last modified by: dell Created Date: 3/30/2005 6:55:13 AM Document presentation format: P edv d n na obrazovce Company – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:25
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: sss81
Category:
Tags: bez | nadpisu

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Bez nadpisu


1
Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach, Ústav patologickej fyziológie VZTAH
MEDZI GLYKEMICKOU KOMPENZÁCIOU A KVALITOU ŽIVOTA
U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS MVDr.
Marcela Linková Vedný odbor 51-02-9 Normálna
a patologická fyziológia Školitel Doc.MUDr.
Oliver Rácz, CSc., mim. prof.
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
Hrozí pokles ocakávanej doby života
Olshansky J et al NEJM 2005
5
Sme schopní zastavit tento bludný kruh?
AGEING
GENETIC BACKGROUND
OBESITY/DIABETES
NUTRITION LIFESTYLE
6
Fantastické vítazstvá vedy a technológie Bieda v
teréneNa vítazstvo nestací veda a technológia
 • Walsh McDermott Cecils Textbook of Medicine
 • Medicine is not a science but a learned
  profession, deeply rooted in a number of sciences
  and charged with the obligation to apply them for
  man's benefit

7
Chorý clovek sa chce cítit dobre(tu a teraz)
 • Dlhodobá choroba zatažuje adaptacné mechanizmy
  cloveka
 • Biomedicínsky model versus Bio-psycho-sociálna
  koncepcia
 • Eliminácia choroby casto nie je možná ? udržanie
  prijatelnej úrovne života spravidla je možné
 • Aktívny život chronicky chorého cloveka
 • Nie je to návrat k nevedeckej medicíne minulosti

8
DEFINÍCIA KVALITY ŽIVOTAQuality of Life - QoL
 • Komplex subjektívnych a objektívnych údajov o
  fyzickom, psychickom a sociálnom stave jedinca
 • Niektorí autori pridávajú k tomu ekonomickú
  oblast (WHO definícia zdravia)
 • Sociodemografické ukazovatele, zohladnujúce
  vplyvy prostredia
 • Náboženské a morálne aspekty ktoré súvisia s
  hodnotovou orientáciou chorého

9
FAKTORY OVPLYVNUJÚCE KVALITU ŽIVOTA CHORÉHO
10
NIEKTORÉ ASPEKTY, OVPLYVNUJÚCE QoL U
DIABETIKOV ? rozdielny prístup diabetikov I a II
typu k liecbe (needukovaný chorý s DM II....) ?
intenzifikovaný režim u DM I (väcšia sloboda v
casovaní aktivít, lepšia integrácia...) ?
vcasná, primeraná a komplexná edukácia
pacientov ? compliance a aktívny prístup
pacientov k svojmu ochoreniu komunikacné
problémy s diabetológom, nedostatocná výmena
informácií
11
VÝSKUM KVALITY ŽIVOTA - FORMALIZOVANÉ A
ŠTANDARDIZOVANÉ POSTUPY Kvantitatívne hodnotenie
kvality života vo forme dotazníkov. Je to
subjektívne hodnotenie chorého, ako on sám vníma
vlastnú zdravotnú situáciu, vrátane
sebauplatnenia v pracovnom, rodinnom i sociálnom
prostredí. Generické dotazníky všeobecné
hodnotenie celkového stavu chorého, použitelné u
akýchkolvek skupín populácie, rôzneho veku a
pohlavia. Medzi najznámejšie generické dotazníky
patrí Karnofsky Performence Status
Scale Activites of Daily Living (ADL) Short
Form 36 Health Subject Questionnaire SF
36 Notthingham Health Profile NHP
12
Špecifické dotazníky sú vytvorené pre jednotlivé
typy ochorenia. Casto je generický dotazník ich
súcastou. Ako príklad môžeme uviest Dotazník
zistovania kvality života u chorých s
chronickým zlyhaním obliciek - Kidney Disease
Quality of Life Instrument (KDQOL), Dotazník
pre pacientov s depresívnou poruchou - Quality of
Life Enjoyment and Satisfaction (Q-LES-Q) V
zahranicí rozsiahle štúdie na hodnotenie kvality
života u chorých, za úcelom zhodnotenia efektu
liecby. Je zrejmá snaha, hodnotit efekt liecby
komplexnejšie, a to nie len podla somatických a
laboratórnych markerov, ale aj s pomocou
hodnotenia kvality života. V našich podmienkach
hodnotenie kvality života prebieha z výskumných
dôvodov a nie je bežnou súcastou liecebného
programu.
13
Pilotná štúdia hodnotenia kvality života u
diabetikov
 • Pre potreby výskumu kvality života u diabetikov v
  našich podmienkach bola vypracovaná batéria
  testov, ktorá zahrna ako všeobecné tak aj
  špecifické ukazovatele a mierky kvality života.
 • Pilotná štúdia je zameraná na overenie
  použitelnosti jednotlivých súcasti dotazníka
  hodnotenia kvality života.
 • Do štúdie boli zaradení pacienti s
  diagnostikovaným ochorením DM
 • Zber údajov prebiehal mimo zdravotníckeho
  zariadenia,
 • Naším úmyslom bolo skúmat ako diabetickí
  pacienti hodnotia kvalitu svojho života s týmto
  celoživotným chronickým ochorením.

14
1. cast dotazníka obsahuje sériu otázok, ktoré
sa týkajú spokojnosti chorého s liecbou diabetes
mellitus Dotazník obsahuje celkovo 8 položiek -
hodnotenie bodmi od 5 (velmi spokojný), až 1bod
(velmi nespokojný) 2. cast dotazníka
-respondenti hodnotia svoj zdravotný
stav. Odpovedajú na 7 otázok, týkajúcich sa
zdravotného stavu, odpovedajú vo forme 5 bodovej
škály, kde 5 bodov znamená najlepšie pozitívne
hodnotenie a 1 bod najhoršie negatívne hodnotenie
svojho zdravotného stavu. Celkové skóre je 35
bodov.
15
3. cast. Prístup diabetika k svojej
liecbe. Sleduje sa dodržiavanie pokynov lekára,
užívanie liekov, domáca kontrola hladiny cukru
. Obsahuje 5 položiek odpovede 5-vždy, 4-
väcšinou áno, 3-castejšie áno ako nie, 2-
väcšinou nie, 1- nie. Celkové skóre je 25
bodov. 4.cast. Pacient vyjadruje svoju
spokojnost zo životom všeobecne vo forme 10
bodového císelného rebrícka, kde vrchol
znázornuje úplnú spokojnost a dno úplnú
nespokojnost so životom.
16
5. cast. Hodnotenie vedomostí pacientov o svojej
chorobe - vedomostný test -hodnotenie vlastných
poznatkov o chorobe Pacient sám ohodnotí svoje
vedomosti bodmi 5 (úplne pochopené alebo dobré
vedomosti ) až bodom 1 (žiadne pochopenie, alebo
žiadne vedomosti). 6.cast. Pohlad pacienta na
diabetes mellitus Obsahuje 5 položiek, (5 rôznych
názorov na chorobu) - pacient má možnost sa s
nimi stotožnit- 5 bodov (jednoznacne súhlasím)
alebo oponovat- 1 bod (jednoznacne nesúhlasím) V
II. casti práce sa venujeme sledovaniu
ukazovatelov a mierok hodnotenia kvality života v
závislosti od prítomných chronických komplikácií
ochorenia DM ako sú retinopatia, nefropatia,
neuropatia.
17
Charakteristika súboru pacientov Dotazník
hodnotenia kvality života bol odovzdaný 105
diabetikom. Vyplnené dotazníky odovzdalo 84
pacientov, co je návratnost 80 Demografické
údaje ? zloženie súboru podla pohlavia ? vekové
rozloženie súboru Priemerný vek respondentov bol
53,3 roka
18
? štruktúra súboru podla typu diabetu respondenti
s DM 1 - 30 (37), respondenti s DM 2 - 52 (61)
dvaja respondenti typ diabetu neuviedli.
Priemerná dlžka trvania diabetu 16, 2 roka. ?
podla typu liecby 1.skupina pacienti liecení
len úpravou stravovania a diétou 2.sk. užívajúci
orálne antidiabetiká 3.sk. pacienti liecení
konvencnou inzulínovou liecbou 4.sk pacienti
ktorí boli nastavení na intenzifikovanú
inzulínovú terapiu 5.sk. pacienti s inzulínovou
pumpou.
19
I. Vplyv spôsobu liecby na niektoré ukazovatele
kvality života
1.cast Hodnotenie spokojnosti s liecbou v
závislosti od typu liecby ktorou sú pacienti
liecení
2.cast Hodnotenie zdravotného stavu v závislosti
od typu liecby
20
3. cast Hodnotenie celkovej životnej spokojnosti
v závislosti od spôsobu liecby
10 bodová VAS škála 10-tka znázornuje úplnú
spokojnost a dno škály 1-tka úplnú nespokojnost
so životom
21
4.cast Porovnanie prístupu k svojej liecbe u
pacientov liecených bez inzulínu a pacientov
ktorý sú liecení inzulínom
22
II. Sledovanie vplyvu prítomných diabetických
komplikácií na kvalitu života diabetikov
U diabetikov s DM 1 zaznamenaný castejší vyskyt
diabetickej retinopatie a nefropatie, u pacientov
s DM 2 vyšší výskyt neuropatie
23
Porovnanie poctu chronických komplikácií u
sledovaného súboru diabetikov v závislosti od
typu diabetu U pacientov s DM 1 zaznamenaný
castejší výskyt viacerých komplikácií ako u
pacientov s DM2
24
DM 1 Spokojnost s liecbou u pacientov s
DM 1 v závislosti od chronických
komplikácií max. skóre 25 bodov
25
DM 1 Cantrill- celková spokojnost u pacientov s
DM 1 v závislosti od chronických
komplikácií
26
DM 2 Sledovanie spokojnosti pacientov s liecbou
v závislosti od poctu chronických komplikácií
DM 2 Sledovanie prístupu diabetikov 2 typu k
svojej liecbe v závislosti od poctu prítomných
chronických komplikácií
27
ZÁVEROM..
Napriek mnohým nejasnostiam pri interpretácii
pojmu kvalita života a niektorým nevýhodám
doteraz používaných modelov, myšlienka, že pri
posudzovaní výsledkov liecby je stanovisko
pacienta rovnako významné ako pohlad lekára je
velmi legitímna a nemalo by sa na nu zabúdat.
(Leplege)
Na zosúladenie a vytvorenie vztahu medzi kvalitou
života a zdravím a na navrhovanie vhodných
postupov je potrebná interdisciplinárna
spolupráca, ktorá má nezastupitelné miesto aj v
liecbe diabetes mellitus.
28
Dakujem za pozornost
About PowerShow.com