K? nang L?NG NGHE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – K? nang L?NG NGHE PowerPoint presentation | free to download - id: 78cca1-MjIzMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

K? nang L?NG NGHE

Description:

K n ng L NG NGHE T m Vi t Group N i l gieo, K n ng l ng nghe Kh i ni m v t m quan tr ng Nguy n nh n nghe k m hi u qu K n ng ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 53
Provided by: Nguy95
Learn more at: http://d.violet.vn
Category:
Tags: nghe | nang | soat

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: K? nang L?NG NGHE


1
K? nang L?NG NGHE
 • Tâm Vi?t Group

2
Nói là gieo,
nghe là g?t.
3
K? nang l?ng nghe
 • Khái ni?m và t?m quan tr?ng
 • Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • K? nang l?ng nghe hi?u qu?

4
K? nang l?ng nghe
 • Khái ni?m và t?m quan tr?ng
 • Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • K? nang l?ng nghe hi?u qu?

5
Khái ni?m
Chú ý - Hi?u - - H?i dáp - Ghi nh?
6
L?i ích c?a vi?c bi?t l?ng nghe
 • Ai c?n bi?t l?ng nghe nh?t?
 • Lãnh d?o, tu v?n, bán hàng, lu?t su, thu Ký...
 • Gi?i tính và vi?c l?ng nghe?
 • Ph? n? thích dãi bày
 • Nghe hay là nói hi?u qu? hon?
 • Gi?i quy?t xung d?t

7
Gi?i quy?t xung d?t
 • Tách
 • M?i ng?i
 • U?ng nu?c
 • L?ng nghe tích c?c
 • Ð?t câu h?i

8
Chém
Ðâm
Ð?p
Ta
Tát
Ð?i tác
Ð?p vào m?t
Ð?u
Ð? t?i, mu?n gì?
 • V? v?n

9
Ta
Ð?i tác
Xin l?i (sorry)
 • Ð? t?i (Mu?n gì)

10
Xung d?t là x?u?
Cao
Hi?u qu? công vi?c
Th?p
Cao
Th?p
M?c d? xung d?t
11
Th?i lu?ng dùng các k? nang
 • Nghe
 • Nói
 • Ð?c
 • Vi?t

Joshua D. Guilar - 2001
12
Hi?u su?t nghe?
25 - 30
13
So sánh ho?t d?ng giao ti?p
14
Ba tu?i d? d? h?c nói, nhung c? cu?c d?i không
d? d? bi?t l?ng nghe.
15
Phân lo?i theo ch?c nang
 • Nghe thông tin
 • Nghe phân tích
 • Nghe d?ng c?m

16
Thành công
17
Ví d? tác h?i c?a l?i nghe
 • Câu chuy?n "Cây Thì là"
 • Phi thuy?n con thoi Challenger28 tháng 01 nam
  1986

18
Ði?c hon ngu?i di?c là
ngu?i không mu?n nghe
19
K? nang l?ng nghe
 • Khái ni?m và t?m quan tr?ng
 • Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • K? nang l?ng nghe hi?u qu?

20
Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • Nghe không n? l?c/ t?p trung
 • Nghe ph?c kích (d? án)
 • Nghe m?t ph?n
 • Gi? v? nghe

21
Ngu?i dung
22
U?c gì du?c làm ngu?i dungCàng quen càng lèn cho
dau
Back
23
Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • Quá nhi?u thông di?p
 • Nhi?u tâm lý (ngu)
 • Nhi?u v?t lý
 • Nghe nhanh hon nói

24
Ngu hon ngu?i ngu là
ngu?i không mu?n hi?u
Back
25
Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • Có v?n d? v? thính giác
 • Nghe phòng th? (bang)
 • Võ doán, ng? nh?n
 • Cho r?ng nói có l?i hon nghe

26
Back
27
Ta dã bao gi? chu?n b? l?ng nghe chua?
28
Nói là b?c,
im l?ng là vàng,
l?ng nghe là kim cuong
29
K? nang l?ng nghe
 • Khái ni?m và t?m quan tr?ng
 • Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • K? nang l?ng nghe hi?u qu?

30
Chu trình l?ng nghe
T?p trung
Phát tri?n
Tham d?
Mong mu?n th?u hi?u Thu?ng d?
Hi?u
H?i dáp
Ghi nh?
31
K? nang l?ng nghe hi?u qu?
 • Nghe xong hãy nói (ng khôn)
 • Gác t?t c? các vi?c khác l?i
 • Ki?m soát c?m xúc b?n thân (cu?i)
 • H?i dáp d? ?ng h? ngu?i nói

32
Ngu?i th?c s? khôn ngoan không cãi l?n.H? nói
ho?c h? nghe, h? qu? quy?t ho?c h? tìm hi?u sâu
hon.
back
33
M?t n? cu?i b?ng mu?i thang thu?c b?
back
34
PH?N ?NGhayH?I ÐÁP
35
L?i chua nói ra,ta là ch? nóL?i nói ra r?i,nó
là ch? ta
36
D?ng l?i m?t chút tru?c khi h?i dáp
37
L?i nói không m?t ti?n mua,l?a l?i mà nói cho
v?a lòng nhau
38
K? nang l?ng nghe hi?u qu?
 • Nhìn vào ngu?i nói (nhìn)
 • Không ng?t l?i khi chua th?t c?n
 • Không v?i vàng tranh cãi hay phán xét
 • H?i d? hi?u rõ v?n d?

39
Thà d?t 5 phút còn hon ngu c? d?i.
Thà d?t tru?c vài ngu?i còn hon ngu tru?c thiên
h?.
40
Ch? có Chúa m?i bi?t mình d?t Ch? d?t m?i nghi
mình là Chúa
41
Nhìn m?t mà b?t hình dong
Back
42
K? nang l?ng nghe hi?u qu?
 • Nh?c l?i n?i dung
 • Di?n gi?i n?i dung
 • N? l?c và t?p trung

43
Im l?nghaytinh l?ng?
44
LISTENSILENT
45
T? tho?inhungch? hu?ng ngo?i
46
Im l?ng bên ngoàilà chua d?, th?m chí không c?n
thi?t.
47
K? nang l?ng nghe hi?u qu?
 • Tìm ra ý chính (ý t?)
 • Không võ doán
 • Ghi chép thông tin co b?n

48
Nghe ý Hi?u t?
back
49
Cái gì cung chép cung ghi Không bi?t thì h?i
t? ty làm gì
50
M?u bút chì hon trí nh? t?t
Trí nh? d?m không b?ng nét m?c m?
51
? Ý CHÍ ?
TU TU?NG Ý ni?m ? KHÁI NI?M
 • Ý tu?ng

V?N S?NGDÙNG NGAY QUAY VÒNG
52
K? nang l?ng nghe
 • Khái ni?m và t?m quan tr?ng
 • Nguyên nhân nghe kém hi?u qu?
 • K? nang l?ng nghe hi?u qu?

53
L?ng nghe là hùng bi?n nh?t
Luôn luôn l?ng nghe, luôn luôn th?u hi?u
54
Có Phúc có Ð?ckhông d? s?c mà an
55
Ngu?i h?nh phúc nh?tlà ngu?i bi?t l?ng nghe t?t
nh?t.
About PowerShow.com