PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I E-DEMOKRACIJA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I E-DEMOKRACIJA PowerPoint presentation | free to download - id: 785506-NDAyZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I E-DEMOKRACIJA

Description:

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I E-DEMOKRACIJA Dr. sc. Tamara Horvat i Renata Pekorari Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:33
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 51
Provided by: THor189
Learn more at: http://www.azoo.hr
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I E-DEMOKRACIJA


1
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA IE-DEMOKRACIJA
 • Dr. sc. Tamara Horvat i Renata Pekorari
 • Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
 • Vlade Republike Hrvatske
 • Sastanak Medužupanijskog strucnog vijeca
  srednjoškolskih knjižnicara
 • Samobor, 2. lipnja 2015.

2
Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
 • strucna služba Vlade Republike Hrvatske nadležna
  za obavljanje informacijsko-dokumentacijskih
  poslova
 • osnovan Uredbom Vlade (NN 66/2013)
 • nastavlja djelatnost Hrvatske informacijsko-dokume
  ntacijske referalne agencije - HIDRA-e (osnovana
  1994. godine)

3
Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured
 • osigurava jedinstvenu i trajnu dostupnost javnih
  službenih dokumenata i informacija Republike
  Hrvatske radi informiranja i ponovne uporabe svim
  korisnicima
 • pod jednakim uvjetima
 • nepristrano i
 • besplatno
 • pruža pomoc u pretraživanju i pronalaženju
  službenih informacija stranih zemalja i
  medunarodnih organizacija

4
Što je demokracija?
 • Demokracija je politicki poredak u kojem
  sudjeluju svi clanovi zajednice, izravnim
  odlucivanjem ili posredno putem izabranih
  predstavnika.
 • Demokracija je politicki poredak u kojem vlada
  vecina, uz osiguranje prava manjine, te
  individualnih prava svakoga gradanina i time je
  protivna onim oblicima vladavine u kojima narod
  nema vrhovnu vlast, nego njime upravlja neki
  pojedinac ili skupina (monarhija, tiranija,
  despocija, aristokracija, oligarhija...).

5
Što je e-demokracija?

demokracija
ICT
E-demokracija
E-demokracija, kao podrška i jacanje
demokracije, demokratskih institucija i
demokratskih procesa pomocu informacijsko-komunika
cijske tehnologije, u prvom je redu demokracija.
Njezin je glavni cilj elektronicka podrška
demokraciji.
6
demokracija e-demokracija
Klasicna demokracija
reprezentativna demokracija
direktna demokracija
reprezentativna demokracija
 • direktna demokracija

E-demokracija
7
E-demokracija
 • (principi P. i smjernice G. koji slijede
  preuzeti su
 • iz dokumenta Elektronicka demokracija (e-
 • demokracija), Preporuka Rec(2009)1 koju je
 • usvojio Odbor ministara Vijeca Europe 18. veljace
 • 2009. godine)
 • PREUZMITE
 • http//digured.srce.hr/arhiva/18/5093/e-demokracij
  a.pdf

8
E-demokracija
 • transparentnost razumijevanje odgovornost angaži
  ranost
 • donošenje odluka ukljucenost dostupnost sudjelov
  anje supsidijarnost
 • povjerenje u demokraciju socijalna kohezija
 • Moguce 24h!
 • E-demokracija non-stop demokracija

9
E-demokracija
 • E-demokracija ukljucuje
 • sve sektore demokracije
 • zakonodavnu, izvršnu, sudbenu vlast
 • sve demokratske institucije
 • sve razine vlasti
 • lokalna, regionalna, nacionalna, medunarodna
 • sve vrste sudionika
 • tijela javne vlasti, politicari, politicke
  stranke, državni službenici, akademska zajednica,
  gradani, glasaci, udruženja, civilno društvo,
  mediji, poslovni krugovi

10
E-demokracija
 • Uvodenje e-demokracije
 • bilo koja zainteresirana strana
 • inicijativa može doci - odozgo, odozdo,
  horizontalno
 • volja za angažiranjem, aktivno politicko
  sudjelovanje
 • strucnost i obrazovanost
 • politicka volja i vodstvo
 • demokratski nadzor
 • medunarodna suradnja
 • pravila i propisi
 • propisi usmjereni na gradane, ograniciti
  ovlasti tijela javne vlasti, ostaviti prostor
  inicijativama

11
E-demokracija
 • E-demokracija traži informaciju, dijalog,
  komunikaciju, donošenje odluka i kontinuirano
  stvaranje otvorenih javnih prostora gdje se
  gradani mogu okupljati i zastupati svoje
  gradanske interese (P.22.).

Kultura u kojoj svatko uživa slobodu izražavanja
i pristupa informacijama
12
http//www.avaaz.org
podaci travanj 2015.
13
E-demokracija
 • E-demokracija je prilika da se omoguci i
  olakša davanje informacija i njihovo razmatranje,
  da pridonosi sudjelovanju gradana kako bi se
  proširile politicke rasprave i kako bi se
  poticale bolje i zakonitije politicke odluke
  (P.6.).

14
http//predlagam.vladi.si/
podaci travanj 2015.
15
E-demokracija
 • E-demokracijom se može postici bilo koja vrsta
  djelovanja
 • pružanje informacija
 • komunikacija, konzultacije, razmatranje
 • transakcija, ovlašteno sudjelovanje,
  suodlucivanje i odlucivanje

16
E-demokracija
 • Institucije javne vlasti trebaju davati i
  omogucavati slobodan i kontinuiran pristup
  informacijama, osigurati zaštitu javnih i
  privatnih podataka i smanjiti troškove (G.30.).

17
 • Pravo na pristup informacijama
 • Informacija je svaki podatak koji posjeduje
  tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa,
  dosjea, registra ili bilo kojem drugom obliku,
  neovisno o nacinu na koji je prikazana (napisani,
  nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, opticki,
  elektronicki ili neki drugi zapis).
 • tijela državne uprave, druga državna tijela,
  tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne)
  samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i
  druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti,
  pravne osobe ciji je osnivac Republika Hrvatska
  ili jedinica lokalne ili podrucne (regionalne)
  samouprave, pravne osobe i druge osobe koje
  obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u
  cijelosti financiraju iz državnog proracuna ili
  iz proracuna jedinica lokalne i podrucne
  (regionalne) samouprave, kao i trgovacka društva
  u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i
  podrucne (regionalne) samouprave imaju zasebno
  ili zajedno vecinsko vlasništvo.

18
Što je pravo na pristup informacijama?
 • Pravo na pristup informacijama obuhvaca pravo
  korisnika na traženje i dobivanje informacije kao
  i obvezu tijela javne vlasti da omoguci pristup
  zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje
  informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada
  takvo objavljivanje proizlazi iz obveze odredene
  zakonom ili drugim propisom.

19
Informiranje - pravo na pristup informacijama
 • prva pretpostavka demokratskih procesa
 • ukljucivanje gradana u proces donošenja odluka
 • jaca kontrola vlasti
 • sprecavanje razvoja korupcije
 • jamcenje legitimnosti, odgovornosti i
  transparentnosti tijela javne vlasti

20
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
 • Korijeni u Švedskoj (1766. godine) nacelo
  pristupa
 • službenim dokumentima
 • SAD (1966.) Zakon o slobodi informiranja
 • Više od 90 država svijeta ima Zakon o pravu na
  pristup informacijama ili propis slicna naziva
  koji regulira ista pitanja!

21
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i
izražavanja. To pravo obuhvaca slobodu
zadržavanja mišljenja bez vanjskih pritisaka te
slobodu traženja, primanja i širenja informacija
i ideja putem bilo kojeg sredstva javnog
priopcavanja i bez obzira na granice. Clanak
19. Opce deklaracije o ljudskim pravima, usvojena
i proglašena 10. prosinca 1948. godine
22
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
 • Ustav Republike Hrvatske
 • Clanak 38. Jamci se pravo na pristup
  informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti.
  Ogranicenja prava na pristup informacijama moraju
  biti razmjerna naravi potrebe za ogranicenjem u
  svakom pojedinom slucaju te nužna u slobodnom i
  demokratskom društvu, a propisuju se zakonom
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN
  025/13)
 • (prvi ZPPI stupio na snagu 2003.)

23
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
 • Kriteriji za odredivanje visine naknade stvarnih
  materijalnih troškova i troškova dostave
  informacije (NN 012/2014)
 • Poslovnik Povjerenika za informiranje (NN
  025/2014)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih
  dokumenata Republike Hrvatske (NN 083/2014)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i nacinu vodenja
  službenog upisnika o ostvarivanju prava na
  pristup informacijama i ponovnu uporabu
  informacija (NN 083/2014)

24
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošcu u
  postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
  akata (NN 140/2009).
 • Program Vlade Republike Hrvatske za mandat
  2011.-2015. (Poglavlja 16. Uloga države, 20.
  Nova javna uprava)
 • Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo
  za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za
  razdoblje 2014.-2016.

25
Propisi koji reguliraju pravo na pristup
informacijama
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeca od
  30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima
  Europskog parlamenta, Vijeca i Komisije.
 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i
  Vijeca od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi
  informacija javnog sektora,
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i
  Vijeca od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive
  2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog
  sektora (OJ L 175/1)

26
Informiranje - Službeni informacijski izvori
 • podatak
 • publikacija
 • informacija
 • dokument
 • mrežne stranice
 • mrežne publikacije
 • registar
 • baza podataka
 • društvene mreže
 • Informacijski izvori
 • usmeni
 • papirni
 • elektronicki

Karakter službenosti autor/izdavac tijelo javne
vlasti
27
Pravo na pristup informacijama
 • proceduralna transparentnost reaktivna objava
  informacija
 • administrativna transparentnost
 • proaktivna objava informacija
 • ponovna uporaba informacija

Faze razvoja prava na pristup informacijama
28
Pravo na pristup informacijama
 • Administrativna transparentnost
 • upoznavanje gradana sa njihovim pravima i
  obvezama
 • uvid u trošenje državnih sredstava
 • aktivno ukljucivanje i sudjelovanje u donošenju
  politickih odluka
 • lakši protok informacija izmedu tijela javne
  vlasti veca efikasnost
 • manja potreba za administriranjem pojedinacnih
  zahtjeva za pristup informacijama
 • manja mogucnost manipulacije informacijama
 • anonimnost pri pregledavanju i korištenju više
  korisnika

29
Informiranje službeni informacijski izvoriu
Republici Hrvatskoj
 • Kako doci do (službene) informacije (1)?
 • zahtjev za informacijom upucen tijelu javne
  vlasti
 • (proceduralna transparentnost nadzor
  Povjerenik za informiranje)

30
Informiranje službeni informacijski izvoriu
Republici Hrvatskoj
 • Kako doci do (službene) informacije (2)?
 • knjižnice, arhivi
 • Nacionalna i sveucilišna knjižnica - NSK nudi i
  zbirku službenih publikacija
 • http//www.nsk.hr/Service.aspx?id53
 • narodne knjižnice nude službene listove (NN i
  službene
 • listove pojedinih županija, gradova i opcina)
 • knjižnice u sklopu tijela javne vlasti

31
Informiranje službeni informacijski izvoriu
Republici Hrvatskoj
 • Kako doci do (službene) informacije (3)?
 • internetske stranice tijela javne vlasti
 • elektronicki izvori informacija
 • informacijski posrednici servisi portali
 • (proaktivna objava informacija administrativna
  transparentnost nadzor Povjerenik za
  informiranje)

32
Portali
 • (što je država ucinila kako bi što više
  približila
 • informacije i usluge gradanima
 • sukladno ZPPI i drugim propisima)
 • E- demokracija
 • Institucije javne vlasti trebaju davati i
  omogucavati slobodan i kontinuiran pristup
  informacijama i smanjiti troškove. (G. 30.)

33
1. Središnji državni portal - gov.hr
 • Središnji državni portal predstavlja središnje
  internetsko mjesto za jednostavan pristup
  informacijama o javnim uslugama i/ili
  informacijama iz nadležnosti pojedinih državnih
  tijela
 • informacije o javnim uslugama su složene putem
  tema, podtema, odnosno životnih situacija, na
  nedvosmislen, jednostavan i moderan nacin, pri
  cemu se gradanina stavlja u prvi plan

34
1. Središnji državni portal - gov.hr
35
2. Središnji katalog službenih dokumenata www.digu
red.hr
 • Središnji katalog je na internetu javno dostupan
  alat koji korisnicima kroz puni tekst i/ili
  uredeni skup metapodataka omogucuje trajni
  pristup dokumentima pohranjenim u bazi
  elektronickih dokumenata i/ili fizickim zbirkama
  i središnje je mjesto pristupa službenim
  dokumentima Republike Hrvatske.

36
2. Središnji katalog službenih dokumenata www.digu
red.hr
 • vodi ga i održava Digitalni informacijsko-dokument
  acijski ured Vlade Republike Hrvatske
 • zakonska podloga
 • Zakon o pravu na pristup informacijama
 • (NN 025/2013)

37
2. Središnji katalog službenih dokumenata www.digu
red.hr
 • trajan
 • besplatan
 • slobodan pristup
 • s jednog mjesta za sve korisnike!

38
2. Središnji katalog službenih dokumenatawww.digu
red.hr
 • trajan pristup bez obzira na promjene na web
  sjedištima tijela
 • svaki dokument formalno i sadržajno obraden
 • korištenje
 • jamstvo bržeg i tocnijeg pronalaženja
  informacija u višejezicnom okruženju Europske
  unije
 • jedinstvena tražilica olakšana pretraga po
  raznim kriterijima (naslov, stvaratelj, vrijeme
  nastanka, podrucje djelatnosti, tip dokumenta)
 • ukljucivanje
 • zajednicki portal svih nacionalnih
  zakonodavstava zemalja EU

39
Središnji katalog Pravni propisi
S jednog mjesta online pristup punom tekstu
službenih dokumenata i dodatnim informacijama o
njima
40
Središnji katalog Medunarodni ugovori
S jednog mjesta online pristup punom tekstu
službenih dokumenata i dodatnim informacijama o
njima
41
Središnji katalog Službena glasila na lokalnoj
razini
S jednog mjesta online pristup punom tekstu
službenih dokumenata i dodatnim informacijama o
njima
42
Središnji katalog Dokumenti i publikacije
S jednog mjesta online pristup punom tekstu
službenih dokumenata i dodatnim informacijama o
njima
43
3. Portal za e-savjetovanjehttps//savjetovanja.g
ov.hr/
podaci svibanj 2015.
 • Portal za e-savjetovanje alat je koji bi trebao
  olakšati savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu
  u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i
  akata.

44
Slicno na razini EUhttp//ec.europa.eu/yourvoice
podaci svibanj 2015.
 • http//europa.eu/europedirect/index_hr.htm

45
4. Portal otvorenih podatakadata.gov.hr
 • Portal za pristup informacijama javnog sektora
  omogucava putem kataloga metapodataka pristup
  podacima koje objavljuju tijela javne vlasti za
  ponovnu uporabu.
 • Ponovna uporaba znaci uporabu informacija
  tijela javne vlasti od strane fizickih ili
  pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne
  svrhe drukcije od izvorne svrhe u okviru javnog
  posla za koji su te informacije izradene.

46
podaci travanj 2015.
47
4. Portal otvorenih podatakadata.gov.hr
 • Svrha mu je omoguciti pristup podacima u
  izvornom obliku radi informatickog povezivanja s
  drugim tehnološkim alatima.
 • Osim skupova podataka koje objavljuju tijela
  javne vlasti, portal agregira i katalogizira i
  programske aplikacije koje su nastale korištenjem
  skupova podataka.
 • Skupovi otvorenih podatka u prikladnim formatima
  programski alati koji ih kombiniraju nova
  aplikacija namijenjena zainteresiranim
  korisnicima

48
4. Portal otvorenih podatakadata.gov.hr
podaci travanj 2015.
49
4. Portal otvorenih podatakadata.gov.hr

podaci travanj 2015.
50
Slicno EU i svijet
podaci svibanj 2015.
http//www.sl.nsw.gov.au/using/search/open_data.ht
ml
https//open-data.europa.eu/en/data
About PowerShow.com