Resolucija o sevalni in jedrski varnosti - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Resolucija o sevalni in jedrski varnosti PowerPoint presentation | free to download - id: 783ec6-ZTRkMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Resolucija o sevalni in jedrski varnosti

Description:

Resolucija o sevalni in jedrski varnosti Andrej Stritar Ljubljana, ICJT, 26. 11. 2012 Zakaj resolucija? Priporo ilo je dala misija IRRS lansko leto Izhaja iz IAEA ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: Andr1350
Learn more at: http://www.ursjv.gov.si
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Resolucija o sevalni in jedrski varnosti


1
Resolucija o sevalni in jedrski varnosti
 • Andrej Stritar
 • Ljubljana, ICJT, 26. 11. 2012

2
Zakaj resolucija?
 • Priporocilo je dala misija IRRS lansko leto
 • Izhaja iz IAEA IAEA GSR Part 1
 • Requirement 1 National policy and strategy for
  safety
 • The government shall establish a national policy
  and strategy for safety, the implementation of
  which shall be subject to a graded approach in
  accordance with national circumstances and with
  the radiation risks associated with facilities
  and activities, to achieve the fundamental safety
  objective and to apply the fundamental safety
  principles established in the Safety Fundamentals.

3
Kako smo zastavili?
 • Zahtevane vsebine po standardu
 • Fundamental safety objective and the fundamental
  safety principles
 • Binding international legal instruments
 • Governmental, legal and regulatory framework for
  safety
 • Need and provision for human and financial
  resources
 • The provision and framework for research and
  development
 • Mechanisms for taking account of social and
  economic developments
 • Promotion of leadership and management for
  safety, including safety culture.

4
Vsebina
 • Nacela jedrske varnosti
 • Jedrske in sevalne dejavnosti v Sloveniji
 • Mednarodno sodelovanje
 • Zakonodajni okvir
 • Institucionalni okvir
 • Kompetentnost strokovne podpore
 • Cilji in ukrepi za njihovo doseganje
 • Spremljanje in porocanje o izvajanju resolucije

5
Nacela jedrske varnosti
 • Prevedena iz IAEA Safety Fundamentals SF-1
 • Odgovornost za varnost
 • Vloga državne uprave
 • Vodenje in upravljanje v zvezi z varnostjo
 • Upravicenost objektov in dejavnosti
 • Optimizacija varstva
 • Omejitev tveganja posameznikov
 • Zašcita sedanjih in prihodnjih generacij
 • Preprecevanje nesrec
 • Pripravljenost in odziv v primeru izrednega
  dogodka
 • Zašcitni ukrepi za zmanjšanje tveganja pred
  obstojecimi tveganji pred sevanji in pred
  sevanji, ki niso pod upravnim nadzorom

6
Jedrske in sevalne dejavnosti v Sloveniji
 • Kratek opis sedanjih objektov in dejavnosti

7
Mednarodno sodelovanje
 • Vecstranski sporazumi
 • Sodelovanje v inštitucijah Evropske unije
 • Sodelovanje z Mednarodno agencijo za atomsko
  energijo (MAAE)
 • Sodelovanje z Agencijo za jedrsko energijo
  Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
  (OECD/NEA)
 • Sodelovanje z drugimi mednarodnimi organizacijami
 • Sodelovanje v mednarodnih združenjih
 • Bilateralni sporazumi z drugimi državami

8
Zakonodajni okvir
 • Opis temeljnih rešitev v naši zakonodaji

9
Institucionalni okvir
 • Državni organi
 • Paradržavni organi
 • Strokovni sveti in komisije
 • Pooblašceni izvedenci
 • Pripravljenost na izredne dogodke

10
Kompetentnost stroke
 • Raziskovalne dejavnosti
 • Izobraževalne dejavnosti
 • Usposabljanja
 • Na teh podrocjih je najvec prostora za izboljšave
 • Tu so najbolj zaželeni prispevki

11
Cilji in ukrepi za njihovo doseganje
 • Strnjene usmeritve kam naprej
 • Kratek opis ukrepov, ki naj bi tja pripeljali

12
Bo resolucija kaj drasticno spremenila?
 • Verjetno ne, saj imamo vecino zadev z našega
  podrocja že v skladu z modernimi svetovnimi
  standardi in praksami!
 • Kot krovni dokument bo morda kakemu ne-jedrskemu
  cloveku (politiku) predstavila stanje in
  usmeritev naše stroke.

13
Kako naprej?
 • Med strokovnimi organizacijami je osnutek krožil
  že od septembra
 • Strokovni svet za jedrsko varnost ga je že
  obravnaval
 • Po tem sestanku bo besedilo šlo v formalno javno
  usklajevanje in v medresorsko usklajevanje
 • Do konca leta naj bi ga predali Vladi RS
 • Prihodnje leto pa naj bi šlo skozi parlamentarno
  proceduro
 • Vabljeni s predlogi po izboljšavah!
About PowerShow.com