Presentatie huisstijl Gemeente Deventer - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Presentatie huisstijl Gemeente Deventer PowerPoint presentation | free to download - id: 779676-ZDQ3NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Presentatie huisstijl Gemeente Deventer

Description:

Provincie Overijssel is enthousiast, steunt en helpt (subsidiebron). Steenbrugge aangewezen als Excellent Gebied ( n van de 13) door VROM (subsidiebron) . – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:26
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: Beu89
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Presentatie huisstijl Gemeente Deventer


1
Duurzaam Diensten Bedrijf Steenbrugge,
Presentatie CoP LDEB 16 feb 2011 door Ir. Eric
Mackay Adviseur Duurzaamheid Steenbrugge gemeente
Deventer
2
Een simpel verhaal over Steenbrugge Er was eens
de gemeente Deventer, die wilde in 2030
klimaatneutraal zijn. Haar laatste grote
nieuwbouwwijk, Steenbrugge, moest daarom ook
klimaatneutraal worden ontwikkeld. De adviseur
van de gemeente rekende voor dat dit meer dan
15.000,-/woning extra zou gaan kosten. De
gemeente kon dit niet uit de grex dekken en de
ontwikkelaars konden dit niet dekken uit de
verkoop van de woningen. Daarom adviseerde de
adviseur hiertoe een LDEB op te richten. Die LDEB
had tot taak de extra investeringen te
financieren en de revenuen op lange termijn te
innen.
3
Al snel ontstond er een enthousiaste sfeer bij de
gemeenteraad en het College van BW waar iedereen
riep dat er een LDEB moest komen. Besloten werd
te beginnen bij Steenbrugge en de LDEB daarna te
laten groeien over heel Deventer. Er werden 5
technische oplossingen bedacht hoe Steenbrugge
klimaatneutraal kon worden. Drie van die
oplossingen maakten gebruik van bioWKK en 2 van
WKO met warmtepompen. Vervolgens bleek dat de 3
bioWKK oplossingen minder dan 7.000,-/woning aan
extra kosten opleverden. Omdat via een
klimaathypotheek extra investeringen tot circa
8.000,- kunnen worden gedekt viel bij deze
varianten de noodzaak voor een LDEB grotendeels
weg. De WKO varianten echter vergden extra
investeringen van gt 7000.,-/woning. Bovendien
bleek dat bij deze varianten er ook nog
aanvullende maatregelen (pv) van circa
15.000,-/woning nodig waren. Om de WKO varianten
haalbaar te maken zou de LDEB wel noodzakelijk
zijn.
4
Omdat de bioWKK oplossingen de laagste
investeringskosten hadden, het CO2 besparing
rendement fantastisch was (180), en omdat deze
oplossing goed leek te passen in de wens van de
Provincie en de regio om een biogasHUB in de
regio te ontwikkelen werd besloten deze variant
verder contractueel uit te diepen. Dus gingen de
ontwikkelaars, de woningbouwcorporatie en de
gemeente praten met de aanbieder van het biogas
(Essent) over het contract voor het leveren van
stadswarmte en elektriciteit via biogas. Toen
ontdekte men een nieuw probleem. De woningmarkt
is dermate slecht dat de ontwikkelende partijen,
inclusief de gemeente geen contractuele garanties
kunnen geven voor het minimum totaal aantal
woningen dat Essent nodig had om haar
businesscase rond te krijgen. Datzelfde gold voor
het uitgiftetempo op jaarbasis.
5
Het centrale biowkk systeem lijkt nu niet
flexibel genoeg om grote wijzigingen in de
fasering, afzettempo en aansluiting van het
totaal aantal woningen op te kunnen vangen.
Hierover kunnen de patijen nog lang (en gelukkig
?) doorpraten. Dus werd de blik dus weer
gericht op de WKO oplossingen. Voordeel van die
WKO oplossingen was de flexibiliteit in
uitvoering, hoge mate van faseerbaarheid.
Bovendien leverden de WKO varianten voor de
eindgebruiker de laagste woonlasten. De vraag
die nu voorligt is of een LDEB deze WKO varianten
wel haalbaar kan maken.
6
Er liggen nu dus voor Steenbrugge 2
oplossingsrichtingen 1e bioWKK oplossing met
Essent waarbij flexibiliteit in de contracten
moet worden ingebouwd en een LDEB extra kwaliteit
aan de processen kan toevoegen, Of 2e WKO
oplossingen, waarbij een LDEB kan helpen de
financiële gaten te dichten. Het nadenken over
een LDEB is zo verweven met de oplossingsrichting
voor Steenbrugge dat er weinig druk op de LDEB
ketel zit. Er wordt gefilosofeerd over de LDEB
maar gewacht op het moment om door te pakken.
7
Visie Duurzaam Deventer speerpunten
 • Klimaat Deventer C02-neutraal in 2030

8
Steenbrugge klimaatneutraal
9
Steenbrugge Beeldkwaliteitplan
10
Steenbrugge Beeldkwaliteitplan
11
Steenbrugge klimaatneutraal
 • Steenbrugge eerste (gt) klimaatneutrale wijk in
  provincie Overijssel.
 • Provincie Overijssel is enthousiast, steunt en
  helpt (subsidiebron).
 • Steenbrugge aangewezen als Excellent Gebied (één
  van de 13) door VROM (subsidiebron) .
 • Steenbrugge participeert in de landelijke CoP
  Lokale Duurzame Energie Bedrijven

12
klimaatneutraal criteria
 • Geen last op grondexploitatie - (? Duurzaam
  Diensten Bedrijf Steenbrugge Dèmter Energie)
 • Lagere of gelijkblijvende woonlasten bewoners
 • Lage CO2 uitstoot (---gtklimaatneutraal)
 • Hoge duurzaamheid (biogas ?) (toekomstbestendig)
 • Hoge mate van flexibiliteit (toekomstbestendig)
 • Keuzevrijheid (en comfort) bewoners

13
Klimaatneutraal 5 varianten
 • WKO collectief geclusterd, combiwarmtepomp
 • Biogas Heeten/Essent, stadsverwarming (centrale
  WKK)
 • WKO (individueel, met individuele warmtepomp)
 • Biogas mini wkk met piekketels
 • Biogas mini wkk met WKO (conform Meppel)

14
(No Transcript)
15
(No Transcript)
16
Concept 1 warmte-koude-opslag collectief
geclusterd
 • conclusies
 • Meerkosten 7.000,-/woning
 • Iets minder hoge CO2 reductie rendement (EPC 0,4)
  (EPL 7,8)
 • Meer toekomstbestendig (flexibeler systeem)
 • Meer keuzevrijheid bewoners
 • Woonlasten zullen minder stijgen
 • Aanvullend windturbine en later pv nodig
  (15.000,-/woning)

17
Concept 2 Biogas via Essent
 • conclusies
 • Meerkosten 3.500,-/woning
 • hoogste CO2 reductie rendement (EPC 0,3)(EPL 8,3)
 • Minder toekomstbestendig (star systeem 90 moet
  aangesloten zijn)
 • Beperkte keuzevrijheid bewoners
 • Woonlasten zullen meeste stijgen
 • Indien SDE subsidie (extra wkk) in toekomst dan
  opschaling naar Keizerslanden mogelijk.

18
Conclusies
 • Indien bewoners het zwaarst wegen Kies voor de
  WKO varianten.
 • Indien CO2 reductie zwaarst weegt Kies voor
  Biogas.
 • Indien toekomstgerichtheid (flexibiliteit) het
  zwaarst weegt Kies voor WKO individueel.
 • Nadeel WKO individueel hoogste gebouwgebonden
  meerkosten (11.000,-/woning) 15.000,- pv.)
 • (klimaat-hypotheek voordeel 8.000,-
  (indicatie).

19
marsroute
 • Indien keuze is bioWKK (variant 2)
 • Voordelen
 • Hoogste CO2 besparing rendement
 • Laagste gebouwgebonden meerinvesteringen
 • Vergroting van de biogasHUB
 • Onderhandel met Essent om maximale flexibiliteit
  in de fasering te krijgen

20
marsroute
 • Indien keuze is WKO
 • Voordelen
 • Flexibiliteit in de fasering maakt contracteren
  gemakkelijker
 • Eindgebruiker wordt beter bediend (ook )
 • Kan beter inspelen op nieuwe en goedkopere
  technologieën
 • Start het Sallands Dorp met WKO collectief
  geclusterd (variant 1).
 • Stap daarna over op WKO individueel zodra dat
  prijstechnisch mogelijk wordt (variant 4).

21
marsroute
 • Bij alle varianten (biogas en wko)
 • Start een CPO-Demo-Cluster met WKO individueel
  (subsidie benutten)
 • Begeleid dit vanuit de kersverse LDEB.
 • Start met realisatie van een 2 MW windturbine
 • Stap later (zodra dat financieel gunstig wordt)
  over op pv in Steenbrugge.

22
namens Steenbrugge
 • Dank voor uw aandacht
About PowerShow.com