LEADER 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – LEADER 2007-2013 PowerPoint presentation | free to download - id: 773a91-NDIzMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

LEADER 2007-2013

Description:

LEADER 2007-2013 Vivia Aunapuu 28.11.2007 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:22
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: abre150
Learn more at: http://www.agri.ee
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: LEADER 2007-2013


1
LEADER 2007-2013
 • Vivia Aunapuu
 • 28.11.2007

2
Alusdokumendid
 • Strateegiasuunised 20.veeb 2006
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/2005
 • Komisjoni määrus EÜ 1320/2006
 • Komisjoni määrus EÜ 1975/2006
 • Komisjoni määrus EÜ 1974/2006
 • Maaelu Arengukava 2007-2013
 • www.agri.ee/mak

3
Kavandatav ajakava
 • 28. novembril - Leaderi üldpõhimõtete
  tutvustamine Maaelu Arengukava 2007 2013
  seirekomisjonis
 • jaanuaris 2008 - eelnõu tutvustamine
  sotspartneritele sh tegevusgruppidele
 • märts 2008 - määruse allkirjastamine ja
  avaldamine Riigi Teatajas
 • 30. juunil 2008 PRIAle RAK meede 3.6 raames
  valminud strateegiate viimane esitamise tähtaeg
 • Alates 1. juuli 2008 Leader meetme taotluste
  vastuvõtt

4
ELi eesmärgid telgede elluviimisel
 1. Põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime
  parandamine, toetades ümberkorraldamist,
  arendamist ja innovatsiooni
 2. Keskkonna ja paikkonna parandamine toetades maade
  hooldamist
 3. Maapiirkondade elukvaliteedi parandamine ja
  majandustegevuse mitmekesistamise soodustamine.

5
Meetme üldeesmärk
 • Kohaliku algatuse edendamine, aidates läbi
  maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste parema
  kasutamise kaasa
 • põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime,
 • keskkonna ja paikkonna
 • ning eriti maapiirkonna elukvaliteedi
  parandamisele, ja majandustegevuse
  mitmekesistamisele.

6
Meetme spetsiifilised eesmärgid (1/2)
 • Kohalike tegevusgruppide arendamise ning nende
  strateegiate väljatöötamise kaudu kohaliku
  kogukonna tugevdamine
 • Kohaliku tasandi koostöö (sh majandusliku) ja
  töökohtade loomisele kaasa aitavate
  koostöövormide edendamine

7
Meetme spetsiifilised eesmärgid (2/2)
 • Kohaliku eripära, sh loodus- ja kultuuripärandi
  säästlikule kasutamisele ja tutvustamisele,
  kogukonna tegevuste arendamisele, tööhõive
  parandamisele, koha identiteedi rõhutamisele,
  sise- ja välisturismi potentsiaali kasutamisele,
  omapära ja traditsioonide väärtustamisele
  suunatud strateegiate rakendamine
 • Innovatiivsete ja lisandväärtust loovate
  lähenemiste julgustamine ning seeläbi kohalike
  teenuste ja elukvaliteedi arendamine.

8
Toetuse saajad
 • Kohalikud tegevusgrupid (MTÜd)
 • Ettevõtjad
 • Omavalitsusüksused
 • Ühendused (mittetulundusühingud, sihtasutused,
  seltsingud - mitte investeeringumeetmed ning
  piirsumma 156 466 krooni)
 • Meedet rakendatakse maapiirkonnas -
  maapiirkonnaks LEADERi tähenduses loetakse valdu
  (sh vallasisesed linnad) ja kuni 4000 elanikega
  väikelinnasid.

9
Nõuded tegevusgrupile (1/4)
 • Toetust võib taotleda kohalik tegevusgrupp, kes
  tegutseb mittetulundusühinguna ning vastab
  järgmistele nõuetele
 • põhikirjaline eesmärk on suunatud kohaliku elu
  arendamisele
 • tema tegevuspiirkond on kohaliku tegevusgrupi
  liikmeks olevate valdade ja kuni 4000 elanikuga
  linnade territoorium
 • tema liikmeks peavad olema ühiste majanduslike,
  kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega vallad ja
  linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse
  geograafilisse piirkonda

10
Nõuded tegevusgrupile (2/4)
 1. tema tegevuspiirkonna elanike arv peab olema
  vahemikus 10 000 kuni 100 000 elanikku (lubatud
  põhjendatud erisused)
 2. tema liikmeteks on vähemalt kaks kohaliku
  omavalitsusüksust
 3. iga kohaliku omavalitsusüksuse kohta peab sama
  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olema vähemalt üks
  sama kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil
  tegutsev äriühing või füüsilisest isikust
  ettevõtja ja mittetulundusühing või sihtasutus
 4. iga tema liige võib kuuluda üksnes ühte kohalikku
  tegevusgruppi

11
Nõuded tegevusgrupile (3/4)
 • põhikirjas peab olema sätestatud, et ta on avatud
  uute liikmete vastuvõtmisele ning et tema
  liikmete nimekiri on avalik
 • tema põhikirjas peab olema sätestatud, et
  kõikidel Leaderiga seotud otsustustasanditel
  peavad otsuse vastuvõtmisel olema esindatud
  kohaliku tegevusgrupi liikmed nii, et
  omavalitsusüksuste nimetatud liikmete esindatus
  oleks alla 50
 • tema põhikirjas peab olema sätestatud strateegia
  rakendamise ja projektide valiku mehhanism ning
  valikut tegeva organi valimise põhimõtted

12
Nõuded tegevusgrupile (4/4)
 • ta peab oma koduleheküljel ning tegevuspiirkonna
  elanikele kättesaadavas väljaandes edastama
  teavet pakutavatest finantseerimise võimalustest,
  finantseerimisele juurdepääsu eeskirjadest,
  saavutatud tulemustest ning ka taotluse esitamise
  kavatsusest PRIAle
 • strateegia ja selle muudatused ja tegevuskava
  võetakse vastu üldkoosoleku otsusega
 • tal peab olema eelnev riiklike vahendite
  haldamise kogemus.

13
Tegevus 1 Kohalike tegevusgruppide oskuste
omandamine
 • 1)kohaliku tegevusgrupi arendamine
 • 2)kohalikku piirkonda puudutavate uuringute
  teostamine
 • 3)kohaliku arengustrateegia koostamine
 • koostöö.
 • Eesmärk on jätta võimalikult sarnaseks RAK meetme
  3.6 skeemiga, kuid strateegiateemade valik on
  piiratud ELi strateegia suunistega ja 1., 2. ja
  3. telje eesmärkidega.

14
Tegevus 1
 • Taotleja kavatseb välja töötada oma piirkonna
  kohta kohaliku arengu strateegia, mis vastab
  strateegiale esitatud nõuetele.
 • Taotleja peab esitama tegevuskava strateegia
  väljatöötamiseks.
 • Strateegiaid on aega koostada orienteeruvalt 2
  aastat.
 • Pärast tegevuse 1 lõppu viivad kohalikud
  tegevusgrupid ellu tegevuse 2, kus kiidetakse
  heaks kõik strateegiad, mis vastavad nõuetele.

15
Nõuded tegevuskavale
 • 1) kohaliku tegevusgrupi või tema liikmete
  kogemus kohaliku algatuse ja koostööprogrammide
  rakendamisel
 • 2) kohaliku tegevusgrupi suuruse, ühise
  majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse huvi
  ning geograafilise ühtsuse kirjeldus
 • 3) kohaliku tegevusgrupi tegutsemise alused ja
  partnerluspõhimõtte tagamine selles
 • 4) kohaliku tegevusgrupi kogu piirkonna ja
  erinevate elanikegruppide kaasamine
 • 5) kohaliku tegevusgrupi majandusliku
  elujõulisususe ja kavandatavate tegevuste
  jätkusuutlikkuse kirjeldus
 • 6) eelarve ja ajakava ning nende kirjeldus (sh
  koostöö projektid).

16
Tegevus 2 Kohaliku arengustrateegia rakendamine
 • 1) olemasolevate strateegiate täiendamine (ka
  tegevusgrupi arendamine)
 • 2) strateegia tegevuste elluviimine, mis on
  kooskõlas Maaelu Arengu Euroopa
  Põllumajandusfondi kolmest teljest ühe või enama
  eesmärgi saavutamisega
 • 3) koostöö.

17
Tegevus 2
 • Tegevus 2 taotleja peab olema saanud toetust
  Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 Meede 3.6
  vahenditest tegevusvaldkond 1 või 2 ellu
  viimisel.

18
Nõuded strateegiale (1/3)
 • Strateegia peab olema integreeritud ning
  jätkusuutlik, oluline element on uuenduslikkus
  ning koosneb vähemalt järgmistest osadest
 • üldosa, mis sisaldab andmeid kohaliku
  tegevusgrupi, tegevuspiirkonna, ja liikmeskonna
  ning tegevusgrupi arengu ja kogemuste kohta
 • kohaliku tegevusgrupi ülesehituse ja arendamise
  kirjeldus, kus on toodud juhtimine ja
  töökorraldus ning kohaliku tegevusgrupi
  majanduslik elujõulisus
 • tegevuspiirkonna sotsiaal-majandusliku olukorra
  kirjeldus, sealhulgas ülevaade tegevuspiirkonna
  ja sotsiaalsete gruppide vajadustest

19
Nõuded strateegiale (2/3)
 • 4.strateegilised valikud
 • strateegia visioonide ja prioriteetide kirjeldus
  (sh kuidas aitab strateegia kaasa Maaelu
  Arengukava üldiste eesmärkide saavutamisele),
 • koostöö,
 • koostöövõrkude loomine,
 • strateegia eesmärgid,
 • meetmete üldine kirjeldus,
 • millisest teljest kavatsetakse protsentuaalselt
  kui suures mahus tegevusi (sh koostöö alaseid)
  ellu viia,
 • projektide üldised valikukriteeriumid,
 • 5.strateegia seosed ja piirnemine muude fondide,
  strateegiate, arengukavade ja programmidega

20
Nõuded strateegiale (3/3)
 • 6.oskuste omandamine ja tegevuspiirkonna
  arendamine, mis sisaldab kaasamist, piirkonna
  elanikele suunatud teavitustegevust ja koolitusi
 • 7.strateegia oodatavad tulemused, sealhulgas
  kohaliku tegevusgrupi majandusliku elujõulisuse
  ja strateegias toodud tegevuste jätkusuutlikkuse
  kirjeldus, seatud indikaatorid ja sihttasemed,
  arvestades Maaelu Arengukavas ning Maaelu Arengu
  Euroopa Põllumajandusfondi seatud eesmärke
 • 8.strateegia koostamisel kasutatud materjalid sh
  tehtud ja kavandatavate uuringute ülevaade
 • 9.strateegia koostamise protsessi kirjeldus
 • 10.strateegia elluviimise kava
 • 11.lisad, mis sisaldavad tegevuspiirkonda
  iseloomustavaid skeeme, kaarte ja muud
  illustreerivat materjali.

21
Iga-aastane rakenduskava
 • Tegevus 2 raames peab ette nähtud tähtajaks
  esitama iga-aastase rakenduskava, mida on
  võimalik täiendada 6 kuu jooksul
 • konkreetsed meetmed (kasusaajad, indikaatorid ja
  sihttasemed)
 • tegevused
 • eelarve sh ka telgede/meetmete lõikes

22
Tegevuste rakendamise skeem (tegevus 2)
 • Tegevusgrupp ei muutu rakendusüksuseks
 • Tegevusgrupp peab olema valmis valima strateegia
  kohaselt finantseeritavaid projekte, sh
  koostööprojekte, kus taotlejateks (edaspidi
  projekti toetuse taotleja) võivad olla selle
  kohaliku tegevusgrupi piirkonnas tegutsev
  äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja,
  sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing ja
  kohalik omavalitsusüksus
 • Soovituslikult on toetatavad tegevused need, mida
  MAK põhimeetmed ei kata või ei kata piisavalt
  arvestades kohalikke vajadusi
 • PRIA roll piirdub antud juhul üksiktegevuste
  abikõlblikkuse kontrolliga
 • PRIA teostab väljamaksed otse lõppkasusaajale.

23
Tegevus 2 rakendamise skeemi ettepanek (NB!
esialgne)
24
Rakendamine
 • Kuulutatakse välja avalikud konkursid kohalike
  tegevusgruppide valimisteks 2008. ja 2009.
  aastal. 2009. aastal toimub taotluste vastuvõtt
  kui mõni tegevusgrupp pole 2008. aastal taotlust
  esitanud või kellegi taotlus on 2008. aastal
  rahuldamata jäetud.
 • Strateegiaid rakendava kohaliku tegevusgrupi
  staatust on võimalik saada hiljemalt 2010.
  aastal.
 • Selleks ajaks peavad kõik tegevusgruppidesse
  kuuluda soovivad omavalitsusüksused olema
  ühinenud kohalike tegevusgruppidega.
 • 2010. aastal saavad taotleda need, kes soovivad
  tegevusest 1 minna üle tegevusse 2.

25
Eelarve
 • LEADER-telg kokku 2007-2013 Eesti ja Euroopa
  Liit on 85 759 061 eurot (1,34 miljardit krooni)
 • Avaliku sektori poolne eelarve jaguneb tegevuste
  vahel järgmiselt
 • - Tegevus 1 mitte üle 10
 • - Tegevus 2 90 (suureneb strateegiaid
  rakendavate tegevusgruppide väljavalimisel)

26
Rahastamine tegevus 2
 • ETTEPANEK rahastamine toimub 3 3 aastat
  põhimõttel (strateegia kogu perioodiks, aga
  vahekokkuvõte)
 • 2008 - 2010 - põhineb regionaalsetel näitajatel
  ning strateegia kvaliteedil, mida hindab
  hindamiskomisjon

27
Rahastamise alused
 • Baasrahastamine, osatähtsus 20 kogu
  jaotatavatest finantsvahenditest (kindel summa,
  jagatud võrdselt kõikide tegevusgruppide vahel)
 • Majandus-sotsiaalnäitajad - 70
 • Rahvaarv 40
 • Pindala 20
 • Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta
  negatiivses korrelatsioonis 8
 • Saarelisus 2
 • Strateegia kvaliteet - 10 (iga tegevusgrupp saab
  juurde max 20 finantsvahendeid)
 • Strateegiate hindamine vastavalt
  hindamiskriteeriumitele

28
Rahastamine tegevus 2 (jätkub...)
 • 2011-2013 - põhineb regionaalsetel näitajatel
  ning (täiendatud) strateegia kvaliteedil, mida
  hindab hindamiskomisjon, lisaks iga-aastaste
  tegevuskavade kvaliteet (eelarve täitmine),
  tagasinõudmiste vähesus

29
Maksimaalsed toetuse määrad (1/2)
 • Kohalikud tegevusgrupid võivad oma üldkuludeks
  kasutada kuni 20 avaliku sektori poolsest
  toetusest.
 • Tegevus 1 toetuse määr on kuni 100.
 • Tegevus 2 raames ellu viidavate tegevuste toetuse
  määr kodanikeühenduste poolt läbiviidavatele
  projektidele on kuni 90. Infrastruktuuri
  investeeringutel on toetuse määr kuni 60.

30
Maksimaalsed toetuse määrad (2/2)
 • Näide toetusmäärade kohta
 • Külade uuendamise ja arendamise
  investeeringutoetus
 • Toetust antakse mittetulundusühingule ja
  sihtasutusele kuni 90 investeeringuobjekti
  maksumusest, v.a Tallinnaga piirnevas vallas, kus
  toetust antakse kuni 70 investeeringuobjekti
  maksumusest.
 • Toetust antakse maapiirkonnas tegutsevale kuni
  keskmise suurusega ettevõtjale kuni 65
  investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest
  ning Harjumaal kuni 55 investeeringuobjekti
  abikõlblikust maksumusest.

31
Maksimaalne toetussumma
 • Maksimaalne toetussumma investeeringutele on kuni
  3 129 320 krooni (200 000 eurot) projekti kohta.
 • Arvestada tuleb riigiabi reeglitega (kui MAKi
  meetmed, siis juba arvestatud).

32
Koostöö (1/2)
 • Koostöös peab osalema vähemalt 1 Leader
  tegevusgrupp.
 • Iga tegevusgrupp toob oma strateegias välja
  millistes oma strateegiaga kooskõlasolevates
  valdkondades kavatsetakse teha koostööd
  (konkreetsete partnerite nimed ei pea olema
  toodud).
 • Tegevus 1 korral esitab tegevusgrupp koostööga
  seonduva tegevuskavas.

33
Koostöö (2/2)
 • Riigisisene koostöö
 • Riikidevaheline koostöö
 • ELi sisene
 • Kolmandate riikidega
 • Koostöö võrkude loomine
 • Võrgustumine
 • Kõik osapooled vormistavad koostöö kokkuleppe
  (ette antud vorm), kus jagatakse kohustused,
  vastutab koordineeriv kohalik tegevusgrupp.

34
Abikõlblikkus
 • ETTEPANEK uue perioodi kulud on abikõlblikud
  alates 01.01.2008 nii tegevuse 1 kui ka tegevuse
  2 korral ainult strateegia tegemise ja/või
  täiendamise osas (sh ka admin. kulud).
 • Iga tegevusgrupi puhul sõltub see eelmise
  perioodi lõpetamisest. Väljamakseid uues
  perioodis aga ei saa teha enne kui taotlus on
  heaks kiidetud ja maksetaotlus esitatud.
 • Tuleb arvestada vastavust EL määrustega
  (1698/2005, 1974/2006, ) ning riigiabi
  reeglitega.
 • ETTEPANEK Abikõlblikud on avaliku sektori
  ülesannete täitmiseks tehtud kulutused
  tingimusel, et KOV üksuse ülesandeid
  täiendatakse, mitte ei asendata.

35
 • KOKS 6 Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
 • (1) Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada
  antud vallas või linnas sotsiaalabi ja
  -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd,
  elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja
  kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust,
  territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest
  ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate
  korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole
  seadusega antud kellegi teise täita.
 • (2) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada
  antud vallas või linnas koolieelsete
  lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja
  huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade,
  muuseumide, spordibaaside, turva- ja
  hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste
  kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on
  omavalitsusüksuse omanduses. ...

36
Mitteabikõlblikud kulud (1/3)
 • maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise
  kulud (va tegevusgrupi büroo rendikulud)
 • mootorsõiduki ostmise või liisimise kulud
  (piirmääradega)
 • kasutatud seadme ostmise kulud
 • tolli-, sisseveo-, ja muu maks, mida hüvitatakse,
  tasaarveldatakse ja kustutatakse mingil muul moel
  ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist
  või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus
  tegevuse mis tahes osale
 • käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik
  taotleda selle tagastamist Käibemaksuseaduse
  alusel
 • sularahamaksed üle 1000 krooni (, teenustasu
  pangatoimingute eest, tagatismaksed, intressid ja
  muud finantsteenustega seotud kulud, välja
  arvatud kohaliku tegevusgrupi raamatupidamis- ja
  audiitorteenuse eest tasumiseks tehtud kulud ja
  lähetuskulud

37
Mitteabikõlblikud kulud (2/3)
 • juriidilise konsultatsiooni kulud
 • amortisatsioonikulud
 • viivised ja trahvid
 • võlaintress, ilma et see piiraks 1698/2005 art 71
  lõike 5 kohaldamist
 • stipendiumid, annetused, kingitused (va
  kingitused koostööprojektide korral)
 • erisoodustuselt Tulumaksuseaduse 48 lõike 4
  mõistes tasutav maks
 • liisingumaksed, kui liisingulepingus ei ole
  sätestatud omandiõiguse üleminek kohalikule
  tegevusgrupile

38
Mitteabikõlblikud kulud (3/3)
 • töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning
  kohustusliku kogumispensioni ja
  töökindlustusmaksed, kui ekspert on
  riigiteenistuja või muu ametnik, kelle
  tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega
 • muud kulud, mis on sisuliselt ja majanduslikult
  ebaotstarbekad ning mis ei ole vajalikud
  tegevuste eesmärkide saavutamiseks
 • kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr
  1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse (EÜ)
  nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse
  (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa
  Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
  arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud
  eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15-73),
  artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse
  kriteeriumitega.

39
Mitterahalised sissemaksed
 • Ainult vabatahtlik töö
 • Lubatud ainult MTÜdele
 • Maksimaalselt 5
 • Töö väärtust peab saama sõltumatult hinnata ja
  kontrollida
 • Miinimum tunnitasu alusel
 • Mitterahalise sissemakse kasutamine peab olema
  ära toodud toetuse taotluses
 • PRIAt tuleb ette teavitada vabatahtliku töö
  osutamise kohast ja ajast enne tegevuse toimumist
 • Taotleja peab pidama tööajatabelit

40
3 pakkumist
 • Investeeringute korral üle 10 000 euro (156 466
  krooni)
 • Muude tegevuste korral üle 30 000 krooni

41
Taotluste hindamine
 • Tegevusgruppide taotluste hindamiseks
  moodustatakse hindamiskomisjon, kes hindab
  etteantud hindamiskriteeriumide alusel vastavalt
  tegevuskava (tegevus 1) ja strateegiat (tegevus
  2).
 • Hindamiskomisjon koosneb Põllumajandusministeerium
  i, PRIA ja muude asjaomaste asutuste ja
  organisatsioonide esindajatest ning ekspertidest.
 • Põllumajandusminister kehtestab hindamiskomisjoni
  liikmete nimekirja ja töökorra oma käskkirjaga.

42
Hindamiskriteeriumid
 • Tegevus 1 - tegevuskava
 • Tegevus 2 - strateegia

43
 • Tänan!
 • vivia.aunapuu_at_agri.ee
About PowerShow.com