Darbodion maint sylweddol ac annarbodion maint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Darbodion maint sylweddol ac annarbodion maint PowerPoint presentation | free to download - id: 7648bb-YTkwOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Darbodion maint sylweddol ac annarbodion maint

Description:

Title: Economies and Diseconomies of Scale Author: Geoff Riley Last modified by: installs Created Date: 7/25/2003 8:33:32 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:18
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 23
Provided by: GeoffR179
Learn more at: http://gwynllyw.weebly.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Darbodion maint sylweddol ac annarbodion maint


1
Darbodion maint sylweddol ac annarbodion maint
Ymarferion a chwestiynau i fynd gyda hyn (325)
2
(Returns to Scale) Darbodion maint sylweddol
cynhyrchu hir dymor
 • Increasing returns to scale darbodion maint
  sylweddol
 • Pan fydd newid yn gynnyrch gt newid yr mewngyrch
  (inputs)
 • Megis cynnydd o 30 o ffactorau fewngyrch yn
  arwain at cynnydd o 50 yn allgyrch
 • Costau cyfartalog tymor hir yn ddisgyn
 • Decreasing returns to scale (annarbodion maint)
 • Pan fydd newid yn gynnyrch lt newid yr mewngyrch
  (inputs)
 • Megis cynnydd o 60 o ffactorau fewngyrch yn
  arwain at cynnydd o 20 yn allgyrch
 • Costau cyfartalog tymor hir yn cynyddu
 • Constant returns to scale darbodion digyfnewid
 • When the change in output change in inputs
 • E.g when a 10 increase in all factor inputs
  leads to a 10 rise in total output
 • Costau cyfartalog tymor hir yn gyson

3
Lefel cynhyrchu optimaidd
 • Mae yna effeithlonrwydd cynhyrchiol pan fydd
  cynhyrchu yn ddigwydd am ei gost isaf
 • Os ydy y gromlin yn siap U bedol tymor hir, fe
  fydd hyn yn ddigwydd ar gwaelod y gromlin
 • Lle mae costau cyfartalog ar ei isaf dyna yw y
  lefel cynhyrchu optimaidd

4
Ffynhonellau Darbodion maint sylweddol fewnol
 • Technical Economies of Scale (darbodion
  technegol)
 • Deddf Dimensyinau fwy
 • Cubic law can be applied where cubic volume
  increases more than proportionate to surface area
 • Economiau yn dethol o cyfuno prosessau cyfuno
  prosesau cynhyrchu - bwysig i cynnyrch eang
 • Po fwyaf yw lefel y cynnyrch, lleiaf tebygol yw
  hi bydd yna anwahanadrwydd (indisvisability)
 • H.yw po fwyaf mae peiriant sment yn cael ei
  defnyddio bydd ei cost cyfartalog yn is, oherwydd
  mae ei chyfanswm gost yr un peth os caiff ei
  defnyddio tair gwaith neu 5 gwaith yr wythnos.

5
Technical Economies of Scale (darbodion
technegol)
 • Maen rhatach cynhyrchu cyflenwad o drydan mewn
  gorsaf fwy o faint na llai o faint (cost
  cyfartalog lot yn is)
 • Bydd cost cyfartalog cynhyrchu 50,000 o geir mewn
  ffactri mawr yn lai na 5,000 mewn ffactri bach.
 • Felly gall costau uned newid wrth i faint gwmni
  newid.

6
 • Unedau o cyfalaf graddfa fawr
 • Gallu i cynhrychu llawer cynhyrchedd uwch (e.e.
  presses used in the manufacture of steel
  products)
 • Mae unedau fawr o gyfalaf angen cynnyrch eang er
  mwyn lleihau cost am bob uned
 • Arbenigaeth a rhaniad llafur mae cyflogi staff
  yn arbenigol yn leihau y baich ar rhai pobl, syn
  arwain at effeithlonrwydd uwch ac felly costau
  llai
 • Torri lawr tasgau cynhyrchu i ddarnau bach
 • Managerial Economies darbodion rheolaethol
 • Arbed costau gweinyddol trwy rhannu swyddi (e.e.
  specialist buyers, production management)

7
 • Marketing Economies darbodion marchnata
 • Gall costau ddrud cael ei wasgaru oherwydd maint
  enfawr o werthiant - Expensive advertising
  spending can be spread over huge volumes of sales
  reduces the marketing costs per unit
 • Cost llu werthu (bulk advertising)
 • Risk-Bearing Economies (lower risks)
 • Amrhywio nwyddau Diversification of products
  growth of multi-product firms
 • Diversification of plant locations / retail
  outlets including the expansion of
  multinational business

8
Scale Economies (3)
 • Financial Economies darbodion ariannol
 • Bulk purchasing economies (darbodion prynu)
 • Os ydy cwmni yn prynu mewn swmp gall hyn sicrhau
  prisiau is am eu ffactorau mewngyrch.
 • Pwer monolpoli wrth prynu cydrannau
 • Hygerchedd i ffynhonellau rhad o gyllid
  (darbodion arrianol)
 • Llai o gyfradd llog i gwmniau mawr, cyfraddau
  llog uwch i gwmniau bach oherwydd risg fwyaf.
 • share issues and corporate bond finance
 • Learning Economies
 • Effeithlonrwydd oherwydd maent profiad y cwmni yn
  yn yr economi
 • Gwybod popeth
 • dysgu wrth wneud Tricks of the trade

9
The long run average cost curvecromlin cost
cyfartalog hir dymor
Dangos darbodion maint
Effeithlonrwydd cynhyrchiol hir dymor pan fydd
maint yn cael ei cynhyrchu ar gwaelod y cromlin
costau hir tymor cyfartalog
cost
CGTB1
CGTB3
CGTB2
CG1
B
CGTH
A
CG2
CG3
Mae pwynt B yn cyrhaeddawy ond yn llai effeithlon
nag A
cynnyrch
M1
M2
M3
Mae hin amhosib cynhyrchu o dan CGTH, dim ond
uwchlaw
10
Illustrating economies of scale
Mae darbodion maint sywleddol yn alluogi CG is,
prisoedd is a elw uwch
Costau derbyniadau
CGTB1
P1
Wrth i gwmniau ehangu, maent yn symud i grlomlin
cost cyfartalog newydd
CGTB2
P2
CG1
Galw
CG2
M1
M2
cynnyrch (Q)
11
Economies of Scope
 • Lle mae hin rhatach cynhyrchu fwy unlle
  cynhyrchu nwydd ar ei ben ei hun
 • Mae byrgers McDonalds ai french fries yn rhannu
  yr un lle storio a pharatoi bwyd
 • Proctor Gamble
 • Mae PG yn berchen dros 250 o frandiau, gan
  gynnwys Pringles (potato based snack), Crest
  toothpaste, colur Max Factor a cewynnau Pampers
 • Felly gall dylynwyr graffig a marchnata defnyddio
  ei sgiliau dros amrhyw o nwyddi
 • Awyrennau
 • Os wneiff cwmni awyrennau adio fwy nag un
  cyrchfan iw rhwydwaith mae ganddo fwy o gallu ar
  gyfer trosglwyddiadau

12
Cyfyngiadau Darbodion maint sylweddol
 • Galw am nwydd yn is neu cyfyng
 • Dim digon alw felly ni all cwmni manteisio ir
  eithaf Darbodion maint sylweddol
 • Niche markets allow smaller-scale producers to
  supply at higher cost because consumers are
  willing to pay a higher price
 • Yn ystod dirwasgiad fe fydd cyfalaf yn segur syn
  cynyddu costau cyfartalog
 • Ansymudedd ffactorau
 • Cyfalaf rhy mawr i symud o ganlyniad i newid mewn
  galw.
 • Diseconomies of scale annarbodion maint
 • Busnes yn ehangu tu hwnt ir maint optimwm a
  dioddef a annarbodion maint

13
Darbodion maint sylweddol allanol
 • Pan fod dywydiant yn ehangu cymaint maen arwain
  i ddatblygiad o wasanaethau syn elwa pawb yn
  enwedig y rhai syn cyflenwi ir diwydiant yma.
  H.yw twf yn y diwydiant
 • (Cofiwch bod darbodion maint mewnol yn godi
  oherwydd twf yng nghynnyrch cwmni)
 • Gweithlu wedi hyfforddi a sgiliau felly pob cwmni
  yn elwa
 • Llywodraeth yn helpu gyda hyfforddi, fely costau
  is i bawb yn y diwydiant a symudiad i lawr y CGTH
 • Cwmniau cydrannau yn symud leoliad lleihau
  costau trafnidiaeth
 • Cylchgronnau syn rhoi gwybodaeth a helpu cwmniau
  hysbysebu am ddim
 • Datblygiad o diwyddiannau ymchwillio mewn
  prifysgolion lleol
 • Trethi gostwng trethi yn gostwng costau (symud
  i lawr CGTH) COSTAU CYFARTALOG IS

14
Darbodion maint sylweddol allanol)
 • Dyna pam cwmniau yn clystyrrun agos yn
  ddaearyddol
 • megis
 • Diwydiant ceir West Midlands
 • Silicon Valley ai oll gwybodysion cyfrifiadureg
 • Gwasanaethau cyllid yn Lundain a Efrog Newydd sef
  Canary Wharf a Wall street.

15
Annarbodion maint
 • Costau cyfartalog hir dymor yn cynyddu
 • CGTH yn cynyddu oherwydd cwmni yn ehangu tu hwnt
  ir lefel optimwm o gynhyrchu
 • Maent yn anodd cadw rheolaeth ar bob dim wrth i
  gwmni ehangu
 • Gwelir yn digwydd oherwydd natur lletchwith o
  drefu a rheoli cwmniau mawr ac wrth rheoli
  tyfiant
 • (1) Costau gweinyddol a chydrefnu gweithlu
 • (2) tyfiant biwrocratiaeth
 • (3) problemau rheoli effithlonrwydd gweithwyr
  pobl yn osgoi gwaith
 • (4) Dadlau yn ol pwy lefelywr optimwn -
  Differences in the optimum scale of units of
  capital
 • (5) costau uwch trafnidiaeth oherwydd
  marchnadoedd newydd pell

16
Annarbodion maint allanol
 • Gormod o bobl yn gweithio yn yr un le
 • Llafur leol yn brin ac nawr mae busnesau gorfod
  cynnig fwy o gyflog i denu weithwyr
 • Tir yn dod yn brin felly fwy costus ehangu
 • Seilwaith ( infrastructure) traffig leol yn fwy
  brysyr felly costau trafnidiaeth yn cynyddu
 • Diwydiant yn ehangu yn rhy gloi, cystadleuaeth am
  defnyddiau crai yn cynyddu

17
cromlin cost cyfartalog hir dymor
Cofiwch yn y tymor hir mae pob ffactor yn newidiol
cost
CGTB1
b
CGTB3
a
CGTB2
d
c
f
e
Os ydych yn cysylltu pwyntiau A i C i E sef y
pwyntiau cost isaf, ceir y CGTH. Mae pwytiau B i
D i F dim yn cost effeithlon dywed bod CGTH yn
amlen (siap) ar gyfer y CGTBs
cynnyrch
Mae hin amhosib cynhyrchu o dan CGTH, dim ond
uwchlaw
18
Pennawd 64 cydsoddiadau
 • Mae cwmniau mawr yna oherwydd darbodion maint neu
  rhwystrau mynediad cryf i fusnesau bach i ymuno
  ar diwydiant, ond mae rhaid i gwmniau bach
  goroesi rhywsut.
 • Mae rhaid cofio bod nid oes cydberthynas
  uniongyrchol rhwng maint cwmni a effeithlonrwydd
  ac mae cwmniau bach yn ffynhonell bwysig o
  effeithlonrwydd yn yr economi
 • Mae angen cwmniau bach nawr i dyfu yn y dyfodol a
  mae yna ddwy ffyrdd y gellir wneud hyn.
 • 1 twf mewnol
 • 2 cydsoddi, cyfuno neu drosfeddiannu

19
 • Twf mewnol Cwmni yn cynyddu buddsoddiant neu
  gynyddur llafurlu er mwyn cynhyrchu fwy, neu hyd
  yn oed ehangu ei ffactri
 • Twf allanol
 • Cydsoddiad byrddau cyfarwyddwyr dau gwmni, gyda
  chytundeb cyfarndalwyr, yn gytuno i gydsoddi
  (merge) dau gwmni. Cwmni x yn prynu cwmni y
 • 3 math
 • 1 cydsoddiad llorweddol dau cwmni yn yr un
  diwydiant ar yr un cam cynhyrchu, fel ddau bobty
 • 2 cydsoddiad fertigol camau cynhyrchu gwahanol
  yn yr un diwydiant e.e. gwneuthuriwr ceir yn
  brynu cwmni gwerthu ceir, neu gwneuthuriwr ceir
  yn prynu cwmni teiars (integru yn ol)
 • 3 cydsoddiad cyd dyriad e.e. cwmni tybacco yn
  prynu cwmni yswiriant (dim buddiannau cyffredin
  ond am wneud elw) gallu defnyddio ei enw i
  frandio serch hynny sef darbodion marchnata

20
Rhesymau dros y twf a chydsoddi
 • Cwmniau syn uchafu elw am tyfu achos
 • Gallu manteisio ar ddarbodion maint yn fwy llawn
  gyda cydsoddiad llorweddol (fwy technolegol
  effeithiol) ond gyda cydsoddiadau eraill mae
  darbodion marchnata a ariannol iw elwa ohoni
 • Cwmni fwy o faint a fwy o rheolaeth ar ei
  farchnad. Gostwng cystadleuaeth er mwyn
  ecsbloitio y farchnad
 • Cwmniau yn cydsoddi cyd-dyriad i leihau risg. E.e
  gwmni dur yn ddioddef yn ystod encilliad, felly
  mae angen gwerthu nwydd arall syn diogel sydd
  heb patrwm cylchol am ei alw.

21
Mae cwmniau yn cyfuno oherwydd
 • Cost
 • Rhatach prynu cwmni, na thyfun fewnol, h.y.
  rhatach prynu cyfrandaliadau y gwmni arall na
  gwario ar ehangun fewnol.
 • Ond maen anodd rhoi gwerth ar asedau cwmniau
  oherwydd brandio, felly gall y broses o chyfuno
  costio llawer weithiau.
 • Stripio asedau
 • Nid yw pob cwmni yn fuddsoddi er mwyn tyfu, mae
  rhai cwmniau am brynu cwmni er mwyn stripioi
  asedau oherwydd nad ywn proffidiol yn y
  farchnad. Felly caiff ei chyfalaf ei gwerthu ei
  adrannau gweithredol eu werthu a chaiff y gwmni
  ysglafaethus cadw y gweddill sydd angen arnynt.

22
Cydsoddiadau ac effeithlonrwydd
 • Darllen tudalennau 420 -421
 • Bydd effeithlonrwydd cynhyrchiol yn cynyddu os
  bydd costau cyfartalog ar ol cydsoddiad yn
  gostwng oherwydd darbodion maint.
 • Bydd effeithlonrwydd dyrannol yn cynyddu os
  darperir amrhyw eang o nwyddau ac o well ansawdd
  ir cwsmer
 • Ond serch hyn, mae lai o gystadleuaeth sydd gallu
  bod yn wael yn y tymor hir os wneiff cwmni
  manteisio ar ei pwer.
 • Yn ol rhai mae stripio asedau yn cyflawni swydd
  economaidd a chymdeithasol trwy cael gwared o
  gwmni anefeithlon neu llai proffidiol a wneud
  rhywbeth wahanol gyda hi. E.e dymchwyl ffactri ac
  adeiladu tai newydd budd i lawer oherwydd ail
  dyraniad o adnoddau yn ol arwyddion y farchnad.
 • Ond efallai nad yw prisiau farchnad yn adlwyrchu
  gwir gwerth cymdeithasol.
About PowerShow.com