DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd matul is-sena A - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd matul is-sena A PowerPoint presentation | free to download - id: 760461-MzZkNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd matul is-sena A

Description:

DIFFIKULTAJIET FIL- AJJA NISRANIJA 19-il add matul is-sena A www.ofm.org.mt Meta mbag ad it-tnejn telg u fid-dg ajsa, ir-ri waqaf. Dawk li kienu fid-dg ajsa ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:25
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 37
Provided by: Joseph639
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd matul is-sena A


1
DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd
matul is-sena A
2
L-1 QARI Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten 1
Slat 19, 9a, 11-13a
3
FDAK IZ-ZMIEN Elija wasal fil-Horeb,
il-muntanja ta Alla. Hemmhekk dahal fil-ghar u
ghadda l-lejl go fih.
4
Imbaghad il-Mulej qallu Ohrog, u oqghod fuq
il-muntanja quddiem il-Mulej.
5
U ara, il-Mulej ghadda rih qawwi, bsahha li
jofroq il-muntanji u jfarrak il-blat, ghadda
quddiem il-Mulej
6
imma l-Mulej ma kienx fdak ir-rih. U wara dan
ir-rih thezzet l-art, imma l-Mulej ma kienx fdik
it-thezziza.
7
U wara t-thezziza kien hemm nar, imma l-Mulej ma
kienx fin-nar. Wara n-nar inhasset ziffa helwa.
8
Elija, kif hassha, ghatta wiccu bil-mantell,
hareg barra u waqaf fbieb il-ghar.
9
Il-Kelma tal-Mulej Inroddu hajr lil Alla.
10
SALM RESPONSORJALI Salm 84 Uri lilna, Mulej,
it-tjieba tieghek.
11
Ha nisma xjghid Alla l-Mulej, ghax hu jitkellem
fuq is-sliem. Qrib tassew is-salvazzjoni
tieghu ghal dawk li jibzghu minnu, biex tghammar
il-glorja fartna.
12
R/. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tieghek.
13
It-tjieba u l-fedeltà jiltaqghu, il-haqq u
s-sliem jitbewsu is-sewwa mill-art jinbet, u
l-haqq mis-sema jittawwal.
14
R/. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tieghek.
15
Il-Mulej jaghti l-gid, u artna l-frott
taghha il-haqq quddiemu jimxi, u s-sliem fi triq
il-mixi tieghu.
16
R/. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tieghek.
17
IT-2 QARI Qari mill-Ittra ta San Pawl Appostlu
lir-Rumani Rum 9, 1-5
18
HUTI Nghidilkom is-sewwa fi Kristu, miniex
nigdeb, texhidli l-istess kuxjenza tieghi
fl-Ispirtu s-Santu,
19
li jiena mnikket ghall-ahhar, il-hin kollu qalbi
maqsuma, ghax nixtieq li jiena nnifsi kont
maqtugh minn Kristu minhabba fhuti,
20
nies gensi skond il-gisem, li huma l-Izraelin.
Taghhom hija l-adozzjoni u s-sebh, u
l-pattijiet u l-ligi, u l-liturgija u l-weghdiet
21
taghhom huma l-patrijarki u kien minnhom li,
skond il-gisem, hareg Kristu, li hu fuq kollox,
Alla mbierek ghal dejjem. Amen!
22
Il-Kelma tal-Mulej Inroddu hajr lil Alla.
23
Hallelujah. Halleluljah. Il-moghdijiet tieghek,
Mulej, gharrafni, mexxini fis-sewwa
tieghek. Hallelujah.
24
L-EVANGELJU Qari mill-Evangelju ta San
Mattew Mt 14, 22-33
25
WARA LI N-NIES KIELU U XEBGHU, Gesù minnufih
gieghel lid-dixxipli jitilghu fuq id-dghajsa u
jmorru qablu x-xatt l-iehor, sakemm jibghat
in-nies.
26
Wara li baghat in-nies, tela wahdu fuq
il-gholjiet biex jitlob. Xhin sar filghaxija kien
ghadu hemm fuq, wahdu
27
id-dghajsa kienet diga fnofs il-bahar tithabat
mal- mewg, ghax kellhom ir-rih kontra taghhom.
28
Fir-raba sahra tal-lejl mar lejn in-naha taghhom
miexi fuq il- bahar. Huma rawh miexi fuq
il-bahar u twerwru.
29
Dan xi fantasma! qalu u qabdu jghajtu
bil-biza. Izda hu minnufih kellimhom u
qalilhom
30
Aghmlu l-qalb, jiena hu, tibzghu xejn! Wiegbu
Pietru u qallu Mulej, jekk huwa int, ordnali
nigi hdejk fuq l-ilma.
31
Ejja, qallu Gesù. Pietru nizel mid-dghajsa u
qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Gesù.
32
Izda meta ra li r-rih kien qawwi, beza, habat
jeghreq, u beda jghajjat u jghid Salvani
Mulej!
33
Malajr Gesù medd idu u qabdu Bniedem ta fidi
zghira, qallu, ghaliex iddubitajt?
34
Meta mbaghad it-tnejn telghu fid-dghajsa, ir-rih
waqaf. Dawk li kienu fid-dghajsa xtehtu quddiemu
u qalulu Tassew, int Bin Alla!
35
Il-Kelma tal-Mulej It-Tifhir Lilek Kristu.
36
DIFFIKULTAJIET FIL-HAJJA NISRANIJA 19-il Hadd
matul is-sena A
About PowerShow.com