MATERIALS, OBJECTES I TECNOLOGIA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – MATERIALS, OBJECTES I TECNOLOGIA PowerPoint presentation | free to download - id: 759c40-MDNmOLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

MATERIALS, OBJECTES I TECNOLOGIA

Description:

... Innovaci en materials diversos http://www.upc.edu/enclauupc/les-nanofibres Recobriments Repel.lents de l aigua i la brut cia Mercedes covered with ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:20
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 65
Provided by: ies109
Learn more at: http://blog.jjla.es
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: MATERIALS, OBJECTES I TECNOLOGIA


1
MATERIALS
OBJECTES
TECNOLOGIA
Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat
2
 • L evolució de les necessitats de la humanitat ha
  originat la recerca de materials més adequats per
  fabricar els productes que calen per la
  supervivència de la espècie.
 • El desenvolupament de la humanitat ha estat
  condicionat en gran part pel descobriment i la
  utilització dels materials que ha fet servir el
  coure i el ferro foren decisius per al progrés en
  les primeres etapes de la humanitat. Els
  plàstics, la fibra de vidre, els semiconductors o
  els minerals estratègics són els que marquen el
  desevolupament del món actual.
 • Levolució en els materials representa un canvi
  en la manera de fabricar els objectes les eines
  i els productes, la qual cosa origina també
  laparició de materials nous que abans no sols no
  es podien fabricar sinó que no existien en la
  imaginació
 • No hi havia res que pogués preveure la gran
  explosió de materials nous que estan apareixen
  des del principi del s. XX

3
MATERIALS, OBJECTES I TECNOLOGIA
 • La humanitat i lús
 • dels materials

2. Els materials
3. Els nous materials
4. Noves tecnologies La nanotecnologia
1. La humanitat i lús dels materials
4
1. LA HUMANITAT I LÚS DELS MATERIALS
 • La història de la humanitat ha estat vinculada a
  lús dels materials. Sovint per estudiar-la, la
  dividim en períodes i alludim als materials
 • LEdat de Pedra
 • LEdat del Bronze
 • LEdat del Ferro
 • Però quines característiques ha de tenir un
  període per a ser denominat Edat de ... ?

5
Edat de ?
 • Es produeix un canvi important en les activitats
  humanes
 • Va acompanyat davenços tecnològics
 • Hi ha notables canvis en la estructura social
 • Es modifiquen les formes de vida i la forma en
  què els éssers humans es relacionen amb el medi
 • Actualment podem parlar de
 • Edat de lAcer
 • Edat dels Plàstics
 • Edat del Silici

6
 • Des de dedat de pedra fins a lactualitat,
  lésser humà ha transformat materials procedents
  de la natura en productes per al seu ús quotidià.
  El procés de transformació és, doncs, tan antic
  com la humanitat.
 • El procés de transformació sinicia extraient el
  material del medi natural i sutilitza després
  dunes quantes transformacions. La capacitat de
  transformar els materials sha anat incrementant
  al llarg de la història.
 • La tecnologia actual permet seguir un procés
  diferent
 • avui en dia sha arribat a la capacitat de
  dissenyar o crear materials nous amb propietats
  determinades per a finalitats molt específiques.

7
DONAR RESPOSTES A NOVES NECESSITATS
 • Al llarg del s. XX, el desenvolupament econòmic
  va portar noves necessitats. La societat de
  consum fa que avui en dia ningú pugui prescindir
  de molts aparells electrònics per a la
  comunicació, el transport o diverses tasques
  domèstiques.
 • El confort, la crisi del petroli i la disminució
  dels recursos del planeta han afavorit la
  investigació per aconseguir nous productes
 • envasos biodegradables
 • pantalles planes i extraplanes
 • motors que consumeixen menys
 • materials biocompatibles per a implants
 • circuits cada cop més petits i més complexos
 • teixits que no es mullen ni es taquen
 • telèfons mòbils amb infinites aplicacions
 • materials més resistents i lleugers, etc.
 • Daquí la importància de trobar nous materials
  que puguin reemplaçar els actuals, amb millors
  propietats i que requereixin processos menys
  contaminants per a la seva transformació i que a
  més siguin reciclables.

8
ALGUNS EXEMPLES
 • El desenvolupament científico-tecnològic i
  laparició de noves necessitats es fan patents en
  diferents disciplines
 • Tecnologia aeronàutica i aeroespacial
 • Medicina
 • Electrònica
 • Transport
 • Tecnologies de la informació i de les
  comunicacions
 • Construcció
 • Indústria tèxtil
 • Esports

9
Tecnologia AERONÀUTICA i AEROESPACIAL
 • El progrés de laviació comercial, la militar i
  els vols espacials són un repte permanent per a
  científics i enginyers.
 • Materials ceràmics molt resistents al calor
  (ceràmiques avançades)
 • Materials compostos (compòsits) resistents i
  lleugers a temperatures elevades
 • Materials resistents a la corrosió
 • Les aeronaus fabricades amb materials compostos
  poden reduir notablement el pes de la nau de
  manera que es pot reduir el consum de combustible
  i allargar els trajectes de les aeronaus

Transbordador Discovery
10
MEDICINA
 • Cargols que subjectin ossos trencats i que no
 • soxidin o es descomponguin
 • Pròtesis
 • Implants
 • Substituts de vasos sanguinis que es deterioren o
  sobstrueixen (polímer derivat del tefló)
 • Substitució del cristallí opac de lull
  (cataractes) amb una lent dun material derivat
  del metacrilat

11
ELECTRÒNICA
 • El desenvolupament del coneixement de les
  propietats dun nou material, el silici, origina
  el descobriment i lús dels semiconductors i
  inicia la gran revolució tecnològica de la segona
  meitat del s. XX.
 • Les diferents combinacions de semiconductors
  permeten la fabricació de components electrònics
  com són els diodes, LEDs, transistors,
  termistors, portes lògiques, xips, memóries, etc.
 • Actualment recerca en materials substituts del
  silici (materials orgànics amb les propietats del
  silici)
 • Referència CCMC Madrid Aproximaciones didácticas
  Unidad 5 LA ERA DEL SILICIO p. 233.
 • Article El País Ciberpaís.pdf Llega el chip de
  grafeno 300409

12
CONSTRUCCIÓ
 • Materials molt resistents (terratrèmols)
 • Aïllants tèrmics i acústics
 • Eficiència energètica dels edificis
 • Compòsits per reforçar el formigó
 • Ceràmiques per fabricar sanitaris que no es
  mullen
 • Evitar la corrosió en exteriors

13
2. ELS MATERIALS
 • Els materials són les substàncies que componen
  els objectes que ens envolten
 • Cada material té unes propietats físiques,
  químiques i mecàniques que el fan més adequat per
  a un ús determinat.
 • La manipulació dels materials és un procés molt
  complex que implica comprendre les seves
  propietats.
 • Aquestes propietats es poden classificar en

14
PROPIETATS MECÀNIQUES
MALLEABILITAT Lalumini com molts altres
metalls es força malleable, sen poden fer
làmines molt fines.
DENSITAT
DURESA El diamant és el material més dur que es
coneix. Sutilitza en màquines abrassives,
perforadores i de tall.
ELASTICITAT La fibra de carboni és molt
flexible permet construir objectes capaços
daguantar forces grans sense trencar-se
TENACITAT Lacer és molt tenaç, suporta cops
sense trencar-se. Sutilitza en eines.
PLASTICITAT El material que forma la plastilina
es pot modelar fàcilment sense que es trenqui
DUCTILITAT Els metalls són molt dúctils i es
poden produir fils molt fins.
RESISTÈNCIA a la compressió, a la tracció, a la
torsió i a la flexió
15
PROPIETATS ELECTROMAGNÈTIQUES
Propietats elèctriques El coure sutilitza en
els fils conductors perquè condueix molt bé
lelectricitat i dissipa poca energia. La plata
és molt més bona conductora però és bastant més
cara.
Propietats magnètiques Lagulla de les
bruixoles és magnètica se sent atreta per un
imant (Terra).
16
PROPIETATS TÈRMIQUES
CONDUCTIVITAT TÈRMICA la baquelita condueix molt
malament el calor, és un bon aïllant tèrmic, per
això sutilitza en els mànecs dels estris de
cuina.
TEMPERATURA DE FUSIÓ el wolframi sutilitza en
el filament de les bombetes per la seva elevada
temperatura de fusió.
CAPACITAT DE DILATACIÓ En molts termostats
sempren dues làmines de metalls que es dilaten
de manera diferent quan sescalfen
CALOR ESPECÍFIC Els plats de terrissa, gràcies a
la seva calor específica elevada, conserven el
menjar calent durant més temps.
17
PROPIETATS ÒPTIQUES
La FIBRA DE VIDRE és molt transparent la llum
pot viatjar a través daquest material molts km
sense atenuar-se. Sutilitza en comunicacions.
En persones amb moltes diòptries, per no
augmentar molt el gruix de les lents
sutilitzen vidres amb ÍNDEX DE REFRACCIÓ més
alts
Les parets de les LÀMPADES FLUORESCENTS reemeten
la llum quan hi incideix la llum ultraviolada
Els CRISTALLS LÍQUIDS deixen passar o no una part
de la llum segons si estan sotmesos o no a un
corrent elèctric. Així es formen els caràcters
llegibles a les pantalles de calculadores.
El PLÀSTIC utilitzat en senyals viaris o en
armilles de seguretat reflecteix molt bé la llum.
18
 • Característiques dels materials actualment han
  de complir les següents condicions
 • Propietats que siguin les adients pel seu ús
 • Competitius Procés de transformació viable i
  competitiu. No generin residus en el procés de
  transformació.
 • Sostenibles Reciclables fàcilment i amb menys
  consum energètic i sense contaminar el medi
  ambient
 • http//www.upc.edu/enclauupc/plastics-biodegr
  adables

La Ciència i Enginyeria de materials és la
disciplina que socupa de lestudi de
lestructura, les propietats i el comportament
dels materials
19
CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS
 • Els materials es classifiquen en els següents
  grups

20
ALIATGES FÈRRICS (Fe principal component de la
mescla)
 • Segons el percentatge de carboni es classifiquen
  en
 • Ferro pur quan el contingut de carboni és lt
  0,03
 • poques aplicacions industrials degut a
  lescassa resistència
 • mecànica i a fàcil corrosió
 • Acers aliatge de ferro i carboni (prop. carboni
  és del 0,03 a l1,75)
 • Admet forja i tractaments tèrmics per
  modificar les propietats
 • mecàniques sense canvi de
  composició química (tremp,
 • recuita, normalitzat i
  reveniment)
 • Es classifiquen en
 • Acers al carboni Fe i C i poden contenir petites
  quantitats daltres elements metàllics i no
  metàllics
 • Acers aliats Fe i C i quantitats apreciables de
  metalls com Ni, Cr, Mb entre daltres. Laddició
  daquest elements millora les props. Mecàniques,
  com lacer inoxidable amb un 11 de Cr que dóna
  gran resistència a la corrosió
 • Fosses aliatges de Fe i C (2,5 - 5 de C i
  entre 0,5 - 3 de Si)
 • No admeten forja, però
  fàcilment emmotllables ja que tenen
 • una temperatura de fusió
  entre 1150ºC i 1300ºC

21
METALLS I ALIATGES NO FÈRRICS (no contenen Fe)
 • El coure i els seus aliatges El Cu é un
  excellent conductor i presenta una molt bona
  resistència a la corrosió. En aliatges millora
  la resistència mecànica i la resistència a la
  corrosió, per exemples Llautó Cu-Zn, Bronze
  Cu-Sn
 • Aliatges de Ni, Co i superaliatges resistents a
  temperatures elevades i excellent resistència a
  la corrosió. Els superaliatges estan formats per
  Ni i Co, que confereixen una gran resistència
  mecànica a temperatures elevades, i bona
  resistència a la corrosió.
 • Aliatges lleugers aliatges de baixa densitat.
  Són dAl, de Mg, de Ti i daltres.
 • Per la baixa
  densitat, la bona resistència mecànica i la
 • resistència a
  la corrosió sutilitzen en aplicacions
 • aeroespacials
  i aeronàutiques.
  Els
  aliatges de Ti a més són dúctils i biocompatibles
  pel
 • que susen en
  aplicacions mèdiques (pròtesis).

22
POLÍMERS
 • Unió de monòmers substàncies dorigen
 • orgànic formades principalment per C i H,
 • i formen llargues cadenes delevat pes
 • molecular. Tenen una densitat i una
 • temperatura de fusió baixes
 • Materials recents (pricipis del s. XX) i que més
  repercusions han tingut i tenen en la societat.
 • Sobtenen del petroli
 • Entre els polímers hi ha
 • Plàstics moltes aplicacions degut a la gran
  facilitat per donar-los la forma que més
  convingui (plasticitat)
 • Cautxú o goma natural derivat dun hidrocarbur
  que sobté del làtex de larbre de cautxú.
  Aplicació pneumàtics de cotxe després de
  laddició de sofre (vulcanització)
 • Silicona polímer de silici, inert i estable a
  altes temperatures. Aplicació lubricants,
  impermeabilitzants, adhesius, i en medicina per
  fabricar lents de contacte, vàlvules cardíaques
  i implants mamaris

23
Classificació dels plàstics
Nom Abreviatura Usos Propietats
Tereftalat de polietilè PET / PETE Ampolles de gasosa, refrescos Mylar Baix cost Processament per bufament, injecció o extrusió Excellents propietats mecàniques Actua com a barrera davant dels gasos
Polietilè dalta densitat PEAD / HDPE Recipients per a menjar Ampolles de detergent Ampolles de llet Pròtesis darticulacions Molt resistent davant la compressió, la tracció i la tensió Resisteix temperatures baixes Molt lleuger
Policlorur de vinil PVC Canonades Senyalització Finestres Molt resistent i lleuger Molt versàtil Inert (aplic. sanitàries) Es pot reciclar
Polietilè dalta densitat PEDB / LDPE Safates Bosses descombraries Capses de plàstic tou Anelles de transport de les llaunes de refresc Cost baix Flexible, transparent i lleuger No és tòxic Impermeable Fàcil de processar
Polipropilè PP Aïllant de cables elèctrics Carpetes Bijuteria Lleuger Resistent Transparent Resisteix temperatures altes sense degradar-se
Poliestirè PS Escuma de poliestirè expandit (suro blanc), embalatges Construcció Cost baix Bon aïllant tèrmic i elèctric Opac i transparent Densitat molt baixa
24
Classificació dels polímers
 • Naturals cotó, seda, llana
 • Sintètics amb gran resistència mecànica, baixa
  densitat, gran flexibilitat, aïllants tèrmics.
 • Termoplàstics plàstics en escalfar-los i poden
  ser conformats per fusió i solidificació en un
  motlle. Reciclables.
 • Ex polietilè (PE), poliestirè (PS),
  metacrilat (PMMA), policlorur de vinil (PVC),
  tefló o politetrafluoretilè (PTFE), niló,
  poliamida.
 • Termoestables més resistents i fràgils, no
  reciclables
 • Ex reines fenòliques dels adhesius,
  poliurees destris de cuina, poliuretans en
  fibres i escumes, silicones per adhesius i
  segelladors.
 • Elastòmers es deformen en ser sotmesos a pressió
  i recuperen la forma en cessar la pressió.
 • Ex catxú, silicona, polibutàdiè, policloroprè

25
CERÀMIQUES
 • Materials no orgànics ni metàllics
 • Molt fràgils, presenten bona conductivitat
  tèrmica i conductivitat elèctrica molt baixa, són
  durs i poc dúctils, amb temperatures de fusió
  molt elevades i bona estabilitat química.
 • Es comporten millor que els metalls i els
  polímers a altes temperatures i sota condicions
  ambientals agressives, però la seva fragilitat no
  les fa aptes per a moltes aplicacions
  industrials.
 • Exemples de ceràmiques
 • Vidres contenen un 70 de silici, sosa i calç,
  en estat no cristallí
 • Vitroceràmiques vidre que ha perdut lestat
  amorf mitjançant un procediment de
  cristallització controlada. Coeficient de
  dilatació molt baix, aplicacions que requereixen
  altes temperatures bescanviadors de calor,
  plaques de cocció de cuina
 • Argiles silicats dalumini hidratats. Sanitaris
  i vaixelles, maons i rajoles.
 • Refractaris òxids metàllics. Resisteixen
  latac químic i les temperatures elevades. Maons
  de forns i xemeneies, gresols.
 • Abrasius diamant, carbur de silici, carbur de
  tungstè, alúmina. Moles abrasives, en operacions
  de desgast o tall daltres materials més tous.
 • Ciments Silicats de calci en forma de pols fina
  que en mesclar-la amb aigua formen una pasta que
  sendureix amb el temps a temperatura ambient.
  Mesclat amb sorra o grava dóna el formigó.
 • Ceràmiques avançades carburs, nitrurs, borurs i
  òxids. Excellents propietats mecàniques i
  físiques a temperatures elevades pel que sempren
  en aplicacions que requereixen desgast a altes
  temperatures com els motors dautomoció i
  turbines, eines de tall per al mecanitzat de
  metalls,

26
MATERIALS COMPOSTOS O COMPÒSITSFormats per
dos o més constituents amb diferent forma i
composició química i insolubles entre si la
matriu (material aglutinant) i un reforç (fibres
o partícules)Es classifiquen segons la matriu i
el tipus de partícula del reforç
Kevlar família de plàstics amb fibra de vidre
27
 • Les seves propietats varien i quasi es poden
  obtenir a la carta, en produir-los es tenen en
  compte les qualitats concretes de laplicació
  baixa densitat, tenacitat, operativitat a alta
  temperatura, etc.
 • El material resultant té millors propietats que
  els components separats.
 • Els primers materials compostos es van
  desenvolupar durant la Segona Guerra Mundial i
  consistien en una matriu plàstica (polímer) i un
  reforç en forma de fibra de vidre o carboni.
 • Com són materials molt lleugers i resistents
  sempren en xassissos i carrosseries de cotxes,
  motos i avions (parts de lestructura de lAirbus
  A310 són fabricades de compòsits), es fan servir
  en la construcció dedificis perquè poden
  competir amb el formigó i lacer.

28
3. NOUS MATERIALS
 • La síntesi de nous materials, a causa de
  lesgotament dels recursos naturals i laparició
  de noves necessitats, ha trobat resposta gràcies
  a les bases científiques del coneixement de les
  molècules i els àtoms.
 • Els avenços en la investigació en Ciència i
  Enginyeria de Materials que shan produït en les
  últimes dècades ha permès de fabricar productes
  de més qualitat i més econòmics a partir de
  matèries primeres més abundants i que requereixen
  un consum energètic menor.
 • Sestà a punt per dissenyar i construir materials
  fets a mida per necessitats específiques és la
  revolució de la Ciència de Materials.

Els nous materials són un dels exemples més
notables de la relació entre el desenvolupament
científic i tecnològic, la creativitat i la
innovació
29
EL CARBONI És un element molt abundant a la
natura i amb ell es fabriquen molts objectes dús
quotidià dimportància vital.Els àtoms de
carboni estan units formant xarxes cristallines.
Segons lestructura cristallina en què
sordenen els àtoms de carboni, tenim diferents
materials.
DIAMANT
GRAFIT
Àtoms cristallitzen en làmines que se separen
fàcilment
Presenta una estructura cristallina del sistema
cúbic
30
LA FIBRA DE CARBONI
 • La fibra de carboni és un material format per
  fils de carboni trenats, és duna resistència
  tres cops superior a la de lacer i la seva
  densitat és 4,5 vegades menor, pel que la
  converteix en un material molt resistent i
  lleuger. A més quasi no saltera per la corrosió
  ni el foc
 • La indústria del carboni té múltiples
  aplicacions lesport, laeronàutica, la
  indústria aeroespacial, els transports, la
  medicina i la construcció.

LAirbus A380, lavió de passatgers més gran que
existeix. Alguns components com les bigues
centrals de fusellatge i les ales estan
fabricades amb materials compostos de fibra de
carboni que són més lleugers que lalumini i més
resistents que el titani, pel què resulten més
adients pels grans esforços que han de suportar
les ales daquesta avions gegants.
31
COM ES FABRICA LA FIBRA DE CARBONI?
 • La fibra de carboni és un fil llarg i molt prim
  ( 0,005 mm diàmetre) dàtoms de carboni. Els
  àtoms sadhereixen quan es formen cristalls que
  se situen els uns sobre els altres parallels a
  leix de la fibra.
 • Lalineació dels cristalls fa que la fibra tingui
  una resistència tan gran per la mida que té.
 • Diverses fibres de carboni trenades i enllaçades
  formen el teixit. Aquest teixit es combina amb
  resines que fan de goma i es modela per donar la
  forma que es vol.
 • Reforçades amb metalls o altres compostos es fan
  servir ja en parts davions, bicicletes, pals de
  vaixells, canyes de pescar, raquetes, etc.
 • Es fabrica a partir de quitrans derivats del
  petroli

Boeing 787 Dreamliner El 50 del Boeing 787 és
de fibra de carboni
32
Els nous materials inclouen
 • Noves ceràmiques menys fràgils, resistents als
  xocs i les elevades temperatures, resistència
  tèrmica i química.
 • Aplicacions peces per treballar a altes
  temperatures, eines de tall i ossos artificials
  biocompatibles.
 • Polímers conductors amb electrons lliures
  portadors de càrrega. Els plàstics conductors
  permeten fabricar làmines plàstiques lluminoses.
 • Aplicacions pantalles extraplanes de TV,
  rètols informatius
 • Lany 2000 es guardonà amb el Premi Nobel de
  química un grup de científics pels seus treballs
  sobre polímers conductors. Actualment, aquests
  materials ja han trobat aplicacions en la
  construcció de pantalles lluminoses. En el futur
  serà possible obtenir fibres de plàstic amb
  nanoestructures de carboni resistents a laigua i
  conductors de la electricitat. Plàstics amb
  memòria que es poden modelar a baixes
  temperatures i que en ser escalfats recuperen la
  seva forma original, plàstics amb propietats
  semblants a les dels metalls. Una gamma extensa
  de grans possibilitats sestà obrint en el món
  dels plàstics

33
 • Materials fotònics capaços de transmetre
  senyals en
 • forma de pulsos lluminosos a gran velocitat,
  a causa de la
 • seva transparència.
 • Aplicacions fibres òptiques per millorar
  lamplada de banda i de velocitat de trànsit de
  dades a la xarxa de telecomunicacions (àudio i
  video a Internet) i aconseguir velocitats
  superiors als 100 Gb/s, sestudia la construccion
  de transistors per construir ordinadors fotònics
  1000 vegades més ràpids que els actuals.
 • Superconductors no ofereixen R al pas de
  corrent elèctri a molt
 • baixes i baixes T. Sense pèrdues
  energètiques per efecte Joule.
 • Aplicacions producció de grans camps magnètics
  (equips de ressonància magnètica en hospitals i
  en recerca), conducció de grans densitats de
  corrent elèctric sense pèrdues, trens dalta
  velocitat levitats (Maglev, Shangai)

34
 • Biomaterials capaços de reemplaçar la funció
  dorgans o teixits vius i es fabriquen per
  implantar-los en un organisme viu sense que els
  rebutgi.
 • Aplicacions pròtesis odontològiques,
  vàlvules cardíaques, pròtesis òssies,
  rinoplàstia, cirurgia, etc.
 • Nanomaterials nanocompostos de carboni
 • http//www.upc.edu/enclauupc/les-nanofibres

35
Noves tecnologies
 • Els nous materials permeten fabricar duna altra
  manera, però van molt més enllà estan obrint les
  portes a objectes i a processos de producció
  innovadors, més especialitzats i més dirigits a
  un producte concret, relativament més
  respectuosos amb el medi ambient i sobretot, molt
  més pràctics.
 • La tecnologia làser
 • La mecatrònica combinació sinèrgica de
  lenginyeria
 • mecànica de precisió, lelectrònica, el
  control automàtic i els sistemes de
  disseny de productes i processos.
 • Els microscopis nanotecnològics
 • El microscopi defecte túnel (STM)
 • El microscopi de força atòmica (AFM)
 • La nanotecnologia fulerens i nanotubs

36
La tecnologia làser
 • Light Amplification by Stimulated Emision of
  Radiation El raig
 • làser sobté en aplicar un descàrrega
  elèctrica en un tub
 • amb gas. La descàrrega provoca que els
  electrons emetin fotons, que xoquen amb daltres
  electrons i semeten més fotons.

Aplicacions reproductors de CDs i DVDs,
impresores, lectors de codis de barres, sistemes
descanejat, espectroscòpia, processament de
metalls, eina de tall de precisió amb programes
de control, cirurgia, recerca científica, etc.
http//www.tv3.cat/videos/1131969 Làser adéu
a la miopia
37
El microscopi defecte túnel
 • Fou dissenyat per primer cop als laboratoris
  dIBM a Zurich i el 1986 van guanyar el Premi
  Nobel de física per aquest invent.
 • Dóna una imatge indirecta de lobjecte una
  agulla recorre la superfície a estudiar a una
  distància fixa. Lajust vertical respecte la
  superfície per escanejar es controla per lefecte
  túnel.
 • Corrent de transmissió entre la superfície i
  lagulla encara que no hagi contacte. La
  potència del corrent està lligada a la distància
  i això fa possible mantenir una distància fixa
  duns 10-7 cm (2 àtoms).
 • Lextrem de lagulla està formada per un sol
  àtom i per això es detecten els detalls més
  petits de la superfície escanejada.

38
4. NOVES TECNOLOGIES LA NANOTECNOLOGIA
 • Què és la nanociència? Lestudi dels objectes i
  fenòmens a molt petita escala (1-100 nm)
 • El desenvolupament científic i tecnològic ha
  trobat el seu punt culminant en la possibilitat
  de manipular objectes a nanoescala, és a dir,
  manipular àtoms i molècules per crear materials
  amb propietats concretes.
 • Què és la nanotecnologia? Lestudi, el disseny,
  la creació, la síntesi, la manipulació i
  laplicació de materials, aparells i sistemes
  funcionals a través del control de la matèria a
  nanoescala i lexplotació de fenòmens i
  propietats de la matèria a nanoescala.

39
 • Nanoescala Com és de gran 1 nanòmetre?
 • 1 nm 10-9 m 0,000000001 m
 • la milionèssima
  part dun metre
 • (Full de paper uns 100 000
  nm
 • Quèquicom
  Nanotecnologiael món més petit (una agulla
 • Fent un zoom a la mà ...
  en la península))

40
 • De què parlem?
 • A aquesta escala, la matèria presenta propietats
  noves i desconegudes.
 • Nous paradigmes, noves eines, noves propietats i
  aplicacions, nous productes i tècniques
 • La nanotecnologia és multi i interdisciplinar
 • Física Enginyeria
 • Química Ciència de materials
 • Biologia

41
La nanotecnologia és multidisciplinar
42
Richard Feynman (Nobel de física 1965)
Any 1959 !
43
Què hi ha dinteressant en la nanoescala?
 • Partícules a escala nanomètrica tenen propietats
  diferents de les partícules més grans de la
  mateixa substància
 • Estudiant els fenòmens daquesta escala es podrà
 • Aprendre més sobre la natura de la matèria
 • Desenvolupar noves teories
 • Descobrir noves qüestions i trobar respostes en
  àmbits tan llunyans com la salut, lenergia o la
  tecnologia
 • En general, idear i produir nous productes i
  tecnologies que millorin la qualitat de vida de
  les pesones

44
Consideracions generals de la nanoescala
 • Els àtoms i les molècules generalment són menors
  al nm i sestudien a química
 • La física de la matèria condensada tracta amb
  sòlids normalment considerant xarxes infinites
  dàtoms enllaçats
 • La nanotecnologia es troba al mig (meso-world)
 • Això fa que no es puguin aplicar conceptes propis
  de química quàntica, i els sistemes no són prou
  grans per només considerar les lleis clàssiques
  de la física

45
 • El que fa realment interessant la nanociència és
  que en aquestes escales, les propietats físiques
  i químiques dels materials canvien
 • Com canvien les propietats dels materials????
 • Per exemple, es comporten els materials sempre
  igual independentment de les seves dimensions????

46
La importància de la relació superfície-volum
 • A escala nanomètrica làrea efectiva augmenta,
  la reactivitat química
 • augmenta i per tant, una de les primeres
  aplicacions per explotar la
 • nanotecnolgia ha estat en química i
  bioquímica.
 • Algunes propietats concretes depenen fortament
  de les dimensions
 • En semiconductors com ZnO, CdS i Si, el bandgap
  canvia amb la mida, aquest canvi provoca un canvi
  de color.
 • Saltera lestructura de bandes i apareixen
  nivells denergia dominants
 • La temperatura a la què els àtoms, ions o
  molècules duna substància tenen energia
  suficient per superar les forces intermoleclars
  que les mantenen en una posició fixa en un sòlid
  (punt de fusió)

47
El comportament de lor varia segons la dimensió
de les partícules
 • El punt de fusió depèn
 • de la mida de les partícules
 • Lor com a substrat sòlid és groc,
 • però les nanopartícules dor
 • són de diferents colors segons
 • els seu diàmetre

48
Nanocompostos de carboni fullerens i nanotubs
 • El carboni és un element fonamental en la nostra
  existència ja que està present en la majoria dels
  compostos que formen els éssers vius.
 • Fins a finals del s. XX, el diamant i el grafit
  eren les dues úniques formes conegudes en les
  quals es presentava el carboni pur a la natura.
 • Fullerè nanoestructura formada de 60 àtoms de
  carboni amb una forma semblant a licosaedre
  (C60).
 • Els fullerens en forma de nanobaló van deixar
  pas als fullerens en forma de tub o nanotubs.

Al 1985 un grup de científics va sintetitzar
esferes de carboni pur que van anomenar Buckyball
o fulerene. Premi Nobel de química el 1996
49
Nanotubs de carboni
 • Nanotubs nanoestructura cilíndrica de grafit que
  tenen un diàmetre nanomètric i un llarg que pot
  arribar als mm.
 • Són les fibres més resistents que es coneixen,
  són molt lleugeres, més elàstiques que les fibres
  de carboni i barates.
 • Introduint altres elements en lestructura
  esdevenen conductors o semiconductors depenent
  com senrotlli les làmines de carboni (bandgap
  sintonitzable)

Al 1985 un grup de científics va sintetitzar
esferes de carboni pur que van anomenar Buckyball
o fulerene. Premi Nobel de química el 1996
50
 • Permeten densitats de corrent elevades.
 • Conductivitat més alta que el Cu
 • Condueixen corrent elèctric de manera quasi
  instantània dun extrem a un altre sense pèrdues
  energètiques.

Els nanotubs han estat un gran avenç tecnològic,
i obre unes possibilitats a lelectrònica que
ara mateix ja estan revolucionant la nostra
vida quotidiana
La nanociència ha obert les portes a la
nanotecnologia i el futur és a labast de la mà
51
 • Objectiu final manipular àtoms individualment
  per tal de situar-los en el lloc que correspongui
  fins a fabricar un material o un objecte.
 • Obre les possibilitats de les màquines a un món
  que pensàvem que no era possible. Ara som a punt
  de poder fabricar màquines capaces de dipositar
  àtoms dun element particular just en el lloc
  adient perquè, juntament amb altres àtoms, acabin
  formant una màquina de mida microscòpica.
 • Podem dissenyar materials nous amb unes
  condicions excepcionals des de la primera
  molècula, amb la seguretat que el comportament
  global de lobjecte serà el que volíem.
 • Podem dissenyar un material adequat per a un
  funció específica, i només per aquesta funció,
  que es comportarà duna manera determinada tan
  sols en una situació determinada.

Engranatge de nanotubs de Carboni de baixa
fricció
http//nanoengineer1.com/content/
52
 • Aquesta revolució tecnològica trindrà defensors i
  detractors, però és imparable.
 • Les transformacions de què parlem són
 • Productes nous i sistemes de producció nous
 • Millora de la producció gràcies a labaratiment
  i la rapidesa de la
 • producció de prototips
 • Afecta totes les indústries (modifica la manera
  de produir en tots
 • els àmbits)
 • Matèries primeres molt barates (minimització
  dels costos de
 • producció)
 • Limpacte no coneix fronteres, és una
  transformació global

53
Algunes aplicacions
54
Memòries més denses (DVDs amb milions de
películes..)
 • Els CDs i DVDs tenen escales dels bits
  dinformació en micròmetres
 • Nous medis nano per emmagatzemar informació
  tenen una escala de nanòmetres
 • Això implica 1000 vegades més capacitat en cada
  direcció (longitud, amplada) .

. o 1000000 de vegades més gran que els actuals
sistemes
55
Innovació en materials diversos http//www.upc.edu
/enclauupc/les-nanofibres
 • Teixits resistents a taques (hidròfobs)
 • Nanofibres que creen un coixí daire al voltant
  de les fibres, actuen com la pell del préssec

Nano-Care fabrics with water, cranberry juice,
vegetable oil, and mustard after 30 minutes
(left) and wiped off with wet paper towel (right)
Teixits que no es taquen Els líquids rellisquen
56
 • Recobriments
 • Repel.lents de laigua i la brutícia

Mercedes covered with tougher, shinier nanopaint
57
 • Nanopartícules/nanotubs en molts productes i
  aplicacions

Nanomaterials per a la construcció material
esportiu (raquetes, pilotes de tennis), productes
de cosmètica, etc.
58
Nanomedicina Diagnosi/tractament
 • Nanopartícules
 • Quantum dots que emeten llum si sexposen a llum
  UV
 • Injected in mice, collect in tumors
 • Could locate as few as 10 to 100 cancer cells

Quantum Dots Nanometer-sized crystals that
contain free electrons and emit photons when
submitted to UV light
Early tumor detection, studied in mice
Sources http//vortex.tn.tudelft.nl/grkouwen/qdot
site.html http//www.whitaker.org/news/nie2.html
59
APLICACIONS AL NOSTRE VOLTANT
primeres passes cap al futur
 • ELÈCTRIQUES
 • Bateries i condensadors ultrafins (nanotubs en
  paper)
 • LEDs que substitueixen les
  bombetes perquè duren més i són
 • duna eficiència energètica més alta.
 • ELECTRÒNIQUES I INFORMÀTIQUES
 • Nanoxips minituarització dels xips
  microprocessadors amb fiabilitat i augment de
  lemmagatzematge dinformació
 • Recerca en la construcció dordinadors quàntics
  (espí) molt més ràpids processadors més ràpids,
  nanotelèfons, nanomicròfons, Internet a
  altíssimes velocitats.
 • MEDICINA I FARMÀCIA sinvestiga en sobre els
  fullerens que contenen medicaments al seu
  interior. Revolució en els tractaments mèdics i
  en la gestió de malalties.
 • Reparació de teixits amb la construcció
  destructures autoreparables
 • i materials substitutius dels teixits orgànics.
 • INDÚSTRIA TÈXTIL teixits amb fibres de nanotubs
  i altres materials nanomètrics, que impedeixen
  que les gotes de líquid arribin a mullar el
  teixit i eviten les taques.
 • Tapisseries de cotxes (materials retardans del
  foc)

60
 • CONSTRUCCIÓ
 • Recobriments per protegir les parets de la
  pintura indesitjada.
 • Vidres fotocròmics canvien de color segons la
  llum
 • que hi incideix, disminuint la temperatura de
  lhabitació i reflectint intelligentment la llum
  i evitant els raigs UV i IR.
 • Ceràmiques per fabricar sanitaris que
  repelleixen els líquids, no es taquen ni creixen
  bacteris.
 • Materials molt més resistents i lleugers degut
  al tractament de lacer i el formigó.
 • ENERGÈTIQUES
 • La combustió i l'electròlisi poden millorar-se
  energèticament si s'utilitzen catalitzadors amb
  nanopartícules de metall suposant un cost i una
  contaminació més baixos

61
 • La situació actual de la nanotecnologia és molt
  complicada.
 • La major part dels esforços que es fan en el camp
  de la nanotecnologia se situa en lambit de la
  recerca científica i industrial, però en un
  futur no gaire llunyà es produirà una explosió de
  desenvolupament tecnològic difícil de preveure en
  lactualitat.

62
El futur?
Carbon nanotubes
63
WEBS Instituts i centres de recerca
 • IBEC Institut de Bioenbinyeria de Barcelona
  www.ibecbarcelona.eu
 • UPC Departament de Ciència dels Materials i
  Enginyeria Metallúrgica (CMEM)
  www.upc.edu/cmem
 • Institut Català de Nanotecnologia
  www.nanocat.org
 • Centre Nacional de Microelectrònica www.cnm.es
 • Institut de Ciències Fotòniques www.icfo.es
 • Institut de Ciència de Materials de Barcelona
  www.icmab.es
 • lInstitut dInvestigació Tèxtil i Cooperació
  Industrial (INTEXTER) http//www.upc.edu/int
  exter/intexter-1
 • Centre dInvestigació per a la innovació en
  Tecnologies electrònica i de Comunicacions
  (CIMITEC)
 • http//cimitec.uab.es/ http//www.youtube.com/
  watch?vK-PXT82UzvQ
 • Foment de les Arts i del Disseny (FAD) projecte
  Mater (centre de materials a disposició de
  fabricants i enginyers)
 • www.materfad.com

64
 • Altres webs interessants
 • http//www.upc.edu/enclauupc/ butlletí
  dinformació adreçat al professorat
  densenayament secundari (UPC)
 • http//www.uab.es/uabdivulga/ revista de
  divulgació científica de la UAB
 • http//www.uab.es You tube canal UAB videos
  de divulgació científica
 • http//www.edu3.cat/
 • http//www.tv3.cat/videos/
 • http//www.smartplanet.es/redesblog
 • http//www.nanowiki.org (anglès)
 • http//www.nanosense.org materials,
  experiències i tallers per a professorat de
  secundària (anglès)
 • http//www.flashwebmaster.com/portfolio/animation/
  video/meso-world_3d_micro_organism_particles.htm

65
Bibliografia
 • CCMC 1r Batxillerat Ed. Barcanova
 • CCMC 1r Batxillerat Ed. Casals
 • CCMC 1r Batxillerat Ed. McGraw
 • CCMC 1r Batxillerat Ed. Santillana
 • Ciencias para el mundo contemporáneo
  aproximaciones didácticas
 • Ed. Fundación española para la ciencia y la
  tecnologia, www.fecyt.es
 • Nanociencia y Nanotecnología. Entre la ciencia
  ficción del presente y la tecnología del futuro
  Unidat didàctica editada pel FECYT
 • La Nanotecnología, Innovaciones para el mundo del
  mañana
 • Editat per la Comissió Europea
 • Presentació La nanotecnologia una nova era
  per Nuria Barniol
 • dins de les VII Jornades dActualització
  Científica de la UAB 2009
About PowerShow.com