Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 759ad6-YjE0NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: chlan Last modified by: Vojt ch Chlan Created Date: 2/7/2004 3:37:54 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: chl99
Learn more at: http://physics.mff.cuni.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Úvod do praktické fyziky
NOFY055
Vojtech Chlan katedra fyziky nízkých teplot Tel
221 912 887 vojtech.chlan_at_mff.cuni.cz
http//nmr.mff.cuni.cz/chlan
Získání zápoctu Úspešné absolvování dvou testu
behem semestru. (úspech aspon ½ testu
správne) Úlohy v testech budou podobné
(nepovinným) domácím úlohám po každém seminári.
 • Doporucená literatura
 • J. Englich, Úvod do praktické fyziky I
  (Matfyzpress, Praha 2006).

2
Úvod do praktické fyziky
NOFY055
Podrobný sylabus je na webu (SIS)
Chyby merení - klasifikace chyb, zdroje chyb,
nejistota merení - zápis výsledku merení,
jednotky Základní pojmy matematické statistiky -
pravdepodobnost, rozdelení pravdepodobnosti -
strední hodnota, momenty náhodné veliciny -
rozdelení pravdepodobnosti více náhodných
velicin, korelace - centrální limitní veta
Princip maximální pravdepodobnosti - odhad
parametru rozdelení, strední hodnoty, standardní
odchylky - (ne)vychýlený odhad, prenos chyby,
uvážení chyby merícího prístroje Zpracování
experimentálních dat - urcování chyby merícího
prístroje - zpracování prímého a neprímého
merení - metoda nejmenších ctvercu, lineární
regrese, zpracování grafu
3
Chyby merení
20 merení veliciny Y
náhodná chyba (statistická)
4
Chyby merení
20 merení veliciny Y
náhodná chyba (statistická)
5
Chyby merení
20 merení veliciny Y
systematická chyba
náhodná chyba (statistická)
6
Chyby merení
20 merení veliciny Y
systematická chyba
náhodná chyba (statistická)
hrubá chyba
7
Chyby merení
 • Výsledky merení nebo pozorování jsou vždy
  zatíženy chybou.
 • Druhy chyb
 • systematická chyba - metoda, prístroj (napr.
  chybná kalibrace) ...
 • - pri opakování se projevuje stejným zpusobem
 • náhodná chyba - dusledek náhodných fluktuací
 • - metody matematické statistiky
 • hrubá chyba

8
Nejistota merení
 • Chyba merení odchylka namerené hodnoty od
  správné hodnoty
 • Co je to správná hodnota?
 • Po korekci systematických chyb ? Nejistota merení
 • Metody odhadu nejistoty merení
 • statistické (typ A)
 • - mají puvod v náhodných jevech
 • ostatní (typ B)
 • - zpracování ostatních složek nejistoty (odhad)

9
Nejistota merení
 • Jak sloucit nejistoty uA a uB
 • ? kombinovaná standardní nejistota
 • Nejistotu lze vyjádrit
 • v jednotkách (merené) veliciny ? absolutní
  standardní nejistota
 • v pomeru k hodnote veliciny ? relativní
  standardní nejistota

? maximální nejistota
10
Zápis výsledku merení
Odhad skutecné hodnoty merené veliciny
x Kombinovaná standardní nejistota Zápis
výsledku merení Relativní nejistota Neprímé
merení
, (P ... )
interval nejistoty
oznacení jednotky
11
Fyzikální jednotky
Základní jednotky SI CGS, MKS, ... atomové
jednotky, ...
12
Fyzikální jednotky
latinské predpony
Predpona Znacka Násobek
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
mili m 10-3
mikro µ 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
13
Zápis výsledku merení
 • nejistotu (chybu) uvádíme nejvýše na 2 platné
  císlice (zaokr. chyba)
 • výsledek zaokrouhlíme v rádu poslední platné
  císlice neurcitosti
 • platné císlice všechny císlice s vyjímkou nul
  pred první nenulovou císlicí
 • príklady 0,000055 ? 2 platné císlice
 • 0,050050 ? 5 platných císlic
 • 50,50500500 ? 10 platných císlic
 • zápis výsledku merení
 • príklady h (1,05 ? 0,01) m
 • I (0,10 ? 0,01) ? 10-3 A
 • p (10,05 ? 0,12) GPa
 • t 4,05(3) s
 • Poznámka Pokud se chyba merení ve výsledku
  neudává, predpokládá se implicitne,
 • že je menší, než polovina rádu za poslední
  platnou císlicí výsledku
 • v 1,5 m s-1 ? 1,45 m s-1 lt v lt 1,55 m s-1
About PowerShow.com