Konsepsi Dasar Ekonomi Islam - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Konsepsi Dasar Ekonomi Islam

Description:

Title: Design Proposal Kurikulum Mulok Ekonomi Syariah Author: Lab21 Last modified by: Hendro-comp Created Date: 6/21/2006 9:19:04 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:427
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 29
Provided by: Lab22151
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Konsepsi Dasar Ekonomi Islam


1
Konsepsi Dasar Ekonomi Islam
 • SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM

2
Kedudukan Ekonomi Islam (1)
DINUL ISLAM
Konpre hensif
????
SEMPURNA
AL-MAIDAH 3
AL-ANAM 38
AN-NAHL 89
3
Kedudukan Ekonomi Islam (2)
 • Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu
  agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu
  nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi
  agama bagimu (Al-Maidah (5) 3).
 • Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)
  untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk
  serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang
  yang berserah diri (An-Nahl (16) 89)
 • Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di
  Al-Kitab309 (Al-Anam (6) 38).
 • 472 Sebahagian Mufassirin menafsirkan Al-Kitab
  itu dengan Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib
  semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan)
  dalam Lauhul mahfudz. Dan ada pula yang
  menafsirkannya dengan Al-Quran dengan arti dalam
  Al-Quran itu telah ada pokok-pokok agama,
  norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah dan
  tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan
  akhirat, dan kebahagiaan makhluk pada umumnya.

4
Kedudukan Ekonomi Islam (3)
5
Kedudukan Ekonomi Islam (4)
 • Sesungguhnya ekonomi Islam adalah bagian integral
  dari sistem Islam yang sempurna. Apabila ekonomi
  konvensional dengan sebab situasi kelahirannya-
  terpisah secara sempurna dari agama. Maka
  keistimewaan terpenting ekonomi Islam adalah
  keterkaitannya secara sempurna dengan Islam itu
  sendiri, yaitu aqidah dan syariah.
 • (Prof. Dr. Ahmad Muhammad Assal Prof. Dr.
  Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizham al-Iqtishadi
  fil Islam, Cairo, 1977, hlm.17-18)

6
Kedudukan Ekonomi Islam (5)
 • Berdasarkan ini, maka tidak boleh kita
  mempelajari ekonomi Islam secara berdiri sendiri
  yang terpisah dari aqidah Islam dan syariahnya,
  karena sistem ekonomi Islam bagian dari syariah
  Islam. Dengan demikian ia terkait secara mendasar
  dengan aqidah
 • (Prof. Dr. Ahmad Muhammad Assal Prof. Dr.
  Fathi Ahmad Abdul Karim, An-Nizham al-Iqtishadi
  fil Islam, Cairo, 1977, hlm.17

7
Kedudukan Ekonomi Islam (6)
 • Ulama sepakat bahwa muamalat (ekonomi didalamnya)
  itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha
  penting (dharuriyah basyariyah).
 • (Prof. Dr. Ahmad Muhammad Assal Prof.Dr. Fathi
  Ahmad Abdul Karim, An-Nizham al-Iqtishadi fil
  Islam, Cairo, 1977, hlm.14)

8
Kedudukan Ekonomi Islam (7)
 • Sesungguhnya dua sisi syariah Islam ialah ibadat
  dan muamalat. Keduanya terkait laksana satu tubuh
  dan keduanya satu tujuan, (yaitu dalam rangka
  ibadah dan ketaatan kepada Sang Khalik Allah
  Swt).
 • (Samir Abdul Hamid Ridwan, Aswaq al-Awraq
  al-Maliyah, IIIT, Cairo, 1996, hlm. 166)

9
Kedudukan Ekonomi Islam (8)
 • Jika jauh jarak perbedaan (kajian) syariah
  dengan kajian non syariah dalam bidang ekonomi
  ini, maka akan jauhlah kebenaran dan kebatilan,
  antara hidayah dan kesesatan.
 • Karena umat Islam jauh dari kajian muamalah, maka
  dalam mencari uang, banyak umat Islam tersesat ke
  jalan batil, seperti bunga bank, bunga asuransi,
  bunga koperasi, bunga obligasi, permainan
  spekulasi di pasar uang dan pasar modal, arisan
  berantai, money game berkedok MLM, praktek gharar
  dan maysir dalam margin trading, dsb.
 • Akibat mengabaikan kajian Muamalah ekonomi
 • Umat Islam bayak yang tidak memahami fungsi uang,
  sehingga tanpa rasa berdosa mempraktekkan riba di
  bank, asuransi, pasar modal dan kredit lainnya.
 • Umat Islam (bahkan tokoh agama) banyak yang
  ikut-ikutan money game berkedok MLM, arisan
  berantai, ikut tabungan haji di Bank Riba.
 • Umat Islam ikutan spekulasi mata uang.
 • Umat Islam ikutan spekulasi di pasar modal,
  margin trading, future trading.
 • DPR/DPRD muslim tidak faham kebijakan fiskal
  Islam dalam menyusun APBD/APBN.
 • Umat Islam kurang faham praktek mudharabah,
  musyarakah, ijarah, murabahah dan berbagai jenis
  transaksi muamalah lainnya.
 • Banyak Umat Islam yang tidak faham perbedaan bank
  Islam dengan bank konvensional, perbedaan margin
  murabahah dengan bunga, perbedaan bunga dan bagi
  hasil.
 • Banyak Umat Islam memandang sama saja bank Islam
  dan bank konvensional, asuransi Islam dan
  konvensional,dll
 • Mereka menganggap Ekonomi Islam sama saja dengan
  ekonomi konvensional

10
Kedudukan Ekonomi Islam (9)
 • Padahal ajaran tentang muamalah ekonomi ini telah
  dibawa oleh para Rasul terdahulu. Sebagaimana
  firman Allah dalam Surah Huud (11) ayat 84-88.

11
Kedudukan Ekonomi Islam (10)
 • Artinya
 • 84. Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus)
  saudara mereka, Syu'aib. ia berkata "Hai kaumku,
  sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu
  selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran
  dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu
  dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya
  Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang
  membinasakan (kiamat)."
 • 85. Dan Syu'aib berkata "Hai kaumku,
  cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil,
  dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap
  hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat
  kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
 • 86. Sisa (keuntungan) dari Allah734 adalah
  lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang
  beriman. dan Aku bukanlah seorang Penjaga atas
  dirimu"
 • 87. Mereka berkata "Hai Syu'aib, apakah
  sembahyangmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan
  apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau
  melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki
  tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah
  orang yang sangat Penyantun lagi berakal735."
 • 88. Syu'aib berkata "Hai kaumku, bagaimana
  pikiranmu jika Aku mempunyai bukti yang nyata
  dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya Aku dari
  pada-Nya rezki yang baik (patutkah Aku menyalahi
  perintah-Nya)? dan Aku tidak berkehendak
  menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang Aku
  larang. Aku tidak bermaksud kecuali
  (mendatangkan) perbaikan selama Aku masih
  berkesanggupan. dan tidak ada taufik bagiku
  melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya
  kepada Allah Aku bertawakkal dan Hanya
  kepada-Nya-lah Aku kembali.
 • 734 yang dimaksud dengan sisa keuntungan dari
  Allah ialah keuntungan yang halal dalam
  perdagangan sesudah mencukupkan takaran dan
  timbangan.
 • 735 perkataan Ini mereka ucapkan untuk
  mengejek nabi Syu'aib a.s.
 • Ayat di atas mengisahkan perdebatan kaum Nabi
  Syuaib yang mengingkari agama yang dibawanya
  yang mengajarkan Itiqad dan iqtishad (aqidah dan
  ekonomi)
 • Nabi Syuaib mengingatkan mereka tentang
  kekacauan transaksi muamalah ekonomi yang mereka
  lakukan selama ini.
 • Ayat ini berisi dua peringatan penting, yaitu
  aqidah dan muamalah.
 • Ayat ini juga menjelaskan bahwa pencarian dan
  pengelolaan rezeki (harta) tidak boleh sekehendak
  hati, melainkan mesti sesuai dengan kehendak dan
  tuntunan Allah, yang disebut syariah .

12
Kedudukan Ekonomi Islam (11)
 • Menurut Dr Abdul Sattar dalam kitabnya
  Al-Muamalah fil Islam (hlm.16), Muamalah ini
  adalah sunnah yang terus-menerus dilaksanakan
  para Nabi AS, sebagaimana firman Allah
 • Artinya Sesungguhnya kami telah mengutus
  rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata
  dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab
  dan neraca keadilan supaya manusia dapat
  menegakkan keadilan itu. Dan kami ciptakan besi
  yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
  berbagai manfaat bagi manusia. Supaya mereka
  memergunakan besi itu dan supaya Allah
  mengetahui siapa yang menolong (agamanya) dan
  RasulNya. Padahal Allah tidak dilihatnya.
  Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa.
 • Menurut Dr Abdul Sattar, Ayat tersebut mengandung
  dua masalah penting
 • Bahwa tujuan utama risalah ilahiyah (dalam kitab
  syariah) adalah menegakkan aturan (nizham)
  yang adil dalam muamalah di antara manusia.
 • Menegakkan aturan syariah tersebut mesti dengan
  kekuasaan/kekuatan (besi), setelah dakwah dan
  tabligh/komunikasi dilaksanakan (hlm.17)

13
Kedudukan Ekonomi Islam (12)
 • Fiqh Muamalah Ekonomi, menduduki posisi yang
  penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia
  yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah,
  karena itu hukum mempelajarinya wajib
  ain(fardhu) bagi setiap muslim. Kewajiban itu
  disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari
  aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu
  yang dihabiskan seorang manusia adalah untuk
  kegiatan muamalah, al. mencari nafkah untuk
  memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara.
 • Perbandingan Alokasi Waktu untuk Ibadah dan
  Muamalah.
 • Ibadah Mahdhah 5 x 10 menit 50 menit
 • Muamalah (mencari nafkah/kerja) Mulai jam 7 pagi
  sd jam 19.00 12 jam
 • Menurut Dr. Yusuf Qardhowi Memahami/mengetahui
  hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim,
  namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang
  ini hukumnya fardhu kifayah.

14
 • Konsep Dasar Ekonomi Islam
 • Tujuan Hidup
 • Dasar Ekonomi Islam

15
Tujuan Hidup Manusia
 • Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah
  untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia
  memaknai kesejahteraan dengan prespektif yang
  berbeda-beda.
 • Sebagian besar paham ekonomi (konvensional)
  memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan
  material duniawi.

16
Falah sebagi Tujuan Hidup (1)
 • Islam memaknai kesejahteraan dengan istilah
  falah.
 • Informasi mengenai konsep kesejahteraan ini hanya
  dapat diperoleh dari Allah Subhanahu wa Taala,
  yaitu melalui ajaran yang diwahyukan dalam
  Alquran dan Sunnah.
 • Istilah falah disebutkan dalam beberapa ayat
  Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang
  sukses.
 • Misalnya dalam beberapa ayat disebut dengan kata
  muflihun (QS 3104 78,157 988,23 23102
  2451), dan aflah (QS 231 919).
 • Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja
  aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan
  dan kemenangan.
 • Dalam pengertian literal, falah adalah kemuliaan
  dan kemenangan dalam hidup.

17
Falah sebagi Tujuan Hidup (2)
 • Falah dalam hal ini berarti kesejahteraan
  holistik dan seimbang antara dimensi
 • (1) material-spiritual
 • (2) individual-sosial
 • (3) kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di
  akhirat.
 • Sejahtera dunia diartikan sebaga segala yang
  memberikan kenikmatan hidup inderawi, baik fisik,
  intelektual, biologis maupun material.
 • Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai
  kenikmatan yang yang diperoleh setelah kematian
  manusia.
 • Prilaku manusia di dunia diyakini akan
  berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat
  yang abadi.
 • Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang
  multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek
  mikro maupun makro.

18
(No Transcript)
19
Maslahah sebagai Tujuan Antara untuk Mencapai
Falah
 • Falah dapat terwujud apabila terpenuhi
  kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang
  sehingga tercipta maslahah.
 • Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik
  material maupun non material, yang mampu
  meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk
  yang paling mulia.
 • Maslahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri
  dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs),
  intelektual (aql), keturunan (nasl), dan
  material (maal).
 • Dien ? dibutuhkan oleh manusia ? menuntun
  keyakinan, memberikan ketentuan/aturan hidup, dan
  membangun moralitas.
 • Nafs ? sesuatu yang membantu eksistensinya
  merupakan kebutuhan, yang mengancam kehidupan
  harus dijauhi
 • Aql ? Islam mewajibkan tholabul ilm ? karena
  tanpanya manusia akan mengalami kesulitan dan
  penderitaan.
 • Nasl ? kelangsungan generasi dan kehidupan dunia
  sangat penting
 • Maal ? Ia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan
  hidup manusia dan sebagai sarana untuk ibadah
  (banyak ibadah membutuhkan harta)

20
Permasalahan dalam Mencapai Falah (1)
 • Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia
  menghadapi masalah, yaitu kesenjangan antara
  sumber daya (resources) yang ada dengan keinginan
  kebutuahan (want need) manusia.
 • Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan
  berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi
  kebutuhan manusia.
 • Penyebab Kelangkaan relatif (relative scarcity)
 • (1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya ?
  contoh kelangkaan BBM ? manusia mencari
  alternatif biogas dst.
 • (2) Berbagai keterbatasan manusia ? contoh (1)
  keterbatasan ilmu pengetahuan yang dikuasi, (2)
  keserakahan manusia (sifat buruk).
 • serta (3) munculnya konflik antara tujuan duniawi
  dan ukhrawi ? contoh korupsi ? korbankan akhirat
  ? timbulkan scarcity bagi pihak lain.

21
Permasalahan dalam Mencapai Falah (2)
 • Ilmu ekonomi Islam lahir untuk menyelesaikan
  permasalahan kelangkaan relatif (relative
  scarcity) ini. Sehingga dapat dicapai falah, yang
  diukur dengan maslahah.
 • Terdapat tiga aspek utama yang harus diselesaikan
  oleh ekonomi agar falah tercapai, yaitu
 • (1) konsumsi, output atau komoditas apa dan
  berapa yang diperlukan agar kemaslahatan maksimal
  tercapai
 • (2) produksi, bagaimana output dihasilkan agar
  kemaslahatan maksimal tercapai dan
 • (3) distribusi, bagaimana sumber daya dan output
  didistribusikan agar setiap mendapatkan maslahah
  yang maksimal.
 • Ketiga aspek tersebut merupakan kesatuan integral
  untuk mewujudkan maslahah kehidupan.
 • Aktivitas ekonomi harus menuju pada tujuan yang
  sama untuk mencapai maslahah yang maksimum bagi
  umat manusia, dimana
 • Konsumsi ? orientasi keseimbangan pemenuhan
  kebutuhan antar individu dan antar aspek
  kehidupan.
 • Produksi ? orientasi efisien dan adil, sehingga
  mencukupi kebutuhan semua manusia
 • Distribusi ? orientasi adil dan merata agar semua
  memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi
  kebutuhan.
 • Dengan demikian diharapkan falah dapat tercipta
  bagi setiap manusia.

22
 • Konsep Dasar Ekonomi Islam
 • Tujuan Hidup
 • Dasar Ekonomi Islam

23
Dasar Ekonomi Islam
 • Ekonomi merupakan bagian integral dari ajaran
  Islam. Dan karenanya ekonomi Islam akan terwujud
  sempurna hanya jika ajaran Islam diyakini dan
  dilaksanakan secara menyeluruh.
 • Falah hanya akan diperoleh jika ajaran Islam
  dilaksanakan secara kafah (sempurna).
 • Ekonomi Islam mempelajari prilaku ekonomi
  individu-individu yang secara sadar dituntun
  ajaran Islam Alquran dan Sunnah dalam memecahkan
  masalah ekonomi yang dihadapinya.

24
Pengertian dan Lingkup Ekonomi Islam (1)
 • Secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai
  suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk
  memandang, meneliti, dan akhirnya berupaya untuk
  menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi
  dengan cara-cara yang Islami.
 • Yang dimaksudkan dengan cara-cara yang Islami
  disini adalah cara-cara yang didasarkan atas
  Alquran dan Sunnah. Jadi, ilmu ekonomi Islam
  mendasarkan segala aspek tujuan, metode penurunan
  ilmu, dan nilai-nilai yang terkandung pada agama
  Islam.
 • Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi
  Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu
  Ilahi (ayat qauliyah) yang didukung oleh
  kebenaran induktif empiris (ayat kauniyah).

25
Pengertian dan Lingkup Ekonomi Islam (2)
 • Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang
  lingkup ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim
  atau negara Muslim.
 • Namun pendapat lain lebih menekankan terhadap
  perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada
  umumnya.
 • Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa
  ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik
  ekonomi yang dilakukan oleh individu dan
  komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan
  perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada
  ajaran Islam.
 • Berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya
  lebih menekankan pada analisis terhadap masalah
  ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam padangan
  ini tujuan ekonomi dan nilai-nilainya (value)
  dianggap sebagai hal yang sudah tetap (given)
  atau diluar bidang ilmu ekonomi.
 • Ekonomi Islam dan konvensional berbeda dalam cara
  menyelesaikan masalah dan cara melihat masalah.
 • Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha
  manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber
  daya untuk mencapai falah berdasarkan pada
  prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran dan
  Sunah.

26
Ekonomi Islam sebagai Suatu Ilmu dan Norma
 • Ekonomi positif (positive economics) dan ekonomi
  normatif (normative economics)
 • Ilmu ekonomi konvensional melakukan pemisahan
  secara tegas antara aspek positif dan normatif. ?
  Fakta ekonomi independen terhadap norma (tidak
  ada kausalitas) ? norma diluar ilmu ekonomi
 • Ekonomi Islam hanya akan dihasilkan dengan
  integrasi norma dan ilmu ekonomi.

27
Rasionalitas dalam Islam
 • Ekonomi Islam dibangun atas dasar perilaku
  individu yang rasional Islami.
 • Rasional Islami dalam hal ini tidak dimaknai
  sebagai rasional sempit, melainkan perilaku logis
  bagi setiap individu yang sadar dan perhatian
  untuk memperoleh falah.
 • Hal ini menuntut manusia untuk bervisi dan
  berfikir jangka panjang.
 • Dalam hal tertentu, manusia akan mengorbankan
  kepentingan duniawinya untuk mendapatkan
  kesejahteraan akhirat atau melakukan tindakan
  etis yang mengorbankan kepentingan individu atau
  material demi memperoleh maslahah yang lebih
  besar.
 • Perilaku etis dipandang sabagi perilaku rasional
  ketika sejalan dengan nilai-nilai falah.

28
Alhamdulillah
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com