Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p PowerPoint presentation | free to view - id: 73af16-NjU4NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p

Description:

CH A NH T 2C TH NG NI N Slideshow : Giuse Maria nh GMD.120.10 Enter hay b m chu t xem ti p – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:46
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: JMJ65
Category:
Tags: khat | chu | enter | hay | xem

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p


1
CHÚA NH?T 2C THU?NG NIÊN
H? h?t ru?u r?i !
Enter hay b?m chu?t d? xem ti?p
2
TIN M?NG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN Ga 2,
1-12
Khi ?y, có ti?c cu?i t?i Cana x? Galilêa. Và có
m? c?a Chúa Giêsu ? dó. Chúa Giêsu và các môn d?
Ngu?i cung du?c m?i d? ti?c cu?i. Và b?ng thi?u
ru?u, m? Chúa Giêsu nói v?i Ngu?i "H? h?t ru?u
r?i". Chúa Giêsu nói v?i m? "H?i bà, Con v?i bà
có can chi dâu, gi? Con chua d?n". M? Ngu?i nói
v?i nh?ng ngu?i giúp vi?c "H? Ngu?i b?o gì, thì
ph?i làm theo". ? dó có sáu chum dá, dùng vào
vi?c thanh t?y c?a ngu?i Do-thái, m?i chum d?ng
du?c hai ho?c ba thùng nu?c. Chúa Giêsu b?o h?
"Hãy d? nu?c d?y các chum". H? d? d?y t?i mi?ng.
Và Chúa Giêsu b?o h? "Bây gi? hãy múc dem cho
ngu?i qu?n ti?c!"
Và h? dã dem di. Khi ngu?i qu?n ti?c n?m th? nu?c
dã hoá thành ru?u, ông không bi?t t? dâu ra,
nhung nh?ng ngu?i giúp vi?c dã múc nu?c thì bi?t,
ông m?i g?i tân lang mà nói "Ai cung dem ru?u
ngon ra tru?c, khi khách ngà ngà thì m?i dem ru?u
xoàng hon. Còn ông, ông l?i gi? ru?u ngon t?i gi?
này". Chúa Giêsu dã làm phép l? d?u tiên này t?i
Cana x? Galilêa, và dã t? vinh quang Ngu?i và các
môn d? Ngu?i tin Ngu?i.
3
Ti?c cu?i Cana g?i nh? ti?c cu?i Nu?c Tr?i
"Nu?c Tr?i cung gi?ng nhu chuy?n m?t vua kia m?
ti?c cu?i cho con mình Mt 222
Giáo h?i là Hi?n Thê c?a Ð?c Giêsu ti?c cu?i ?y
chính là ti?c cu?i c?a Chúa Cha chu?n b? cho
không ch? Giáo h?i, mà cho c? nhân lo?i, cho
t?ng gia dình (là giáo h?i thu nh?), cho t?ng
c?ng doàn, cho t?ng cá nhân...
Nhung ti?c cu?i ?y dang g?p tr? ng?i vì Nhân
lo?i, giáo h?i, gia dình, c?ng doàn, cá nhân dang
có d?u hi?u h?t ru?u ! Ti?c cu?i có th? d?
dang, b?t thành...
4
Nh?ng d?u hi?u "h?t ru?u"
H? h?t ru?u r?i ! H? ch? còn nu?c lã H? dã h?t
bình an, ch? còn l?i cu?c s?ng t?t b?t lo
toan H? dã c?n tình yêu, ch? còn l?i hu?ng th?,
duy ngã, d?c v?ng H? c?n lòng th? tha, ch? s?n
sàng thù h?n, gi?t h?i nhau H? không còn bi?t
chia s?, ch? còn bi?t thu vén cho b?n thân H?
nh?n gi?i hoà bình, d? d? cao và xúc ti?n các
lo?i chi?n tranh H? s? hãi ánh sáng, ch? thích
di trong bóng t?i H? c?n khô chân lý Nu?c Tr?i,
ch? còn toàn ?o ?nh tr?n th? H? g?t b? các giá
tr? thánh thiêng, d? thay b?ng m?i s? t?c
hoá H? không thích s? s?ng, mà ng?p l?n trong
van hoá s? ch?t H? phê bình ch? trích ru?u th?t,
d? b?ng lòng v?i lo?i ru?u gi? H? không còn s?ng
di?u c?n thi?t, h? ch? còn di?u ph? thu?c,,, H?
không còn ru?u, ch? còn nu?c lã
5
H? H?T RU?U R?I ! CU?C S?NG CÁ NHÂN c?a h?
không còn chút men, chút l?a nào d? s?ng ch?ng
nhân Tin M?ng, mà ch? bi?t ch?y theo d?c v?ng và
v?t ch?t phù phi?m. CU?C S?NG HÔN NHÂN c?a h?
dang d? dàng ly thân, ly d?, phá thai, b?o
hành CU?C S?NG GIA ÐÌNH c?a h? dã gi?ng nhu m?t
nhà tr? gi?a các th? h? CU?C S?NG C?NG ÐOÀN,
GIÁO X? c?a h? ch? còn là nh?ng hình th?c b?
ngoài ch?ng khác luong dân CU?C S?NG XÃ
H?I c?a h? ch?ng có gì phân bi?t rõ r?t h? là môn
d? Ð?c Giêsu CU?C S?NG TÔN GIÁO, TÂM LINH c?a
h? ch? ngoài môi mi?ng d?c kinh hoà bình mà
b?ng d?y dao nh?n m? mi?ng sám h?i ch? du?c vài
hôm chia r? nhau ph?t l? tôn ti tr?t t? - t?c
hoá ngày càng tang d? lo?i b? s? thánh thiêng
bóp méo L?i Chúa d? muu d? l?i riêng c?a cá nhân
hay t?p th? - h? d?i v?i Chúa và v?i nhau nhu
ngu?i dung nu?c lã
6
Ð? gi?i quy?t chuy?n "h?t ru?u"
M? Maria luôn có dó, luôn nhìn th?y m?i tình
hình và M? cung luôn d? ngh? m?t gi?i pháp duy
nh?t NGÀI B?O GÌ CÁC CON C? LÀM THEO.
7
Ð? nu?c lã thành ru?u ngon
NGÀI B?O GÌ CÁC CON C? LÀM THEO Nhung di?u Ð?c
Giêsu b?o r?t nhi?u khi xem ra ch?ng an nh?p gì
v?i hoàn c?nh dang x?y ra HÃY Ð? NU?C Ð?Y CHUM
Dù sao, di?u Ð?c Giêsu ch? d?i noi ta là s? vâng
ph?c, cho dù l?nh truy?n c?a Ngài b?t thu?ng và
ngh?ch lý. Ngài ch? ta Ð? Ð?Y Ð?N MI?NG CHUM,
không nghi ng?i, không d?n do, hoàn toàn tín thác.
Và ch? c?n th?, phép l? s? x?y ra ngay l?p t?c
M?i bóng t?i s? chan hoà ánh sáng - H?n thù s?
bi?n thành tha th? và tình yêu V? k? s? bi?n
thành v? tha d?c v?ng ?o ?nh s? bi?n thành s?
khát kháo chân lý vinh c?u và NU?C LÃ S? BI?N
THÀNH RU?U NGON H?O H?NG.
8
Làm theo L?i Ð?c Giêsu d?y
CHÍNH LÀ LÀM THEO Ý CHA TRÊN TR?I
L?i anh em nghe dây không ph?i là c?a Th?y,
nhung là c?a Chúa Cha, Ð?ng dã sai Th?y Ga
1424
"Phúc thay k? l?ng nghe và tuân gi? l?i Thiên
Chúa" Lc 1128
Ai nghe l?i tôi và tin Ð?ng dã sai tôi thì có s?
s?ng d?i d?i Ga 524
L?i Chúa là ng?n dèn soi cho con bu?c, Là ánh
sáng ch? du?ng con di Tv 119105
Ðây là Con yêu d?u c?a Ta, Các nguoi hãy vâng
nghe l?i Ngu?i" Mt 175 Lc 935
9
Vai trò trung gian c?a Ð?c Maria
M? MARIA LUÔN TIÊN LI?U M?I KHÓ KHAN VÀ LUÔN GIÚP
Ð? GI?I QUY?T
T? thu? d?i d?i Thiên Chúa Cha không ch? ti?n
d?nh d? M? làm thân m?u c?a Ngôi L?i Con Ngài, mà
cón làm mõt Evà M?i, ngu?i M? m?i c?a nhân lo?i.
Chính Ð?c Giêsu dã th? hi?n s? ti?n d?nh này khi
M? Ngài d?ng du?i chân th?p giá NÀY LÀ CON C?A
M? NÀY LÀ M? C?A CON
Hon 28 nam nay t?i M?-Du (Medjugorje Nam Tu),
M? v?n thua v?i Thiên Chúa H? H?T RU?U R?I và
M? không ch? nh?c nh? NGÀI B?O GÌ CÁC CON C? LÀM
THEO, nhung vì th?i gi? c?p bách (M? d?n l?n
cu?i giúp chu?n b? mùa v?ng cánh chung), M? dã
xin du?c th?i gian lâu dài d? d?y d? con cái th?t
chi ti?t t? m? m?i di?u c?n thi?t
Hãy nh? l?i dây cung chính là th?i gian ân hu?
c?a Lòng Thuong Xót Chúa, du?c m?c kh?i qua Thánh
N? Faustina.
10
Ð?c M? luôn nh?c ta l?ng nghe Chúa
Ð?c Maria t? xua d?n nay luôn can d?n con cái M?
ph?i làm nh?ng di?u Ð?c Giêsu d?y b?o
T?I TI?C CU?I CANA Ngu?i b?o gì các anh c?
vi?c làm theo Ga 25
T?I M?-DU SU?T HON 28 NAM NAY M?i gia dình
ph?i c?u nguy?n chung và d?c Thánh Kinh
14285 Hãy d?c Phúc Âm, s?ng L?i Chúa và c?u
nguy?n d? các con có th? hi?u d?u hi?u c?a th?i
d?i 25898 H?i các con, hãy c?u nguy?n và d?c
Phúc Âm d? các con có th? khám phá ra thông di?p
Chúa dành cho các con 25691
11
Ð? BI?T CHÚA NÓI B?NG CÁCH NÀO Ð? BI?T PH?I L?NG
NGHE NHU TH? NÀO Ð? BI?T NH?NG ÐI?U KI?N C?N CÓ
Ð? L?NG NGHE CHÚA Ð? BI?T NH?NG NGUYÊN NHÂN C?N
TR? TA L?NG NGHE Ð? BI?T D?U HI?U NÀO T? RA TA ÐÃ
BI?T L?NG NGHE Ð? BI?T BI?N PHÂN TI?NG CHÚA V?I
TI?NG MA QU? Ð? BI?T TRU?NG H?C NÀO D?Y TA L?NG
NGHE CHÚA Kính m?i các b?n tham kh?o thêm bài
GMD.065.09 XIN CHO CON BI?T L?NG NGHE B?M
XEM
Khung c?nh CANA (GALILÊA)
12
L?y M? Maria, N?u dôi tân hôn Cana không g?i
thi?p cho M? thì ti?c cu?i ?y thi?t thòi bi?t
bao. Chúng con cung mu?n M? ? trong ti?c cu?i
c?a chúng con m?i ngày. Nh?ng t?m thi?p chúng
con g?i cho ngu?i d?i r?i s? b? quên lãng. Nh?ng
chu?n b? cho h?nh phúc c?a chúng con nhi?u khi
r?t sai l?m. Sáu chum b?ng dá d?ng nu?c d? r?a
chân tay thì d?y mà ru?u thì thi?u. Cái ph? thì
du mà cái chính thì không có. Ru?u on thánh chúng
con còn bao nhiêu? Chúng con không bi?t rõ. Có
khi c?n r?i mà chúng con không hay. Chúng con lo
âu v? nh?ng chum d?ng nu?c ph? thu?c hon là ru?u
on thánh. Chúng con mu?n M? ? mãi v?i chúng con
d? nh?c nh? chúng con v? tình tr?ng ru?u on thánh
còn bao nhiêu, nhi?u hay h?t. Xin M? chu?n b?
cho chúng làm theo ý Chúa nhu M? chu?n b? cho các
gia nhân kín nu?c d?y chum.
Lm Nguy?n T?m Thu?ng, sj.
13
Hãy b?t d?u t? chính m?i ngu?i chúng ta Hãy ch?
làm nh?ng di?u Ð?c Giêsu d?y Hãy d? Th?n Khí Ngài
bi?n nu?c lã trong ta thành ru?u ngon cho c? bàn
ti?c cu?c d?i.
CÁC ÐI?U KI?N HU?NG ON TOÀN XÁ H?NG NGÀY TRONG
NAM THÁNH 2010 b?m xem
Các slideshow khác có th? t?i xu?ng t?i b?m xem
Video clips chuy?n th? t? các slideshow T?i
trang YouTube - b?m xem T?i trang KinhMungMaria
b?m xem T?i trang TinVuiChuaLanh (m?c Video L?i
Chúa) b?m xem vv..
About PowerShow.com