Pag-unawa sa Pastoral na Direksiyon ng Diyosesis ng Novaliches - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Pag-unawa sa Pastoral na Direksiyon ng Diyosesis ng Novaliches PowerPoint presentation | free to download - id: 719181-MWYxZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Pag-unawa sa Pastoral na Direksiyon ng Diyosesis ng Novaliches

Description:

Title: Pagsasanay Para sa Pagbubuo ng Parish BEC Pastoral Team Author: BEC-Pastoral Last modified by: BEC-Pastoral Created Date: 2/15/2012 4:42:22 AM – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:68
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: BECP150
Learn more at: http://cbcpbec.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Pag-unawa sa Pastoral na Direksiyon ng Diyosesis ng Novaliches


1
Pag-unawa sa Pastoral na Direksiyon ng Diyosesis
ng Novaliches
2
Mga Layunin
 • Sa pagtatapos ng seminar, inaasahan na ang mga
  kalahok ay
 • Magkakaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa
  direksiyong Pastoral ng Lokal ng Simbahan ng
  Novaliches
 • Makita ang malinaw na kaugnayan ng BEC bilang
  pastoral na tunguhin ng diyosesis at parokya at
 • Magkaroon ng pagpapahalaga ng kanilang papel
  bilang mga pinunong-lingkod ng parokya.

3
Gawain Pangkatang pagbabahaginan - 15 minuto
 • Panuntunan
 • Hatiin ang mga kalahok sa grupo na may 5-6 na
  kasapi.
 • Mamili ng tagapagpadaloy, secretary at reporter
 • Magpakilala sa isat-isa (pangalan, pamilya,
  tirahan, trabaho, katungkulan sa parokya o
  pamayanan)
 • Gawing maiksi lang ang pagbabahagi.
 • Gabay na tanong
 • Ano ang nag-udyok sayo na magpatuloy sa
  paglilingkod sa parokya o sa pamayanan?
 • Ano ang inyong pangarap para sa Simbahan,
  pamayanan, parokya o bansa?

4
Pangkalahatang Pag-uulat
Gabay sa pag-uulat KISS (Keep It Short and
Simple
5
Trivia Maaari itong sagutin ng bawat isa sa
kwaderno.
 1. Kailan itinatag ang Diyosesis ng Novaliches?
 2. Sino ang kauna-unahang Obispo ng Diyosesis ng
  Novaliches?
 3. Ilan lahat ang parokya na sakop ng buong
  diyosesis?

6
Mga sagot
 1. Ang Diyosesis ng Novaliches ay opisyal na
  itinatag noong ika-7 ng Disyembre, 2002. Ang
  ating Diyosesis ay magdiriwang ng 12th year
  anniversary ngayong ika-7 ng Disyembre, 2014.
 2. Ang kauna-unahang Obispo ng Diyosesis ng
  Novaliches ay si Bp. Teodoro Bacani, D.D.
 3. Sa kasalukuyan, merong 67 na parokya na sakop ng
  Diyosesis ng Novaliches. Ang pinakahuli ay ang
  St. Paul of the Cross Mission Area na nasa Phase
  8, Bagong Silang, Caloocan na noon Disyembre 2013.

Maaaring ihambing ang kanilang sagot sa kwaderno
kung ito ay tama ba. Ito ay simpleng gawain na
nagbibigay malay (awareness) sa mga kalahok na
tayo ay bahagi ng isang diyosesis.
7
 • Ang Bisyon at Misyon
 • ng Diyosesis ng Novaliches

8
Kuwento Ang Aso at ang Puting Kuneho
Isang araw, habang kasama ng amo ang kanyang aso,
biglang dumaan ang isang puting kuneho sa
kanilang harapan. Kaya tumakbo agad ang aso
papunta sa puting kuneho at hinabol ito nang may
simbuyog sa damdamin hanggang sa umabot sila sa
burol.
9
Maya-maya, ang ibang mga aso ay naakit sa kanyang
tahol at humabol din sa kanya. Nakakaaliw na
tingnan ang maraming mga asong nagsitahulan
habang tumatakbo sa may sapa at sumulong sa
masukal at matinik na gubat!
10
Ngunit, unti-unti at isa-isang tumigil ang mga
aso sa pagtakbo. Ang ibang aso ay tumigil na sa
pagsunod sa asong humahabol sa puting kuneho.
Pagod at dismayado sa paghabol. Hanggang ang
natira nalang ay ang aso na patuloy na humahabol
sa puting kuheho.
11
Aral mula sa kuwento
 1. Ang asong nakakita sa puting kuneho ay tumahol at
  tumakbo dahil gusto niyang itong habulin.
 2. Ang ibang mga aso na nahumaling sa unang aso ay
  nakitahol at nakitakbo habang humabol sa naunang
  aso.
 3. Kalaunan, isa-isang tumigil ang mga aso dahil
  sila ay napagod at nadismaya, habang ang asong
  nakakita sa puting kuneho ay patuloy sa paghabol
  na walang kapagod-pagod.

Kung ihalintulad niyo ang inyong sarili sa mga
asong nasa kuwento, saan kayo doon? Isa ba kayo
sa mga asong sumunod lang sa asong nakakita ng
kuneho? O kayo ang asong nakakita mismo sa
kuneho? Kung ang kuneho ay maihalintulad natin
kay Kristo at ang adhikain at misyon ng Simbahan,
naglilingkod ba tayo dahil nakita at naunawaan
natin ito nang lubos? O kaya lang tayo
naglilingkod sa simbahan ay dahil namangha lang
tayo sa mga taong masayang naglilingkod o kaya
gusto nating makisawsaw, ngunit pagdating ng
panahon ay nagsawa din at titigil?
12
VISION o PANANAW
 • Ano ang gusto nating magiging tayo?
 • Bilang gabay ng sambayanang
 • naglalakbay tungo sa ganap
 • na buhay

MISSION o GAMPANIN
 • Ano ang gusto nating gawin ngayon?
 • Konkretong pagkilos at pagsasabuhay tungo sa
  kaganapan ng minimithi

13
Pananaw (Bisyon) Tayo, ang simbahang lokal ng
Novaliches, sambayanan ng mga tagasunod at
pinagbuklod ni Kristo, tumutugon sa
pangangailangan ng mga tao, naglalakbay kasama si
Maria, tungo sa isang sariwa at ganap na buhay.
14
6 na Aspeto ng Simbahan Batay sa Pananaw (Bisyon)
ng Diyosesis ng Novaliches
1. Tayo, ang simbahang lokal ng Novaliches
(Simbahang Tao) 2. sambayanan ng mga tagasunod
at pinagbuklod ni Kristo, (Tinatawag na magiging
komunidad) 3. tumutugon sa pangangailangan ng mga
tao, (May pakialam) 4. naglalakbay (Hindi
nananatili) 5. kasama si Maria, (May modelong
gabay) 6. tungo sa isang sariwa at ganap na
buhay. (may patutunguhan)
15
1. Simbahang Lokal ng Novaliches
 • Ang Diyosesis ng Novaliches ay tinatawag na
  Simbahang lokal.
 • Ito ay kabahagi ng buong Bayan ng Diyos na
  pinagkatiwala sa pangangalaga ng Obispo sa
  pakikipagtulungan ng mga kaparian, upang sa
  pagsusulong ng kanyang pastoral na gawain at
  pinagbubuklod na magiging Banal kay Kristo sa
  pamamagitan ng Mabuting Balita at Eukaristiya,
  ito ay bumubuo ng isang partikular na Simbahan,
  kung saan tunay na umiiral at kumikilos ang Iisa,
  Banal, Katoliko at Apostolikong Iglesia ni
  Kristo. (Canon 369)

16
2. Sambayanan ng mga Tagasunod at Pinagbuklod ni
Kristo
 • Ayon sa PCP II, may tatlong katangian ang
  Simbahan
 • Simbahan bilang Komunyon o Pagkakaisa Ninanais ni
  Hesus na ang Simbahan ay magiging pagkakaisa ng
  pananampalataya, pag-asa at pag-ibig (89). Ang
  unang mga disipolo ay nagbuo ng kanilang
  komunidad sila ay may iisang pag-iisip at
  diwa. (Gawa 4)
 • Simbahan bilang Pakikilahok Ang Simbahan ay
  nagsasakapangyarihan sa mga layko na lubusang
  makikilahok sa buhay at misyon ng Simbahan.
 • Simbahan bilang Misyon (Komunidad na
  Nagmimisyon) Ang Simbahan ay umiiral para sa
  mundo. (PCP 11, 104)

17
3. tumutugon sa pangangailangan ng mga tao
 • Ang Simbahan ay may katangian na
 • Dynamic - nakikipagdialogo sa buhay
 • Concerted - nagbabahagi ng responsibilidad
 • Participative - samasamang kumikilos
 • Reflective tuloy-tuloy na pag-aaral at
  pagninilay sa mga kaganapan at pag-unlad ng
  komunidad
 • Pastoral binabaka, nililinis at binabago ang
  kalagayan ng tao tungo sa katuparan ng paghahari
  ng Diyos
 • Indigenous may paggalang at pinapaunlad ang
  ibat-ibang karisma na meron sa komunidad
 • Liberating / Saving/ Transforming - may
  pananampalatayang nagbabago ng panlipunang
  kalagayan

18
4. Naglalakbay
 • Ang Simbahan ay hindi nakatigil (static) ngunit
  isang dinamikong institusyon Siya ay naglalakbay
  (pilgrimage)!
 • Ang ating pagsusumikap na itayo ang Kaharian ng
  Diyos ay isang patuloy na paglalakbay (pilgrim
  journey), isang paglalakbay tungo sa katotohanan
  at hustisya, tungo sa pag-ibig at kapayapaan,
  isang paglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay.
  (PCP 11, 263)

19
5. Kasama si Birheng Maria
 • Si Maria ang modelo ng pagsunod kay Kristo.
 • Siya ang modelo ng Simbahan.
 • Siya ang unang tumanggap (evangelized) ang
  nagdadala kay Kristo (evangelizer).
 • Siya ang perpektong kamanlalakbay.

20
6. tungo sa isang sariwa at ganap na buhay
 • Newness Vision of a new heaven and a new Earth
  (Nova Omnia Facio)
 • Transformed people and society
 • Fullness Realization of the Kingdom
 • That all may have life, have it to the full
  (John 10)

21
 • Gampanin (Misyon)
 • Nagtitiwala sa biyaya ng Diyos at sa patnubay ng
  Espitung Banal, tinatalaga namin ang mga sarili
  na
 • Palaganapin ng may bagong sigasig ang Magandang
  Balita sa lahat ng larangan ng buhay
 • Itaguyod ang karapatan at kakayahan ng mga laiko
  at hubugin sila bilang mga pinunong lingkod
 • Makiisa sa mga maralita, inaapi at isinasantabi,
  at ibangon ang kanilang dangal
 • Sa pamamagitan ng pagbuo at pagpatibay ng mga
  Mumunting Kristiyanong Kapitbahayan tungo sa
  lubusang pag-unlad ng pagkatao at pagpapanibago
  ng lipunan.

22
MISSION
Integral Evangelization
Key Result Areas
Empowerment of Laity
Upliftment of Poor
BEC Building
Strategic Approach
Total Development Social Transformation
Outcome
23
BEC bilang pangunahing pastoral na Tunguhin ng
Diyosesis ng Novaliches
24
Malayang Talakayan
About PowerShow.com