Titel - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Titel PowerPoint presentation | free to download - id: 70885b-MmZhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Titel

Description:

Baan-brekend Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille Gillebeert VDAB – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:39
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Provided by: Sandra263
Learn more at: http://www.vlor.be
Category:
Tags: titel

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Titel


1
Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille
Gillebeert VDAB
Baan-brekend
2
Vragen voor deze workshop
 1. Wat zijn uitdagingen waar we als school, als
  ouder, leerling, CLB, welzijnswerker voor staan?
 2. Wat betekent dit voor het beleid van de school?
 3. Wat betekent dit voor de opdrachten van het CLB?
 4. Wat betekent dit voor de netwerking met welzijns-
  en gezondheidssector?
 5. Wat betekent dit voor andere schoolnabije
  ondersteuners?
 6. Zijn er kritische voorwaarden om dit te kunnen
  realiseren?

Baan-brekend
3
 • Baanbrekend
 • Conferentie leerlingenbegeleiding
 • 23 maart 2009

4

arbeidsmarkt / knelpuntberoepen / kansengroepen /
ongekwalificeerd / loopbaanperspectief /
vraagbehoefte / certificering / sectoren /
sociale economie / EVC
 • Afbakening
 • EVOLUTIE ARBEIDSMARKT
 • KNELPUNTEN (TECHNIEK/BEROEP)
 • TALENTEN EN KANSEN

5
 • Toekomst?

6
 • NU DE COGNITIE
 • welke principes?
 • ketenzorg
 • leren kiezen
 • netwerkorganisaties
 • allianties

7
 • NU DE COGNITIE (2)
 • het model?
 • klassiek 3 niveaus
 • talentcoalities
 • doelgericht beleid
 • data- en volgsysteem
 • appreciative inquiry
 • stakeholdersmanagement
 • loopbaancompetenties
 • verwijssysteem
 • .

8
 • NU DE COGNITIE (3)
 • effecten?
 • knelpunten
 • loopbaanmiserie
 • kansen
 • verlies aan talent

9
 • SLEUTELWOORDEN
 • Loopbaancompetenties
 • Positief kiezen
 • Werkplekleren
 • Rolmodellen
 • Dialoog
 • Erkenning van competenties
 • Laagdrempelig, uitnodigend, uitdagend,
  geruststellend
 • A L L E S T A K E H O L D E R S

10
 • SAMEN
 • werktijdmanagers
 • leerplichtmanagers
 • kansenmanagers
 • crisismanagers
 • rechtenmanagers

11
 • SAMEN
 • 1 SYNERGIE

12
 • WE ZIJN GOED BEZIG
 • TALENTENCOALITIES waarin
 • bedrijfsHRM
 • promotieperspectief
 • zij-instromers
 • remediëring in ruime zin
 • uitval-uitkomst
 • Onderwijs kwalificeert
 • VDAB remedieert naar arbeidsmarkt
 • Werkgever genereert ontwikkelkansen en
  perspectieven
 • Levensproblemen krijgen een plaats

13

14
Vraag 1 omgevingsanalysewelke elementen
ontbreken of kloppen niet? (1)
Globaal voor kiezen
Baan-brekend
 • Verkeerd kiezen heeft een zeer grote negatieve
  impact op de onderwijsloopbaan en op de
  levensloopbaan.
 • De leerlingen en hun ouders krijgen veel
  informatie over studiekeuze maar missen
  referentiekaders voor rationele keuzes. Ze zien
  door de bomen het bos niet meer.
 • Kiezen is veel breder dan enkel de keuze voor
  een studierichting of een beroep. Het slaat ook
  op levenskeuzes zoals maatschappelijk engagement,
  de uitbouw van een privé-leven, persoonlijke
  ontwikkeling.

15
Vraag 1 omgevingsanalysewelke elementen
ontbreken of kloppen niet? (1)
 • Kiezen begint in de kleuterklas en loopt
  levenslang door. Kiezen beperkt zich niet tot
  enkele grote keuzemomenten zoals de overgang
  naar het secundair of het hoger onderwijs.
 • Er moeten meer positieve ontwikkelingskansen
  zijn voor leerlingen voor wie het leer- of
  ontwikkelingsproces haperingen vertoont.

Baan-brekend
16
Vraag 1 omgevingsanalysewelke elementen
ontbreken of kloppen niet? (1)
Specifiek voor beroepsgericht onderwijs
Baan-brekend
 • Leerlingenbegeleiding in beroepsgerichte
  sectoren van het onderwijs is breder dan
  keuzebegeleiding
 • Leerlingenbegeleiding in het beroepsgericht
  onderwijs betekent meer leerlingen stimuleren om
  gekwalificeerd uit te stromen.
 • Leerlingenbegeleiding in het beroepsgericht
  onderwijs moet inspelen op de maatschappelijke
  kwetsbaarheid van sommige leerlingen

17
Vraag 2 Wat betekent dit voor het schoolbeleid?
(1)
 • Leerlingenbegeleiding op school moet een
  onderdeel zijn van een globaal kwalificatiebeleid.
  Jongeren moeten zoveel mogelijk gekwalificeerd
  hun volwassen leven beginnen.
 • Keuzebegeleiding is eigenlijk (leer)trajectbegelei
  ding. Keuzebegeleiding en leertrajectbegeleiding
  horen samen.
 • Keuzebegeleiding is ook steeds een begeleiding
  van keuzeprocessen van ouders.De impact van
  ouders is doorslaggevend bij keuzeprocessen.
 • Goed kiezen maakt deel uit van de (gewone)
  programmas. Het is niet goed dat te beperken
  tot enkele informatiebeurzen.

Baan-brekend
18
Vraag 2 Wat betekent dit voor het schoolbeleid?
(2)
 • De school moet keuze- en (leer)trajectbegeleiding
  integreren in de hele pedagogische en didactische
  aanpak. Vooral een veel bredere manier van
  evalueren van leerlingen is van doorslaggevend
  belang.
 • Studiekeuzebegeleiding / studietrajectbegeleiding
  op school veronderstelt inbedding in een globaal
  beleid voor leerlingenbegeleiding.
  Leerlingenbegeleiding op school moet
  geprofessionaliseerd worden.
 • Andere hefbomen?

Baan-brekend
19
Vraag 3 Wat betekent dit voor het CLB? (1)
 • De CLBs moeten de scholen sterker ondersteunen
  om de keuze- en (leer)trajectbegeleiding
  professioneel aan te pakken.Ieder CLB moet
  beschikken over een helicopterperspectief van het
  hele onderwijsveld in al zijn complexiteit en de
  keuzes die leerlingen en ouders daarin kunnen
  maken.
 • Het CLB moet de rol van informatiebemiddelaar
  over het leerlingendossier sterker
  opnemen.Informatie over de leertrajecten van een
  leerling moet sterker kunnen doorstromen naar de
  verantwoordelijken voor studiekeuze en
  (leer)trajectbegeleiding en naar de ouders.Een
  goed elektronisch systeem voor leerlingendossiers
  (zoals het gezondheids- en welzijnsinformatieplatf
  orm) kan een oplossing bieden.

Baan-brekend
20
Vraag 3 Wat betekent dit voor het CLB? (2)
 • Elk CLB moet een specifieke deskundigheid
  bezitten inzake beroepsgerichte keuzes én
  begeleiding van trajecten in beroepsgericht
  onderwijs.
 • De CLB-medewerker moet aanwezig kunnen zijn als
  de klassenraad cruciale beslissingen neemt over
  de leertrajecten van leerlingen.
 • De afsprakennota en de bijzondere bepalingen
  worden veel te weinig benut om een afstemming te
  bereiken tussen het beleid van de school en het
  CLB-beleid.
 • Andere hefbomen ?

Baan-brekend
21
Vraag 4 Wat betekent dit voor de samenwerking
met een breder netwerk?
 • De overheid moet een driepartijensamenwerking
  stimuleren op een lokaal / regionaal niveau
 • de onderwijssector (school, CLB)
 • tussen de associaties HO en de consortia
  volwassenenonderwijs
 • VDAB, sociaal-economische sectoren

Baan-brekend
22
Vraag 5 Samenwerking met andere schoolnabije
ondersteuners (pedagogische begeleidingsdienst)
 • Er is een te grote overlapping in de
  ondersteuningopdracht van de pedagogische
  begeleidingsdienst enerzijds en het CLB
  anderzijds.
 • De ondersteuning door de pedagogische
  begeleidingsdienst neemt af naarmate er meer
  specifieke en individuele ondersteuning voor een
  leerling nodig is. Het CLB ondersteunt de
  initiatieven die gericht zijn op een individuele
  leerling de pedagogische begeleidingsdienst
  ondersteunt het zorgkrachtig beleid in de school.

Baan-brekend
23
Vraag 6 Kritische voorwaarden
 • Er is een sterkere beleidsafstemming nodig inzake
  versterking van keuzebegeleiding en
  leertrajectbegeleiding. Er zijn nu te veel
  initiatieven die elkaar overlappen en die elkaar
  soms tegenwerken of waarvan de samenhang niet
  duidelijk is.

Baan-brekend
About PowerShow.com