Flexibel studeren voor studenten met een functiebeperking - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Flexibel studeren voor studenten met een functiebeperking PowerPoint presentation | free to download - id: 708858-M2M3ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Flexibel studeren voor studenten met een functiebeperking

Description:

Flexibel studeren voor studenten met een functiebeperking SIHO - studiedag te Brussel - 25 februari 2010 - Karla Van Lint SIHO - studiedag te Brussel - 25 februari ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:55
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: soe103
Learn more at: http://www.siho.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Flexibel studeren voor studenten met een functiebeperking


1
Flexibel studeren voor studenten met een
functiebeperking
2
Inhoud
 • Decretaal kader
 • VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten
  van personen met een handicap
 • Rechtsbescherming
 • Basisprincipes huidige context
 • Toekomst

3
Decretaal kader Flexibiliseringsdecreet
 • Het algemeen principe dat aan de basis ligt van
  de flexibilisering
 • van het hogeronderwijs betreft
 • Competentieverwerving op een voor elke student
  aangepaste wijze
 • De doelstellingen die het uitgangspunt vormen van
  het decretaal
 • kader betreffen het vergroten van de
  studiemogelijkheden van elke
 • student meer mogelijkheden tot differentiëring
  en meer
 • mogelijkheden tot levenslangleren
 • Deze basisfilosofie biedt in principe een perfect
  kader om studenten
 • met functiebeperkingen maximaal kansen te bieden
  in het hoger
 • onderwijs

4
Decretaal kader Flexibiliseringsdecreet
 • Flexibilisering heeft betrekking op verschillende
  aspecten
 • toegang tot het hoger onderwijs
 • organisatie van het onderwijs
 • curriculum
 • leeromgeving
 • Wat houdt dit concreet in voor de student met een
  functiebeperking?

5
Decretaal Kader Flexibiliseringsdecreet
 • Toegang tot het hoger onderwijs
 • (Grondwettelijk recht op hoger onderwijs vrije
  keuzerecht)
 • Artikel 21 Een student schrijft zich in aan de
  instelling van zijn keuze voor zover hij voldoet
  aan de decretale en reglementaire
  toelatingsvoorwaarden.
 • Basisvoorwaarde voor toelating in het hoger
  onderwijs wordt derhalve gelinkt aan het hebben
  van de nodige intellectuele capaciteiten. Dit wil
  binnen de huidige decretale context zeggen dat in
  principe tegen een student die aan de formele
  toelatingsvoorwaarden van een vereiste diploma
  voldoet en aan de talenkennis slechts
  uitzonderlijk een weigeringsgrond kan ingeroepen
  worden met name op grond van een gebrekkige
  studievoortgang.
 • Een functiebeperking kan in principe niet
  ingeroepen worden om een student die over het
  vereiste diploma beschikt een inschrijving voor
  een bepaalde opleiding aan een bepaalde
  instelling te weigeren ook al is de instelling
  van oordeel dat deze student gezien zijn
  functiebeperking de leerresultaten van die
  opleiding moeilijk zal kunnen behalen.

6
Decretaal Kader Flexibiliseringsdecreet
 • Toegang tot het hoger onderwijs
 • Artikel 10. Afwijkende toelatingsvoorwaarden wat
  de toegang tot de bacheloropleiding betreft op
  grond van medische, psychische of sociale redenen
 • Een student met een functiebeperking zonder
  diploma secundair onderwijs die na een onderzoek
  kan aantonen dat hij over de nodige intellectuele
  capaciteiten beschikt kan in principe toegelaten
  worden tot een bepaalde bacheloropleiding
 • Grens voorzover het onderwijsreglement van de
  instelling in dit verband een procedure voorziet
  en binnen de door de instelling gestelde
  voorwaarden
 • Conclusie open toegang zonder specifieke
  grenzen voor studenten
 • met een functiebeperking

7
Decretaal Kader Flexibiliseringsdecreet
 • Organisatie van het onderwijs
 • Creditstelsel in plaats van jaarsysteem
 • Contracttypes examen-, diploma- en
  creditcontract
 • Studietrajecten modeltrajecten en
  geïndividualiseerde trajecten
 • Vrijstellingen op grond van EVC en EVK
 • Deze bouwstenen van de organisatie van flexibel
  onderwijs bieden
 • zeker voor studenten met een functiebeperking
  meer gedifferentieerde
 • studiemogelijkheden.
 • Deze mogelijkheden zijn van uit het oogpunt van
  de student wel beperkt doordat de
 • instellingen zelf autonoom bepalen welke zij al
  dan niet aanbieden voor welke
 • studenten. In het Flexibiliseringsdecreet zijn er
  voor studenten met functiebeperkingen
 • geen extra bepalingen voorzien op grond waarvan
  zij als doelgroep extra
 • zouden kunnen beroep doen op een flexibele
  organisatie van hun onderwijs.

8
Decretaal Kader Flexibiliseringsdecreet
 • Curriculum - leeromgeving
 • Evenwicht tussen het bepalen van het
  studieprogramma op maat van de
 • student en de voorstructurering van het aanbod
  door de instelling
 • Een studieprogramma kan geïndividualiseerd worden
 • grenzen autonomie van de instellingen
  volgtijdelijkheid
 • leerresultaten/eindcompetenties van de
  opleiding gelijkheidsbeginsel minimaal totaal
  aantal studiepunten (studiebelasting) voor het
  behalen van een graad
 • diplomasupplement
 • Een student met een functiebeperking heeft
  derhalve in het kader van
 • het flexibiliseringsdecreet in principe geen
  extra recht op een
 • aangepast studiepakket in functie van zijn
  handicap vb. een
 • vervangende opdracht een aangepaste stage een
  vrijstelling.

9
Decretaal Kader Flexibiliseringsdecreet
 • Curriculumaanpassingen zijn niet zo voor de
  handliggend gezien hogervermelde grenzen
 • Vervangopdrachten als onderwijskundig
  realiseerbaar
 • Aangepaste leervormen
 • Aangepaste evaluatievormen gemakkelijker
  realiseerbaar
 • Extra begeleiding
 • Deliberatie op grond van bijzondere
  omstandigheden
 • Via de weg van vrijstellingen op grond van een
  elders verworven kwalificatie
 • Aanvullende creditcontracten
 • Afspraken tussen instellingen wat het aanbod
  betreft voor studenten met een functiebeperking
 • Duidelijke bij voorkeur schriftelijke afspraken
  maken met de student of in geval van een meer
  algemene maatregel opnemen in het
  onderwijsreglement van de faculteit of het
  departement
 • Studievoortgangsbewakingmaatregelen

10
Decretaal Kader Participatiedecreet
 • Gelijkheidsbeginsel
 • Art. II.6 1. De studenten worden gelijk
  behandeld.
 • 2. Besturen nemen, gezamenlijk of individueel,
  maatregelen om de toegankelijkheid van het hoger
  onderwijs - in materiële en immateriële zin - te
  waarborgen ten aanzien van
 • studenten met een handicap of chronische ziekte,
  en
 • studenten uit objectief af te bakenen
  bevolkingsgroepen waarvan de deelname aan het
  hoger onderwijs beduidend lager is dan deze van
  andere bevolkingsgroepen.
 • Besturen beschikken daarbij over de mogelijkheid
  om maatregelen van corrigerende ongelijkheid te
  nemen of te handhaven, voor zover deze
  maatregelen
 • van tijdelijke aard zijn en verdwijnen wanneer
  het in het eerste lid vooropgestelde doel is
  bereikt, en
 • geen onnodige beperking van andermans rechten
  inhouden.

11
Decretaal Kader Participatiedecreet
 • Dit artikel betreft een belangrijke stap wat de
  rechtspositie betreft van de student met een
  functiebeperking
 • Deze bepaling houdt eigenlijk een verplichting in
  voor de instelling om zekere inspanningen te doen
  die echter niet nader beschreven worden
 • Een minimale aanpassing aan de noden van deze
  studenten betreft derhalve een recht van de
  student
 • In de praktijk voorzien de meeste onderwijs en
  examenregelingen in faciliteiten voor studenten
  met functiebeperkingen
 • Doordat deze verplichting echter geen concrete
  inhoud heeft blijft de student sterk afhankelijk
  van de maatregelen die al dan niet door een
  bepaalde onderwijsinstelling worden genomen

12
Decretaal kader Financieringsdecreet
 • Studenten met een functiebeperking genereren in
  hoofde van de instelling extra financieringspunten
  Dit betekent een extra stimulans buiten de
  GON-middelen om voor studenten met een handicap
  in faciliteiten te voorzien
 • Als een student met een functiebeperking in het
  kader van deze extra financiering wordt enkel
  beschouwd een persoon ingeschreven bij het Vlaams
  Agentschap voor personen met een handicap
  Uitbreiding mogelijk van het begrip in de
  toekomst
 • Leerkrediet en overmacht De invoering van het
  leerkrediet legt een zwaardere verantwoordelijkhei
  d bij elke student zonder onderscheid bij de
  keuze die hij/zij maakt inzake het
  studieprogramma waarvoor ingeschreven wordt.
  Enkel in geval van overmacht wordt het
  leerkrediet aangepast ten voordele van de
  student. Dit betekent nog meer dan vroeger dat
  een student met een functiebeperking bij de
  aanvang van elke inschrijving een duidelijk zicht
  zal moeten hebben over de eventuele noodzakelijk
  ondersteunende maatregelen die hem aangeboden
  worden en extra dient begeleid te worden.

13
Decretaal kaderGelijkekansendecreet
 • Artikel 14
 • Het weigeren van redelijke aanpassingen voor
  studenten met een handicap wordt beschouwd als
  een vorm van discriminatie
 • Een aanpassing is redelijk als ze geen
  onevenredige belasting voor de instelling
  meebrengt
 • Dit impliceert dat studenten met een
  functiebeperking aanpassingen kunnen afdwingen,
  voorzover deze redelijkerwijze mogelijk zijn

14
VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten
van personen met een handicap
 • Dit verdrag werd recent ondertekend en
  geratificeerd door België
 • Dit verdrag heeft geen rechtstreekse werking maar
  impliceert dat België de plicht heeft om aan de
  hierin genomen engagementen gestalte te geven
 • Artikel 24 van het verdrag bevestigt het recht op
  onderwijs van personen met een handicap en stelt
  dat dit principieel inclusief van aard is
 • Dit impliceert dat een persoon recht heeft om het
  onderwijs te volgen in de instelling waartoe hij
  zou gaan ingeval hij deze handicap niet heeft.
 • Dit betekent dat elke instelling haar
  leeromgeving in principe meer geschikt moet maken
  voor personen met een handicap
 • Het verdrag stelt dat redelijke aanpassingen
  moeten worden verschaft naar gelang de behoeften
  van de persoon in kwestie
 • De aanpassingen mogen geen disproportionele of
  onevenredige of onnodige last opleggen

15
ParticipatiedecreetRechtsbescherming
 • Raad voor betwistingen inzake studievoorgangsbesli
  ssingen
 • Geen extra bevoegdheid wat studenten met
  functiebeperking betreft
 • Uitgebreide rechtsgrondenArtikel II.6
  ParticipatiedecreetGelijke kansendecreetVN-
  verdrag inzake rechten van personen met een
  handicapAntidiscriminatiewet
 • Slechts beperkt aantal beroepen waar de
  functiebeperking een doorslaggevend middel vormt

16
ParticipatiedecreetRechtsbescherming
 • Enkele casussen - belangrijke aandachtspunten-
  Het niet nemen van extra maatregelen door het
  stagebedrijfdat niet op de hoogte was van de
  functiebeperking privacywetgeving- Het rekening
  houden met bijzondere omstandigheden bij het
  nemen van een examenbeslissing of een
  deliberatiebeslissing
 • - Het niet naar behoren uitvoeren van
  vervangende opdrachten- Verband tussen aspecten
  van een activiteit en de functiebeperking
 • - Bekendmaken van de functiebeperking en gebruik
  maken van de faciliteiten die aangeboden worden
  en aanvragen- Extra begeleiding door de
  instelling
 • Bevoegdheid in de context van het leerkrediet en
  overmacht. De Raad is bevoegd om te oordelen of
  er al dan niet sprake is van overmacht waardoor
  de student niet kon deelnemen aan de examens. De
  rechtspraak zal uitwijzen wat in welke context
  als een overmachtssituatie kan beschouwd worden.

17
Huidige context
 • Basisprincipe van geïntegreerd onderwijs waarbij
  een individu hulp krijgt om zich aan te passen
  aan de bestaande omgeving
 • Ruime mogelijkheden maar geen verplichtingen voor
  de instellingen om het onderwijs flexibel te
  organiseren ten behoeve van studenten met
  functiebeperkingen
 • Beperkte financiële stimulansen
 • Wat het aanbieden van specifieke faciliteiten
  betreft stellen we geleidelijk aan een evolutie
  vast van een gunst- naar rechtsprincipe
 • De student blijft voorlopig afhankelijk van de
  begeleidingsmaatregelen en faciliteiten die elke
  individuele instelling aanbiedt, en de attitude
  ten aanzien van deze studenten
 • Recht op redelijke en objectieve aanpassingen kan
  juridisch afgedwongen worden
 • Sterke autonomie van de instellingen wat de
  invulling van de studieprogrammas betreft in
  functie van de leerresultaten
 • Open toegang geen weigering maar enkel
  ontrading mogelijk
 • Verbeterde rechtspositie maar geen specifieke
  rechtsbescherming

18
Toekomst
 • Het VN-verdrag kan aangegrepen worden om
  decretaal een paar noodzakelijke stappen te
  zetten voor studenten met een functiebeperking in
  het hoger onderwijs en om de verwoorde
  rechtsprincipes duidelijk te verankeren
 • Concreet kan dit ondermeer inhouden
 • - decretaal verankeren van een inclusief model
  van hoger onderwijs en het recht op inclusief
  onderwijs voor elke student
 • - het concreter formuleren van de verplichting
  zoals verwoord in artikel II.6 van de
  instellingen om maatregelen van corrigerende
  ongelijkheid te nemen ten aanzien van studenten
  met een functiebeperking in de memorie van
  toelichting verduidelijken aan de hand van
  voorbeelden wat redelijke en objectieve
  aanpassingen zijn in het hoger onderwijs
 • - een verplichting tot opnemen van de genomen
  maatregelen en faciliteiten in de
  onderwijsreglementen
 • - een specifieke bevoegdheid geven aan de Raad
  voor betwistingen inzake studievoortgang inzake
  beslissingen om deze te toetsen aan het recht van
  elke student op een inclusief hoger onderwijs

19
 • Dank voor uw aandacht
 • Vragen
About PowerShow.com