RAKENTAJAILTA - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – RAKENTAJAILTA PowerPoint presentation | free to download - id: 7083a4-ZjQzYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

RAKENTAJAILTA

Description:

Title: RAKENNUS-VALVONTA Author: Kajaanin kaupunki Last modified by: leskinhann Created Date: 12/28/2005 12:29:33 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:13
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: Kaja6
Learn more at: http://www.kajaani.fi
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: RAKENTAJAILTA


1
RAKENTAJAILTA
 • Kajaanin kaupunki
 • Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen

2
OMA KOTI UNELMAAKO
 • Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä
  järjellä ole mitään tekemistä
 • Näin ei pidä edetä eikä ajatella
 • Oman talon rakentaminen ei saa olla unelmaavaan
  harkittua suunnittelua
 • Kyse on yleensä elämän suurimmasta ja
  kalleimmasta seikkailusta, joten jäitä hattuun ja
  pysähdy miettimään mitä olet oikein tekemässä

3
HYVÄ SUUNNITTELU
 • Talon suunnitteluvaiheessa lyödään lukkoon
  vähintään 80 lopullisista kustannuksista
 • Osaamisesta kannattaa maksaa
 • Hyvä suunnittelija säästää palkkansa jo turhissa
  ja kalliissa neliöissä
 • Sekä tontin sijainnissa ja talon sijoituksessa
  tontille jälleenmyyntiarvon nousuna
 • Sekä vähän energiaa kuluttavana, käyttö 50 v.
 • Hyvin suunniteltu pientalo on enemmän kuin
  puolet olisi tehty

4
KÄYTÄ ASIANTUNTIJOITA
 • Rakennustarkastaja
 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Rakennesuunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (urakoitsijan edustaja
 • Valvoja
 • Erityissuunnittelijat LVI-, Sähkö-

5
Rakennustarkastaja
 • Puolueeton asiantuntija
 • Ohjaa yksittäistä rakentajaa, jotta talosta
  tulisi mahdollisimman hyvä niin toiminnallisesti,
  taloudellisesti, teknisesti kuin esteettisesti.
 • Ohjaa kokemattoman rakentajan oikeille raiteille

6
RAKENTAMISEN VASTUUT
 • Rakennusvalvontaviranomainen vastaa, että
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvä( Rakennuttaja)
  täyttää huolehtimisvelvollisuutensa käytettävä
  pätevää henkilöstöä
 • Pääsuunnittelija, MRL 120 , RakMK A2
 • Vastaava työnjohtaja, MRL 122, 123 , RakMK A1

7
MRL 119 Huolehtimisvelvollisuus
 • Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava
  siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan
  rakentamista koskevien säännösten ja määräysten
  sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee
  olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät
  edellytykset sen toteuttamiseen sekä
  käytettävissä pätevä henkilöstö

8
MRL 120 Pääsuunnittelija
 • Rakennuksen suunnittelussa tulee olla
  suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
  vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä,
  että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat
  muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille
  asetetut vaatimukset.

9
MRL 120 Vastaava työnjohtaja
 • Vastaava työnjohtaja vastaa työn suorituksesta ja
  sen laadusta sekä johtaa rakennustyötä ja
  huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja
  määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän
  rakennustavan mukaisesta työn suorituksesta.

10
Pääsuunnittelija vastaa rakennusluvasta
 • Huolehtii, että rakennuslupa-asiakirjat,erityissuu
  nnitelmat ja selvitykset on laadittu ja
  toimitettu rakennusvalvontaan pääsuunnittelijan
  tarkastuslista ja sen allekirjoitus
 • Osallistuu aloituskokoukseen ja varmistaa, että
  rakennus on oikealla paikalla ja korkeudella
 • Huolehtii muutossuunnitelmista ja niiden
  hyväksynnästä
 • Huolehtii hänelle määrätystä rakennustyön
  valvonnasta

11
Pääsuunnittelijan vastuu
 • HUOLEHTII SUUNNITELMIEN RIITTÄVÄSTÄ LAADUSTA JA
  LAAJUUDESTA
 • Vastaa siitä, että rakennus on suunniteltu
  perheen tarpeisiin ja rakennuspaikalle
 • Huolehtii, että lähtötiedot ovat riittävät ja
  ajan tasalla
 • Huolehtii, että suunnittelulle on varattu
  riittävästi aikaa
 • Tarkistaa, että kaikki suunnitelmat ovat
  yhteensopivat ja ristiriidattomatsuunnittelijoide
  n yhteistyötä
 • Varmistaa energiatodistuksen ennen käyttöönottoa
 • Tarkistaa muiden suunnittelijoiden pätevyys (kvv-
  iv)

12
Pääsuunnittelijan kelpoisuus
 • Koulutus vähintään rakennusmestari tai
  amk-insinööri (B-taso), suositus
  rakennusarkkitehti-amk(A-taso)
 • Hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia
  suunnittelun kokonaisuudesta
 • omaa suunnittelukokemusta riittävästi
 • Omakotitalon suunnittelutaso tavanomainen,B-taso
  pienehkö tai tekn.ominaisuuksilta tavanomainen
  rakennus jonka ympäristövaatimukset ovat pienet
  (haja-alue?)
 • A-taso normaalin vaativuustason ympäristöön, voi
  olla vaativa kaupunkikuvallinen ympäristö

13
Vastaavan työnjohtajan pätevyys
 • Koulutus Vähintään talonrakennuksen
  rakennusmestari tai teknikko, MRA 70
 • Kokemus Kokemusta tehtävien tunnollisesta
  hoitamisesta, tuntee RakMK A1 rakennustyön
  valvonta, määräykset ja ohjeet 2000

14
Vastaavan työnjohtajan vastuu
 • Työ tehdään sopimuksen ja luvan mukaisesti
 • tehdään aloitusilmoitus
 • Luvassa vaaditut suunnitelmat ovat työmaalla
 • Tilaa ja sopii viranomaiskatselmukset ajallaan ja
  on niissä mukana
 • Valvoo työvaiheita ja niiden laatua, pitää
  työmaan tarkastusasiakirjan ajantasalla ja
  valokuvaa piiloon jäävät työvaiheet
 • Vastaa siitä, että kvv-tj hoitaa omat tehtävänsä
  ja vastuunsa
 • Suunnitelma poikkeamiset kirjataan ja virheet
  korjataan

15
Suunnittelun vaiheet
 • Hankesuunnittelu
 • on luonnosten laatimista tilaohjelman
  perusteella, vaihtoehtoja, pohdintaa
 • Lämmitysvaihtoehdot ja energiankulutus
 • Luonnosten esittely rakennusvalvontaan
 • Kustannusarvio ja rahoitus
 • Pääsuunnittelija ehdottomasti jo mukana
 • Varsinainen rakennussuunnittelu
 • Erityissuunnitelmat Kvv-, iv-, ja sähkö
 • Energiaselvitys
 • Esittely rakennusvalvontaan

16
Suunnittelun vaiheet
 • Toteutus suunnittelu
 • Talopaketin tai urakoitsijan valinta
 • Vastaavan työnjohtajan tai valvojan valinta, aina
  kirjalliset sopimukset.
 • Työmaan aikataulutus
 • Materiaalihankinnat ja aikataulutus
 • Työn valvonnan suunnittelu tarkastukset,
  tarkastusasiakirjat, valokuvaus, käyttö- ja
  huolto-ohjeen koonti

17
Omakotitalon viranomaiskatselmukset
 • Aloituskokous ennen aloitusta
 • Sijainninmerkintä ja sijaintikatselmus
 • Pohjakatselmus kun rakennuspohja kaivettu
  perustamistasoihin
 • Rakennekatselmus kun kantavat rakenteet tehty
  ennen eristystä
 • Käyttöönottokatselmus ennen muuttoa
 • Loppukatselmus kun ulkopuolen työt valmiit

18
Rakennusluvassa vaadittavat erillissuunnitelmat
ja selvitykset
 • Pääsuunnittelijan tarkistuslista
 • Perustamissuunnitelma aloituskokouksessa
 • Energiaselvitys ja todistus
 • Jätevesien käsittelysuunnitelma viemäriverkon
  ulkopuolella
 • Pintavesien johtamissuunnitelma aloituskok.
 • Kvv-suunnitelmat aloituskokouksessa
 • Rakenne- ja IV-suunnitelmat työmaalla
 • Radonputkistovaraus suunnitelma iv-suunnitelmissa
  tai erikseen

19
Pientalorakentamisen laatu
 • Laatu suunnitellaan www.pientalon laatu.fi
 • Hyvä energiatalous ja eri lämmitysvaihtoehdot
 • Kriisiajan lämmitysmahdollisuusvaraava uuni
 • Talon perustaminen tärkein laatutekijä/50 vuotta
 • Laatua on myös toteen näyttää luotettavasti miten
  talo on rakennettu, huollettavissa ja mitä se
  kuluttaa energiaa
 • Rakentamisen vaiheiden dokumentointi ja käyttö-
  ja huolto-ohjeen sisällön merkitys kasvaa

20
Tulevaisuus
 • EU tuo koko ajan lisää Energiatehokkuusdirekti
  ivi, Eurocode suunnittelunormit 2010.
 • Uudet energiamääräykset 2010. v 2012 kiristyy
  vähintään matalaenergiatasolle.
 • Tavoitellaan passiivitalon toimintaa
 • Kuntayhteistyö tiivistyy, ylikunnallinen toiminta
  rakennusvalvonnassa?
 • Vanhan omakotitalokannan arvostus ja arvo?
 • Entäpä hirsitalojen tulevaisuus?
About PowerShow.com