Presentaci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Presentaci PowerPoint presentation | free to download - id: 6fe677-NTg4M



Loading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Presentaci

Description:

Title: Presentaci n de PowerPoint Author: ialmirall Last modified by: Jose Balaguer Created Date: 12/2/2002 11:30:31 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: ial4
Category:
Tags: presentaci | seva

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Presentaci


1
INSERQUAL II Transferència i consolidació dun
protocol de qualitat per a lacompanyament a la
inserció laboral LES ETAPES DEL PROJECTE
2
Inserqual II
 • Les etapes del projecte
 • Primera etapa 2002-2004
 • Segona etapa juliol 2005-juliol 2006

3
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
 • OBJECTIUS DEL PROJECTE
 • Millorar la qualitat instrumental del procés
  dacompanyament a la inserció de collectius en
  risc dexclusió
 • Dissenyar un protocol (eina marc) que faciliti la
  implementació i sistematització del procés
  dacompanyament, en els diferents itineraris cap
  a la inserció laboral de persones amb risc
  dexclusió social des duna perspectiva de
  qualitat.
 • Millorar les organitzacions, a partir de
  laplicació de processos de qualitat, cohesió i
  coherència interna dels plans dactuació dels
  professionals i dels voluntaris.

4
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
 • METODOLOGIA
 • PER A LA CREACIÓ DEL PROTOCOL
 • Treball de camp enquestes i entrevistes
 • Creació dun comitè dexperts mixt (àmbit
  acadèmic i representants dentitats)
 • Presentació i aplicació a les entitats
  participants

5
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
 • PROTOCOL INSERQUAL Garantia de qualitat
 • Estableix tres models dentitats dintervenció
  sociolaboral.
 • Estableix i defineix processos estratègics, clau
  i de suport.
 • Identifica i defineix les diferents fases del
  procés dacompanyament a la inserció.
 • Sistematitza un protocol adaptable a qualsevol
  dels tres models dentitat.
 • Fa suport a les entitats checklist
  dautodiagnòstic, formació en el protocol i
  acompanyament a la implementació.

6
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
ATUR
OCUPACIÓ
Orientació
Entrevistes
EMPRESA DINSERCIÓ
MODEL LINEAL PARCIAL
Seguiment
Competències professionals
MODEL CLÀSSIC
Tècniques Recerca de Feina.
Orientació
Tallers Prelaborals
Formació
Programes Formació Treball Escoles Taller Cases
dOfici Tallers dOcupació Plans dOcupació Nous
Filons
Servei dIntermediació Prospecció Borsa de treball
Seminaris Recerca Feina
Aula Oberta de Recerca de Feina
Models dentitats dintervenció sociolaboral
7
PROTOCOL DACOMPANYAMENT
PROCESSOS ESTRATÈGICS
PROCESSOS CLAU
Recursos i infraestructura PGRI
Recursos humans PGRH
PROCESSOS DE SUPORT
8
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
 • PROTOCOL INSERQUAL Procediments
 • Objecte i abast
 • Definicions relacionades
 • Recursos humans implicats
 • Mètode operatiu (accions seqüenciades )
 • Documents vinculats
 • Dimensions de qualitat que hi intervenen

9
PRIMERA ETAPA (2002-2004)
 • PROTOCOL INSERQUAL INNOVACIÓ
 • Incorpora 6 dimensions de qualitat
 • Protocol estàndard per al tècnica/a amb infinites
  possibilitats per a la persona usuària.
 • Sistematitza el treball entre els professionals
  duna mateixa entitat.
 • Facilita la coordinació entre diferents entitats
 • La metodologia participativa i de treball en
  xarxa facilita la implicació dels equips de
  treball

10
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • PROTOCOL INSERQUAL Transferència i consolidació
 • Resultats positius de la primera etapa
 • Detecció de noves necessitats i línies de futur
 • Interès per donar continuïtat al projecte

11
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • PROTOCOL INSERQUAL Transferència i consolidació
 • Finançament
 • Fundació Luis Vives (FSE)
 • Fundació Pere Tarrés
 • Fundació Un Sol Món

12
SEGONA ETAPA (2002-2004)
 • OBJECTIU GENERAL
 • Transferir i consolidar el protocol de qualitat
  dInserQual, tot incorporant el suport de les
  noves tecnologies

13
SEGONA ETAPA (2002-2004)
 • TRANSFERÈNCIA
 • Difondre els coneixements i lexperiència
  acumulats en la primera etapa.
 • Escampar lefecte dinserqual per les comarques
  catalanes en la seva totalitat.

14
SEGONA ETAPA (2002-2004)
 • CONSOLIDACIÓ
 • Aprofundir i millorar lexperiència daquelles
  entitats que ja van participar en la primera
  etapa.
 • Revisar i millorar el protocol.
 • Incorporació de nous recursos

15
SEGONA ETAPA (2002-2004)
 • OBJECTIUS ESPECIFICS
 • Aconseguir la implementació completa a les
  entitats participants de la 1a fase.
 • Oferir el protocol a daltres entitats de
  Catalunya, i implementar-ne una fase.
 • Actuar com a suport tècnic de les necessitats de
  les entitats.
 • Millorar els productes generats en la passada
  edició.
 • Dissenyar i implementar el Gestor Informàtic
  agenda, expedient i ofertes.
 • Posar en marxa i dinamitzar un portal de Qualitat
  i Inserció laboral.
 • Difondre el projecte InserQual II i els seus
  resultats en el sector de la inserció laboral de
  Catalunya.

16
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • METODOLOGIA INSERQUAL Des de i per a les
  entitats
 • Avaluació de les necessitats de les entitats
 • Aportació de noves propostes
 • Gestor Informàtic
 • Portal

17
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • CRITERI DE SELECCIÓ INSERQUAL II
 • Des de i per a les entitats
 • Alt nivell dimplicació i compromís

18
SEGONA ETAPA (2005-2006)
ENTITATS SELECCIONADES INSERQUAL II
 • INSERQUAL II

10 entitats antigues
15 entitats noves
Implementació completa
Implementació parcial (prova pilot)
19
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • ACCIONS REALITZADES DES DE LES ENTITATS
 • Realització de lautoavaluació de les diferents
  fases dels processos clau (punts forts i febles)
 • Establiment de línies estratègiques de treball
 • Determinació, planificació i desenvolupament del
  del Pla de Treball
 • Avaluació de la implementació

Avaluació
Pla de treball Pla de treball
Línies treball Línies treball Línies treball
Autodiagnòstic Autodiagnòstic Autodiagnòstic Autodiagnòstic
20
SEGONA ETAPA (2002-2004)
 • ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

21
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • GESTOR INFORMÀTIC
 • Suport a la gestió de persones usuàries i al seu
  procés dacompanyament.
 • Expedient
 • Informes tècnics
 • Gestió de les ofertes docupació
 • Base de dades empreses i ofertesExpedient
 • Informes tècnics, dades quantitatives
 • Gestió de lagenda de tècnics/ques
 • Gestió i racionalització de RRHH
 • Informes tècnics, dades quantitatives

22
SEGONA ETAPA (2005-2006)
 • EL PORTAL DE QUALITAT I INSERCIÓ
 • Difondre l'experiència del projecte INSERQUAL.
 • Facilitar l'accés al protocol de qualitat dels
  processos clau així com els procediments i
  dimensions de qualitat.
 • Facilitar l'accés a les eines d'autodiagnòstic de
  qualitat.
 • Crear espais virtuals d'intercanvi d'experiències
  i bones pràctiques entre tècnics d'ocupació
  (fòrum, xat)
 • Crear espais virtuals d'assessoria on-line
 • Crear, mantenir i actualitzar un banc de recursos
  per als tres processos fonamentals estratègics,
  clau i de suport.
 • Difondre l'agenda de formació relativa a
  InserQual així com altres activitats afins a les
  temàtiques d'inserció i qualitat.

23
Ens podeu trobar a...
Fundació Pere TarrésProjectes Socials (URL) c.
Carolines, 10 08012 Barcelona Tel. 93 410 16
02 Fax 93 439 45 15 c/e ppss_at_peretarres.org
Web www.peretarres.org/projectessocials
24
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA
About PowerShow.com