WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN PowerPoint presentation | free to download - id: 6f615d-NWZmZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN

Description:

WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN Prof. David D Hooghe KULeuven Advocaat Stibbe (david.dhooghe_at_stibbe.com) 2 april 2010 Overzicht WET VAN 23 DECEMBER ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: best104
Learn more at: http://www.bestuurszaken.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: WET VAN 23 DECEMBER 2009: AANDACHTSPUNTEN


1
WET VAN 23 DECEMBER 2009
AANDACHTSPUNTEN Prof. David DHooghe
KULeuven Advocaat Stibbe (david.dhooghe_at_stibbe.com
) 2 april 2010
2
Overzicht
 • WET VAN 23 DECEMBER 2009 AANDACHTSPUNTEN
 • Motivering
 • Informatie
 • - selectie
 • - gunning
 • - schorsing gestanddoeningstermijn
 • Wachttermijn
 • - opdrachten boven drempel
 • - opdrachten onder drempel
 • Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • - verhaalprocedures
 • - gelijkschakeling gewone rechter en Raad van
  State
 • - toepassingsproblemen in de praktijk?
 • Wat met de begunstigde van de opdracht?
 • Curiosa

3
I. Motivering
 • GEMOTIVEERDE BESLISSING
 • A posteriori opstellen motivering aanwending
  onderhandelingsprocedure?
 • Impact op preventieve rechtsbescherming?
 • Verdergaande verplichtingen in andere
  reglementeringen (Wet Formele Motivering)
 • Opsomming in art. 65/5 quid andere elementen /
  beslissingen?
 • Onregelmatigverklaring exemplatieve opsomming
  (cfr. met name)? Andere redenen? (art. 65/ 5,
  6)
 • relatieve voordelen van de gekozen offerte
  (art. 65/ 5, 7) beoordeling van elk van de
  offertes in het licht van de gunningscriteria?

4
II. Informatie
 • SELECTIE
 • Niet-selectie quid de geselecteerden?
 • uittreksel van de beslissing
 • Geen wachttermijn MAAR geen volgende uitnodiging
  voor volgende fase (art. 65/ 7, 1)
 • Sanctie? Voorlopige maatregelen in
  gemeenrechtelijke zin?
 • Onmiddellijk (art. 65/ 7, 1 en 2) ?
  onverwijld en uiterlijk binnen 15 dagen
 • GUNNING
 • - gunningsbeslissing? Quid tussentijdse
  beslissingen bij onderhandelingsprocedure? Begrip
  betrokken inschrijver (art. 65/ 1, 8)
 • - dubbele verzendingswijze
 • Sanctie?
 • SCHORSING GESTANDDOENINGSTERMIJN (art. 65/ 8, 2)
 • Indien wel een vordering is ingesteld dag waarop
  verhaalsinstantie beslissing heeft genomen (NIET
  kennisgeving van de beslissing)

5
III. Wachttermijn
 • OPDRACHTEN BOVEN DE DREMPELS
 • Vrijwillige standstill bij selectie
 • Gefaseerde onderhandelingsprocedure wanneer
  standstill mogelijk / verplicht?
 • art. 65/1, 8 niet definitief uitgesloten van
  deelname aan de procedure
 • art. 65/8, 1 kennisgeving onmiddellijk na de
  gunningsbeslissing (art. 65/1, 10 gekozen
  inschrijver aanwijzen) quid finale
  contractsbesprekingen zonder terugvalscenario?
 • sluiting van de opdracht (? mag de procedure
  worden verder gezet)
 • 15 dagen
 • vaste termijn of minimumtermijn?
 • exacte duur wat bij vergissingen?
 • in geen geval altijd 15 dagen (andere
  inschrijver? andere verhaalsinstantie? ook indien
  er reeds uitspraak is?)
 • Slechts uitnodiging om aanbestedende instantie
  te verwittigen
 • Onderzoeksplicht in hoofde van aanbestedende
  instantie?
 • Schorsing uitvoering opdracht van rechtswege
 • begunstigde onverwijld in kennis stellen
  verplichting deze te betrekken in
  schorsingsprocedure?
 • noodoplossingen voor tussenperiode
  (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking?)

6
III. Wachttermijn
 • OPDRACHTEN ONDER DE DREMPELS
 • Werken gt waarde helft drempel en drempel
  verplichte wachttermijn
 • Vrijwillige standstill
 • Immuniteit contract? (zie (art. 65/30)

7
IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • VERNIETIGING (60 dagen)
 • Elke persoon die een belang heeft of heeft gehad
  om een bepaalde opdracht te bekomen
 • (art. 65/14 versus art. 65/17 elke
  belanghebbende)
 • SCHORSING (15 dagen)
 • Geen MTHEN, wel belangenafweging
 • Overige ontvankelijkheidsvoorwaarden (UDN? 584
  Ger.W. urgentie?)
 • Belangenafweging verplichting voor
  verhaalinstantie?

8
IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • ONVERBINDENDVERKLARING (30 dagen / 6 maanden)
 • elke belanghebbende
 • quid door aanbestedende instantie zelf?
  (eenzijdige verbreking?)
 • aanbestedende instantie en begunstigde worden
  betrokken? Wat? Hoe?
 • vernietiging contract? (zie art. 65/19)
  traditionele vernietigingsleer? (zie art. 65/21)
 • uitzondering dwingende reden van algemeen belang
  (zie art. 65/20) ? verplichting alternatieve
  sanctie?
 • niet toepasselijk indien geen Europese
  bekendmaking
 • Vooraf bekendmaking van aankondiging van
  vrijwillige transparantie ex ante
 • 10 dagen na bekendmaking aankondiging van gegunde
  opdracht
 • ALTERNATIEVE SANCTIES (6 maanden)
 • Ambtshalve of op verzoek van de belanghebbende
  (belang bij boete storting aan schatkist)?
 • aanbestedende instantie en begunstigde worden
  betrokken? Wat? Hoe?
 • Mogelijkheid of verplichting (art. 65/22, 1
  kan ? art. 65/22, 2 legt op)
 • alle factoren in aanmerking nemen
 • Quid belang indien kansen om de opdracht te
  bekomen niet negatief beïnvloed
 • Termijn 6 maanden (quid indien incidenten
  lopende eerdere procedures?)

9
IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • SCHADEVERGOEDING (5 jaar)
 • - Personen die zijn benadeeld (art. 65/16)
 • Uitzondering 1382 BW? Verlies van een kans
 • Uitzondering causaal verband enkel voor klassieke
  sectoren

10
IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • GELIJKSCHAKELING GEWONE RECHTER EN RAAD VAN
  STATE
 • Onderscheid objectief en subjectief beroep?
 • Raad van State doet deels uitspraak over
  schadevergoeding (tergend en roekeloos art.
  65/27)
 • Burgerlijke rechter
 • vernietiging eenzijdige administratieve
  rechtshandeling (voorheen dan niet geval?)
 • 60 dagen termijn
 • Rechtsmachtverdeling administratieve overheid
  (art. 65/24)
 • Niet-gedefinieerd begrip verantwoordelijkheid
  voor invulling door rechtspraak?
 • Laatste woord gewone rechter
 • Bij twijfel beide instanties vatten? (gedwongen)
  forumshopping wordt in de hand gewerkt
 • Wat indien verkeerde instantie aangeduid werd
  door aanbestedende instantie?
 • Impact op rechtsgevolgen (inter partes erga
  omnes)
 • Impact op procedure (termijnen, dossier, )

11
IV. Verhaalprocedures en verhaalinstanties
 • TOEPASSINGSPROBLEMEN IN DE PRAKTIJK?
 • Neerlegging dossier en vertrouwelijkheid?
 • wat is dossier (administratief dossier)?
 • verplichting volledig dossier over te leggen?
 • quid tegenspraak en deontologie voor burgerlijke
  rechter?
 • hoe functioneert dit bij procedure in de
  praktijk (neerlegging dossier ter zitting bij
  burgerlijk kort geding)? tussenvonnis over
  vertrouwelijkheid?
 • Andere reglementeringen? (Openbaarheid van
  bestuur)?
 • - Geen regeling van procedure (zowel bij
  onverbindendverklaring als bij overige)
 • Procedure-incidenten?
 • Geen termijn regeling verloop procedure
 • Geen termijn voor uitspraak
 • Tussenkomsten?
 • - Regeling van situatie voor periode lopende de
  procedure (voorlopige maatregelen?)

12
V. Wat met de begunstigde van de opdracht?
 • Mogelijkheid / verplichting om standstill
  correct te doen naleven door aanbestedende
  instantie?
 • Mogelijkheid / verplichting om maatregelen ter
  inperking onverbindend verklaring te doen naleven
  door aanbestedende instantie (art. 65/18)?
 • Precontractuele / buitencontractuele
  aansprakelijkheid van aanbestedende instantie na
  schorsing van uitvoering opdracht van rechtswege?
 • Onverbindendverklaring / alternatieve sanctie
  (inkorting opdracht) buitencontractuele
  aansprakelijkheid of overmacht?
 • Begunstigde in kennis stellen? Al dan niet van
  meetafaan betrekken in procedure?

13
VII. Curiosa
 • Verhaalinstantie moet de tekst van alle
  uitspraken die zij doet met toepassing van art.
  65/18 (???) over aan de Eerste Minister (art.
  65/25)
 • Hoe? Wanneer? Sanctie?
 • Verplichting voor verhaalsinstantie om verzoek
  tot schorsing onmiddellijk mee te delen aan
  aanbestedende instantie (ook burgerlijke rechter)
  (art. 65/25)
 • Hoe? Wanneer? Sanctie?
 • Wat met de Wet van 16 juni 2006?
About PowerShow.com